diari

DECRET 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià. [98/A0083]

(DOGV núm. 3157 de 08.01.1998) Ref. Base de dades 0019/1998

DECRET 316/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, i de la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic en la coordinació dels processos de racionalització i privatització del sector públic valencià. [98/A0083]
El Decret 249/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, Regula la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana. En l'article 3 estableix les funcions de la Comissió, que són: estudiar i analitzar la situació actual del sector públic valencià; elaborar les línies bàsiques necessàries, tendents a la seua racionalització; proposar al president de la Generalitat Valenciana els plans d'actuació concrets necessaris en matèria de reordenació del sector públic valencià; impulsar i supervisar, després de la seua aprovació, l'aplicació dels plans d'actuació; i, per últim, emetre informes sobre aquells assumptes que, afectant-ne la racionalització, siguen sotmesos a la Comissió pel president de la Generalitat Valenciana.
D'altra banda, el Decret 240/1997, de 23 de setembre, del Govern Valencià, va crear la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic, adscrita a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i li assigna al seu titular la secretaria de la Comissió i també les funcions següents: la dotació a aquesta Comissió de la infraestructura necessària i l'execució dels acords que s'adopten.
L'objectiu d'aquest decret és garantir el principi de coordinació de totes les conselleries em matèria de privatització i racionalització del sector públic valencià.
En virtut d'això, amb la prèvia deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 24 de desembre de 1997, i a proposta del seu president,
DECRETE
Article 1
Caldrà fer saber els plans d'actuació de cada conselleria en matèria de privatització i racionalització del sector públic valencià a la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana, mitjançant la seua Secretaria General, i disposar de l'autorització de l'esmentada Comissió, amb caràcter previ, a fi d'establir una actuació coordinada de totes les conselleries garantint els principis de publicitat, transparència i concurrència.
Article 2
Una vegada la Comissió haja aprovat els plans d'actuació concrets, la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic serà l'encarregada d'efectuar el seguiment dels procediments realitzats per cada conselleria. I aquestes hauran de subministrar-li periòdicament informes detallats sobre les distintes fases administratives en què es troben els projectes.
Article 3
La Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic informarà la Comissió Interdepartamental per a la Racionalització del Sector Públic en l'Ambit de la Generalitat Valenciana del seguiment realitzat, i l'inclourà en l'ordre del dia de les reunions, a fi que aquesta supervise en última instància tots els procediments.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Tots els procediments de racionalització, i especialment els de privatització, iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest decret es regiran per aquesta normativa i, per tant, hauran d'adequar els seus processos al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta la Direcció General per a la Racionalització del Sector Públic per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO

linea