diari

DECRET LLEI 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2019/1981]

(DOGV núm. 8496 de 28.02.2019) Ref. Base de dades 001963/2019

DECRET LLEI 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2019/1981]
PREÀMBUL

La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, en coherència amb el seu objectiu d’aconseguir la plena professionalització dels cossos de policia local, no preveu en el seu articulat la possibilitat de nomenar personal funcionari interí, sinó que expressament preveu que aquests cossos estaran formats per personal funcionari de carrera. No obstant això, determinades circumstàncies objectives, com ara el temps que requereix la culminació dels procediments de selecció necessaris per a aconseguir aqueix objectiu i la precària situació, quant a dotació de personal, en què es troben nombrosos cossos policials després d’anys de restriccions pressupostàries que han limitat la reposició d’efectius, agreujada ara per les previsions d’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals, així com la necessitat de molts municipis valencians d’incrementar temporalment els seus serveis policials en les temporades de major afluència turística, va fer que transitòriament es regulara una manera excepcional i limitada en el temps de nomenar personal interí.

En aqueix sentit, el Decret llei 2/2018, d’11 de maig, del Consell, va introduir en la Llei 17/2017 la disposició transitòria dotzena, que ha permés als ajuntaments nomenar personal interí durant 2018, però amb uns condicionaments estrictes quant als supòsits que podien emparar aquests nomenaments i quant a la seua durada, limitada fins a la fi de 2018, amb la finalitat d’impedir la consolidació de solucions transitòries en contra de l’objectiu bàsic de la llei.

No obstant això, el Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, va establir el coeficient reductor de l’edat de jubilació dels policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració local, per la qual cosa els esperats efectes de l’avançament de l’edat de jubilació no s’han produït, com es preveia, el 2018 sinó que es faran visibles al llarg de 2019.
La Generalitat ha regulat en l’article 40 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que incorpora a la Llei 17/2017 una disposició transitòria tretzena, la facultat dels ajuntaments de nomenar durant 2019 personal interí en condicions anàlogues a les que preveia per a l’any anterior la disposició dotzena, però restringint aquesta possibilitat a aquells supòsits en què l’única finalitat siga cobrir els llocs que queden vacants arran de la promulgació del decret de jubilació anticipada dels policies locals, i sotmetent el seu exercici a condicions restrictives, com la inclusió prèvia de les vacants en l’oferta d’ocupació pública de l’ajuntament corresponent i l’inici del procés per a la seua cobertura en propietat o sol·licitud a l’IVASPE del corresponent encàrrec de gestió. No obstant això, després de l’aprovació d’aquesta disposició transitòria, diversos ajuntaments han expressat que aquesta solució temporal, en l’actualitat, no és suficient.

En aquest sentit, encara reconeixent l’eficàcia de les directrius sobre les convocatòries tendents a eliminar l’ocupació temporal per a consolidar com a lloc fix el que s’ha exercit amb caràcter temporal, alhora s’ha posat de manifest la dificultat que comporta per als municipis, que es veuen obligats a posar en marxa un sistema de convocatòries i processos que implica, fins a la seua finalització, el transcurs de massa temps, i se sol·licita la modificació del marc legal relatiu a la provisió de vacants per jubilació.
El Consell és conscient que, sobretot per als municipis de menor grandària, els cossos de policia local dels quals tenen, en general, un nombre molt reduït d’efectius, qualsevol circumstància que implique la producció de vacants té uns efectes molt més greus i difícils de resoldre que quan es tracta de municipis de major població i amb plantilles més àmplies, en els quals el simple fet de disposar d’un elevat nombre de llocs coberts per personal funcionari de carrera permet cobrir, amb menor dificultat i de manera més àgil, les possibles situacions d’urgència per jubilació del personal o per qualsevol altre motiu.

Per la mateixa raó, per als municipis que actualment disposen d’escassos efectius policials resulta especialment difícil, o impossible, afrontar adequadament les necessitats d’increment temporal dels serveis policials per afluència turística o per altres circumstàncies, mentre no hagen aconseguit el ple desenvolupament les diverses mesures previstes en la Llei 17/2017 per a garantir el dimensionament adequat de tots els cossos locals.
Per aqueixes raons, aquest decret llei modifica la recentment incorporada disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals, i s’hi afig un nou apartat pel qual s’autoritza els ajuntaments de municipis de població inferior a 20.000 habitants a efectuar durant 2019, i amb efectes que no es podran prolongar més enllà del mateix exercici, nomenaments de personal funcionari interí en els seus cossos de policia local, en les mateixes condicions i els mateixos supòsits ja previstos en aquesta disposició, però sense quedar subjectes a les limitacions i els requisits relatius a la cobertura de vacants per avançament de l’edat de jubilació que s’exigeixen per a la generalitat dels municipis.
La mesura temporal i urgent que s’adopta a través del present decret llei no implica cap menyscapte en el compromís del Consell per a impulsar els instruments previstos en la Llei 17/2017 perquè tots els llocs de plantilla dels cossos de policia local siguen coberts per personal funcionari de carrera.
Resulta imprescindible establir amb la màxima urgència aquesta modificació legislativa, ja que aquest Reial decret 1449/2018 ha entrat en vigor el 2 de gener de 2019, i faculta els membres de la policia local que complisquen les condicions previstes a sol·licitar-ne l’aplicació, i això generarà les corresponents vacants. Així mateix, i per raons de seguretat jurídica, resulta també imprescindible que els ajuntaments coneguen amb tota certesa i amb la major anticipació possible el marc regulador dins del qual podran planificar i adoptar les mesures que siguen necessàries al llarg de l’any. A això se suma l’especial dificultat que en l’actual situació suposaria deixar l’aprovació d’aquesta mesura al procediment legislatiu ordinari, fins i tot comptant amb els mecanismes de tramitació urgent previstos en el Reglament de les Corts, atesa la proximitat de l’acabament del termini màxim de dissolució de la Cambra per finalització de la present legislatura, i l’elevat nombre d’iniciatives legislatives actualment en tràmit i pendents d’aprovació per les Corts.

Per tots aqueixos motius, en aquest cas concorre la situació d’extraordinària i urgent necessitat que, d’acord amb els articles 44 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i 86 de la Constitució, justifica l’aprovació de la present disposició legislativa provisional mitjançant un decret llei.
Així mateix, aquest decret llei compleix el conjunt de principis de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es tracta d’una disposició necessària per a satisfer l’interés general, concretat en aquest cas en el fet de garantir que, als municipis de la Comunitat Valenciana amb menys de 20.000 habitants, els seus cossos de policia local puguen disposar del personal necessari per a l’exercici adequat de les seues funcions. D’altra banda, aquesta norma s’ajusta al principi de proporcionalitat, ja que es tracta d’una regulació mínima, l’únic efecte de la qual és la suspensió temporal de l’exigència de l’article 41 de la llei, que els cossos de policia local estiguen exclusivament integrats per personal funcionari de carrera, sense imposar obligacions ni restriccions de cap mena als ajuntaments com a destinataris de la norma.
El principi de seguretat jurídica queda igualment satisfet, perquè aquesta regulació és plenament coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, en particular amb la normativa vigent en matèria de funció pública i règim local, i amb les disposicions adoptades per l’Estat en l’exercici de la competència exclusiva que li atribueix l’article 149.1.29.a de la Constitució. A més, es genera un marc normatiu plenament estable, clar, predictible, de fàcil comprensió, i que facilita la presa de decisions per les entitats locals. També el principi de transparència queda degudament satisfet, perquè els objectius i la justificació de la norma estan clarament definits. Així mateix, en aplicació del principi d’eficiència, la regulació continguda en aquest decret llei no imposa càrregues administratives innecessàries, i facilita a les administracions destinatàries la gestió racional dels recursos públics. I finalment, aquesta norma no comporta cap afecció a les despeses o ingressos públics de la Generalitat.
D’altra banda, de conformitat amb el que es preveu en l’article 10 de la Llei 17/2017, el projecte d’aquest decret llei ha sigut sotmés a l’informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, amb la deliberació prèvia en la reunió de 22 de febrer de 2019,


DECRETE

Article únic. Modificació de la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactada de la manera següent:
«Disposició transitòria tretzena. Jubilació anticipada de policies locals i nomenament de personal interí durant 2019
1. Durant l’any 2019, els ajuntaments podran nomenar personal funcionari interí en els seus cossos de policia local, amb la categoria d’agent, d’acord amb el que es preveu en l’article 10.1.d del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en l’article 16.2.d de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb l’única finalitat de cobrir els llocs que es queden vacants arran de la promulgació del decret de jubilació anticipada dels policies locals.
Per a poder acollir-se a aquesta excepcionalitat, els ajuntaments hauran de justificar que han inclòs aquestes vacants que es puguen produir per l’aplicació del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l’Administració local, en l’oferta d’ocupació pública de la corresponent entitat local, i haver iniciat, a més, el procés per a la seua cobertura en propietat, o haver sol·licitat a l’IVASPE l’encàrrec de gestió de la seua selecció.

2. Els ajuntaments podran constituir borses de treball o fer ús de les que tingueren vàlidament constituïdes en el moment d’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria, i garantir, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones aspirants. En tot cas, els nomenaments de personal funcionari interí realitzats a l’empara d’aquesta disposició transitòria finalitzaran, com a màxim, el 31 de desembre de 2019.
3. Una vegada efectuada la selecció del personal aspirant, i de manera prèvia al seu nomenament, els ajuntaments hauran de sol·licitar un informe a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, i adjuntar la documentació acreditativa de la cobertura pressupostària dels llocs, així com del compliment de tots els requisits necessaris per part de l’ajuntament i de les persones aspirants.

L’Agència l’emetrà en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la sol·licitud.
4. El personal interí no podrà portar armes de foc i exercirà les seues funcions en matèries de policia administrativa, custòdia d’edificis, medi ambient, trànsit i seguretat viària.
5. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat 1 d’aquesta disposició, i de conformitat, en tot cas, amb el que es disposa en els apartats 2, 3 i 4 d’aquesta, els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants podran nomenar durant 2019 personal funcionari interí en els seus cossos de policia local, amb la categoria d’agent, d’acord amb el que es preveu en els preceptes legals assenyalats en aquest apartat 1, sense que siga aplicables l’exigència que l’única finalitat siga cobrir llocs vacants per avançament de l’edat de jubilació.
Igualment, per a poder acollir-se a aquesta excepcionalitat, els ajuntaments hauran de justificar que han inclòs aquestes vacants en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’entitat local, i a més, haver iniciat el procés per a la seua cobertura en propietat o haver sol·licitat a l’IVASPE l’encàrrec de gestió de la seua selecció.»


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i desplegament d’aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a l’organisme competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell per a desplegar aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Alacant, 22 de febrer de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea