diari

ORDE 4/2012, d'1 de febrer, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es fixen les bases reguladores per a la convocatòria i concessió d'ajudes per l'Agència Valenciana del Turisme. [2012/1622]

(DOGV núm. 6716 de 17.02.2012) Ref. Base de dades 001710/2012

ORDE 4/2012, d'1 de febrer, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es fixen les bases reguladores per a la convocatòria i concessió d'ajudes per l'Agència Valenciana del Turisme. [2012/1622]
PREÀMBUL

El turisme constituïx una activitat econòmica d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana, tant per la seua destacada aportació a la generació i distribució de riquesa i creació d'ocupació com per la seua importància social i territorial, com a activitat integradora i vertebradora de la societat i del territori.
El sector turístic valencià ha realitzat un gran esforç d'ampliació, modernització i diversificació de la seua oferta en els últims anys, i es troba en un permanent procés d'adaptació als nous reptes de l'escenari turístic mundial: creixent competència internacional derivada de l'aparició de nous productes i destins; canvis radicals en els processos de promoció, distribució i comercialització per introducció massiva de tecnologies de la informació i comunicació, o modificacions dels patrons habituals de comportament de la demanda turística, que requerix, a més, millors servicis i major qualitat en la seua prestació.

En col·laboració i consens amb el sector turístic valencià, la Conselleria de Turisme va elaborar en 2008 el primer Pla de Competitivitat del Sector Turístic de la Comunitat Valenciana 2009-2011, l'objectiu fonamental del qual era impulsar la competitivitat del sector turístic valencià sobre la base d'un desenrotllament sostenible d'este. L'any 2010 va tindre lloc l'aprovació, novament en col·laboració i consens amb el sector turístic, del Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020 (disponible en la pàgina web ), que es fonamenta, entre altres, en els següents objectius: assegurar la competitivitat de les empreses turístiques i incrementar el valor afegit de l'activitat turística per mitjà de l'orientació al client, la gestió de la qualitat integral i la diversificació de productes i mercats, garantir el desenrotllament sostenible de l'activitat turística, equilibrat en les dimensions ambiental econòmica i sociocultural, així com consolidar un fort posicionament nacional i internacional com a regió amb una identitat pròpia, amb una completa i variada oferta d'oci, i com un destí d'experiències amb un atractiu permanent.

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport va elaborar, així mateix, el Pla Director de Turisme d'Interior 2011-2015 (disponible en la pàgina web ), en el qual es recullen les línies prioritàries d'actuació en el sector turístic d'interior, i específicament les destinades a les entitats locals. Dins de les convocatòries anuals d'ajudes de l'Agència Valenciana del Turisme es donarà suport a aquelles actuacions en els municipis d'interior recollides en el mencionat pla director, específicament les que es referixen a la gestió turística com a política global per a millorar la competitivitat dels destins d'interior.
La present orde de bases s'emmarca, doncs, dins del Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020 i constituïx el fonament sobre el qual s'assentaran les distintes convocatòries anuals d'ajuda de l'Agència Valenciana del Turisme.
En compliment del que establix l'article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques (DOCV núm. 5596, d'11.09.2007), ha sigut remés, en termini, un informe de no-subjecció a la Política de la Competència de la Unió Europea a la Direcció General de Projectes i Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
Per tot això, en virtut del que disposa l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, d'acord amb les competències assignades pel Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme, i d'acord amb el que establix el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme, amb audiència prèvia de l'Advocacia de la Generalitat, vista la proposta de la directora general de Turisme i de conformitat amb esta,


ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit
1. L'objecte de la present orde és l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les subvencions en matèria de turisme, l'establiment del marc general i del procediment per a la convocatòria i concessió d'ajudes a convocar per l'Agència Valenciana del Turisme.

2. Les convocatòries d'ajudes tindran com a objecte el suport a projectes i actuacions en recursos i oferta turística de la Comunitat Valenciana en el marc del Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020. Els projectes i actuacions objecte d'ajuda hauran de trobar-se sempre localitzats en el territori de la Comunitat Valenciana.
3. Les ajudes seran convocades i concedides per la presidència de l'Agència Valenciana del Turisme, mitjançant una resolució, d'acord amb les consignacions previstes en les lleis de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici econòmic corresponent.
4. La present orde no serà aplicable a les convocatòries d'ajudes dirigides a municipis turístics derivades de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, la regulació de les quals s'establix en el Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell, que aprova el Reglament Regulador dels Convenis Previstos en la Llei de Turisme.

Article 2. Marc normatiu
1. En el que no preveuen esta orde ni el Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme (DOCV núm. 3676, de 28.01.2000), s'aplicarà el que disposa el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat (DOCV núm. 1509, de 22.03.1991), així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006), així com el que disposa la resta de la normativa vigent aplicable.

2. En cas d'ajudes cofinançades pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013, serà aplicable el que establix el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006); el Reglament (CE) núm. 1080/2006, del Parlament i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional (DOUE L210, de 31.7.2006); el Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) 1083/2006, i el Reglament 1080/2006 (DOUE L371, de 27.12.2006), així com el que preveu l'Orde EHA 524/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les normes sobre els gastos subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenrotllament Regional i del Fons de Cohesió (BOE núm. 53, de 1.03.2008).
3. Amb caràcter general, les ajudes que es convoquen regulades per esta orde els beneficiaris de les quals siguen empreses o entitats que exercisquen activitats econòmiques quedaran subjectes a les disposicions del Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006 (DOUE L 379, de 28.12.2006), relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (actuals articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea), de manera que queden, per tant, exemptes de l'obligació de notificació prèvia a la Comissió Europea, per no reunir tots els criteris establits en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea sobre Política de la Competència de la Unió Europea, i queden subjectes a les condicions establides en el mencionat reglament:
a) la totalitat de les ajudes subjectes al règim de minimis concedides a una empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
b) abans de la concessió de l'ajuda, s'obtindrà de l'empresa beneficiària una declaració responsable relativa a les altres ajudes rebudes en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis fiscals anteriors d'esta o una altra administració sotmeses a la regla comunitària de minimis, així com altres ajudes estatals rebudes d'esta o una altra administració pels mateixos gastos subvencionables.
Quan l'ajuda de minimis s'acumule a altres ajudes estatals pels mateixos gastos subvencionables, la dita acumulació no podrà donar lloc a una intensitat superior a la fixada en el reglament d'exempció de què es tracte o la decisió corresponent adoptada per la Comissió.
El règim de ajudes de minimis no podrà aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article primer de l'esmentat Reglament (CE) 1998/2006. Tampoc podrà aplicar-se a les empreses en crisi, en el sentit assenyalat en les Directrius Comunitàries sobre Ajudes Estatals de Salvament i de Reestructuració d'Empreses en Crisi (DOUE C 244, d'1.10.2004).
Tot això, sense perjuí que, per raons d'interés general, les corresponents convocatòries d'ajudes puguen acollir-se a un altre règim d'exempció que puga ser aprovat després de la publicació de la present orde o l'aplicació del qual puga resultar més adequada segons les circumstàncies o característiques concretes del programa d'ajudes corresponent.
4. En compliment del que establix l'article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques (DOCV núm. 5596, d'11.09.2007), prèviament a la publicació de les convocatòries corresponents es remetrà un informe de no-subjecció a la política de la competència de la Unió Europea a la Direcció General de Projectes i Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

5. Serà, així mateix, aplicable el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).

Article 3. Contingut de les convocatòries
1. Cada convocatòria d'ajudes haurà de contindre, entre altres possibles punts, els següents:
a) Definició dels projectes o actuacions objecte d'ajuda.
b) Marc normatiu europeu, estatal i autonòmic sobre règim de concessió d'ajudes públiques aplicable a la dita convocatòria.
c) Línies de crèdit i imports globals màxims.
d) Determinació dels beneficiaris i els seus requisits.
e) Terminis, forma i mitjans de presentació de sol·licituds i documentació que ha d'adjuntar-s'hi
f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció, valoració i resolució.
g) Criteris d'avaluació i ponderació.
h) Costos subvencionables, quanties i intensitats màximes d'ajuda.

i) Terminis, forma i mitjans de justificació i documentació que ha d'adjuntar-s'hi
2. En cada convocatòria s'especificarà l'import global màxim destinat al finançament de les ajudes convocades, d'acord amb el que establix la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat, així com, si és el cas, les línies prioritàries o preferents de suport.
Tot això, sense perjuí que puguen convocar-se ajudes per tramitació anticipada, que quedaran subjectes a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió de les ajudes. Excepcionalment, es podrà incrementar el finançament quan es produïsca un augment del crèdit disponible com a conseqüència d'altres convocatòries en què s'hagen presentat o resolt sol·licituds per import menor a l'inicialment previst, en els termes que preveu l'article 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).

Article 4. Beneficiaris
1. Cada convocatòria d'ajudes determinarà els beneficiaris d'estes, si bé, estos hauran de ser sempre algun o alguns dels següents:
a) Empreses turístiques, persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, campaments de turisme, apartaments turístics, allotjament rural, de restauració, agències de viatge, d'oferta turística complementària, així com qualsevol altra empresa relacionada de manera directa amb el turisme o qualsevol altra que, de conformitat amb el que disposa la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, es poguera reconéixer.
Les ajudes subjectes a les disposicions del Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article primer de l'esmentat reglament.
b) Associacions d'empreses turístiques, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, d'àmbit local, comarcal, provincial o autonòmic, així com corporacions de dret públic amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana.
c) Centres oficials d'investigació i universitats la seu social dels quals es trobe a la Comunitat Valenciana, i que exercisquen activitats vinculades a la investigació, desenrotllament i innovació (I+D+i) en el sector turístic, així com delegacions de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), amb seu a la Comunitat Valenciana.
d) Entitats locals de la Comunitat Valenciana, en els termes establits en l'article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6296, de 24.06.2010), i organismes autònoms i la resta de ens públics dependents d'aquelles, segons les especificacions establides en les convocatòries.
2. Als efectes de les convocatòries d'ajudes regulades per la present orde, es consideraran com a PIMES les xicotetes i mitjanes empreses segons definició recollida en l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (DOUE L 214, de 09.08.2008), o per qualsevol altre reglament que el substituïsca.
3. No podran accedir a la condició de beneficiari de les subvencions regulades en esta orde aquells en els quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
4. Les convocatòries podran establir requisits concrets a complir per cada un dels possibles beneficiaris anteriorment mencionats.

Article 5. Sol·licituds, lloc de presentació i documentació
1. Les sol·licituds d'ajuda hauran de presentar-se en imprés normalitzat, acompanyades de la memòria i la documentació que es detalle en cada convocatòria.
2. Al presentar la sol·licitud, seran autoritzades expressament la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i l'Agència Valenciana del Turisme per a poder obtindre directament informació relativa al compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar de manera expressa el consentiment, havent d'aportar llavors les corresponents certificacions.
3. Les sol·licituds podran presentar-se en els registres de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport o de l'Agència Valenciana del Turisme o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé de manera telemàtica sempre que així s'haja previst en la convocatòria corresponent.

4. Les sol·licituds es presentaran amb anterioritat a l'inici de la realització del projecte o activitat, o amb anterioritat a l'inici de l'execució de la fase del projecte corresponent a l'exercici per al qual se sol·licita l'ajuda, i dins del termini que s'establisca en cada convocatòria.

5. De conformitat amb el que establix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits, s'instarà l'interessat perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o adjunte la documentació necessària, amb indicació que si així no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
6. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Article 6. Criteris d'avaluació i ponderació
Els criteris objectius d'avaluació per a l'atorgament de les subvencions i la seua ponderació s'establiran en cada convocatòria d'ajudes en atenció a les característiques i objectius establits en cada programa d'ajudes. Els esmentats criteris hauran d'inspirar-se en els eixos estratègics establits en Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020, vinculats a l'interés turístic, el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, la innovació, la sostenibilitat, l'accessibilitat, la millora de la competitivitat, el destí o el producte.

Article 7. Procediment de concessió de les ajudes
1. El procediment de concessió d'ajudes s'iniciarà d'ofici per mitjà de la convocatòria aprovada per resolució de la presidència de l'Agència Valenciana del Turisme, en règim de concurrència competitiva, respectant els principis de publicitat i lliure concurrència.
2. Els òrgans competents per a la instrucció del procediment d'ajudes emmarcades en la present orde seran els indicats en cada convocatòria. Estos duran a terme d'ofici totes les actuacions que consideren oportunes per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades necessàries per a procedir a l'avaluació i ponderació de les sol·licituds d'acord amb els criteris establits en cada convocatòria.
3. Vistos els expedients per l'òrgan instructor, este traslladaran estos a la comissió d'avaluació d'ajudes, la composició de la qual es determinarà en la convocatòria corresponent. La comissió d'avaluació valorarà i adoptarà l'acord sobre els expedients de conformitat amb els criteris de valoració i ponderació establits en cada convocatòria.

4. La dita comissió traslladarà els seus acords a l'òrgan competent, determinat en cada convocatòria, que al seu torn i segons siga procedent, elevarà una proposta de resolució d'ajudes a la presidència de l'Agència, que resoldrà sobre l'adjudicació d'estes.
5. Les resolucions de concessió fixaran expressament la quantia i incorporaran, si és el cas, les condicions i obligacions que afecten el desenrotllament del projecte o activitat. Així mateix, podran establir-se terminis parcials perquè el beneficiari execute com a mínim un determinat percentatge del projecte o activitat, i altres condicions per a la seua justificació.
En cas de programes d'ajudes que estiguen cofinançats pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), la concessió de l'ajuda quedarà condicionada a l'emissió, per part de l'autoritat ambiental competent, d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura 2000, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció del dit certificat serà gestionada per l'Agència Valenciana del Turisme.
6. La resolució es notificarà als interessats en els termes que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quan l'elevat nombre d'interessats així ho aconselle, la notificació podrà ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que establixen el punt 6.b) de l'article 59 i el punt 2 de l'article 60 de l'esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre.
7. El termini màxim per a emetre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si la documentació exigida en cada programa no està completa, el termini es computarà a partir del dia de la correcta presentació d'aquella.
Transcorregut el dit termini sense que s'haja resolt i notificat, es considerarà desestimada la sol·licitud d'ajuda en els termes que preveu l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. Les resolucions a què es referixen els paràgrafs anteriors esgoten la via administrativa, i contra estes podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats de contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent. No obstant això, i amb caràcter potestatiu, podrà interposar-se un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

Article 8. Resolució d'incidències posteriors a la concessió de les ajudes.
1. Els o les caps d'àrea competents de l'Agència Valenciana del Turisme o òrgan en què es delegue resoldran les incidències que es produïsquen després de la concessió i en especial els supòsits de:

- Canvis de titularitat
- Canvis d'ubicació
- Modificacions justificades del projecte inicial
- Revocació de les subvencions concedides per renúncia del beneficiari
Contra les seues resolucions, que no posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del director o directora de l'Agència Valenciana del Turisme dins del termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquelles, d'acord amb el que establixen els articles 115 i 48.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Quan el projecte o activitat subvencionats no puga realitzar-se o justificar-se en el termini previst per causes degudament justificades, el o la cap d'àrea de l'Agència Valenciana del Turisme o òrgan en què es delegue podrà concedir al beneficiari, a sol·licitud d'este, una pròrroga del termini. La sol·licitud de la pròrroga i la concessió d'esta hauran de produir-se abans del venciment del termini de què es tracte.

Article 9. Obligacions del beneficiari
Són obligacions del beneficiari:
a) Realitzar el projecte o activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Respondre de la veracitat dels documents aportats.
c) Respectar la normativa mediambiental vigent, de manera que s'aconseguisquen els objectius de desenrotllament sostenible i del foment a la protecció i millora del medi ambient, en els termes que s'assenyalen en la corresponent convocatòria.
d) Acreditar davant de l'entitat concedent la realització del projecte o activitat, així com el compliment de requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda, amb els requisits de justificació que s'establisquen en la respectiva convocatòria, i en especial quan es tracte de la justificació material dels gastos subvencionables.
e) El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponguen.
f) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. El dit compliment haurà d'acreditar-se, en el supòsit d'haver denegat expressament el consentiment perquè l'administració demane els corresponents certificats.
L'Agència Valenciana del Turisme podrà establir els convenis que crega oportuns amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social per a verificar el compliment de les dites obligacions.
Quant a la manera d'acreditar la dita obligació, serà aplicable el que establix l'Orde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOCV núm. 2775, de 21.06.1996), o una altra que puga dictar-se en virtut del que establix l'article 47.7 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
g) Comunicar a l'Agència Valenciana del Turisme l'obtenció o sol·licitud d'altres ajudes procedents d'altres administracions o ens públics o privats per als mateixos costos subvencionables o que s'acullen a règim de ajudes de minimis.
h) Disposar de tots els permisos, autoritzacions i llicències que corresponguen a la naturalesa del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda.
i) Presentar una declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, d'acord amb el que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com aportar, en tot moment i fins a la completa justificació de l'ajuda, la documentació d'esta que haja experimentat alguna modificació.
j) Conservar els documents originals justificatius relacionats amb els projectes subvencionats o còpies certificades conformes amb els originals mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en algun dels suports següents:
1. Fotocòpies de documents originals.
2. Microfitxes de documents originals.
3. Versions electròniques de documents originals.
4. Documents que només existisquen en versió electrònica.
En cas d'ajudes cofinançades per fons europeus, en compliment d'allò que s'establix sobre disponibilitat de documents en l'article 90 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, o disposició que el substituïsca, tots els documents justificatius relacionats amb els projectes subvencionats s'han de mantindre a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes durant un període de tres anys a partir del tancament del corresponent programa operatiu. Amb caràcter orientatiu, l'Organisme Intermedi del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 de la Comunitat Valenciana ha assenyalat la conveniència de conservar la documentació fins a l'any 2021. Es conservaran els originals dels documents o còpies certificades conformes amb els originals sobre els suports anteriorment mencionats.
k) Complir amb les obligacions d'informació i publicitat establides en cada convocatòria en atenció a l'origen dels fons que financen o cofinancen les ajudes convocades. En cas d'ajudes cofinançades per fons europeus, hauran d'atendre's les exigències establides en l'article 8 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006. En tota actuació que resulte beneficiària de les ajudes que es convoquen basant-se en la present orde, haurà de figurar de manera visible i preferent el logotip de l'Agència Valenciana del Turisme, i el cas de ser quan el programa o actuació siga objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), haurà de figurar també el logotip corresponent i el lema «Una manera de fer Europa».

l) En cas d'ajudes cofinançades per fons europeus i d'acord amb el que establix la lletra d de l'article 60 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, els beneficiaris i altres organismes participants en l'execució de les operacions han de mantindre un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació, sense perjuí de les normes de comptabilitat nacional. En concret, el beneficiari que estiga subjecte a administració de comptabilitat d'acord amb l'article 25 del Codi de Comerç haurà de presentar en el compte justificatiu de la subvenció, una llista en la qual, de cada apunt de què es faça d'un gasto, un actiu, un passiu, un pagament o un ingrés i un cobrament en el llibre diari de comptabilitat segons el PGC, es reflectisca la quantia del dit apunt que té relació amb la subvenció concedida, i en la dita llista es reflectirà tant el núm. d'apunt i assentament del llibre diari com el subcompte PGC i l'import del subcompte que correspon a la subvenció concedida.
m) Destinar la inversió al fi concret per al qual es va concedir la subvenció durant el període i en els termes assenyalats en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, en cas que la inversió tinga finançament europeu, la inversió haurà de mantindre's durant el període i en els termes establits en l'article 57 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.
n) Els beneficiaris seran responsables de la difusió de les accions relacionades amb l'objectiu de cada programa, i s'haurà de fer coneixedora i partícip l'Agència Valenciana del Turisme dels corresponents actes promocionals de presentació o inauguració.
ñ) Qualssevol altres obligacions previstes en les respectives convocatòries i en la normativa europea, estatal i autonòmica sobre subvencions, i en la normativa sobre fons de la Unió Europea que puguen cofinançar cada convocatòria.

Article 10. Contractació i subcontractació
1. En virtut del que disposa l'apartat 2 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris podran subcontractar amb tercers fins al 100% dels projectes i activitats subvencionats en el marc del que establix la present orde.
2. No s'acceptaran com a justificants de realització del projecte o activitat les factures derivades de la contractació amb empreses o entitats vinculades al beneficiari de l'ajuda en els termes que preveu l'article 29 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. Quan l'import del gasto subvencionable supere les quanties assenyalades en l'apartat 3 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé, llevat que per les especials característiques dels gastos subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o el presten.
4. L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se junt amb la sol·licitud o la justificació en els termes que preveu la convocatòria corresponent, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
5. En cas que es tracte de contractes subvencionats subjectes a una regulació harmonitzada, en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, haurà de tindre's en compte el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Article 11. Control i inspecció
1. La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i l'Agència Valenciana del Turisme, per si mateixa o a través de qualssevol persones o entitats que designe, podrà en tot moment efectuar totes les actuacions de comprovació i verificació de la inversió o realització de l'actuació objecte d'ajuda que considere necessàries, sense perjuí que puguen dur a terme, en cas d'ajudes cofinançades per fons europeus, les autoritats europees o nacionals competents.
2. El beneficiari i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació estaran així mateix obligats a sotmetre's a les actuacions de control financer dels òrgans de fiscalització de la Generalitat Valenciana en relació amb les subvencions o ajudes concedides.


Article 12. Justificació i pagament de les ajudes
1. Sense perjuí del que establix l'article 13, el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb la sol·licitud presentada i en la forma, termini i termes fixats en la convocatòria i en la resolució de concessió de l'ajuda.
2. Als efectes del que establix el punt anterior, els beneficiaris hauran de presentar compte justificatiu, que inclourà:
2.1. Una memòria o informe final d'actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, la convocatòria i la resolució de concessió, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Quan l'objecte de la subvenció el constituïsquen determinades partides de gasto corrent, el mencionat informe haurà de ser omplit en l'imprés normalitzat corresponent.

2.2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Originals de les factures justificatives del gasto efectuat. Les factures hauran de complir el que disposa pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que regula les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE núm. 286, de 29.11.2003), modificat per Reial Decret 87/2005, de 31 de gener (BOE núm. 27, de 01.02.2005), i la resta de normativa vigent, o qualsevol altra que la substituïsca.
b) Les factures originals hauran d'estampillar-se prèviament a realitzar la fotocòpia per a la seua presentació i no podran substituir-se els estampillaments per etiquetes adhesives. L'estampilla haurà d'indicar l'expedient de subvenció per a la justificació del qual han sigut presentats, si és el cas, el cofinançament pel Programa Operatiu FEDER 2007-2013 de la Comunitat Valenciana i percentatge de cofinançament, i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció; en este últim cas s'indicarà, a més, la quantia exacta que resulte afectada per la subvenció.
c) Documentació acreditativa de l'efectivitat del pagament corresponent a factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes que s'establisquen en la corresponent convocatòria.
2.3. Acreditació, si és el cas, del compliment d'altres obligacions i condicions de caràcter comptable que s'hagen establit en la resolució de convocatòria o en la de concessió.
2.4. En el supòsit d'haver denegat expressament el consentiment perquè l'administració demane els corresponents certificats, acreditació de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en els termes fixats en l'article nou

2.5. Declaració responsable relativa al fet que el sol·licitant no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions.

Article 13. Pagament anticipat
1. En relació amb la gestió dels pagaments anticipats que, amb caràcter excepcional i prèvia consideració de les singularitats de cada cas puga tramitar l'Agència Valenciana del Turisme en l'execució dels programes d'actuació que comporten ajudes, subvencions i altres formes de finançament, caldrà ajustar-se al que establix l'article 47 bis del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. En este sentit, la bestreta del pagament estarà condicionada a la prestació de garantia que haurà de constituir-se per mitjà d'aval bancari, i que cobrirà l'import no justificat i interessos de demora, fins que l'Agència Valenciana del Turisme autoritze la seua cancel·lació, una vegada executades i justificades de conformitat les actuacions de l'anualitat corresponent.

Article 14. Minoració i reintegrament de l'ajuda concedida
1. L'alteració d'alguna de les característiques del projecte o activitat aprovats, l'incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, la nul·la execució o execució parcial de la inversió, la falta o incompleta justificació dels gastos efectivament realitzats i la concessió després de la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques o privades que en el seu conjunt excedisquen els límits establits, podrà donar lloc a la revocació o minoració de la subvenció concedida.

2. L'incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i la resta de circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de la inversió o actuació o la falta de justificació de la realització del projecte, així com qualsevol altra causa de les previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, donarà lloc a la incoació per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes del corresponent expedient, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació de la subvenció concedida i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els corresponents interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat.

Article 15. Quantia i intensitats màximes de les ajudes
1. La totalitat de les ajudes subjectes al règim de minimis concedides a una empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
Abans de la concessió de l'ajuda, s'obtindrà de l'empresa beneficiària una declaració responsable relativa a les altres ajudes rebudes en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis fiscals anteriors d'esta o una altra administració sotmeses a la regla comunitària de minimis, així com altres ajudes estatals rebudes d'esta o una altra administració pels mateixos gastos subvencionables.
2. Quan l'ajuda de minimis s'acumule a altres ajudes estatals pels mateixos gastos subvencionables, la dita acumulació no podrà donar lloc a una intensitat superior a la fixada en el reglament d'exempció de què es tracte o la decisió corresponent adoptada per la Comissió.

3. D'acord amb el que preveu l'article 9 apartat 4 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006, els gastos cofinançats pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) no seran cofinançats per mitjà de contribució d'altres fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari.

4. Les ajudes que s'establisquen en les convocatòries específiques aprovades a l'empara d'esta orde consistiran en una subvenció a fons perdut, l'import de la qual no podrà superar la quantia i intensitat màximes sobre el cost total subvencionable recollits en la convocatòria.

El dit cost total estarà format per la suma de les partides de gasto/inversió subvencionables que constituïxen el projecte per al qual se sol·licita l'ajuda ajustats a preus de mercat.
5. En cada convocatòria es podrà establir un màxim d'ajuda per beneficiari en funció de la disponibilitat pressupostària global o per programes.
6. No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns i servicis, excepte en aquells supòsits de beneficiaris que estigueren exempts de tributació en el dit impost o quan es tracte d'entitats locals.

7. Amb la finalitat de facilitar la consecució dels objectius de la convocatòria, la comissió d'avaluació, d'acord amb els criteris objectius establits en cada convocatòria, podrà acordar que s'instruïsquen les sol·licituds d'ajuda en el programa de la convocatòria al qual què s'ajuste millor d'entre els inclosos en la corresponent convocatòria. Quan el projecte comprenga dos o mes programes d'ajudes, s'imputaran a cada un d'estos les partides elegibles corresponents, i es repartiran, si n'hi ha, els costos generals del projecte de manera proporcional.

8. En el marc de les disposicions vigents es podran subvencionar projectes d'abast plurianual.

Article 16. Publicitat de les subvencions concedides
1. En compliment del que establix l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les subvencions concedides seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció.
2. La concessió d'ajudes cofinançades per fons europeus suposarà l'acceptació per part del beneficiari a ser inclòs en la llista pública que es recull en l'article 7, apartat 2, lletra d, del Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió, de 8 de desembre de 2006.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única
Queda derogada l'Orde de 2 de desembre de 2008, de la Conselleria de Turisme, per la qual es fixen les bases reguladores per a la convocatòria i la concessió d'ajudes per la Conselleria de Turisme i per l'Agència Valenciana del Turisme.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Facultat de desenrotllament
Es faculta la persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana del Turisme per a dictar els actes, resolucions i instruccions que siguen necessaris per a l'aplicació de la present orde.

Segona. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 1 de febrer de 2012

La consellera de Turisme, Cultura i Esport,
LOLA JOHNSON SASTRE

linea