diari

DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer) [2015/2176]

(DOGV núm. 7482 de 10.03.2015) Ref. Base de dades 002136/2015

DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer) [2015/2176]
ÍNDEX

Preàmbul
Article únic. Aprovació del reglament
Disposicions addicionals
Primera. Sacrifici de caps de bestiar i destinació de la carn
Segona. Moviment de caps de bestiar i altres restriccions
Tercera. Places de bous portàtils
Quarta. Regla de no-gasto
Quinta. Responsabilitat del participant no apte en festejos taurins tradicionals (bus al carrer)
Disposicions transitòries
Primera. Procediment d’autorització
Segona. Formació dels metges.
Disposició derogatòria. Derogació
Disposicions finals
Primera. Desplegament
Segona. Entrada en vigor

Annex. Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Títol I. Dels festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Festejos taurins tradicionals
Article 3. Espectadors i participants
Article 4. Llocs de celebració de bous al carrer
Capítol II. Modalitats de festejos taurins tradicionals
Secció primera. Bous salvatges
Article 5. Bous salvatges
Secció segona. Bou amb corda
Article 6. Bou amb corda o lligat
Article 7. Condicions específiques per a la celebració dels festejos
Article 8. Comprovacions prèvies a la celebració dels festejos de bou amb corda
Article 9. Causes de suspensió dels festejos
Secció tercera. Correbou
Article 10. Recorregut de la festa
Article 11. Correbou amb cavalls
Secció quarta. Bou embolat
Article 12. Condicions de l’embolada
Capítol III. Autorització dels festejos taurins tradicionals
Secció primera. Disposicions generals
Article 13. Celebració de festejos taurins tradicionals
Article 14. Sol·licitud d’autorització de festejos taurins tradicionals

Article 15. Documentació necessària per a la celebració de festejos de bous al carrer
Article 16. Documentació que cal presentar junt amb la sol·licitud d’autorització
Secció segona. Documentació complementària per a l’exhibició de bous salvatges
Article 17. Documentació complementària per a l’exhibició de bous salvatges
Secció tercera. Documentació complementària per a la modalitat de bou amb corda
Article 18. Documentació complementària per a la modalitat de bou amb corda
Secció quarta. Documentació complementària per al concurs de retalladors
Article 19. Documentació complementària per al concurs de retalladors
Secció quinta. Documentació complementària per a la modalitat de bous a la mar
Article 20. Documentació complementària per a la modalitat de bous a la mar
Capítol IV. Condicions generals per a la celebració de festejos taurins tradicionals
Secció primera. Servicis i instal·lacions sanitàries
Article 21. Servici mèdic
Article 22. Ambulància
Article 23. Concert amb centre hospitalari
Secció segona. Dels caps de bestiar
Article 24. Característiques de les banyes dels caps de bestiar en els festejos taurins tradicionals
Article 25. Corralets
Capítol V. Elements estructurals de protecció, tancament, delimitació i diversió
Article 26. Instal·lacions i elements estructurals de protecció, tancament i delimitació
Secció primera. Barreres
Article 27. Barreres de tisora
Article 28. Ancoratge de les barreres de tisora
Article 29. Barreres verticals
Secció segona. Plataformes per al públic
Article 30. Plataformes per al públic o cadafals
Article 31. Elements i característiques del cadafal
Article 32. Ancoratge de cadafals
Secció tercera. Defenses individuals de recintes particulars
Article 33. Defenses individuals de recintes particulars
Secció quarta. Instal·lacions i elements estructurals de diversió
Article 34. Instal·lacions i elements estructurals de diversió
Capítol VI. Celebració de la festa taurina tradicional
Article 35. Direcció i control de la festa
Article 36. Prohibicions
Article 37. Comprovacions prèvies a la celebració de la festa
Article 38. Suspensió de la festa
Article 39. Intervenció dels col·laboradors voluntaris, expert taurí o professional taurí
Article 40. Començament i finalització de la festa
Article 41. Horaris
Article 42. Comunicació d’incidències
Article 43. Sacrifici dels caps de bestiar
Article 44. Estadística
Títol II. De les places de bous portàtils i recintes taurins
Capítol I. Característiques generals
Article 45. Concepte de plaça de bous portàtil
Article 46. Concepte de recinte taurí
Article 47. Autorització i requisits
Article 48. Emplaçament
Article 49. Capacitat
Article 50. Servicis mèdics i sanitaris
Article 51. Arena
Article 52. Delimitació de l’arena
Article 53. Barreres
Article 54. Barrots verticals o muntants
Article 55. Corredor
Article 56. Corrals
Article 57. Corralets
Article 58. Espectacles taurins amb caps de bestiar de menys de tres anys
Article 59. Pati de cavalls
Article 60. Lavabos i servicis higiènics
Capítol II. Estructura
Article 61. Sobrecàrrega d’ús
Article 62. Resistència dels elements de delimitació de l’arena
Article 63. Portes, vomitoris i escales
Article 64. Localitats
Article 65. Accés a les localitats
Capítol III. Llicència d’obertura
Article 66. Règim aplicable
Article 67. Requisits
Article 68. Termini de presentació
Article 69. Atorgament de la llicència d’obertura
Article 70. Certificat final d’instal·lació
Article 71. Termini de duració de la llicència
Capítol IV. Garanties addicionals
Article 72. Assegurances
Article 73. Fiances
Article 74. Constitució de la fiança
Article 75. Devolució de la fiança
Article 76. Fiança anual
Article 77. Retenció i constitució de fiança
Títol III. De la protecció dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer)
Article 78. Reconeixement i protecció
Article 79. Suport institucional
Article 80. Comunicació i publicitat
Article 81. Formació
Article 82. Informació i assessorament
Article 83. Subvencions
Article 84. Educació
Article 85. Càtedra de tauromàquia
Article 86. Col·laboració amb altres administracions
Títol IV. Règim sancionador
Article 87. Règim sancionador
Article 88. Procediment sancionador
Article 89. Infraccions administratives
Article 90. Infraccions lleus
Article 91. Infraccions greus
Article 92. Infraccions molt greus
Títol V. De la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana
Article 93. De la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana
Article 94. Funcions
Article 95. Composició
Article 96. Substitucions
Article 97. Pèrdua de la condició de membre
Article 98. Règim jurídic dels membres
Article 99. Funcionament
Article 100. Reunions
Annex I del reglament. Model de sol·licitud d’autorització
Annex II del reglament. Informes tècnics
Annex III del reglament. Certificat del facultatiu encarregat del servici mèdic
Annex IV del reglament. Model de certificat acreditatiu de contractació d’assegurança
Annex V del reglament. Model d’incidències sanitàries
Annex VI del reglament. Requisits de la petició de les places de bous portàtils
Annex VII del reglament. Models d’aval i certificat d’assegurança de caució
Annex VIII del reglament. Model de certificat acreditatiu de contractació d’assegurança a les places de bous portàtils

PREÀMBUL

I

Els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) són una de les senyes d’identitat del poble valencià. El seu arrelament, orígens històrics, difusió i varietat pel que fa a les modalitats que presenten fan d’esta festa una de les més representatives quant a la seua implantació, acceptació popular i consideració.
En este context, les dades emeses pel ministeri competent situen la Comunitat Valenciana, un any darrer d’un altre, al capdavant de les comunitats autònomes que celebren festejos de bous al carrer. Un lideratge motivat, en gran mesura, per l’afició notable existent a la nostra terra i que obliga, de manera inqüestionable, a preveure i plantejar actuacions normatives, promocionals i, si pertoca, formatives a l’efecte de vincular la quantitat de festejos amb la qualitat en la realització d’estos.

Antiguitat i difusió són els dos aspectes que millor justifiquen la festa de bous al carrer com a element identitari valencià. Si els seus orígens documentats es remunten a l’Edat Mitjana, no és menys cert que, actualment, més de la meitat dels municipis de la nostra terra fan este tipus de celebracions. Així, les dades objectives situen en més de 6.000 el nombre de festejos que, una temporada darrere de l’altra, s’organitzen als nostres pobles i ciutats, una xifra altament significativa que reflectix, sense cap tipus de dubte, l’excel·lent salut de què, en estos moments, gaudixen els festejos de bous.
Amb estes premisses, es deduïx i constata la protecció i suport necessaris que els festejos de bous al carrer, com a valor identitari que són, han de tindre per les administracions. Una protecció i suport centrats, entre altres aspectes, en la consolidació de la festa, en el seu reconeixement com a senya cultural, a facilitar-ne la realització i desenrotllament, i també, igualment, a preveure’n l evolució sobre la base de l’impuls social que tota activitat humana comporta.
En este marc, el caràcter tradicional dels festejos de bous és, amb tota seguretat, un dels principals motius que justifiquen la necessitat de salvaguardar-los i respectar-los. Una tradició que arranca des d’orígens llunyans en el temps i que és general i consubstancial al territori de la Comunitat Valenciana en la seua globalitat. D’esta manera, per ser global i no atomitzada per municipis, una tradició ha d’excedir l’àmbit territorial local per a incloure, sense fronteres ni límits geogràfics ni geopolítics, la totalitat del mapa autonòmic. Amb esta premissa, els distints municipis poden celebrar bous al carrer o no, poden incorporar-se a la festa si així ho estimen o poden acollir altres modalitats tradicionals a la seua localitat. De la mateixa manera, poden decidir en contra, opció que és igualment respectable, sense que això afecte la transcendència d’una tradició que no té per què entendre de fronteres.

D’un altra banda, en relació amb el que s’ha dit adés, el factor seguretat és el nexe necessari destinat a fusionar la tradició amb l’execució correcta de la festa. Un nexe d’unió que desemboca en els dos elements essencials per al desenrotllament adequat de la celebració: ser un esdeveniment popular i l’exigència de responsabilitat a l’hora de realitzar-lo.
La seguretat, com a tal, presenta diversos vessants que afecten, entre altres qüestions, els seus elements materials i personals, el temps de realització, i també el comportament cívic dels participants i espectadors respecte a la convergència, en tot cas, de l’oci i diversió amb el respecte a l’animal.
En este marc, el benestar animal és un dels factors en què més ha evolucionat la festa de bous al carrer. Efectivament, no resulta concebible en els temps actuals que el cap de bestiar patisca cap maltractament, ni que se’l considere com un mer objecte passiu. La seua funció en la festa està lligada, de forma indissoluble, a la prohibició de qualsevol tipus de comportament incívic i a la seua consideració com a ésser viu que és.

II

Alhora que evoluciona la festa de bous al carrer, es desplega la normativa prevista per a realitzar-la correctament.
La Generalitat posseïx competències exclusives en matèria d’espectacles, tal com preveu l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. En este sentit, l’atribució d’estes competències es va ratificar en virtut del Reial Decret 1040/1985, de 25 de maig, sobre traspàs de funcions i servicis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat en matèria d’espectacles.
Atés que els festejos de bous al carrer són una espècie dins del gènere espectacles, la primera norma jurídica pròpiament dita emanada dels òrgans autonòmics reguladora d’esta matèria va ser l’Orde de 22 de juny de 1989, de la Conselleria d’Administració Pública. Amb anterioritat, les circulars 11/1986, de 18 de març, i 2/1988, de 15 de març, de la Direcció General d’Interior, adaptaven a la Comunitat Valenciana la regulació prevista en el Reglament d’espectacles taurins de 15 de març de 1962 i en l’Orde de 10 de maig de 1982, ambdós del Ministeri de l’Interior.
L’Orde de 22 de juny de 1989 esmentada establia en sis articles un marc succint sobre les condicions essencials que havien de complir els organitzadors dels festejos perquè foren autoritzats per la Generalitat. Així mateix, es feia menció expressa a la prohibició de maltractament i al respecte per la integritat animal, la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i accidents i també la presència durant la celebració d’un expert taurí i, com a mínim, de 10 col·laboradors voluntaris.
Amb posterioritat, en virtut del Decret 148/1998, de 22 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions d’autorització, celebració, desenrotllament i règim sancionador, dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer), completat pel Decret 155/1999, de 17 de setembre, del Consell, pel qual es definixen a la Comunitat Valenciana determinades modalitats de festejos taurins tradicionals, es van ampliar estes condicions essencials, es va prohibir la participació de menors de 16 anys en els festejos i es va introduir, per primera vegada, una referència explicita a instal·lacions (els corralets).
És, no obstant això, el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), aprovat pel Decret 60/2002, de 23 d’abril, del Consell, sense cap dubte, des que entra en vigor, el que establix la regulació més completa fins a eixe moment. En este sentit, a més de les disposicions referides a la documentació necessària per a autoritzar-los, s’introduïxen preceptes específics sobre barreres i instal·lacions i els seus requisits tècnics, directrius referents a la direcció de la festa, comprovacions relatives a la celebració de l’espectacle i també l’assentament del principi de la seguretat com a pedra angular de tot el model.
Finalment, el fins ara vigent Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), va derogar la disposició anterior, i va configurar un reglament més complet i actualitzat, va adaptar esta normativa als dictats de la, llavors vigent, Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i va incorporar nous requeriments de seguretat per al públic i assistents. Així mateix, va introduir principis renovats de responsabilitat, paràmetres tècnics per a barreres i elements de tancament actualitzats i també la inclusió d’una normativa específica per a les places de bous portàtils. Este decret va ser objecte de desplegament en virtut de l’Orde d’1 de setembre de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es regulen la figura, funcions i règim jurídic dels col·laboradors voluntaris en els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) celebrats a la Comunitat Valenciana.


III

El Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, advoca, entre altres aspectes, per una minoració de tràmits per al ciutadà en les seues relacions amb l’Administració pública valenciana.
Esta norma, emmarcada dins del Pla SIRCA, implica, com a conseqüència, la necessitat de redefinir les relacions entre la persona interessada i administració, de manera que el principi de confiança en els ciutadans assolisca una virtualitat evident i real més enllà d’una mera previsió reguladora. En este context, el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat (SIRCA-2) és continuador fidel d’esta filosofia i afecta a tots els sectors normatius ara mateix en vigor.
En este context, de l’esperit i contingut d’estes actuacions es deriva, fonamentalment, la necessitat d’efectuar, en el marc procedimental taurí, una revisió del capítol III del títol I del reglament actual aprovat pel Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, dedicat a l’autorització dels festejos taurins tradicionals.. Revisió que afectaria, sobretot, la manera de presentar la documentació annexa a la sol·licitud d’autorització, i també la configuració de noves responsabilitats i l’assumpció de deures per part de les persones vinculades als festejos de bous.

D’un altra banda, i aprofitant la reforma, este nou decret s’ajusta als dictats provinents de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat, d’acord amb la qual, es plasma, com un dels principis rectors de l’actuació econòmica, l’accés a les activitats econòmiques i el seu exercici lliure en tot el territori nacional.

Finalment, el Decret 24/2009, de 23 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, establix en l’article 3, apartat 2, que «es procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a una certa matèria, sense perjuí del desplegament reglamentari posterior quan es tracta de disposicions legals». Així mateix, en l’apartat 4, el precepte esmentat assenyala que «les disposicions modificatives hauran d’utilitzar-se amb caràcter restrictiu, i caldrà primar l’aprovació d’una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues modificacions posteriors».


IV

Este decret, a més de les novetats que presenta, refon en una única norma el Decret 24/2007, de 23 de febrer, i el Decret 120/2010, de 27 d’agost, ambdós reguladors fins hui dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) a la Comunitat Valenciana. Així mateix, respectant l’estructura existent en el Decret 24/2007 esmentat, introduïx les modificacions normatives necessàries per al compliment de la regulació esmentada més amunt.
En concret, el decret incorpora en l’annex el nou reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer). Este, s’estructura en 100 articles agrupats en cinc títols; així mateix, el reglament incorpora huit annexos destinats a complementar i assegurar l’eficàcia de la regulació que s’hi inclou. Finalment, el decret preveu cinc disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

Quant al seu contingut, com a principals novetats, el títol I establix una definició de la festa taurina tradicional més oberta que l’anteriorment vigent. Definició que al·ludix al caràcter tradicional degudament acreditat quan es pretenga sol·licitar perquè siga autoritzada una modalitat no prevista en la normativa en vigor.
Sense perjuí d’això, com s’ha indicat més amunt, la novetat més rellevant és la referent al procediment d’autorització dels festejos i, en particular, a la presentació de la documentació necessària per a això.

En el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, a la sol·licitud s’adjunten tots els documents exigits i considerats en l’article 14 (i, si pertoca, en els articles 15 a 17), com a requisit ineludible de validesa procedimental. Amb la nova previsió (articles 14 a 20), només caldrà aportar com a documentació annexa a la sol·licitud una part mínima d’aquells (article 16.2, i article 17 per als bous salvatges) i, com a novetat, una declaració jurada de posseir-ne la resta (article 16.1, article 18 per al bou amb corda, article 19 per al concurs de retalladors i el nou article 20 per als bous a la mar). De la mateixa manera, es declararà que es tenen a disposició del director de la festa i de l’autoritat competent.

Una rellevància especial cobra ara la declaració de l’ajuntament respecte a la realització dels festejos de bous al carrer al seu terme municipal. Amb la regulació anterior, cada consistori informava favorablement sobre el caràcter tradicional d’aquells. Ara, amb la nova previsió normativa basada en la tradicionalitat universal de la festa, l’entitat local declararà sobre si està d’acord o no sobre la celebració dels festejos, sense referència al seu caràcter tradicional ja que este ja es pressuposa i subjau en la declaració que s’efectue.
Esta reducció de la documentació que cal aportar suposa, com a conseqüència, una assumpció de major responsabilitat pel director de la festa, el qual, sobre la base d’això, abans que esta s’inicie, haurà de requerir la documentació esmentada a l’organitzador o promotor i comprovar-la. L’incompliment d’esta obligació suposarà un motiu de suspensió de l’esdeveniment festiu.
La resta de novetats del títol I se centren en l’exigència, amb períodes transitoris d’un i tres anys, respectivament, d’una capacitació per als metges en matèria de suport vital avançat i formació en medicina taurina, la possibilitat de realitzar un correbou previ a l’exhibició de bous salvatges en circumstàncies particulars, la previsió d’unes condicions mínimes per a l’embolat dels caps de bestiar, el requeriment del document d’identificació de bovins (DIB) per a l’autorització dels bous salvatges, l’exigència de les banyes despuntades i romes d’estos caps de bestiar a partir dels set anys, i també altres matisos tècnics relatius als elements estructurals de protecció, tancament, delimitació i diversió.

El títol II, regulador de les places de bous portàtils i recintes taurins, es veu afectat pel contingut de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. Si bé es manté pràcticament idèntic a la regulació anterior, el decret incorpora una disposició addicional d’acord amb la qual es permet la instal·lació i muntatge de les places provinents d’altres comunitats autònomes, sempre que s’ajuste a la regulació general prevista en la llei esmentada en allò que corresponga.

D’un altra banda, el títol III s’incorpora com a novetat en la regulació taurina valenciana. El títol esmentat, referit a la protecció dels festejos de bous al carrer, és una concreció particular d’una sèrie d’actuacions que ha d’embastar la Generalitat destinades a reivindicar el món de les festes de bous populars. Les mesures i accions previstes transcendixen el marc administratiu en sentit estricte per a comprendre possibilitats d’actuació més enllà de procediments i de declaracions substantives.
El títol IV, dedicat al règim sancionador, també respecta l’ordenació anterior i incorpora, com una nova infracció greu que especifica la falta de condicions de seguretat o sanitat, la relativa a l’absència física del metge o infermer declarat en la documentació presentada per a l’autorització de la festa i també la certesa de les dades referides a ells.

Finalment, el títol V, sobre la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana, adapta la seua composició i actuació a la nova organització i funcions de la conselleria competent en matèria d’espectacles i també a les demandes dels sectors interessats respecte d’això.
Per tot això, després d’haver oït els representants dels sectors afectats, la Comissió de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana, la Comissió d’Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació i Justícia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de març de 2015,


DECRETE
 
Article únic. Aprovació del reglament
S’aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), que s’inserix com a annex d’este decret.
 


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Sacrifici de caps de bestiar i destinació de la carn
Les condicions del sacrifici dels caps i la destinació de la carn s’han d’ajustar al que preveu la normativa vigent en matèria de sanitat animal i seguretat alimentària.

Segona. Moviment de caps de bestiar i altres restriccions
El moviment dels caps de bestiar, i també les restriccions i condicions que les autoritats competents establisquen en l’àmbit de sanitat animal, epizoòties i identificació, es regularan per la normativa vigent en matèria de ramaderia.
 
Tercera. Places de bous portàtils
Les places de bous portàtils que s’instal·len en el territori de la Comunitat Valenciana provinents d’empreses o operadors amb domicili que es trobe fora del territori de la Comunitat Valenciana s’ajustaran, en allò que siga procedent, al que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat.

Quarta. Regla de no-gasto
La aplicació i el desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a les conselleries i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials de les conselleries competents per raó de la matèria.


Quinta. Responsabilitat del participant no apte en festejos taurins tradicionals (bous al carrer)
D’acord amb el que s’ha indicat en la disposició addicional quarta de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, les persones que participen en els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) sense les condicions físiques o psíquiques exigides, de conformitat amb el que establix la mateixa Llei 14/2010, el reglament regulador dels festejos de bous al carrer i la resta de normativa que resulte aplicable, assumiran el cost econòmic dels danys i perjuís que es deriven del seu comportament respecte a elles mateixes, a altres participants, al públic, a terceres persones i béns.
Esta assumpció de costos econòmics del participant s’entendrà en el marc del compliment pels organitzadors de les seues obligacions corresponents i, de la mateixa manera, sense perjuí de la incoació de l’expedient administratiu sancionador oportú al participant esmentat com a responsable de la infracció.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
 
Primera. Procediments d’autorització
Els procediments d’autorització dels festejos taurins tradicionals iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este reglament es regiran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud d’autorització, sense perjuí de la data en què aquells es portaran a terme.


Segona. Formació dels metges
Els metges que efectuen les funcions en els festejos de bous al carrer hauran de posseir coneixements degudament acreditats pel seu col·legi professional en suport vital avançat i en matèria d’assistència mèdica a ferits en festejos taurins.
Esta disposició serà exigible a partir del termini d’un any des de l’entrada en vigor d’este decret per a l’acreditació en suport vital avançat, i de tres anys des de l’entrada en vigor esmentada per a la formació en matèria d’assistència mèdica a ferits en festejos taurins.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació
Queden derogats el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), i el Decret 120/2010, de 27 d’agost, del Consell, pel qual es va modificar el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), i també totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa este decret.


DISPOSICIONS FINALS
  
Primera. Desplegament
S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’espectacles per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament reglamentari i l’aplicació del que disposa este decret.
 
Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de març de 2015.

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Governació i Justícia
LUIS SANTAMARÍA RUIZ


ANNEX
Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
 
TÍTOL I
Dels festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL I
Disposicions generals
 
Article 1.  Objecte
Este reglament té per objecte regular les condicions de celebració i desenrotllament dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) que tinguen lloc al territori de la Comunitat Valenciana, per a garantir la seguretat, els drets i interessos legítims dels participants, espectadors, veïns i béns, i també la integritat dels animals que hi intervenen.
 

Article 2. Festejos taurins tradicionals
1. Als efectes d’este reglament, es consideren festejos taurins tradicionals (bous al carrer) els espectacles en què, popularment, se solten, conduïxen, corren, toregen o retallen caps de bestiar braus, sense que, en cap cas, siguen torejats.
2. S’entendran incloses en este concepte les modalitats de solta de vaquetes, bou embolat, correbou, exhibició de bous salvatges, bous a la mar, bou amb corda, concurs de retalladors, bou de corro i també les modalitats el caràcter tradicional de les quals estiga degudament acreditat al territori de la Comunitat Valenciana.
3. S’entendrà que una modalitat està degudament acreditada respecte al seu caràcter tradicional quan existisquen antecedents certs de la seua celebració en el territori de la Comunitat Valenciana. En este sentit, el caràcter tradicional serà incompatible amb la introducció d’elements o mitjans materials que suposen un risc per a participants, espectadors o caps de bestiar i també quan supose una desnaturalització d’estos d’acord amb la seua consideració com a tals.

Article 3. Espectadors i participants
1. Als efectes d’este reglament, tenen la condició d’espectadors les persones que, sense participar-hi, assistixen als festejos taurins tradicionals des dels llocs a què el cap de bestiar no pot accedir.
2. Tenen la condició de participants en els festejos taurins tradicionals, als efectes del que disposa este reglament, les persones que lliurement i voluntàriament hi prenen part, assumint el risc i responsabilitat que es deriva de participar-hi, o que es troben al recinte de celebració de la festa pel qual pot circular o accedir el cap de bestiar.

 
Article 4. Llocs de celebració de bous al carrer
Els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) podran celebrar-se en places de bous permanents, places de bous portàtils, vies públiques i la resta de recintes aptes per a la celebració d’estos, en les condicions i amb els requisits que s’assenyalen en este reglament i, si pertoca, en la normativa taurina que, així mateix, siga aplicable.
 
CAPÍTOL II
Modalitats de festejos taurins tradicionals

Secció primera
Bous salvatges
 
 Article 5.  Bous salvatges
1. Als efectes d’este reglament, s’entén per bous salvatges els que no han sigut torejats, o no han sigut correguts en cap festa taurina tradicional o espectacle taurí.
Com a excepció, no perdran la condició de salvatges els bous que participen en un únic correbou abans de la seua exhibició com a tals, sempre que este correbou tinga lloc al mateix municipi i durant els festejos taurins tradicionals que figuren en la resolució d’autorització.

La realització de la modalitat del correbou amb bous salvatges haurà de sol·licitar-se conjuntament amb la d’exhibició d’estos.
2. En esta modalitat s’escamparà una capa de terra, arena o semblant a la contornada del caixó o corralet on es donarà l’eixida, a fi d’evitar que els caps de bestiar es lesionen.
3. Els bous salvatges que encara no hagen complit set anys d’edat podran participar en els festejos taurins tradicionals amb les banyes íntegres en un única festa, llevat que en la mateixa autorització s’incloga la seua participació en un altra festa com a bou embolat, i esta tinga lloc dins de les 24 hores següents a la primera celebració.
4. Els bous salvatges, una vegada finalitzada la festa o festejos en què prenguen part, es traslladaran a l’escorxador o local autoritzat per a ser sacrificats d’acord amb el que preveu este reglament.
 
Secció segona
Bou amb corda
 
 Article 6. Bou amb corda o lligat
 S’entén per bou amb corda o lligat la festa taurina de caràcter popular en què el cap de bestiar és conduït pels carrers de la localitat per mitjà de la utilització de sogues o cordes subjectes al bou a través d’eines o badanes, sense que, necessàriament, la zona autoritzada per al seu recorregut es trobe tancada.
 
Article 7. Condicions específiques per a la celebració de la festa
La celebració de la modalitat de bou amb corda o lligat haurà de reunir els requisits següents, sense perjuí dels que, amb caràcter general, s’exigixen en este reglament i siguen aplicables:
1. Les eines i badanes que s’utilitzen per a la subjecció de la corda, i el sistema per a col·locar-les, hauran de garantir la protecció de la integritat física de l’animal, per a preservar-lo de fregades i tensions excessives, i també la seua visió i mobilitat adequades.
2. La corda o soga haurà de tindre un grossor no inferior a 2,5 cm, una longitud mínima de 35 metres d’eixida i garantirà una resistència adequada a la tracció per al pes del cap de bestiar.
3. La corda o soga s’utilitzarà exclusivament només en una festa i per a la conducció d’un únic animal.
4. Si durant el recorregut es retalla la corda, la longitud d’esta en cap cas podrà ser inferior a 14 metres. A este efecte, es podrà introduir a la corda una marca que delimite eixe punt.
 
Article 8. Comprovacions prèvies a la celebració de la festa de bou amb corda
1. Amb anterioritat a la celebració de la festa de bou amb corda o lligat la persona o persones a què es referix l’article 18.2 d’este reglament hauran de verificar el compliment de la totalitat de les condicions establides en l’article anterior, a més dels requisits generals establits en este reglament que siguen aplicables a esta modalitat.

2. En particular, quan en la celebració de la festa s’utilitze qualsevol dels elements constructius destinats al públic o al tancament de les vies públiques, a més de les comprovacions a què es referixen els apartats anteriors, caldrà realitzar les establides en l’article 15.3, en relació amb l’annex II, d’este reglament.
 
Article 9.  Causes de suspensió de la festa
A més de les establides amb caràcter general en este reglament, seran causes de suspensió de la festa de bou amb corda o lligat les següents:
1. Quan, durant el seu desenrotllament, la longitud de la corda utilitzada s’haja reduït a menys de 14 metres.
2. Quan el recorregut del cap de bestiar excedisca del perímetre autoritzat.
 
Secció tercera
Correbou
 
Article 10. Recorregut de la festa
El trasllat dels caps de bestiar, entre dos punts determinats del començament i finalització, s’efectuarà amb el trajecte degudament protegit i tancat per barreres o cadafals.
 Article 11. Correbou amb cavalls
1. De manera excepcional, a les poblacions on siga costum realitzar correbou de caps de bestiar amb cavalls, la protecció i fitació del trajecte podrà estar donada únicament per l’agrupació dels caps de bestiar conduïts pels cavallers des del punt de partida fins a arribar al punt final on es tanquen, sense que puguen desviar-se del seu recorregut durant el trajecte.
2. És responsabilitat dels organitzadors o promotors de la festa que el recorregut dels caps de bestiar s’efectue sense cap pertorbació pels participants. En estos supòsits, tindran la condició de participants, a més del que s’ha indicat en l’article 3 d’este reglament, totes les persones que es troben dins del recorregut o trajecte per on circulen bous i cavalls.
 
Secció quarta
Bou embolat

Article 12.  Condicions de l’embolada
1. La distància mínima entre el punt de l’angle que formen les eines d’embolar o el punt central de la corba d’estes haurà de ser, respecte al platet, de 15 centímetres.
2. Les dimensions de les punxes de les argolles de subjecció a la banya no seran superiors a 3 mil·límetres, a fi d’evitar fer-la malbé.

3. La corda de subjecció del cap de bestiar que s’embole tindrà un grossor mínim de 2,4 centímetres i haurà d’estar, així mateix, en bon estat d’ús.

CAPÍTOL III
Autorització dels festejos taurins tradicionals

Secció primera
Disposicions generals
 
Article 13. Celebració de festejos taurins tradicionals
Per a la celebració de festejos taurins tradicionals serà preceptiu obtindre l’autorització expressa de la conselleria competent en matèria d’espectacles.
En cap cas podran celebrar-se simultàniament dos modalitats diferents de festejos al mateix recinte o plaça.

Article 14. Sol·licitud d’autorització de festejos taurins tradicionals
1. La sol·licitud d’autorització, que es realitzarà d’acord amb el model que consta com a annex I d’este reglament, podrà referir-se a un o més festejos i la presentarà l’organitzador o promotor davant de la conselleria competent amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la seua celebració.
En el supòsit de sol·licitar-se una autorització per a diversos festejos, el termini anterior s’entendrà referit a aquell que es realitze en primer lloc d’entre els inclosos en la sol·licitud.
En la petició es faran constar els punts següents: dades personals del sol·licitant i de l’empresa o entitat organitzadora, dia i hora de començament i finalització dels festejos i també la indicació del seu itinerari o recorregut.
Així mateix, en la sol·licitud d’autorització es farà constar el compromís exprés del fet que els caps de bestiar no seran torejats ni maltractats pels participants d’estos espectacles, i serà responsabilitat de l’organitzador o promotor de la festa l’adopció de mesures preventives amb l’objecte d’evitar qualsevol tipus de maltractament.
2. Després de presentada la sol·licitud amb els requisits establits en este reglament, l’òrgan competent haurà de resoldre allò que siga procedent i notificar-ho a la persona interessada amb anterioritat a la data de celebració de la festa. En el supòsit que no es dicte una resolució expressa amb anterioritat a la data de celebració, s’entendrà autoritzada, llevat que esta autorització supose concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic, al servici públic o a la utilització de la via pública, i en este cas s’entendrà denegada sense que puga celebrar-se. persona interessada
La resolució que concedisca l’autorització inclourà els espectacles autoritzats, i també els condicionaments exigibles en matèria de festejos taurins tradicionals, seguretat alimentària, salut pública i benestar animal, i els altres que es consideren oportuns per a la bona marxa de la festa.
La resolució d’autorització o de denegació es notificarà a l’ajuntament i a la delegació o subdelegació del Govern a la província corresponent.
 
Article 15. Documentació necessària per a la celebració de festejos de bous al carrer
L’organitzador o promotor de festejos taurins tradicionals (bous al carrer), prèviament a autoritzar-los, haurà d’obtindre la documentació següent i tindre-la a disposició del director de la festa o de l’autoritat competent:
1. Declaració favorable de l’ajuntament de la localitat a la celebració de festejos de bous al carrer.
2. Autorització o llicència de l’ajuntament en els supòsits d’ocupació o utilització de via pública.
3. Informe sobre les instal·lacions de tancament, delimitació, protecció o diversió subscrit pel tècnic municipal o, si no n’hi ha, per un tècnic competent sobre els aspectes assenyalats en l’annex II d’este reglament.

Quan les instal·lacions de tancament, delimitació, protecció o diversió patisquen modificacions sobre el seu estat inicial, el tècnic competent emetrà un informe en què se’n ratifique la idoneïtat. L’informe de ratificació serà comunicat, amb antelació a la celebració de la festa, a l’ajuntament i a l’òrgan competent perquè l’autoritze per mitjans que en permeten constatar el coneixement immediat.
4. Certificat mèdic, visat pel col·legi professional, en el qual es facen constar els aspectes indicats en l’annex III d’este reglament.

5. Declaració jurada de l’organitzador o promotor en què es faça constar la disposició, almenys, d’una ambulància per al trasllat de ferits o accidentats a un centre hospitalari prèviament concertat, d’acord amb el que disposa l’article 22 d’este reglament, des d’almenys una hora abans de l’inici de la festa i durant tot el temps de duració.

6. Certificat expedit per una companyia d’assegurances, segons el model de l’annex IV d’este reglament, en el qual conste que l’organitzador ha subscrit una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres que puguen produir-se com a conseqüència de la celebració d’una festa, que haurà d’incloure, com a mínim els següents riscos i quanties:
a) Accidents: assegurança col·lectiva d’accidents que cobrisca els participants, col·laboradors voluntaris i la resta d’intervinents amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, i les següents cobertures mínimes d’indemnització:
1r. Despeses d’estada hospitalària, curació i assistència sanitària: 6.000 euros.
2n. Mort: 6.000 euros.
3r. Invalidesa permanent i total: 6.000 euros.
b) Responsabilitat civil: amb una quantia mínima per pòlissa de 300.500 euros, que cobrirà els danys als espectadors, terceres persones i béns que es puguen derivar de la celebració de l’espectacle, i amb una cobertura mínima d’indemnització per víctima de 60.100 euros. Quedarà inclosa la defensa criminal i fiances.
7. Declaració jurada del ramader contractat en la qual es faça constar que tots els caps de la seua ramaderia participants en la festa estan degudament inscrits en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Torejar, i que el seu trasllat es realitzarà emparat per la documentació i en les condicions que establisca la normativa vigent en matèria sanitària per al transport animal.
8. Còpia del document oficial que justifique la qualificació sanitària vigent de l’explotació d’origen dels caps de bestiar expedit pel Servici Veterinari Oficial i, si pertoca, la documentació que exigisquen les normes reguladores del moviment de les ramaderies de toreig i les altres que s’establisquen.
9. En cas que, després de finalitzar la festa, es done mort al cap de bestiar, declaració sobre la destinació dels caps de bestiar, i també de l’escorxador o local autoritzat per a sacrificar-los, i la resta d’aspectes exigits en cada moment per les normes aplicables en matèria de salut pública, seguretat alimentària o benestar animal.
10. Declaració subscrita per una persona, considerada com a experta taurina, que posseïsca amplis coneixements acreditats en l’organització i desenrotllament de festejos taurins tradicionals, mitjançant la qual es comprometa a garantir el desenrotllament normal de la festa, i a disposar, almenys, de 10 col·laboradors voluntaris suficientment capacitats i amb experiència per a portar a efecte el que regula la normativa vigent en esta matèria.
11. En cas que la festa es realitze exclusivament en una plaça de bous permanent, no permanent o portàtil, s’aportarà, així mateix, el contracte subscrit amb un professional taurí inscrit en la secció I, II, o en la categoria primera de la secció V, del Registre General de Professionals Taurins, regulat en la normativa sectorial taurina, que auxilie els que prenguen part en la festa.
12. Declaració jurada del ramader referent a les obligacions indicades en l’article 24 d’este reglament.

Article 16. Documentació que cal presentar junt amb la sol·licitud d’autorització
L’organitzador o promotor de festejos taurins tradicionals (bous al carrer) haurà d’aportar, davant de l’òrgan competent perquè els autoritze, junt amb la sol·licitud, la documentació següent:
1. Declaració jurada de disposar de la documentació indicada en els apartats 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 i 12 de l’article anterior, que la té a disposició del director de la festa i/o de l’autoritat competent que, si pertoca, la requerisca, i que es compromet a tindre-la en el seu poder fins a la finalització de l’últim dels festejos autoritzats.
2. La documentació indicada en els apartats 3, 4, 6, i 11 de l’article anterior. Esta documentació haurà de presentar-se, en tot cas, junt amb la sol·licitud davant de l’òrgan competent per a resoldre.

Secció segona
Documentació complementària per a l’exhibició de bous salvatges
 
Article 17.  Documentació complementària per a l’exhibició de bous salvatges
La sol·licitud d’autorització dels festejos de bous al carrer en la modalitat d’exhibició de bous salvatges, a més del que assenyalen els articles anteriors, haurà d’acompanyar-se de la documentació següent:
1. Contracte de compravenda dels caps de bestiar, on se n’especifiquen el nombre i característiques.
2. Certificat de naixement del cap de bestiar, expedit sobre la base de les dades que figuren en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Torejar.
3. En cas que en el certificat de naixement del cap de bestiar no conste el número del Document d’Identificació de Bovins (DIB) o del passaport, es presentarà el DIB amb l’apartat «identificatiu del bou de torejar» degudament omplit.
4. Manifestació del ramader propietari dels caps de bestiar del fet que estos no han sigut torejats, retallats o correguts en altres espectacles taurins, i també de l’estat d’integritat de les banyes.
5. Tota altra que siga exigible en cada moment en matèria de moviments de caps de bestiar, benestar animal, sanitat animal i de seguretat alimentària.
  
Secció tercera
Documentació complementària per a la modalitat de bou amb corda

Article 18. Documentació complementària per a la modalitat de bou amb corda
La sol·licitud d’autorització dels festejos de bous al carrer en la modalitat de bou amb corda o bou lligat, a més del que assenyalen els articles 15 i 16 d’este reglament, haurà d’acompanyar-se d’una declaració jurada de l’organitzador o promotor en què s’acredite que es posseïxen els documents següents:
1. Pla parcial en què s’assenyale el perímetre urbà en què es desenrotllarà la festa, i també un pla general del municipi en el qual conste i quede definida amb claredat, dins del seu conjunt, la zona concreta on tindrà lloc la festa.
2. Manifestació en què es faça constar la identitat de la persona o persones encarregades de realitzar les comprovacions prèvies a què es referix l’article 8 d’este reglament.
3. Autorització de l’òrgan competent de l’entitat titular de la via urbana, interurbana o, si pertoca, via fèrria, per la qual tinga lloc la festa.
 Secció quarta
Documentació complementària per al concurs de retalladors
 
Article 19.  Documentació complementària per al concurs de retalladors
En la modalitat de concurs de retalladors, a més del que indiquen els articles 15 i 16 d’este reglament, els organitzadors o promotors hauran d’aportar, junt amb la sol·licitud d’autorització, una declaració jurada de l’organitzador o promotor en què s’acredite que posseïx les bases per les quals el concurs haurà de regir-se.

Secció quinta
Documentació complementària per a la modalitat de bous a la mar

Article 20. Documentació complementària per a la modalitat de bous a la mar
A la sol·licitud d’autorització dels festejos de bous al carrer en la modalitat de bous a la mar, a més del que assenyalen els articles 15 i 16 d’este reglament, haurà d’acompanyar-se una declaració jurada de l’organitzador o promotor en què s’acredite que es posseïxen els documents següents:
1. Autorització de l’òrgan competent en matèria de costes, en els supòsits d’ocupació o utilització del domini públic maritimoterrestre.

2. Disposició i especificació dels mitjans adequats de salvament marítim destinats al socors i rescat de participants i caps de bestiar.
 
CAPÍTOL IV
Condicions generals per a la celebració de festejos taurins tradicionals

Secció primera
Servicis i instal·lacions sanitàries
 
Article 21.  Servici mèdic
1. Per a la celebració dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer), l’organitzador haurà de disposar, en tot cas, d’un servici mèdic atés per personal mèdic i personal d’infermeria. El metge exercirà la direcció del servici.
La persona que exercisca la direcció del servici mèdic haurà de tindre coneixements en suport vital avançat i formació en matèria d’assistència mèdica a ferits en festejos taurins. El certificat serà emés pel seu col·legi professional o per organismes oficials competents.

2. El servici mèdic haurà de disposar del material i equipament sanitari previstos en la normativa sectorial vigent per a les ambulàncies assistencials de classe C, d’acord amb el que regula el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, i amb les condicions que s’hi esmenten, pel qual s’establixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.

Així mateix, al material i equipament indicats caldrà afegir el següent:
a) Torniquets.
b) Llançols i draps de camp estèrils.
c) Pinces de dissecció amb i sense dents.
d) Pinces hemostàtiques de mosquit corbes (6 unitats).
e) Pinces hemostàtiques corbes de Krile (6 unitats).
f) Separadors.
g) Profilaxi antitetànica (gammagobulina i vacunes).
Tot este mobiliari, aparells i material hauran d’estar en disposició de ser revisats i utilitzats des d’una hora abans de l’inici de la festa.

3. El servici mèdic podrà prestar-se en un local permanent o provisional, per mitjà d’instal·lacions fixes o mòbils habilitades amb este fi. Haurà de ser de fàcil accés i estar clarament senyalitzat.
Quan la festa tinga lloc en un recinte tancat, haurà d’haver-hi una porta de fàcil accés al servici mèdic.
 
Article 22. Ambulància
1. Al lloc més pròxim possible al servici mèdic, i a disposició de la persona que exercisca la direcció del servici mèdic, se situarà una ambulància classe B o C, degudament equipada, d’acord amb el que preveu la normativa sectorial en vigor. L’ambulància haurà d’estar disponible de forma permanent des d’una hora abans de començar la festa i fins que finalitze.
L’absència, tan sols momentània, de l’ambulància o del personal d’esta produirà la suspensió de la festa.
 
2. L’ambulància haurà d’estar en perfecte estat d’ús, no superar el temps legalment previst per al seu funcionament i complir les condicions i requisits establits en la normativa sectorial vigent sobre certificació tecnicosanitària, característiques tècniques, equipament sanitari i dotació de personal.

Article 23. Concert amb centre hospitalari
L’organitzador o promotor concertarà amb un centre hospitalari el trasllat dels possibles ferits, tenint en compte la proximitat i la dotació dels servicis especialitzats adequats i d’acord amb les indicacions de la persona que exercisca la direcció del servici mèdic.
  
Secció segona
Dels caps de bestiar
 
Article 24.  Característiques de les banyes dels caps de bestiar en els festejos taurins tradicionals
Sense perjuí del que s’ha establit per a l’exhibició de bous salvatges, a fi de millorar la seguretat de les persones que intervenen en estos festejos, els caps de bestiar hauran de tindre les banyes clarament despuntades i romes, de manera que oferisquen menys perill. Correspondrà al ramader l’adopció d’estes mesures, i a este efecte emetrà una declaració jurada sobre estos aspectes, que serà aportada per l’organitzador de la festa en el moment de la sol·licitud d’autorització.
 
Article 25. Corralets
1. Els organitzadors o promotors de la festa habilitaran, com a mínim, dos corralets dotats de refugis, comunicats entre si per una porta interior, a fi de garantir la mobilitat i condicions de seguretat necessàries durant la faena.
2. Els organitzadors o promotors garantiran que els corralets reunixen les condicions necessàries per a assegurar el repòs i benestar dels animals, el subministrament d’aigua i aliments en els supòsits en què siga necessari, i la higiene, desinfecció i, si pertoca, desparasitació, enfront de l’entrada de bestiar de diferent origen i procedència.
 
CAPÍTOL V
Elements estructurals de protecció, tancament, delimitació i diversió
  
Article 26.  Instal·lacions i elements estructurals de protecció, tancament i delimitació
1. Els elements estructurals de protecció, tancament i delimitació poden ser:
a) Barreres de tancament del recinte on té lloc la festa, que podran ser de tisora o verticals.
b) Plataformes per al públic (cadafals).
c) Defenses individuals de recintes particulars.
2. Els elements anteriors impediran, en tot cas, el pas dels caps de bestiar i serviran com a element de protecció i refugi a participants i espectadors. L’amplària entre barrots haurà de ser coneguda per participants i espectadors per mitjà de cartells col·locats al lloc de la celebració de la festa.
3. El tècnic responsable certificarà la idoneïtat dels elements anteriors d’acord amb l’espectacle o festa taurina de què es tracte, la seua resistència i estabilitat a espentes i, si pertoca, sobrecàrregues, i també l’observança específica de les condicions d’instal·lació.
 

Secció primera
Barreres
 
Article 27.  Barreres de tisora
1. Les barreres de tisora podran ser de fusta, metàl·liques o mixtes. En este últim cas, el cavallet o tisora serà metàl·lic i els elements horitzontals de taulers de fusta.
La separació entre els buits dels taulers horitzontals no superarà els 35 centímetres. Entre el terra i el primer tauler, i entre este i el segon, la separació no podrà ser inferior a 30 centímetres.
Els elements de l’estructura no presentaran senyal de cap desperfecte. Quan presenten senyals de corrosió o abonyegament, en cas d’elements metàl·lics, o corcó, fissures o podridura, en el supòsit dels de fusta, hauran de ser substituïts sempre que suposen una minva de les condicions de seguretat exigides.
2. Sense perjuí del que s’ha dit adés, els dos taulers de fusta més pròxims al terra hauran d’incorporar a la part posterior un element metàl·lic que reforce la solidesa i la seguretat de la barrera. Per a la resta dels taulers serà potestativa esta incorporació.

Article 28. Ancoratge de les barreres de tisora
1. Per a assegurar l’estabilitat i resistència enfront de l’acció dels caps de bestiar, a fi d’evitar que llisque o s’alce l’estructura de les barreres de tisora, disposaran d’un sistema d’ancoratge per mitjà de l’amarratge a argolles situades a la via pública de manera permanent, i hauran d’estar, així mateix, recolzades lateralment.
2. L’excepció de recolzament lateral serà possible només en el cas que les característiques particulars de protecció historicoartística o altres equivalents de la construcció adjacent així ho justifiquen. Esta excepció haurà de se motivada pel tècnic competent en l’informe a què fa referència l’article 37 d’este reglament. A estos efectes, es proposaran solucions alternatives per a mantindre l’estabilitat i solidesa de la barrera.
 

Article 29. Barreres verticals
1. Són barreres verticals els elements de protecció, tancament o delimitació de material metàl·lic, ancorats a paraments horitzontals i verticals, de forma fixa o practicable, formats per un bastidor o estructura rectangular i muntants o barrots verticals, de manera que impedisquen el pas dels caps de bestiar i servisquen com a element de protecció i refugi a participants i espectadors. Excepcionalment, les barreres verticals podran incorporar fusta o altres materials sempre que, en tot cas, el component metàl·lic assumisca la resistència i la solidesa requerides per la normativa en vigor.
2. Els barrots verticals o muntants disposaran d’una altura mínima de 190 centímetres, mesurada a partir del nivell del terreny. El travesser inferior estarà, al seu torn, a una altura màxima de 10 centímetres a partir del nivell del terreny, llevat que l’orografia d’este o la disponibilitat estructural d’aquelles ho impedisca de manera motivada.
3. La separació màxima entre els barrots verticals o muntants, a la cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 centímetres.
4. L’estructura no presentarà elements amb senyals de desperfectes, com ara abonyegaments o corrosió, i seran substituïts quan suposen una minva de les condicions de seguretat exigides.
5. Les barreres verticals que adopten forma de paral·lelepípede hauran de tindre una profunditat suficient respecte a la paret o superfície respecte a la qual s’ubique als efectes de prevenció.
6. En cas que estes barreres sobreïsquen sobre la via pública, caldrà ajustar-se a l’amplària i a les condicions d’esta última, a fi que la instal·lació de les barreres no constituïsca un obstacle per als participants. Correspondrà al tècnic competent l’acreditació d’esta circumstància.

7. Les barreres verticals que se situen al llindar d’una porta o alineades o enrasades a la façana hauran de portar, a fi de previndre incidències, un element indicatiu o de senyalització per al cas que queden cegues.

8. Serà aplicable a les barreres verticals el que disposa l’apartat 2 de l’article anterior respecte a l’ancoratge a paret.
 

Secció segona
Plataformes per al públic
  
Article 30. Plataformes per al públic o cadafals
Les plataformes per al públic o cadafals són estructures amb forma de paral·lelepípede hexaèdric en què el tancament, almenys a la cara o cares que donen al recinte on tinga lloc la festa o espectacle taurí, és per mitjà d’una barrera vertical, de manera que impedisca el pas dels caps de bestiar i servisca com a element de protecció i refugi als participants. La part superior serà apta per a la permanència de públic, i disposarà a este efecte de barana o un altre element idoni de protecció horitzontal.


Article 31. Elements i característiques del cadafal
1. L’estructura del cadafal serà metàl·lica i no presentarà senyals de desperfectes, corrosió o abonyegaments que en disminuïsquen la resistència o seguretat. En estos casos, hauran de ser substituïts quan suposen una minva de les condicions de seguretat exigides.
La part superior del cadafal apta per a l’estada de públic admetrà una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m² i els seus elements de protecció horitzontal una espenta de 300 kg/m. Esta part superior, tant si té forma de graderia com de plataforma horitzontal, podrà ser, no obstant això, de fusta sempre que no menyscabe les condicions dimensionals i de resistència requerides.
Els elements de protecció horitzontal tindran una altura mínima d’1 metre.
Els barrots verticals o muntants que integren el cadafal compliran els requisits dimensionals assenyalats per a les barreres verticals.
Les escales d’accés del públic a la part superior dels cadafals se situaran a la part interior, de manera que no impedisquen ni obstaculitzen l’accés des del recinte taurí. No obstant això, quan la ubicació del cadafal dins del recinte no permeta l’efectivitat d’esta disposició, els passos entre barrots obstaculitzats per l’escala hauran de ser objecte de tancament.
2. La instal·lació de qualsevol altre element de tancament addicional no eximirà de complir el que s’ha regulat anteriorment, sense minvar en cap cas les condicions de seguretat de participants i espectadors.


Article 32. Ancoratge de cadafals
L’ancoratge de les plataformes per al públic o cadafals n’assegurarà l’estabilitat i resistència enfront de l’acció dels caps de bestiar, i evitarà que llisquen i s’alcen.
  
Secció tercera
Defenses individuals de recintes particulars
 
Article 33.  Defenses individuals de recintes particulars
1. Les defenses individuals de recintes particulars són elements de protecció de béns particulars i refugi de participants. Les defenses esmentades podran realitzar-se amb elements verticals de tancament individual o per mitjà de refugis.
2. Els elements verticals de tancament seran de característiques idèntiques a les previstes per a les barreres verticals. Mancaran, en tot cas, d’elements punxants o tallants, perquè no puguen obstaculitzar la funció de refugi dels participants.
3. Les defenses individuals tipus barrera vertical que adopten forma de paral·lelepípede hauran de tindre una profunditat suficient respecte a la porta de l’habitatge o paret en què s’ubiquen, als efectes de prevenció. Així mateix, caldrà ajustar-se al que indica l’article 29 d’este reglament en allò que siga procedent.
4. Els refugis tindran una altura mínima d’1,60 metres, no presentaran buits al seu parament frontal fins a l’altura esmentada, podran ser metàl·lics, de fusta, mixtos o de material que suporte l’espenta del cap de bestiar, i disposaran d’un accés d’entrada pels seus laterals d’entre 28 a 32 centímetres de separació màxima. Així mateix, hauran d’estar degudament ancorats al terra estable i als paraments verticals.
5. Els tancaments de recinte particular sense entrades laterals estaran permesos. En tot cas, hauran de complir els requisits de solidesa i seguretat degudament acreditats per un tècnic competent.
6. L’estructura no presentarà elements amb senyals de desperfectes, com ara abonyegaments o corrosió, els quals seran substituïts quan suposen una minva de les condicions de seguretat exigides.
  
Secció quarta
Instal·lacions i elements estructurals de diversió
 
Article 34. Instal·lacions i elements estructurals de diversió
1. Es consideren elements de diversió les estructures utilitzades en els festejos de bous al carrer que s’instal·len a la plaça de bous o recinte taurí amb la finalitat de potenciar la mobilitat de caps de bestiar i participants. S’entendran com a tals les piràmides, entaulats, bancs o qualsevol estructura la validació de les quals siga donada pel director de la festa d’acord amb les condicions tècniques i de seguretat reconegudes.

2. Els elements de diversió no presentaran materials o acabats que menyscaben la seguretat del participant o de l’animal.
3. Estes instal·lacions únicament podran col·locar-se en aquells espais on es pretenga celebrar festejos taurins tradicionals, sempre que no suposen una minoració en la seguretat del mateix recorregut.

4. Correspondrà al director de la festa la determinació de la procedència de la col·locació d’estos elements de diversió i, si pertoca, de la seua ubicació al recorregut, a la plaça de bous o al recinte en què se celebre la festa.
5. Estos elements de diversió no seran considerats com a obstacles en vies urbanes.
 
CAPÍTOL VI
Celebració de la festa taurina tradicional
 
Article 35. Direcció i control de la festa
1. La direcció de la festa correspon a l’alcalde del municipi on se celebre, el qual pot delegar esta atribució en un regidor de la corporació o designar un funcionari de la policia local.
Són funcions del director de la festa:
a) Vigilar el desenrotllament normal de la festa, a fi d’evitar la pertorbació de l’orde públic.
b) Adoptar mesures per a la protecció de la integritat física de totes les persones que intervinguen en la festa o hi assistisquen. A este efecte, podrà requerir la intervenció dels col·laboradors voluntaris i de l’expert o professional taurí i, si pertoca, dels funcionaris de la policia local.
c) Exigir el compliment exacte d’este reglament i la resta de disposicions vigents en la matèria, i proposar, si pertoca, a l’administració competent la incoació d’un expedients sancionadors per les infraccions que es cometen.
d) Suspendre o prohibir la celebració de la festa quan concórreguen les causes de suspensió o prohibició previstes en este reglament o en les normes reguladores dels espectacles públics.
e) Demanar l’assistència i col·laboració dels agents de l’autoritat quan es produïsca resistència al compliment del que disposen els apartats anteriors.
f) Requerir a l’organitzador o promotor, abans de l’inici de la festa, la documentació a què es referix l’article 16.1 d’este reglament, a l’efecte de verificar-ne l’exactitud i el contingut.
g) Donar per conclosa la festa de bous al carrer en el supòsit indicat en l’article 40 d’este reglament.
h) La resta de funcions que es deriven del que s’ha indicat en este reglament.
2. El director de la festa podrà ser assistit, en l’exercici de les seues funcions, pel personal funcionari de l’ajuntament al terme del qual se celebre l’espectacle.
3. El director de la festa haurà d’estar present durant tota la duració d’esta al lloc on se celebre.
 
Article 36. Prohibicions
1. En una festa de bous al carrer:
a) No es permetrà la participació de menors de 16 anys, els quals, únicament, podran acudir com a espectadors.
b) No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques o psíquiques per a intervindre en la festa. S’inclourà en este supòsit la falta manifesta o la disminució de les condicions esmentades motivada per la ingestió de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques.
c) Es respectarà la integritat física dels animals, i es prohibix la crueltat i el maltractament dels caps de bestiar, l’ús de pals, garrots, burxes, llançament d’objectes i coets contra aquells, i també qualsevol altra pràctica que els supose tortura.
2. Els organitzadors podran sol·licitar l’auxili del director de la festa quan es produïsca resistència al compliment del que disposa l’apartat anterior.
 
Article 37. Comprovacions prèvies a la celebració de la festa
1. El tècnic encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions en comprovarà la solidesa, resistència i seguretat, i emetrà un certificat de muntatge que l’organitzador o promotor de la festa presentarà al director d’esta amb antelació suficient a la seua celebració, sense perjuí del que disposa el segon paràgraf de l’article 15.3 d’este reglament.
En el certificat esmentat es farà constar, si pertoca, que el tancament del recinte presenta una porta de fàcil accés al servici mèdic.
En cas que els festejos tinguen lloc durant uns quants dies, el tècnic competent farà noves revisions i emetrà el certificat corresponent sempre que les instal·lacions hagen patit alteracions que puguen afectar-ne la solidesa, resistència, seguretat o canvi d’emplaçament. No es consideraran com a tals la retirada de l’ancoratge existent i el nou ancoratge d’aquelles realitzat per a obrir els carrers i permetre el pas de vehicles.

Quan es produïsquen estes alteracions, el director de la festa o l’organitzador o promotor hauran de comunicar al tècnic la necessitat de fer una nova revisió.
2. Una hora abans del començament de la festa, el cap del servici mèdic comprovarà que esta reunix les condicions adequades i que disposa del material exigit. Així mateix, verificarà que l’ambulància es troba disponible i equipada amb els elements necessaris per a efectuar el trasllat de ferits i accidentats. A este efecte, emetrà un informe per escrit, que l’organitzador o promotor de la festa presentarà al director d’esta amb antelació suficient a la celebració de l’espectacle.
3. En cas que la festa tinga lloc o transcórrega per vies urbanes, els funcionaris de la policia local, o, si no n’hi ha, altres funcionaris municipals, comprovaran que no existisquen obstacles que dificulten el pas dels caps de bestiar i dels participants, i que les vies es troben aïllades de manera que els caps de bestiar no puguen insubordinar-se, i caldrà adoptar les mesures necessàries per a la difusió de la celebració de la festa per part dels organitzadors o promotors i de l’ajuntament.
 
4. El director de la festa, abans que comence, requerirà a l’organitzador o promotor la documentació esmentada en l’article 16.1 d’este reglament, als efectes de la comprovació, la correcció i l’adequació a les condicions que s’hi preveuen.

Article 38. Suspensió de la festa
Sense perjuí de les causes previstes en la legislació vigent en matèria d’espectacles, el director de la festa en suspendrà la celebració en els casos següents:
1. Quan el tècnic encarregat de la supervisió i direcció del muntatge de les instal·lacions no haja emés el certificat corresponent de muntatge o este siga negatiu.
2. Quan el cap del servici mèdic no haja emés l’informe corresponent o este siga negatiu.
3. Quan no es troben presents tots o algun dels col·laboradors voluntaris, l’expert taurí o el professional taurí a què es referix este reglament.
4. Quan, després d’autoritzat l’espectacle, concórrega qualsevol altra circumstància sobrevinguda que faça minvar de forma manifesta les condicions de seguretat establides en este reglament.
5. Quan es produïsca l’absència, tan sols momentània, de l’ambulància o del personal d’esta.
6. Quan no es presenten al director de la festa tots o part dels documents indicats en l’article 16.1 d’este reglament o, tot i presentar-los, es constate que són incorrectes o falsos.
7. Per les altres causes de suspensió previstes en este reglament.
Article 39. Intervenció dels col·laboradors voluntaris, expert taurí o professional taurí
1. Els col·laboradors voluntaris, l’expert taurí i, si pertoca, el professional taurí, a què es referix este reglament, portaran un braçalet o qualsevol altre element d’identificació clarament visible. Així mateix, hauran d’estar presents al lloc de la festa durant tot el desenrotllament d’esta.
A fi d’evitar qualsevol tipus de contratemps, els col·laboradors voluntaris retiraran del recinte els menors de 16 anys, i també els que evidencien falta de condicions per a intervindre en la festa per minusvalideses físiques o psíquiques, embriaguesa, intoxicació per drogues o qualsevol altra causa que disminuïsca la seua capacitat. Així mateix, vetlaran per evitar que es maltracten els caps de bestiar.
El director de la festa podrà impartir les instruccions que considere oportunes als col·laboradors voluntaris, expert taurí i, si pertoca, al professional taurí en relació amb les funcions que tenen encomanades, a fi de complir al que disposa este reglament.
2. Correspondrà a l’organitzador o promotor de la festa assumir la responsabilitat que es derive de la presència en el recorregut, recinte o plaça dels col·laboradors voluntaris, de l’expert taurí a què es referix l’article 15.10 i, si pertoca, del professional taurí, la seua identificació deguda i també, sobretot, pel que fa al compliment de les funcions assignades a ells.

Article 40. Començament i finalització de la festa
La festa començarà i finalitzarà el dia i hora que es determine en la resolució d’autorització.
No obstant això, es donarà per conclosa quan hi haja mostres evidents d’esgotament dels caps de bestiar, o es detecten lesions que en minven les facultats físiques per al desenrotllament normal de la festa. En este supòsit, correspondrà als organitzadors o promotors comunicar esta circumstància al director de la festa, qui la donarà per finalitzada i traslladarà esta incidència a la conselleria competent per a autoritzar-ne la celebració.
 
Article 41. Horaris
L’horari dels festejos taurins regulats en este reglament serà l’establit en la resolució d’autorització, sense perjuí de la possibilitat del director de la festa de donar-la per finalitzada abans de l’hora fixada pels motius inclosos en este reglament, per l’existència d’ordenances reguladores d’horaris o per resolució motivada.

Article 42. Comunicació d’incidències
Els organitzadors o promotors, en el supòsit de produir-se incidències greus durant la celebració dels festejos taurins, hauran de comunicar-les al telèfon d’emergències 112, sense perjuí de l’adopció immediata de les mesures que es consideren oportunes.
 
Article 43. Sacrifici dels caps de bestiar
1. En cas que, després de finalitzar la festa, es done mort al cap de bestiar, l’organitzador o promotor serà el responsable del trasllat de l’animal, viu i en condicions adequades, a l’escorxador o local autoritzat declarat en la sol·licitud d’autorització, d’acord amb el que establixen les normes sobre sanitat i benestar animal. Esta obligació s’aplicarà, preferentment, als bous salvatges adquirits o provinents de ramaderies ubicades fora de la Comunitat Valenciana.
2. El promotor o organitzador haurà de remetre, a l’òrgan autonòmic competent per a la concessió de l’autorització, el certificat original del naixement de mascles, model D.C. 2.1, omplit degudament pel director de la festa. En este document es farà constar la data en què el cap de bestiar ha sigut sacrificat, a fi de remetre’l a l’entitat gestora del llibre genealògic corresponent.
 
Article 44. Estadística
 El cap del servici mèdic haurà d’omplir el document que, als efectes estadístics, s’establix en l’annex V d’este reglament. Caldrà assenyalar-hi les incidències sanitàries que s’han produït durant el desenrotllament de la festa, i remetre’l, a continuació, a l’òrgan que va concedir l’autorització.


TÍTOL II
De les places de bous portatils i recintes taurins

CAPÍTOL I
Caracteristiques generals
 
Article 45. Concepte de plaça de bous portàtil
1. Als efectes d’este reglament, i sense perjuí del que s’ha indicat en la disposició addicional tercera d’este decret, són places de bous portàtils les instal·lacions tancades, de caràcter eventual, construïdes per mitjà d’estructures desmuntables o portàtils, bé a partir d’elements íntegrament metàl·lics, bé pels elements esmentats revestits d’altres materials d’acord amb el que indica este reglament, sempre que, en tot cas, estes estructures tinguen les condicions adequades de solidesa i seguretat.
2. A les places de bous portàtils es podran celebrar espectacles taurins que comporten el toreig dels caps de bestiar i també festejos taurins tradicionals (bous al carrer).
3. Les places de bous portàtils podran ubicar-se a la via pública o en espais que no tinguen esta consideració.
 
Article 46. Concepte de recinte taurí
1. S’entendrà per recinte taurí la instal·lació tancada, de caràcter preferentment eventual, construïda per mitjà d’estructures desmuntables o portàtils, bé a partir d’elements íntegrament metàl·lics, bé pels elements esmentats revestits d’altres materials d’acord amb el que s’ha indicat en este reglament, amb la solidesa i seguretat adequades, que tinga com a finalitat la celebració exclusiva de festejos taurins tradicionals (bous al carrer).
Els recintes taurins podran ubicar-se a la via pública o en espais que no tinguen esta consideració.
En cas d’existir circumstàncies històriques o tradicionals, caldrà ajustar-se al que s’ha indicat per a les places de bous portàtils tradicionals i històriques.
2. En cas que el recinte taurí tinga caràcter permanent, haurà de tindre les condicions estructurals i els requisits de seguretat i solidesa establits en la normativa en vigor. El recinte taurí de caràcter permanent haurà d’obtindre la llicència d’obertura corresponent d’acord amb el que preveu la normativa reguladora d’espectacles.


Article 47. Autorització i requisits
De conformitat amb el que disposa la normativa d’espectacles, la instal·lació de places de bous no permanents o portàtils haurà de disposar de la llicència d’obertura prèvia atorgada per l’ajuntament al terme municipal del qual es pretenga ubicar, en la forma establida en este reglament.
Així mateix, hauran de complir les condicions tècniques que recull este reglament, les exigides amb caràcter general per a les instal·lacions portàtils, desmuntables i eventuals no previstes en esta norma, i les altres que hi siguen aplicables.
 
Article 48. Emplaçament
1. Les places de bous portàtils hauran d’emplaçar-se en llocs de fàcil accés. Les seues façanes donaran a vies públiques o espais oberts aptes per a la circulació rodada.
2. El sòl del terreny sobre el qual pretenga instal·lar-se la plaça de bous portàtil haurà de tindre la resistència suficient al punxonament en relació amb les càrregues que ha de suportar.

Article 49. Capacitat
La capacitat de les places de bous portàtils estarà en relació amb les amplàries de les vies públiques o espais oberts contigus, el nombre de seients i el de les eixides disponibles, sense perjuí de la capacitat que es determine per a l’arena en cas que s’utilitze per a festejos taurins tradicionals.
El nombre màxim d’espectadors, en tot cas, estarà en la proporció de 200 espectadors o concurrents, o fracció, per cada metre d’amplària de les vies o espais oberts als quals donen.
 
Article 50. Servicis mèdics i sanitaris
La dotació sanitària de les places de bous portàtils serà la mateixa que la que establix la secció primera del capítol IV del títol I d’este reglament, sense perjuí de les que puguen exigir-se amb caràcter específic per a l’organització i celebració de determinats espectacles taurins.
 

Article 51. Arena
1. El diàmetre mínim de l’arena serà de 40 metres, o de 30 metres a les places portàtils destinades a la celebració de festejos taurins tradicionals (bous al carrer) o toreig de mascles de menys de tres anys d’edat.

2. Les places portàtils que presenten un perímetre rectangular o quadrangular hauran de permetre inscriure a l’interior un cercle amb un diàmetre mínim de 30 metres.
 
Article 52. Delimitació de l’arena
L’arena podrà delimitar-se per la construcció de barrera, corredor i refugis o, si pertoca, per barrots verticals i corredor, i podrà disposar en este supòsit de refugis.
 
Article 53. Barreres
1. La barrera tindrà una altura mínima d’1,60 metres, i disposarà d’un estrep a l’altura corresponent. La contrabarrera tindrà una altura de 2,20 metres, considerada junt amb el cable o cadena.
2. Els pals de subjecció de les barreres de les places de bous portàtils hauran d’instal·lar-se de forma fixa i independent respecte a la resta de l’estructura de la plaça.
3. Les barreres hauran de tindre dos portes grans de doble fulla, una de les quals podrà tindre un pal central fix i l’altra un pal central desmuntable.
4. Les barreres hauran de disposar, almenys, de tres refugis equidistants entre si que permeten el pas al corredor amb seguretat. suficient
 

Article 54. Barrots verticals o muntants
Els barrots verticals o muntants disposaran d’una altura mínima d’1,90 metres, mesurada a partir del nivell del terreny, i el travesser inferior estarà a una altura màxima de 10 cm. La separació dels barrots verticals o muntants, mesurats per la cara interna, estarà compresa entre 28 i 32 cm.
Els muntants no presentaran senyals de cap desperfecte. En el supòsit de presentar senyals de corrosió o abonyegament, hauran de ser substituïts quan suposen una minva de les condicions de seguretat exigides.
 

Article 55. Corredor
El corredor tindrà una amplària suficient que permeta el desenrotllament normal dels servicis propis de l’espectacle, sense que, en cap cas, l’amplària puga ser inferior a 1,35 metres.
El corredor disposarà, si pertoca, dels refugis necessaris per a la protecció de les persones que hagen de prestar servici durant la celebració dels espectacles o festejos taurins.
 
Article 56. Corrals
1. Les places de bous portàtils tindran, com a element integrant d’estes o com a annex, almenys, un corral per al reconeixement dels caps bestiar, que reunisca les dimensions, resistència mecànica i mesures de seguretat adequades al nombre i característiques dels espectacles o festejos que s’hi pretenguen celebrar, sense perjuí de la instal·lació d’altres elements o mesures que hagen d’adoptar-se per a previndre la difusió de malalties dels animals.
2. En els espectacles taurins, el reconeixement previ dels caps de bestiar per a torejar podrà realitzar-se, per compte de l’empresari, en un altre recinte situat fora de la plaça de bous portàtil, sempre que este estiga situat a una distància màxima de 25 quilòmetres de la localitat en què estiga ubicada la plaça, possibilite el desembarcament, embarcament i estada dels caps de bestiar, i permeta realitzar el reconeixement amb les condicions de seguretat adequades.
3. Després d’efectuat el desallotjament dels corrals, estos hauran de ser desinfectats i, si pertoca desparasitats, per compte del promotor o organitzador.
 
Article 57. Corralets
1. Les places de bous portàtils hauran de disposar, així mateix, d’un nombre suficient de corralets segons el nombre dels caps de bestiar que intervinguen en l’espectacle o festa taurina.
2. Els corralets hauran de reunir les dimensions i la solidesa adequades per al tipus de caps de bestiar que albergaran, i estaran comunicats, si pertoca, amb el corral i amb l’arena.

Article 58. Espectacles taurins amb caps de bestiar de menys de tres anys
 En els espectacles taurins en què intervinguen caps de bestiar de menys de tres anys, estos podran desembarcar-se directament a l’arena des dels caixons en què hagen sigut transportats, sense que calga, en este cas, disposar de corrals ni de corralets.

Article 59. Pati de cavalls
Les places de bous portàtils que pretenguen albergar espectacles taurins podran prescindir del pati de cavalls, sempre que es dispose als voltants d’estes d’un espai lliure a què es puga donar l’ús d’aquell.
Igualment, podrà prescindir-se de les quadres i albarderia per als cavalls que hagen d’intervindre en els espectacles taurins, si ambdós instal·lacions poden ser substituïdes, amb fins idèntics, per altres locals pròxims a la plaça de bous portàtil.

Article 60. Lavabos i servicis higiènics
Les places de bous portàtils disposaran de lavabos en condicions higienicosanitàries de salubritat òptimes per a les persones i independents per sexe, ubicats en zones accessibles.
Els lavabos estaran dotats, almenys, de quatre inodors per cada cinc-cents espectadors, els quals es distribuiran a mitges entre cada sexe. La meitat dels inodors destinats a hòmens podran ser substituïts per urinaris.
Tots els lavabos estaran proveïts de piques, el nombre de les quals serà, com a mínim, igual a la meitat de la suma d’inodors i urinaris.
 
CAPÍTOL II
Estructura
 
Article 61. Sobrecàrrega d’ús
Tots els elements horitzontals de la plaça hauran de resistir, en condicions normals d’ús, a més del seu pes propi, una sobrecàrrega mínima de 500 kg/m². Els seus elements de protecció horitzontal hauran de suportar una espenta mínima de 300 kg/m.
 
Article 62. Resistència dels elements de delimitació de l’arena
Les barreres, barrots i la resta d’elements que delimiten la zona de l’arena hauran de tindre la resistència mecànica suficient per a suportar les envestides dels caps de bestiar.
Així mateix, el parament de sustentació de la graderia de les places portàtils que disposen de barreres haurà de reunir les mateixes característiques de resistència i solidesa que aquelles.
 
Article 63. Portes, vomitoris i escales
L’amplària de portes, vomitoris i escales d’accés i evacuació estaran en proporció d’1 metre per cada dos-cents espectadors o fracció.

En tot cas, l’amplària mínima de vomitoris, portes d’eixida a l’exterior i escales a les quals donen serà d’1 metre.
 
Article 64. Localitats
1. Les places de bous portàtils disposaran de localitats amb seients senyalitzats i numerats, amb una profunditat mínima total de 0,55 metres de fons, i 0,50 metres d’amplària
2. En cap cas, s’admetran localitats de peu.
Article 65. Accés a les localitats
L’accés a les localitats haurà de disposar dels passos longitudinals o circulars, i transversals o radials, que resulten necessaris per a facilitar l’accés dels espectadors a les seues localitats i el desallotjament del recinte. Els esmentats passos d’accés a les localitats hauran de reunir els següents requisits mínims:
1. L’amplària mínima d’estos haurà de ser d’1 metre.
2. El nombre màxim de seients en cada fila entre dos passos transversals o radials estarà determinat pel que disposa el Codi tècnic de l’edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

3. El nombre màxim de files entre dos passos longitudinals estarà determinat pel que disposa el Codi tècnic de l’edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
4. En tot cas, caldrà disposar, almenys, d’un pas longitudinal o circular situat al nivell de l’arrancada de les escales d’eixida de la graderia.

5. Els passos i llocs que presenten perill de caiguda disposaran de baranes de seguretat d’1 metre d’altura mínima. En tot cas, a la primera fila de la graderia estarà ubicada una barana o element de protecció d’1 metre d’altura mínima.
  
CAPÍTOL III
Llicència d’obertura
  
Article 66. Règim aplicable
Les places de bous portàtils es regiran pel que fa a la tramitació de la llicència d’obertura, pel procediment previst en l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i la normativa que la desplega, amb les especialitats previstes en els articles següents.


Article 67. Requisits
La persona interessada presentarà, junt amb la declaració responsable, la següent documentació davant de l’ajuntament, amb les dades que es concreten en l’annex VI d’este reglament:
1. Memòria descriptiva de la festa o espectacle a què es destinarà, incloent-hi les dades del titular, justificació de l’emplaçament proposat i anàlisi de la incidència de la instal·lació a l’entorn.

2. Memòria tècnica constructiva.
3. Memòria de mesures contra incendis.
4. Memòria del sistema i càlcul d’evacuació.
5. Memòria d’instal·lacions elèctriques.
6. Documentació gràfica.
7. Pla d’evacuació i emergència.
 
Article 68. Termini de presentació
La declaració responsable i la documentació annexa hauran de presentar-se davant de l’ajuntament amb una antelació mínima d’un mes respecte a l’inici dels espectacles o festejos taurins.

Article 69. Atorgament de la llicència d’obertura
1. Després d’haver rebut la declaració responsable i la documentació annexa, l’ajuntament, amb anterioritat a l’inici d’espectacle o festa taurina, efectuarà una visita de comprovació a l’efecte de verificar l’adequació del que s’ha declarat amb la plaça portàtil instal·lada. Si resulta així, es procedirà a atorgar la llicència d’obertura.
2. Si no s’efectua una visita de comprovació, la llicència es considerarà com a no atorgada. En este supòsit no podrà efectuar-se, en cap cas, l’espectacle o la festa taurina prevista.

Article 70. Certificat final d’instal·lació
La persona interessada haurà d’aportar a l’ajuntament, amb anterioritat a la celebració de la primera festa o espectacle que es pretenga realitzar a la plaça de bous portàtil, el certificat final d’instal·lació subscrit pel tècnic director d’esta, sobre la seguretat i solidesa adequades de tots els seus elements. Este certificat, en tot cas, estarà vinculat al projecte que l’origina.
La falta del certificat final d’instal·lació motivarà la prohibició de realitzar qualsevol activitat, festa o espectacle a la plaça de bous portàtil, sense perjuí de la revocació de la llicència si esta haguera sigut concedida.
 
Article 71.  Termini de duració de la llicència
Les llicències que es concedisquen per a la instal·lació de places de bous portàtils tindran una duració màxima de 30 dies improrrogables.
 
CAPÍTOL IV
Garanties addicionals
 
Article 72. Assegurances
1. Els titulars de places de bous portàtils que s’instal·len als municipis de la Comunitat Valenciana hauran d’acreditar tindre subscrit un contracte d’assegurança que cobrisca el risc de responsabilitat civil sobre estes instal·lacions, que done cobertura, fins que es desmunte de manera total, per danys als espectadors, participants, públic assistent, terceres persones i als béns. Estes assegurances hauran de tindre les quanties mínimes següents quant al capital assegurat:
a) Capacitat fins a 700 persones: 900.000 euros.
b) Capacitat fins a 1.500 persones: 1.200.000 euros.
c) Capacitat fins a 5.000 persones: 1.800.000 euros.
d) A les places portàtils de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s’incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
2. La constitució de l’assegurança s’acreditarà per mitjà d’un certificat de l’empresa asseguradora, d’acord amb el model que consta en l’annex VIII d’este reglament.
 
Article 73. Fiances
Les persones interessades en la instal·lació de places de bous portàtils, si l’ajuntament així ho determina, hauran de constituir una fiança a favor de la corporació municipal que tramite el procediment, per a respondre de les possibles obligacions econòmiques que puguen derivar-se de l’organització i celebració dels espectacles o festejos de qualsevol tipus que tinguen lloc en estes i, en tot cas, del compliment de les sancions que puguen imposar-se, segons la capacitat concedida, per les quantitats següents:
1. Capacitat fins a 700 persones: 60.000 euros.
2. Capacitat fins a 1.500 persones: 120.000 euros.
3. Capacitat fins a 5.000 persones: 180.000 euros.
4. A les places portàtils de capacitat superior a 5.000 persones i fins a 25.000 persones s’incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en 30.000 euros per cada 2.500 persones o fracció de capacitat.
 
Article 74. Constitució de la fiança
La fiança podrà constituir-se en efectiu o en valors de deute públic, que es depositaran en la caixa de la corporació.
Així mateix, podrà constituir-se per mitjà d’un aval o per un contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució, i caldrà entregar el certificat del contracte a l’ajuntament. Quan s’opte per constituir-la per mitjà d’un aval o assegurança de caució podran utilitzar-se els models que es recullen en l’annex VII d’este reglament.

Article 75. Devolució de la fiança
La quantitat fiançada serà tornada per l’ajuntament a les persones interessades en els supòsits següents:
1. En el termini d’un mes, després de comprovar que no existixen denúncies fonamentades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d’execució, per l’exercici de l’activitat.

2. A petició de l’organitzador o promotor, a qui adjuntarà una declaració jurada de no existir denúncies o reclamacions formulades com a conseqüència de l’activitat. En este cas, l’Administració comprovarà, amb caràcter previ a la devolució, que no existixen procediments sancionadors en tràmit.
 
Article 76. Fiança anual
1. Els titulars de places de bous portàtils que, de forma habitual, porten a terme la seua activitat de manera itinerant al territori de la Comunitat Valenciana podran constituir les fiances establides en este reglament en la quantia assenyalada amb caràcter únic i periodicitat anual, a favor de tots els municipis en què s’instal·len en el període que comprenga la fiança.
2. La fiança, constituïda d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, es depositarà en les entitats financeres col·laboradores de l’Administració autonòmica que establisca la Tresoreria de la Generalitat, a favor de tots els ajuntaments que així ho prevegen i autoritzen les activitats indicades en el període a què es referix aquella. La fiança serà tornada o cancel·lada, si pertoca, quan els ajuntaments certifiquen que no hi ha denúncies fonamentades, reclamacions o procediments sancionadors en tràmit o sancions pendents d’execució. A este efecte, els ajuntaments remetran, a la direcció general competent en matèria d’espectacles, una relació de les llicències que concedisquen a l’empara d’este reglament.

Igualment, les persones interessades remetran a la direcció general esmentada una relació de tots els municipis en què hagen instal·lat la plaça de bous portàtil.

Article 77. Retenció i constitució de fiança
En tot cas, la retenció de tot o part de la fiança i la seua disminució consegüent obligarà a una nova constitució pel seu import total, d’acord amb el que establixen els articles precedents.
 

TÍTOL III
De la protecció dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer)

Article 78. Reconeixement i protecció
1. La Generalitat reconeix els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) que se celebren al territori de la Comunitat Valenciana com una senya d’identitat del poble valencià i com un element característic i definidor de les celebracions i dels esdeveniments populars propis.

2. La Generalitat vetlarà pel normal desenrotllament, protecció i imatge adequada dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) i efectuarà, per si o en col·laboració amb les associacions, organitzacions, col·lectius o institucions vinculades a este sector, les accions o actuacions que siguen necessàries per a la consolidació, implantació, expansió i cívica evolució de la festa.

Article 79. Suport institucional
1. El reconeixement i la protecció de la Generalitat als festejos taurins tradicionals (bous al carrer) previst en este títol es basa en un suport institucional objectiu concretat en les actuacions indicades en els articles següents.
Així mateix, este suport institucional se sustenta en tres nivells:
a) Administratiu: a través de l’acció coordinada de les conselleries competents.
b) Promocional: en virtut de l’organització de jornades específiques d’exaltació i difusió de les festes taurines populars.
c) Reconeixement: per la creació de premis o guardons específics en este àmbit.
2. L’acció coordinada entre les conselleries tindrà com a referent accions en el marc, entre altres, de l’autorització dels festejos, moviments de caps de bestiar, condicions sanitàries d’animals i recintes, propostes educatives en l’àmbit escolar o la consideració d’aquells com a element de reclam turístic.
3. L’organització de jornades d’exaltació i difusió de les festes taurines tindrà com a fi mostrar la imatge real, tradicional, actual i històrica d’estos espectacles i també qualsevol altre element que contribuïsca a la promoció objectiva d’estes celebracions.
4. Els premis o guardons creats per la Generalitat estaran destinats a reconéixer la tasca de persones físiques o jurídiques vinculades al món taurí. La creació d’estos premis s’efectuarà per una norma específica respecte d’això.
Article 80. Comunicació i publicitat
1. La Generalitat podrà efectuar campanyes informatives en l’àmbit autonòmic, provincial o local destinades a difondre la realitat social, cultural, històrica i patrimonial de les festes de bous al carrer.
2. La Generalitat, a través de la conselleria competent, publicitarà i difondrà informació concreta sobre els dies i modalitats de festejos de bous al carrer que se celebren als municipis de la Comunitat Valenciana.

Esta informació es durà a terme per mitjans propis o, així mateix, a través dels mitjans de comunicació.

Article 81. Formació
La Generalitat impartirà jornades o cursos de formació dedicats, preferentment, a alcaldes, regidors, policies locals i aficionats, amb l’objecte d’assegurar el coneixement de la normativa en vigor, obligacions i deures del director de la festa i dels col·laboradors voluntaris i també la resta d’aspectes vinculats amb la direcció i actuació en estes celebracions.

Article 82. Informació i assessorament
La Generalitat, a través de la conselleria competent, informarà i assessorarà els organitzadors de festejos de bous al carrer sobre la tramitació dels expedients d’autorització, requisits i ompliment degut de la documentació necessària. A estos efectes, mantindrà, sobretot, un contacte permanent amb els ajuntaments que siguen organitzadors o promotors d’aquells a fi d’assegurar la gestió correcta del procediment.


Article 83. Subvencions
La Generalitat podrà, a través de la creació d’una línia pressupostària específica, atorgar subvencions i ajudes als organitzadors i promotors de festejos de bous al carrer.
Estes ajudes implicaran la justificació de la destinació de les quantitats econòmiques rebudes a través de factures o certificats acreditatius del gasto efectuat.

Article 84. Educació
La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria d’educació, podrà establir elements curriculars transversals o assignatures específiques sobre senyals d’identitat i valors tradicionals valencians en què es faça referència als festejos taurins tradicionals (bous al carrer), perquè els concreten els centres docents en el marc del seu projecte educatiu.

Article 85. Càtedra de tauromàquia
1. Per mitjà dels convenis oportuns o en virtut dels instruments que legalment es prevegen, la Generalitat podrà establir amb les universitats de la Comunitat Valenciana la creació de càtedres universitàries en tauromàquia.
2. El contingut d’estes càtedres es delimitarà segons els acords i compromisos establits per les parts interessades.
3. Estes càtedres podran incloure apartats referents a festejos taurins tradicionals (bous al carrer) a la Comunitat Valenciana.
Article 86. Col·laboració amb altres administracions
La Generalitat col·laborarà amb l’Administració de l’Estat i amb altres comunitats autònomes en la realització i desenrotllament de plans, programes i actuacions conjuntes destinades al foment i promoció de les festes taurines populars.
 

TÍTOL IV
Règim sancionador
 
Article 87. Règim sancionador
Les infraccions al que disposa este reglament seran sancionades de conformitat amb el que establix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i serà aplicable de manera supletòria el que disposa la Llei reguladora dels espectacles taurins aprovada per l’Estat.
 
Article 88. Procediment sancionador
La competència per a sancionar, i també el procediment sancionador, terminis de prescripció i caducitat, sancions, mesures provisionals i registre d’infraccions i sancions, seran els que establix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Article 89. Infraccions administratives
Són infraccions administratives en matèria de festejos taurins tradicionals i places de bous portàtils les accions o omissions previstes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i en la Llei estatal reguladora dels espectacles taurins, en relació amb el que disposa este reglament, que es concreten en les que s’assenyalen en els articles següents.
 

Article 90. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1. El mal estat de les instal·lacions que produïsca incomoditat manifesta.
2. L’accés del públic al lloc de desenrotllament de l’espectacle o festa taurina quan, per la naturalesa de l’activitat, el públic no haja de tindre-hi accés.
3. La celebració d’espectacles o festejos taurins sense la presentació prèvia de cartells o programes, quan siga necessària.
4. La utilització d’indicadors o rètols que induïsquen a error quant a l’activitat per a la qual està autoritzat.
5. Qualsevol incompliment del que establix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i la legislació estatal reguladora dels espectacles taurins, o d’este reglament, en relació amb l’exigència de la realització d’actuacions davant de l’administració competent sobre terminis, condicions o requisits per al desenrotllament de la festa o espectacle taurí, no tipificats com a infraccions greus o molt greus.
 

Article 91. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1. La celebració de festejos de bous al carrer o l’obertura i utilització de places de bous portàtils sense la llicència o autorització corresponents.
2. Realitzar, sense autorització, modificacions substancials a les places de bous portàtils, barreres, cadafals i la resta d’instal·lacions recollides en este reglament que suposen una alteració de les condicions de concessió de la llicència.
3. La dedicació de les places de bous portàtils a activitats diferents d’aquelles per a les quals estigueren autoritzades.
4. La instal·lació dins de les places de bous portàtils de qualsevol classe de parades de venda o la realització d’altres activitats recreatives sense obtindre l’autorització administrativa prèvia, quan siga necessària o quan, tot i haver-se obtingut, la instal·lació o el desenrotllament d’estes activitats es realitze al marge de les condicions i requisits establits en l’autorització.
5. L’explosió de petards, traques o llums de bengala durant la celebració d’espectacles o festejos taurins.
6. L’excés de capacitat permesa a les places de bous portàtils, quan no supose un risc greu per a la seguretat de les persones i béns.

7. L’incompliment de les condicions de seguretat o sanitat establides en la normativa vigent i en les llicències o autoritzacions.
8. El mal estat a les instal·lacions o servicis que no supose un risc greu per a la salut o seguretat del públic, participants o actuants.

9. La suspensió o alteració de l’espectacle o festa taurina sense causa justificada.
10. L’incompliment de les mesures o servicis de vigilància obligatoris, d’acord amb el que preveu este reglament.
11. La continuació de la festa quan es produïsca l’absència, encara que siga momentània, de l’ambulància.
12. L’absència del director de la festa, expert taurí, professional taurí, si pertoca, de tots o d’algun dels col·laboradors voluntaris.
13. Les alteracions de l’orde que pertorben el desenrotllament normal de l’espectacle o festa taurina o puguen produir situacions de risc per al públic o participants, i també la seua permissivitat.
14. La participació de menors de 16 anys en festejos taurins.
15. La participació en els festejos o espectacles taurins de persones que mostren falta de condicions físiques o psíquiques per a intervindre-hi.
16. Permetre la participació en festejos taurins tradicionals (bous al carrer) de menors de 16 anys o de persones que mostren falta de condicions físiques o psíquiques per a intervindre-hi.
17. L’incompliment de l’obligació de tindre subscrits els contractes d’assegurança exigits en este reglament.
18. L’incompliment de l’obligació de constituir una fiança per a la instal·lació de places de bous portàtils, en els supòsits previstos en este reglament.
19. La participació de caps de bestiar amb les banyes íntegres, fora dels supòsits previstos en este reglament.
20. L’administració als caps de bestiar de productes tendents a modificar-ne la força o integritat física, el comportament o aptituds.
21. La pràctica o la tolerància d’activitats que suposen crueltat i maltractament dels caps de bestiar, com ara l’ús de pals, garrots, burxes, llançament d’objectes i coets contra estos, i també qualsevol altra pràctica que supose una tortura per als animals.
22. L’absència en la festa del metge o del diplomat en infermeria, o la presència en esta d’un metge o d’un diplomat en infermeria que no es corresponga amb la identitat o amb la titulació declarades en la documentació presentada per a l’autorització de l’espectacle.

23. Les altres que hi siguen aplicables previstes en l’article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i en el corresponent precepte de la Llei estatal reguladora dels espectacles taurins.
 

Article 92. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1. La celebració d’espectacles o festejos taurins o l’obertura i utilització de places de bous portàtils sense autorització, quan se’n deriven situacions de risc greu per a les persones o béns.
2. La permissió o tolerància d’activitats o accions penalment il·lícites, particularment en relació amb el consum o tràfic de drogues.
3. L’incompliment de les mesures sanitàries i de seguretat establides en la normativa vigent o exigides en la llicència, autorització i inspeccions, quan això supose un risc greu per a les persones o béns.

4. La superació de la capacitat màxim autoritzada a les places de bous portàtils, quan supose un risc greu per a la seguretat de les persones o béns.
5. L’incompliment de les resolucions de prohibició o de denegació d’autorització per a la celebració d’espectacles o festejos taurins.

6. La reobertura de places de bous portàtils afectades per una resolució ferma en la via administrativa de clausura o suspensió, mentre perdure la vigència d’estes mesures.
7. La celebració dels espectacles i activitats expressament prohibits en l’article 3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.

8. L’incompliment de les mesures d’evacuació de les persones a les places de bous portàtils que disminuïsquen greument el grau de seguretat exigible per a les persones i béns.
9. La negació de l’accés a les places de bous portàtils o recintes en què se celebren festejos o espectacles taurins als agents de l’autoritat o funcionaris inspectors, autonòmics i locals, que es troben en l’exercici del seu càrrec, i també la negativa a col·laborar amb estos en l’exercici de les seues funcions.
10. L’obtenció de les llicències d’obertura o autoritzacions corresponents per mitjà de l’aportació de documents o dades no conformes amb la realitat.
11. Les altres que hi siguen aplicables previstes en l’article 52 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i en el precepte corresponent de la Llei estatal reguladora dels espectacles taurins.
 

TÍTOL V
De la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana

Article 93.  De la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana
Sota la presidència de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’espectacles, la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana tindrà com a funció principal l’assessorament als òrgans de la Generalitat en matèria d’espectacles i festejos taurins.
Este òrgan consultiu realitzarà les funcions de manera independent i sense perjuí de les competències corresponents a la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
 

Article 94. Funcions
La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana té les funcions següents:
1. Informar i assessorar els òrgans de la Generalitat en aquells assumptes que siguen sotmesos a la seua consideració en matèria de festejos taurins tradicionals. Així mateix, podrà proposar l’adopció de totes les mesures que crega oportunes per al foment i protecció d’estos festejos.
2. Ser oïda en el procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general que, en matèria de festejos taurins tradicionals, emanen dels òrgans de la Generalitat.
3. Prendre coneixement, anualment, sobre la memòria de festejos taurins tradicionals celebrats a la Comunitat Valenciana en l’exercici anterior, incloent-hi les incidències que es produïsquen, i també sobre les sancions fermes en la via administrativa imposades pels òrgans de la Generalitat com a conseqüència d’infraccions comeses en esta matèria.

4. Prendre coneixement de les queixes i denúncies presentades amb motiu de la celebració de festejos taurins tradicionals.
5. Fomentar, promocionar i procurar la divulgació dels festejos de bous al carrer com a senya d’identitat del poble valencià i, si pertoca, participar en les mesures de foment i protecció derivades de la normativa en vigor o dels plans i actuacions previstos en este àmbit.

6. Les altres que es deriven de l’aplicació d’este reglament.

Article 95. Composició
1. La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana estarà composta pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria d’espectacles.
b) Vicepresidència primera: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d’espectacles.
c) Vicepresidència segona: la persona titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles.
d) Vicepresidència tercera: la persona titular de la direcció general competent en matèria de desenrotllament autonòmic.
e) Vocals:
1r. La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de desenrotllament autonòmic.
2n. Dos representants de la conselleria competent en matèria d’espectacles, designats per la persona titular d’esta conselleria.
3r. Un representant de la conselleria competent en matèria de sanitat, designat per la persona titular d’esta conselleria.
4t. Un representant de la conselleria competent en matèria de ramaderia, designat per la persona titular d’esta conselleria.
5t. Tres representants dels municipis de la Comunitat Valenciana, designats per la direcció general competent en matèria d’administració local.
6t. Un representant designat pel Consell de Col·legis de Metges de la Comunitat Valenciana.
7m. Un representant designat pel Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana.
8u. Un representant designat pel Consell Valencià de Col·legis Veterinaris de la Comunitat Valenciana.
9é. Un representant designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
10é. Un representant designat pel Consell de Col·legis oficials d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de la Comunitat Valenciana.
11é. Un representant dels ramaders que tinguen la seu al territori de la Comunitat Valenciana, inscrits en el Registre d’Empreses Ramaderes de Caps de Bestiar per a Torejar corresponent, nomenat per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’espectacles.
12é. Tres representants de les associacions més representatives del sector de bous al carrer a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, inscrites en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana, nomenats per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’espectacles.

f) Secretaria: el funcionari o la funcionària de la direcció general competent en matèria d’espectacles que exercisca la direcció del servici en esta matèria.
2. La Presidència de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana podrà nomenar dos assessors experts, que s’incorporaran com a vocals al treball de la Comissió i realitzaran les tasques que se’ls encomanen.

Article 96. Substitucions
1. A l’efecte de garantir el funcionament de la Comissió, podran designar-se suplents dels membres representants de l’Administració de la Generalitat per als casos de vacant, absència o malaltia.
2. En els mateixos supòsits, podran ser substituïts la resta de membres per vocals suplents que seran designats o nomenats pel mateix procediment que aquells.

Article 97. Pèrdua de la condició de membre
Es perdrà la condició de membre de la Comissió per alguna de les causes següents:
1. Renúncia, que tindrà efectivitat en el moment en què es comunique a la conselleria competent en matèria d’espectacles.
2. Cessament dels representants de l’Administració.
3. Revocació per part de qui va fer el nomenament.
4. Pèrdua sobrevinguda de les condicions que van motivar la designació per al càrrec o dels requisits establits per a ser designats.

Article 98. Règim jurídic dels membres
Els membres de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana hauran d’exercir el seu càrrec d’acord amb la finalitat per a la qual han sigut designats, de conformitat amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, este reglament i la resta de normes que si siguen aplicables.
 

Article 99. Funcionament
El règim de funcionament de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana serà el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats.
 
Article 100. Reunions
La Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al Carrer) de la Comunitat Valenciana es reunirà a convocatòria de la persona que ocupe la presidència de la comissió, almenys, una vegada a l’any, i totes les vegades que es requerisca per al compliment normal i correcte de les seues funcions.

linea