diari

LLEI 2/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/1585]

(DOGV núm. 8237 de 19.02.2018) Ref. Base de dades 001723/2018

LLEI 2/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/1585]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBUL

La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, en el títol II, capítol I, secció tercera sobre servei mèdic en festejos taurins tradicionals, article 12 afegeix una nova disposició addicional en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics de la Comunitat Valenciana, del tenor literal següent:


«Disposició addicional cinquena
Per a la celebració dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer), l’organitzador haurà de disposar d’un servei mèdic atès per personal mèdic i personal d’infermeria. El personal dels serveis medicoquirúrgics, tant en instal·lacions permanents com a temporals o mòbils, constarà almenys del cap del servei medicoquirúrgic, que serà llicenciat en medicina amb l’especialitat de cirurgia general o traumatologia, la funció del qual serà la de responsable de les actuacions medicoquirúrgiques que es deriven de l’espectacle; un ajudant que tindrà la titulació de llicenciat en medicina, la funció del qual serà la d’ajudar als actes mèdics que es produïsquen en l’espectacle; un diplomat (graduat) universitari d’infermeria o ajudant tècnic sanitari i personal auxiliar.

La persona que ostente la direcció del servei mèdic haurà de tenir coneixements en suport vital avançat i formació en matèria d’assistència mèdica a ferits en festejos taurins. La certificació serà emesa pel seu col·legi professional o pels organismes oficials competents.»

Aquesta nova disposició addicional preveu unes exigències en termes de capacitació de la persona que ostente la direcció del servei mèdic que, avui dia, no es pot complir i pot comportar un problema de falta de facultatius per a cobrir els més de 9.000 festejos que tenen lloc anualment a la Comunitat Valenciana i que, a més, es concentren en els mesos estivals.
Així mateix, la normativa actual sobre festejos taurins tradicionals es troba en procés de revisió en el marc de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (bous al carrer) de la Comunitat Valenciana.
Per tant, es modifica la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en els termes següents:

Article únic
S’afegeix una nova disposició transitòria en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles, activitats recreatives i establiments públics amb la redacció següent:

«Disposició transitòria sisena
S’estableix una moratòria al que disposa la disposició addicional cinquena des de l’1 de gener de 2018 a l’1 de gener de 2020.»


DISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 16 de febrer de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea