diari

DECRET 39/2012, de 2 de març, del Consell, pel qual crea la Targeta del Major. [2012/2273]

(DOGV núm. 6727 de 05.03.2012) Ref. Base de dades 002344/2012

DECRET 39/2012, de 2 de març, del Consell, pel qual crea la Targeta del Major. [2012/2273]
PREÀMBUL

La Comunitat Valenciana ha assumit, amb caràcter d'exclusives, les competències en matèria de servicis socials, en virtut del que establix l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i en els apartats 3, 24 i 27 de l'article 49.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

L'apartat 3 de l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, establix que l'actuació de la Generalitat se centrarà primordialment, entre altres àmbits, en la participació i la protecció de les persones majors.
La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, té com a objecte regular i estructurar el sistema públic de servicis socials, garantint els ciutadans la prevenció, el tractament i l'eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social. En l'article 20 establix que els servicis socials d'atenció a la tercera edat tenen com a objecte, entre altres, el desplegament de programes per a promoure el desenrotllament sociocultural de les persones majors, potenciar la seua màxima llibertat, l'activitat i la plena integració social i l'òptima qualitat de vida.
A causa de l'augment gradual de l'esperança de vida i de la qualitat assistencial i sanitària hi ha una creixent demanda, per part de les persones majors, perquè se'ls faciliten noves possibilitats en el terreny de l'oci i de millora de la qualitat de vida que estiguen destinades específicament a este col·lectiu. El Consell és sensible a esta legítima reivindicació i per això decidix establir el programa de la Targeta del Major, que amplia i simplifica l'accés a una sèrie de servicis i prestacions a este sector, cada vegada més important, de la nostra societat.
Per tot això, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 2 de març de 2012,

DECRETE

Article 1. Objecte
Este decret, en desplegament de l'article 20 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials a l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, té com a objecte crear la Targeta del Major, d'acord amb el model i les característiques que consten en l'annex I, a fi de potenciar la màxima llibertat, activitat i plena integració social i òptima qualitat de vida dels majors.

Article 2. Finalitat i efectes
1. La Targeta del Major acredita, per mitjà d'un suport físic adequat en el qual consten les dades personals i un número d'identificació de l'usuari, la condició de persona major.
2. Les dades personals utilitzades seran tractades de conformitat amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. La possessió d'esta targeta permetrà al titular l'accés a les prestacions i als servicis inclosos en el Catàleg de Servicis i Prestacions regulat en l'article 5 d'este decret.
4. Per a l'accés a les prestacions incloses en el Catàleg de Servicis i Prestacions es fomentarà la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació, de conformitat amb les disposicions de la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Àmbit territorial
1. La targeta acreditativa de la condició de persona major tindrà validesa en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. La Conselleria de Justícia i Benestar Social podrà promoure convenis de col·laboració amb altres comunitats autònomes que disposen d'una targeta semblant, a fi que reconeguen este document com a acreditatiu de la condició de persona major i viceversa.

Article 4. Beneficiaris
Podran ser titulars de la Targeta del Major les persones espanyoles, o els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea, residents en els municipis de la Comunitat Valenciana, que tinguen 65 anys complits o bé que tinguen 60 anys i siguen pensionistes.


Article 5. Catàleg de Servicis i Prestacions
1. La Conselleria de Justícia i Benestar Social establirà un Catàleg de Servicis i Prestacions pròpies a què es podrà accedir per mitjà de la Targeta del Major. Este catàleg s'actualitzarà mensualment en el web de la Conselleria .
2. La Conselleria de Justícia i Benestar Social subscriurà els corresponents convenis o els contractes amb altres administracions o amb entitats públiques o privades per a incrementar les ofertes de les prestacions i els servicis inclosos en el catàleg.

Article 6. Utilització de la targeta
1. La targeta acreditativa de la condició de persona major és un document personal i intransferible que haurà de presentar-se, junt amb el DNI o NIE, cada vegada que s'utilitze un servici o una prestació inclòs en el Catàleg de Servicis i Prestacions.
2. Els titulars de la targeta acreditativa de la condició de persona major podran accedir als servicis que s'hi incorporen i a totes aquelles prestacions que es deriven de la subscripció de convenis amb altres administracions o entitats tant públiques com privades.

Article 7. Sol·licituds
1. Les sol·licituds es formularan en el model normalitzat, que figura com a annex II del present decret. El model de sol·licitud serà facilitat en les direccions territorials de Justícia i Benestar Social, centres dependents de la Direcció General d'Acció Social i Majors, i oficines PROP. Així mateix, es podran formular, igualment, en fotocòpia del model que figura com a annex II del present decret.
2. Les sol·licituds, degudament firmades, podran ser presentades per les persones interessades, acompanyades de la documentació que siga procedent, en els registres de les direccions territorials de Justícia i Benestar Social, dels PROP i en el de la Conselleria de Justícia i Benestar Social; en qualsevol oficina de Correus, encara que, en este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. Tot això sense perjuí del que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. Documentació a aportar:
a) Imprés de sol·licitud (annex II).
b) Els menors de 65 anys hauran d'acreditar ser pensionistes.
c) Per a aquelles persones sol·licitants menors de 65 anys que se'ls estiga meritant la seua pensió des d'un país diferent d'Espanya hauran d'aportar la documentació, degudament traduïda al castellà o al valencià, que acredite esta percepció.
4. En la sol·licitud consta l'autorització expressa a la Conselleria de Justícia i Benestar Social perquè puga accedir a les dades personals que hi ha en els fitxers pertanyents a eixa Conselleria o a altres administracions públiques, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i les condicions necessàries per a participar en el present programa, d'acord amb el que preveu l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.

5. No obstant això, si els sol·licitants no firmen l'autorització o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, es requerirà l'aportació dels documents següents: la fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), o bé del número d'identificació d'estranger (NIE), segons siga procedent; el certificat d'empadronament; el certificat que acredite la condició de pensionista per al supòsit de tindre entre 60 anys complits i menys de 65 anys.
6. La falsedat en les dades o la falsificació dels documents que es presenten tindrà com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjuí d'altres responsabilitats que puguen correspondre.

Article 8. Expedició i reexpedició
1. L'expedició es realitzarà per la Direcció Territorial de Justícia i Benestar Social de la província on residisca la persona sol·licitant, després de la presentació prèvia de la sol·licitud formulada per la persona interessada en el model previst en l'annex II del present decret.
2. La Targeta del Major no necessita renovació.
3. La modificació de les circumstàncies personals de l'usuari haurà de ser comunicada a l'administració competent a fi de mantindre les dades actualitzades.
4. La reexpedició serà procedent en el supòsit de pèrdua de la targeta i quan la persona interessada ho haja comunicat a l'administració competent, la qual estarà obligada a emetre una nova targeta.
5. La vigència de la Targeta del Major estarà subjecta al manteniment de les condicions que van donar lloc a la seua expedició.

Article 9. Cancel·lació
1. La cancel·lació de la Targeta del Major serà procedent, en tot cas, per la defunció del seu titular.
2. Així mateix, la Conselleria de Justícia i Benestar Social també procedirà a la cancel·lació de la Targeta del Major en els supòsits que es detecte falsejament de les dades que van donar lloc a la seua expedició o per la utilització d'esta amb fins fraudulents.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Absència d'incidència en el gasto pressupostari de la Generalitat
La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de cadascun dels capítols de gasto assignats a la conselleria que l'ha proposat, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Documentació a aportar
Mentres la Conselleria de Justícia i Benestar Social no tinga els accessos àgils i suficients a les bases de dades d'altres administracions, als documents enumerats en l'article 7, apartat 3, d'este decret, s'afegiran els següents:
1. Fotocòpia del DNI o NIE.
2. Certificat d'empadronament.
3. Justificant de la pensió si té 60 anys i menys de 65 anys.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Facultats de desenrotllament
La Direcció General d'Acció Social i Majors queda facultada per a dur a terme les actuacions necessàries per a la implantació de la Targeta del Major.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Castelló de la Plana, 2 de març de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO


a) Anvers / Anverso


b) Revers / Reverso

ANNEX I

Targeta

1. Característiques de la Targeta del Major acreditativa de la condició de persona major:
a) Longitud: 5,4 cm.
b) Amplària: 8,6 cm.
c) Model plastificat.
d) Color gris amb el logotip de la Generalitat en blanc i gris clar en el marge esquerre de l'anvers.
e) Llegenda: Generalitat Valenciana, junt amb l'escut de la Generalitat. Conselleria de Justícia i Benestar Social.
f) Text:

TARGETA DEL MAJOR / TARJETA DEL MAYOR
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE
DATA D'EXPEDICIÓ / FECHA DE EXPEDICIÓN

2. Model:

linea