diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2018/1303]

(DOGV núm. 8233 de 13.02.2018) Ref. Base de dades 001517/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2018/1303]
La Mesa de les Corts, en la reunió del 6 de febrer de 2018, ha tingut coneixement de l’escrit amb RE número 90716, presentat pel director general de Relacions amb les Corts, en el qual comunica una possible errata en el text de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (DOGV 8202, 30.12.2017).
En aquest sentit, la Mesa de les Corts, vist l’informe emés pels Serveis Jurídics de la Cambra, i d’acord amb el Catàleg de procediments per a la correcció parlamentària de les errades i errates que es produïsquen en les fases del procediment legislatiu o en la publicació de les lleis aprovades per les Corts (AM 1.537/IX, de 30.03.2017), ha acordat la correcció del text de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, tant en la versió valenciana com en la castellana, en els termes següents:
En l’article 42,

On diu:
«Es modifica el punt 7 de l’article 163 i s’afegeix una disposició transitòria onzena a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, amb la redacció següent:»

Ha de dir:
«Es modifica el punt 7 de l’article 163 i s’afegeix una disposició transitòria dotzena a la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, amb la redacció següent:»

On diu:
«Disposició transitòria onzena
Aplicació del termini de caducitat dels documents d’abast als plans en tramitació»;

Ha de dir:
«Disposició transitòria dotzena
Aplicació del termini de caducitat dels documents d’abast als plans en tramitació».

linea