diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/1775]

(DOGV núm. 6462 de 17.02.2011) Ref. Base de dades 002064/2011

CORRECCIÓ d'errades del Decret 3/2011, de 21 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de funcionament de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes. [2011/1775]
En l'annex II
On diu:
«Distribució de permisos

Ha de dir:
«Distribució de permisos

* * * * * * * *
Pel fet d'haver observat dues errades materials en la publicació del decret esmentat (DOCV núm. 6446, de 26.01.2011), s'efectua la correcció oportuna:
En l'article 9, apartat 2
On diu:
«Els permisos que corresponguen a les possibilitats cinegètiques de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s'han d'establir en el pla anual i s'han de repartir entre els ajuntaments de la reserva, els propietaris en la reserva, si es compleix el que estableix l'article 11, i una quota de sorteig públic.»;
Ha de dir:
«Els permisos que corresponguen a les possibilitats cinegètiques de la Reserva Valenciana de Caça de la Mola de Cortes s'han d'establir en el pla anual i s'han de repartir entre els ajuntaments de la reserva, els propietaris en la reserva, si es compleix el que estableix l'article 12, i una quota de sorteig públic.».
En el anexo II
Donde dice:
«Distribución de permisos

Debe decir:
«Distribución de permisos


linea