diari

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2010. [2010/1254]

(DOGV núm. 6206 de 15.02.2010) Ref. Base de dades 001641/2010

RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2010. [2010/1254]
Vist que l'article 54 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, relatiu a la Inspecció de Servicis Sanitaris, preveu que anualment s'ha d'establir un Pla d'Inspecció de Servicis Sanitaris que definisca els programes d'actuació preferencials i la coordinació amb totes les inspeccions que incidisquen en l'àmbit sanitari i de la salut pública i en especial amb els ens locals.
I que l'article 34 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, aprovat pel Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, disposa que l'elaboració d'un pla d'inspecció de servicis sanitaris constituïx una ferramenta fonamental per a aconseguir la planificació reglada de les activitats que ha de fer la Inspecció de Servicis Sanitaris, i establix en l'apartat 9 que el pla d'inspecció l'ha d'aprovar el conseller de Sanitat.
Així mateix, en l'elaboració del pla s'ha donat participació als distints òrgans directius de la Conselleria de Sanitat i servicis territorials d'Inspecció de la Comunitat Valenciana i s'ha informat del Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris a la Inspecció General de Servicis de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Decret 236/1997, de 9 de setembre, del Consell.
En atenció de totes estes consideracions, amb tots els tràmits legals i reglamentaris establits fets, i per raó de les atribucions que em conferix l'article 34.9 del Decret 56/2006, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, resolc:
Primer
Aprovar el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2010 que s'estructura en les àrees i programes que es detallen a continuació:
Àrea 1. Inspecció dels drets dels ciutadans en la seua relació amb el sistema sanitari.
- Programa 1.1. Inspecció i avaluació del compliment de les Normes de Bona Pràctica Clínica en la investigació sanitària. Els assajos clínics en sers humans.
- Programa 1.2. Avaluació d'històries clíniques.
Àrea 2. Inspecció de l'assistència sanitària de centres i servicis sanitaris.
- Programa 2.1. Actuacions programades i excepcionals d'inspecció de centres i servicis sanitaris públics.
- Programa 2.2. Actuacions programades i excepcionals d'inspecció de centres i servicis sanitaris privats.
- Programa 2.3. Actuacions d'inspecció de consultes amb activitat en salut bucodental.
- Programa 2.4. Actuacions d'inspecció de centres sanitaris participants en el Pla d'Eliminació de Llistes d'Espera.
- Programa 2.5. Actuacions d'inspecció de centres i servicis sanitaris concertats.
- Programa 2.6. Actuacions d'inspecció de centres i servicis de transfusió.
- Programa 2.7. Actuacions d'inspecció d'establiments de teixits.
- Programa 2.8. Actuacions d'inspecció de servicis sanitaris en els procediments d'autorització sanitària de centres i servicis sanitaris.
Àrea 3. Inspecció en matèria de sistemes d'informació.
- Programa 3.1. Sistema d'informació propi de la Inspecció de Servicis Sanitaris.
- Programa 3.2. Sistemes d'Informació corporatius de la Conselleria de Sanitat.
Àrea 4. Inspecció en matèria d'assegurament de l'eficiència en l'ús de les prestacions sanitàries.
- Programa 4.1. Inspecció d'establiments d'ortopèdia i de les prestacions ortoprotètiques. Inspecció de la prestació d'oxigenoteràpia i ventiloteràpia.
- Programa 4.2. Inspecció en els procediments de reintegrament de despeses, ocasionades per assistència sanitària fora del Sistema Nacional de Salut.
- Programa 4.3. Inspecció de l'assistència sanitària en aplicació de convenis internacionals.
Àrea 5. Inspecció en matèria de responsabilitat sanitària.
- Programa 5.1. Inspecció dels procediments disciplinaris i sancionadors.
- Programa 5.2. Inspecció dels procediments administratius i del funcionament general dels servicis sanitaris.
- Programa 5.3. Inspecció en responsabilitat patrimonial de la Conselleria de Sanitat.
- Programa 5.4. Valoració mèdica del dany corporal.
- Programa 5.5. Gestió de riscos sanitaris.
Àrea 6. Inspecció en matèria de prestacions de la Seguretat Social: la incapacitat temporal.
- Programa 6.1. Gestió sanitària de la prestació per incapacitat temporal.
- Programa 6.2. Desplegament del conveni subscrit per a la millora de la gestió de la prestació d'incapacitat temporal amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Programa 6.3. Planificació i desplegament de mesures innovadores per a la gestió sanitària de la incapacitat temporal i cerca d'aliances per mitjà de convenis específics amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Programa 6.4. Planificació i desplegament de mesures innovadores per a la gestió sanitària de la incapacitat temporal i cerca d'aliances per mitjà de convenis específics amb les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
- Programa 6.5. Participació a través de la Comissió de Coordinació d'Inspecció en la recollida de dades i l'elaboració d'indicadors sanitaris de la incapacitat temporal, de caràcter nacional.
Àrea 7. Inspecció en matèria de prestació farmacèutica.
- Programa 7.1. Inspecció de la facturació de receptes mèdiques.
- Programa 7.2. Inspecció, seguiment i control de metges prescriptors i farmàcies dispensadores.
- Programa 7.3. Inspecció de la utilització de productes farmacèutics per a residents en centres de la tercera edat.
- Programa 7.4. Monitorització i assistència en les bases de dades farmacoterapèutiques especialitzades en visat d'inspecció sanitària i prescripció/dispensació electrònica.
Segon. Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb advertència que exhaurix la via administrativa i que en contra es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Sanitat, en el termini d'un mes, o ser impugnada directament davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu.
València, 13 de gener de 2010.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.

linea