diari

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la que es constituïx la comissió per a l'estudi de la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. [2016/1685]

(DOGV núm. 7738 de 10.03.2016) Ref. Base de dades 001795/2016

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la que es constituïx la comissió per a l'estudi de la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. [2016/1685]
El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de 7 de juliol, ambdós del president de la Generalitat, determinen com a departament del Consell la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i li assignen competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, funció pública, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.
El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i regula en el títol IV la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
El Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en l’article 11 establix que la Direcció General de la Funció Pública exercix les competències establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), aprovada a l’empara d’allò que s’ha disposat en els articles 103.3 i 149.1.7é, 13é i 18é de la Constitució Espanyola, va habilitar els legisladors autonòmics per a, en l’àmbit de les seues competències, aprovar les lleis de funció pública de les seues administracions respectives.
La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, regula la funció pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i determina el règim jurídic del seu personal, d’acord amb el que disposa l’EBEP.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix el dret de la ciutadania perquè les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial, en un termini raonable i a gaudir de serveis públics de qualitat.
El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, així com la nova visió i la nova cultura de l’administració pública que impulsa el Consell, basades en la transparència, la independència, la professionalització, la participació ciutadana, la millora contínua en l’aplicació dels procediments de gestió, l’eficiència i la reducció de tràmits i gastos innecessaris, aconsellen la revisió i modificació de determinats aspectes, regulacions i figures inclosos en l’esmentada llei.
Amb la finalitat d’escometre els estudis, les valoracions, les anàlisi i els diagnòstics previs a la modificació i revisió de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, és necessari constituir una comissió formada per experts en l’àmbit de l’administració i l’ocupació pública i membres de la Generalitat, comissió que perseguirà la finalitat i els objectius assenyalats.

De conformitat amb tot l’anterior, resolc:

Primer. Creació i naturalesa
Es constituïx la comissió per a l’estudi de la modificació de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, com a grup de treball adscrit a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Segon. Objecte
La comissió té per objecte l’estudi i el diagnòstic de l’ocupació pública en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, així com la regulació establida en la vigent Llei 10/2010, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la finalitat de proposar les bases d’una modificació i revisió d’esta en els aspectes que resulten necessaris per a aconseguir una funció pública més professional, eficaç i eficient, que preste un millor servei a la ciutadania valenciana.

Tercer. Termini
Del resultat dels seus treballs, la comissió presentarà un informe abans de l’últim dia de juny de 2016.

Quart. Composició
1. La comissió estarà composta pel president, el coordinador i els vocals següents:
a) President: Miguel Sánchez Morón, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d’Alcalá de Henares.
b) Coordinador: Ferran Puchades Vila, secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
c) Vocals:
I. David Vicente Blanquer Criado, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Jaume I de Castelló.
II. Juan José Díez Sánchez, director del Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant.

III. Ignacio Sevilla Merino, professor titular de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
IV. José Luis Martínez Morales, designat per la Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació.
V. Manuel López Estornell, responsable del Servei de Coordinació de Presidència de la Generalitat.
VI. Javier Cuenca Cervera, subdirector general de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP).
2. El president de la Comissió podrà designar un secretari entre els vocals membres d’esta.

Quint. Funcionament
El president de la comissió disposarà el calendari de sessions així com el sistema i mètode de treball, i adoptarà totes les decisions en el seu àmbit que considere adequades per a la consecució de l’objectiu i la finalitat d’esta.
El règim jurídic del funcionament de la comissió serà l’establit per als òrgans col·legiats en els articles 22 i següents de la Llei 30/1002, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Sext. Mitjans materials i personals
a) La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques posarà a disposició de la Comissió els mitjans materials i personals necessaris per al bon funcionament d’esta.
b) Els membres de la comissió percebran les indemnitzacions que els corresponguen d’acord amb el que disposa el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell.

Sèptim. Efectes
La present resolució produirà efecte l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 3 de març de 2016.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela Bravo Sanestanislao.

linea