diari

LLEI 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana. [2018/1587]

(DOGV núm. 8237 de 19.02.2018) Ref. Base de dades 001724/2018

LLEI 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana. [2018/1587]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

I

En la societat valenciana s’ha assistit durant molt de temps a un ampli debat sobre els horaris comercials, la rellevància econòmica dels quals resulta indubtable. Les empreses que operen en el sector tenen interessos contraposats, depenent del model comercial a què s’adscriuen.
Resulta important, per tant, tractar d’aconseguir un instrument normatiu clar i precís, que done equilibri als diferents sectors de la distribució comercial i genere seguretat jurídica.
Els diversos col·lectius representats en l’Observatori del Comerç Valencià —associacions d’empreses comercials, sindicats, associacions de persones consumidores, cambres de comerç i persones expertes— han estat treballant durant més d’un any per una aproximació important entre els diversos sectors econòmics i socials implicats en les matèries que es tracta de modificar. En la sessió de 4 de desembre de 2017, els agents socials i econòmics representants van acordar per consens demanar a la Generalitat, representada en la reunió pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i el director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, l’aplicació d’una sèrie de mesures per a pacificar el contenciós dels dies festius d’obertura lliure per a la pràctica comercial.

Aquesta petició va ser signada per la majoria de les entitats membres, a més d’altres que s’hi volgueren sumar, en data 28 de desembre de 2017, en el que s’ha volgut anomenar Acord de la Llotja.
És important que l’esforç d’aquesta participació es reflectisca en la llei valenciana del comerç, per tal de tancar com més prompte millor la conflictivitat existent, que perjudica un sector de gran transcendència per al desenvolupament econòmic, a més de perjudicar la ciutadania en general com a persona consumidora. La proposició de llei trasllada el contingut d’aquesta petició consensuada pel sector a la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.

II

Es planteja, en relació amb l’obertura de diumenges i festius, un règim d’horaris d’obertura al públic estable, amb criteris constants i predeterminats, més horitzontal i equitatiu, en què hi haja una major coincidència dels interessos empresarials, la conciliació de la vida familiar i laboral, i els hàbits de consum de la ciutadania en general.

A aquest efecte, la nova redacció de l’article 17 de la Llei 3/2011 augmenta el nombre de dies d’obertura en tot el territori, que passa a ser fins a 11 dies a l’any, en comptes dels 10 dies que assenyala la llei actual, però s’assenyalen determinats dies que, per les seues especials característiques, no es podran habilitar per a l’obertura, per determinació de la llei, per cap causa. És el cas de l’1 i el 6 de gener, l’1 de maig, el 9 d’octubre o el 25 de desembre, o bé el 26 de desembre, quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.
Pel que fa a l’article 18, es modifica la redacció dels criteris per a la determinació dels dies d’obertura comercial, que es matisen i concreten.

Així mateix, en relació amb les zones de gran afluència turística, la disposició transitòria quarta revisa el seu règim temporal i les recondueix a tres models, segons les circumstàncies que concorren en cadascuna de les declarades, sense revisar les causes que van justificar en el seu dia la declaració.
Respectant les bases fixades per l’Estat, que té atribuïda la competència exclusiva en matèria de planificació general de l’activitat econòmica i en matèria de legislació mercantil, de conformitat amb els articles 38, 131 i 149.1 de la Constitució, aquesta modificació de la Llei 3/2011 s’aprova d’acord amb les competències que, també, amb caràcter d’exclusives, atorga a la Generalitat l’article 49.1.35.a de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
Article únic. De la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana
Es modifiquen els articles 17, 18, i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, que queden redactats tal com figura en l’annex d’aquesta llei.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i el desplegament d’aquesta llei no podrà tenir cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa aquesta llei.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 16 de febrer de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRERANNEX

Article 17. Horari general
1. L’horari global en què els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores.
2. Amb caràcter general, els diumenges i festius es consideraran no laborables. No obstant això, s’habilitaran per a cada any fins a un màxim d’onze diumenges o festius en els quals els establiments podran romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.
3. Cada comerciant determinarà lliurement l’horari corresponent a cada diumenge o dia festiu en què exercisca la seua activitat.
4. En cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents: 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d’octubre i 25 de desembre, o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

Article 18. Calendari de diumenges i altres dies festius
1. El calendari de diumenges o festius que s’habiliten per a un període de 12 mesos, que coincidirà amb l’any natural, es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, amb audiència prèvia de l’Observatori del Comerç Valencià, convocat a aquest efecte amb antelació a l’inici de l’any de què es tracte.
2. Per a la determinació de les dates habilitades caldrà ajustar-se a l’ordre de criteris següent:
a) L’obertura, almenys, en un dia festiu quan es produïsca la coincidència de dos o més dies festius continuats.
b) L’obertura dels primers diumenges dels períodes tradicionals de rebaixes: el primer diumenge posterior al 6 de gener i el primer diumenge de juliol.
c) L’obertura els diumenges i festius de més afluència turística a la Comunitat Valenciana. Amb caràcter general, tindran aquesta consideració el Diumenge de Rams, el Divendres Sant, o bé el Dijous Sant quan aquest siga festiu estatal o autonòmic, i el Diumenge de Pasqua.
d) L’obertura els diumenges o festius de la campanya de Nadal, que comprendrà des del diumenge posterior al quart dijous de novembre al 24 de desembre, i de Reis, que comprendrà del 26 de desembre al 5 de gener.

Article 22. Autorització d’horaris excepcionals
1. Els horaris excepcionals són aquells que es concedeixen, a petició de l’ajuntament interessat, per raó de circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per increments puntuals i excepcionals de la demanda a causa de la major afluència de visitants en dates concretes.
2. Qualsevol excepció s’atorgarà per als dies concrets, sense que se’n puga estendre la vigència més enllà de l’any natural per al qual es concedeix.
3. Els ajuntaments podran sol·licitar la concessió d’un horari excepcional al règim general per als establiments ubicats a la zona on es produïsca l’excepcionalitat del terme municipal.
4. Els horaris excepcionals no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l’any a cada municipi, sense que això compute en el límit de diumenges i festius a què es refereix l’article 17.
5. Reglamentàriament es determinarà el procediment per a la sol·licitud d’horari comercial excepcional, com també la documentació que haurà de constar en l’expedient.

Disposició transitòria quarta. Zones de gran afluència turística
1. Les zones de gran afluència turística que ja estiguen declarades en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei mantindran la seua vigència en els termes de l’article 21.6.
2. Les zones de gran afluència turística que tinguen declarat un període estacional corresponent a la Setmana Santa i Pasqua o al període estival, i que actualment són Alcalà de Xivert, Almenara, Altea, Benicarló, Benicàssim, Benidorm, Benissa (excepte la costa), el Poble Nou de Benitatxell, el Campello, Calp, Canet d’en Berenguer, Xella, Xiva, Cullera, Daimús, Dénia, Elx (l’Altet, la Marina i els Arenals), Gandia (platges i el Grau), Gata de Gorgos, Gilet, Guardamar del Segura, Xàbia, Massalfassar, Miramar, Moncofa, Montserrat, Nàquera, La Nucia, Oliva (litoral), Ondara, Orpesa, Pedreguer, Peníscola, Picassent, el Pilar de la Foradada (excepte la costa), Piles, la Pobla de Farnals (platja), Els Poblets, Real, Rojals, Sagunt, Sant Fulgenci, Sant Mateu, Santa Pola, Sogorb, Tavernes de la Valldigna (zona platja), Teulada, Torrent, Torís, El Verger, la Vila Joiosa, Vinaròs, Xeraco (platja) i Xilxes, veuran modificada la seua declaració de zona de gran afluència turística en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i podran obrir al públic en els períodes següents, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:
a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el diumenge posterior al Dilluns de Pasqua.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
3. Les zones de gran afluència turística que tinguen declarat un període anual, i que actualment són Alboraig, l’Àlfàs del Pi, Benissa (costa), Finestrat, Oriola (costa), el Pilar de la Foradada (costa) i Torrevella, veuran modificada la seua declaració de zona de gran afluència turística en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i podran obrir al públic en els períodes següents, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:
a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el diumenge posterior al Dilluns de Pasqua.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener.
4. Les zones de gran afluència turística declarades a les ciutats de València i Alacant veuran modificada la seua declaració de zona de gran afluència turística en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i podran obrir al públic en els períodes següents, a més dels declarats amb caràcter general per aplicació de l’article 18 d’aquesta llei:
a) Els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el diumenge posterior al Dilluns de Pasqua, excepte el Dilluns de Pasqua.
b) Els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i 5 de gener, excepte el 24 de juny la ciutat d’Alacant, i el 19 de març i 15 d’agost la ciutat de València.

linea