diari

DECRET 38/2010, de 19 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Comité Consultiu Autonòmic del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i s'establixen les seues normes de funcionament. [2010/1912]

(DOGV núm. 6212 de 23.02.2010) Ref. Base de dades 002019/2010

DECRET 38/2010, de 19 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Comité Consultiu Autonòmic del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i s'establixen les seues normes de funcionament. [2010/1912]
PREÀMBUL
La posada en marxa del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) reconeix als ciutadans que es troben en situació de dependència en l'exercici de les seues activitats vitals un dret subjectiu a ser atés pel sistema públic.
La complexitat de la posada en marxa del SAAD i el compromís de tots a fer viable i eficaç els drets que reconeix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a las Persones en Situació de Dependència, fa necessària la creació d'un espai de diàleg entre els actors que intervenen en el sistema social, tant les administracions públiques com els representants econòmics i socials més representatius, i així es concreta en la creació, en l'article 40 de l'esmentada Llei, d'un Comité Consultiu del SAAD en l'àmbit estatal, que es vol ara reproduir en el sistema autonòmic d'atenció a la dependència.
No cal oblidar, a més, que els drets i la protecció de les persones majors, de les persones amb discapacitat i dels dependents en l'àmbit de la Comunitat Valenciana són qüestions fonamentals sobre les quals ha de tractar l'actuació de la Generalitat, segons s'establix en l'article 10.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, dins del marc de la negociació PAVACE II (2009-2013), la Generalitat ha acordat amb les forces socials més representatives la creació d'un Comité Consultiu Autonòmic per a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.
Este Comité Consultiu es configura com un fòrum de diàleg social i participació, l'objecte, la composició i les funcions del qual són fruit de la negociació, del consens i del compromís de l'administració per a unir i integrar distintes perspectives i interessos.
El Comité Consultiu permetrà una major col·laboració entre les administracions públiques implicades i les forces socials més representatives, per això serà una via eficaç de comunicació i cooperació en qüestions tan rellevants com les que afecten el vigent sistema d'atenció a la dependència en la Comunitat Valenciana, cosa que redundarà en una millor i una major eficàcia del sistema.
La Generalitat és conscient de la gran repercussió social que en el benestar dels nostres ciutadans té una adequada i eficaç gestió del sistema autonòmic de la dependència i vol fer partícips en este a tots els sectors socials implicats i interessats, a fi a garantir el màxim consens entre tots i, per tant, un sistema en què tots es troben integrats.
En virtut de l'anteriorment exposat, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 19 de febrer de 2010,
DECRETE
Article 1. Creació, naturalesa i finalitat
1. Es crea el Comité Consultiu del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, com a òrgan de naturalesa col·legiada i funcions assessores, adscrit a la conselleria competent en matèria de benestar social.
2. El Comité té com a finalitat fer efectiva, de manera permanent, la participació i col·laboració entre les administracions implicades en la gestió del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Article 2. Funcions del Comité Consultiu
1. Correspon al Comité Consultiu del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència les funcions d'informar, assessorar i formular propostes sobre matèries que resulten d'especial interés per al funcionament del dit Sistema.
De forma especial, sobre les matèries relacionades amb el catàleg de servicis i el contingut prestacional, l'exercici dels drets i el compliment dels deures dels usuaris, el desplegament i la implantació dels servicis i programes, la coordinació i cooperació entre les administracions publiques, el finançament i l'execució pressupostària, la valoració, la qualitat, el sistema d'informació i el desplegament normatiu.
Igualment, el Comité rebrà puntual informació dels treballs i acords del Consell Interterritorial de Servicis Socials, Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.
2. El Ple del Comité Consultiu informarà preceptivament sobre les matèries següents:
a) Els projectes normatius que afecten les prestacions i servicis previstos en la llei, el seu finançament, la intensitat de la protecció i la participació del beneficiari.
b) Plans, projectes i programes que afecten el referit àmbit.
3. El Comité Consultiu, en ple o en comissió, podrà formular propostes sobre les matèries següents:
a) La situació general del mercat de treball i del sector de servicis, en particular, així com la prospecció de necessitats i adequació de l'oferta i demanda d'ocupació.
b) Formació de cuidadors i assistents personals.
4. Totes les funcions anteriorment enumerades s'atribuïxen sense detriment que corresponguen a altres òrgans de representació i participació legalment establits.
Article 3. Composició del ple
1. La composició del Comité tindrà naturalesa tripartida quant a la seua composició, ja que estarà integrat per les administracions públiques, les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, i serà paritari en la presa de decisions entre les administracions públiques, d'una banda, i els agents econòmics i socials més representatius, per una altra.
2. Estarà integrat pels membres següents:
a) Dotze representants de les administracions públiques, distribuïts en sis representants de l'administració autonòmica, entre els quals s'inclou el president, i sis de l'administració local, dels quals tres seran representants de les diputacions provincials i tres de les entitats locals.
b) Dotze representants dels agents econòmics i socials més representatius: sis representants de les organitzacions sindicals més representatives i sis representants de les organitzacions empresarials.
Article 4. Presidència
1. Ocuparà la Presidència del Comité Consultiu qui ocupe el càrrec de titular de la secretaria autonòmica de la conselleria competent en matèria de benestar social amb competències en la matèria de dependència.
2. Correspon a la Presidència:
a) Detentar la representació legal del Consell.
b) Convocar les reunions del Consell, tant ordinàries com extraordinàries, fixant-ne l'ordre del dia.
c) Presidir, dirigir i moderar les reunions del ple.
d) Vetlar pel compliment d'este reglament i resoldre dubtes d'interpretació.
e) Qualsevol altra que li atribuïsquen les lleis i el mateix Consell.
Article 5. Vicepresidències
1. Els representants dels agents econòmics i socials més representatius que integren el Comité elegiran, d'entre ells, la persona que ocuparà la Vicepresidència Primera del Comité Consultiu.
2. Igualment, els representants de les administracions públiques elegiran, d'entre ells, la persona que ocuparà la Vicepresidència Segona.
3. Ambdós càrrecs es renovaran, cada dos anys, de forma rotatòria.
Article 6. Vocals
1. Els vocals en representació de l'administració autonòmica seran sis. Representaran la conselleria competent en matèria de benestar social, a més de la Presidència del Comité, els titulars de la Subsecretaria, de la Direcció General amb competències en matèria de persones amb discapacitat i dependència i de la Direcció General amb competències en matèria d'acció social i majors. Les altres dos persones representants de l'administració autonòmica, amb la categoria, almenys, de director/a general, seran designats per la Presidència de la Generalitat, a proposta dels titulars de les conselleries amb competències en matèria d'economia, hisenda i ocupació i de sanitat.
2. Els vocals representants de l'administració local seran designats a proposta d'un per cada diputació provincial i els tres de les entitats municipals a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3. Els respectius òrgans de govern de les organitzacions dels agents econòmics i socials més representatius designaran els seus vocals representants i els seus substituts, en cas d'absència d'estos.
Article 7. Duració del mandat
1. La duració del mandat dels vocals serà de quatre anys. Este mandat estarà vinculat a la decisió de l'organització que representen.
2. El mandat podrà ser renovat al seu terme o designar-se altres representants i s'entendrà, en tot cas, prorrogat pel temps que hi haja entre la finalització del període i la designació efectiva dels nous representants.
Article 8. Secretaria
La persona titular de la direcció de l'àrea en matèria d'atenció a la dependència assumirà la Secretaria Permanent del Comité, amb veu i sense vot.
Article 9. Funcionament del Comité Consultiu
1. El Comité actuarà en ple, i en comissió si per raó de la matèria que es tractarà es considera convenient per a la millor realització de les seues comeses.
2. Les comissions es crearan per acord del ple, en els termes que s'establisca en el reglament de funcionament intern del Comité Consultiu. Es crearan, amb caràcter temporal o sectorial i amb la composició que s'acorde en el ple.
3. El ple del Comité haurà de reunir-se, almenys, dos vegades a l'any, i sempre que el convoque el president, per iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres.
Article 10. Presa d'acords i règim de funcionament intern
1. Els acords del Comité Consultiu s'adoptaran per majoria dels vots emesos per cada una de les parts, requerint així la majoria dels vots de les administracions públiques, d'una banda, i la majoria dels vots de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, per una altra.
2. En allò no previst en este decret de creació o en el reglament de funcionament intern amb què es dotarà el mateix òrgan, el Consell es regirà pel que disposa, en matèria d'òrgans col·legiats, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 11. Actes del ple i de les comissions
De cada sessió es redactarà una acta, en la qual es farà constar les persones assistents, un resum de les deliberacions, els acords i les recomanacions adoptades, així com qualsevol altre fet que els membres sol·liciten expressament.
Article 12. Seu
La seu del Comité Consultiu del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència es fixa en la conselleria competent en matèria de benestar social.
Article 13. Indemnitzacions
Els representants designats per les organitzacions dels agents econòmics i socials més representatius no tindran dret a percebre indemnitzacions per la seua participació en este Comité Consultiu.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Termini de constitució
Abans de finalitzar l'any 2010 es constituirà el Comité Consultiu i aprovarà el seu reglament de funcionament intern.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació reglamentària
S'autoritza la conselleria competent en matèria de servicis socials per a dictar totes les disposicions que calga per al desplegament i l'execució de la present norma.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 19 de febrer de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ANGÉLICA SUCH RONDA

linea