diari

DECRET 32/2015, de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments que establixen el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i es modifiquen sengles articles del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc i del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana. [2015/2408]

(DOGV núm. 7487 de 17.03.2015) Ref. Base de dades 002369/2015

DECRET 32/2015, de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments que establixen el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar i el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana, i es modifiquen sengles articles del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc i del Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana. [2015/2408]
PREÀMBUL

L’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu que les administracions impulsen l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desenrotllament de la seua activitat i l’exercici de les seues competències.
Així mateix, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, en l’article 6.1 reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l’exercici dels drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992, així com per a obtindre informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius.
Este decret pretén refondre en una sola disposició normativa la tramitació electrònica de determinats procediments en matèria de joc, alguns dels quals han estat regulats per normes diverses, i incorporar nous procediments en matèria d’apostes.
Amb esta unificació de procediments electrònics, d’una banda, es dóna resposta a les inquietuds i aspiracions dels operadors del joc, el que suposarà una millora en el funcionament de la seua activitat comercial, i d’una altra, es facilita un avanç administratiu en la gestió, atesa la celeritat de la tramitació de les sol·licituds i la possibilitat de recepció dels documents enviats des de qualsevol terminal amb accés a la plataforma JOC-ER.
La modificació de l’article 24.3 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc la motiva l’exclusió de les màquines de tipus A que no donen premi en espècie de la Llei del Joc, segons establix l’article 12 del Decret Llei 4/2013, de 2 d’agost, del Consell, que establix mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d’ordenació del joc.
Esta exclusió ha originat la necessitat de disminuir el nombre mínim de màquines de tipus A que exigix l’article 24.3 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, quan es tracta de sales amb zones diferenciades per a màquines de tipus A i B, ja que no computen com a màquines de tipus A les que no donen premi en espècie.
Quant al Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, s’ha considerat que, atés el temps transcorregut des que va entrar en vigor, així com la demanda empresarial d’ampliar el mercat del joc de les apostes en els establiments d’hostaleria i semblants, és necessari una modificació de l’article 38.7.b que establisca que el percentatge de màquines auxiliars d’apostes que es puguen instal·lar s’avalue l’1 de gener de cada any natural i elimine així la limitació de data actual i permeta instal·lar màquines auxiliars d’apostes amb un nombre mínim de quatre autoritzacions d’instal·lació vigents de màquines de tipus B.

Es pretén que qualsevol empresa operadora de màquines de tipus B puga afrontar la competència en el mercat de les empreses de major volum i puga instal·lar màquines auxiliars d’apostes, sempre que complisca les condicions esmentades abans.
Per tant, fent ús de l’habilitació de la disposició final primera de la Llei 4/1988, de 3 de juny, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana, després d’un informe de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 13 de març de 2015,

DECRETE

Article 1. Aprovació del reglament
Aprovar el reglament que regula la tramitació electrònica de determinats procediments que establixen el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar i el Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes que establix l’annex I d’este decret.


Article 2. Modificació del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d’abril, del Consell

Es modifica el segon paràgraf de l’article 24.3 del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc, que queda redactat en els termes que establix l’annex II d’este decret.

Article 3. Modificació del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell

Es modifica l’article 38.7.b del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, que queda redactat en els termes que establix l’annex III d’este decret.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Guia de circulació
1. El model de guia de circulació és el que figura en l’annex IV d’este decret, el contingut del qual únicament pot ser representat en format de paper a partir de les dades registrades en el sistema JOC-ER.
2. L’autorització d’explotació consta en el model de guia de circulació, i ha d’imprimir-la l’usuari del sistema.
3. Qualsevol canvi en la guia de circulació que deixe sense efecte una guia anterior obliga el titular a la devolució, en els servicis territorials de la conselleria competent en matèria de joc, dels exemplars de la guia la vigència de la qual acabe. La devolució s’ha de portar a efecte en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data en què deixe de ser vigent.
4. La validesa de les guies de circulació obtingudes per mitjà de la tramitació electrònica queda condicionada al fet que la impressió es faça en paper timbrat, que es pot adquirir en la Subdirecció General del Joc.

5. La impressió de segones còpies de la guia de circulació ha de ser justificada per mitjà dels procediments que establix el sistema electrònic, i ha de figurar, en tots els casos, sobre la guia mateixa una indicació que advertisca que no es tracta de la primera còpia.

Segona. Incidència econòmica
La aplicació i el desplegament d’este decret no poden tindre cap incidència en la dotació de cap capítol de gasto assignat a la conselleria competent en matèria de joc i, en tots els casos, ha de ser atesa amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queda derogada l’Orde 5/2011, de 17 de març, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, que regula la tramitació electrònica de determinats procediments en matèria de joc.
2. Queda derogada l’Orde 7/2011, de 16 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que amplia la tramitació electrònica a determinats procediments en matèria de joc.

3. Queda derogada l’Orde 8/2012, de 3 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que va modificar l’Orde 5/2011, de 17 de març, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

4. Queda derogada l’Orde 17/2013, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que va modificar l’Orde 5/2011, de 17 de març, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
5. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de joc per a:
1. Dictar les disposicions necessàries per al desenrotllament del annex I del present decret, que conté el Reglament pel qual es regula la tramitació electrònica de determinats procediments que contenen el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar i el Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana.
2. Incloure nous certificats d’accés a la plataforma JOC-ER que puguen interessar en el futur.
3. Incloure en el sistema JOC-ER nous procediments, tràmits i comunicacions en matèria de màquines recreatives i d’atzar i de màquines auxiliars d’apostes a què s’aplique el que disposa este decret.


Segona. Entrada en vigor
Este decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de març de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Publica,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER


ANNEX I
Reglament que regula la tramitació electrònica
de determinats procediments que contenen el Reglament
de màquines recreatives i d’atzar i el Reglament
d’apostes de la Comunitat Valenciana


CAPÍTOL I
Objecte, requisits, accés i situació del sistema JOC-ER

Article 1. Objecte
1. Este decret té per objecte la regulació de la tramitació electrònica de determinats procediments en matèria de màquines recreatives i d’atzar i de màquines auxiliars d’apostes, que es pot fer efectiva a través del sistema denominat JOC-ER.

Article 2. Requisits per a ser usuari del sistema JOC-ER
Poden fer la tramitació electrònica que regula este decret les empreses inscrites en el Registre de Fabricants i Importadors de Màquines Recreatives i d’Atzar i de Material de Joc, en el Registre d’Empreses Operadores, en el Registre d’Establiments Autoritzats, en el Registre de Comercials i Distribuïdors de Material de Joc i en el Registre d’Entitats Operadores d’Apostes de la Comunitat Valenciana.


Article 3. Alta en el sistema JOC-ER
1. Per a accedir al sistema JOC-ER és necessari disposar d’algun dels mitjans d’acreditació següents:
a) DNI electrònic.
b) Certificat de ciutadà.
c) Certificat d’entitat.
d) Certificat de pertinença a empresa.
e) Certificat d’Aplicació, vàlid únicament per a fabricants i importadors de màquines recreatives i d’atzar i de material de joc i per a comercials i distribuïdors de material de joc.
Els certificats han de ser emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana o per les entitats que hi han fet convenis.
2. L’accés al sistema JOC-ER requerix la sol·licitud d’alta d’usuari, amb la qual s’ha d’aportar un poder notarial que acredite la legitimitat per a actuar en nom i representació de l’empresa, en el cas que es tracte de persones jurídiques.
S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior els titulars d’establiments inscrits en el Registre d’Establiments Autoritzats per a la Instal·lació de Màquines Recreatives i d’Atzar destinats a l’activitat pública de bar, cafeteria o restaurant, pubs, sales de ball o de festes i discoteques i que tinguen la condició d’empresaris individuals. Estos poden accedir al sistema amb el seu DNI electrònic sense necessitat de sol·licitar l’alta d’usuari.

Article 4. Baixa en el sistema JOC-ER
1. Tots els usuaris que hagen tramitat la credencial d’accés al sistema JOC-ER tenen dret a sol·licitar la baixa en el sistema.
2. Després del tràmit d’audiència de la persona interessada a fi que puga fer-hi totes les al·legacions que crega oportunes, es produïx la baixa en el sistema de les persones que hagen tramitat o confirmat dades inexactes, falses o amb omissions de caràcter essencial. Això no impedix les responsabilitats penals o administratives a què hi haja lloc.
3. Caduquen automàticament les credencials dels usuaris que no hagen sigut utilitzades durant el període de deu anys.

Article 5. Situació del sistema JOC-ER
El sistema JOC-ER es troba accessible i integrat dins de la seu electrònica o portal institucional en Internet de la Generalitat: www.gva.es. S’hi pot accedir també directament a través de l’adreça www.joc-er.es.CAPÍTOL II
Condicions generals de la tramitació
electrònica en el sistema JOC-ER

Article 6. Principis de tramitació electrònica
1. Els actes administratius emesos pel sistema JOC-ER garantixen la identificació i l’exercici de la competència per part de l’òrgan corresponent.
2. En el sistema JOC-ER les notificacions es fan per compareixença electrònica.
3. El que establix este decret no altera el règim jurídic de les actuacions administratives, llevat de les especificitats pròpies de la tramitació electrònica.

Article 7. Unitat registral electrònica
1. La tramitació electrònica en el sistema JOC-ER es pot fer tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia.
2. El registre d’entrada de les sol·licituds i comunicacions quan la tramitació dels procediments administratius en requerisca, el fa la unitat registral electrònica de la conselleria competent en matèria de joc.


Article 8. Fases de la tramitació electrònica
Les fases per a la tramitació electrònica dels procediments són:
1. L’accés al sistema amb algun dels mitjans d’acreditació enumerats en l’article 3 d’este reglament.
2. L’elecció del tràmit que es vol fer.
3. El compliment del formulari associat per part dels actors requerits, segons el tràmit seleccionat, i firma a través del DNI electrònic o d’un certificat digital.
4. El pagament telemàtic de la taxa associada al procediment administratiu tramitat, si pertoca.
5. La generació d’un comprovant que conté la descripció del tràmit seleccionat, la identificació del remitent i el destinatari, el número del registre d’entrada, la denominació del tràmit i la data i hora de presentació.
6. La generació de la resolució i dels documents annexos, si n’hi ha.


Article 9. Expedient electrònic i arxivament
1. Els documents que es produïsquen per mitjà de tècniques electròniques s’han de conservar en suports d’esta naturalesa i en el mateix format en què s’origina el document o en un altre qualsevol que assegure la identitat i integritat de la informació necessària per a reproduir-los.

2. Els documents emmagatzemats en els suports que establix l’apartat 1 del present article formen part de l’expedient administratiu corresponent al costat de la resta d’actuacions que també en formen part, independentment del tipus de suport, físic o electrònic, que s’haja utilitzat.

3. Els expedients electrònics de cada procediment s’arxiven amb un número d’identificació únic.

Article 10. Arxivament i custòdia dels documents
1. Els mitjans o suports en què s’emmagatzemen els documents han de comptar amb mesures de seguretat que en garantisquen la integritat, autenticitat, qualitat, protecció i conservació. En particular, s’ha d’assegurar la identificació de les persones usuàries i el control d’accessos.

2. Les comunicacions s’han de realitzar amb autenticitat, confidencialitat, integritat i acceptació dels missatges intercanviats.
3. L’accés als arxius emmagatzemats en suports electrònics per part de les persones interessades es regix pel que disposa la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú i, si és el cas, per la de protecció de dades de caràcter personal.


CAPÍTOL III
Procediments susceptibles de tramitació electrònica de màquines recreatives i d’atzar i de màquines auxiliars d’apostes

Article 11. Procediment en el sistema JOC-ER en relació amb les màquines recreatives i d’atzar
Respecte a les màquines recreatives i d’atzar, els procediments en el sistema JOC-ER són els següents:
1. Autorització d’explotació de màquines de tipus A, B i C.
2. Butlletí de situació de màquines de tipus A. Autorització d’instal·lació de màquines recreatives de tipus B i C.
3. Substitució de màquines de tipus B i C (alta i baixa).
4. Baixa d’autorització d’explotació.
5. Baixa d’autorització d’instal·lació i butlletins de situació.
6. Transmissió de titularitat de màquines recreatives i d’atzar.
7. Substitució de màquines recreatives i d’atzar (canvi de model).


Article 12. Procediment en el sistema JOC-ER en relació amb les màquines auxiliars d’apostes
Els procediments respecte a les màquines auxiliars d’apostes en el sistema JOC-ER són els que seguixen:
1. Autorització d’instal·lació.
2. Baixa d’autorització d’instal·lació.
3. Comunicació prèvia a la instal·lació.
4. Comunicació prèvia a la baixa.
5. Autorització de substitució o trasllat.
6. Comunicació de substitució o trasllat.

Article 13. Requisits per a l’ompliment i identificació electrònica dels procediments
1. La gestió dels tràmits que contenen els procediments electrònics s’ha d’ajustar a la normativa específica del Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar i del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana, i la resta de normativa.
2. El requisit d’autentificació per part d’un notari de les firmes dels titulars o representants de l’empresa operadora de màquines recreatives i d’atzar i del titular de l’explotació del local o establiment autoritzat per a l’explotació de les màquines que preveu el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar, se substituïx per la firma electrònica de la sol·licitud per part d’ambdós persones.
3. La identificació de les persones intervinents es fa per via telemàtica.
ANNEX II
Nova redacció del segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 24
del Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc,
aprovat pel Decret 44/2007, de 20 d’abril, del Consell

Article 24.3, segon paràgraf
«Quan es tracte de salons de joc amb zones diferenciades per a màquines de tipus A i B, el nombre mínim de màquines de tipus B instal·lades en la zona és el que fixa el paràgraf anterior. En la zona per a màquines de tipus A s’ha d’instal·lar, com a mínim, una màquina de tipus A».


ANNEX III
Nova redacció de la lletra b de l’apartat 7 de l’article 38
del Reglament d’Apostes de la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell

Article 38.7.b
«b) Cada empresa operadora de màquines de tipus B pot instal·lar màquines auxiliars d’apostes fins al límit màxim del 25 % del nombre total d’autoritzacions d’instal·lació de màquines de tipus B vigents a la Comunitat Valenciana, a data 1 de gener de cada any natural. En tots els casos, les empreses operadores han de conservar el nombre de màquines auxiliars d’apostes ja autoritzades.
El nombre màxim de màquines auxiliars d’apostes que pot instal·lar és el nombre enter que resulte d’aplicar el percentatge esmentat a les autoritzacions d’instal·lació de màquines de tipus B de cada empresa operadora».

linea