diari

ORDE de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/2405]

(DOGV núm. 5964 de 27.02.2009) Ref. Base de dades 002394/2009

ORDE de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,per la qual es determina el model de sol·licitud, la documentació que han de presentar les entitats locals i es fixa el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell, en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/2405]
L'article 2 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell constituïx el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, amb una dotació màxima de 1.020 milions d'euros, dirigit a la inversió en les àrees urbanes. La finalitat d'esta indubtable millora en les infraestructures i els equipaments bàsics del nostre territori és elevar els nivells de benestar social i oportunitats dels nostres ciutadans.
La disposició final primera, faculta especialment el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació perquè, mitjançant ordre, determine el model de sol·licitud, la documentació que hauran de presentar els ajuntaments, així com el procediment i els terminis que hauran de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell. En la dita ordre s'inclourà com annex, la relació d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb indicació dels seus habitants respectius i de la inversió màxima a realitzar a càrrec del citat Pla.
En virtut d'això i en exercici de la facultat establida en la disposició final primera del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer i en els articles 15 i 22 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell de la Generalitat.
ORDENE
Article primer. Import
Els ajuntaments, les mancomunitats i les agrupacions de municipis podran sol·licitar l'autorització de projectes en el seu territori, a càrrec de la dotació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, en el termini comprés entre el dia 28 de febrer de 2009 fins al dia 28 d'abril de 2009, fins a l'import màxim que es determina en l'annex I de la present ordre.
Article segon. Obres finançables
Podran finançar-se a càrrec de la dotació del Pla mencionat els contractes d'obres definits en l'article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí del que disposa l'article 5.3 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, que estiguen referits a infraestructures susceptibles d'incloure's en algun dels àmbits o àrees d'actuació següents:
a) Infraestructures en xarxes de transport, en especial les viàries i d'urbanització que milloren l'accessibilitat dels municipis.
b) Infraestructures i equipament de sòl industrial.
c) Infraestructures i equipament per a la millora de subministraments i consums hídrics i energètics.
d) Infraestructures i equipament per a la millora de l'accés a les xarxes de comunicació avançades.
e) Infraestructures i equipament dirigides al foment de la investigació, desenvolupament i innovació.
f) Infraestructures i inversió en millora de la qualificació del capital humà.
g) Infraestructures turístiques i socioculturals.
h) Infraestructures dirigides a la conservació, protecció i millora dels espais rurals i mediambientals.
Article tercer. Presentació de sol·licituds
Els ajuntaments, les mancomunitats i les agrupacions de municipis que requerisquen autorització de projectes en el seu territori a l'empara del que disposa el decret llei 1/2009, de 20 de febrer, presentaran una sol·licitud per cada projecte d'inversió a través de l'aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, www.gva.es en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud, el model del qual es detalla en l'annex II.
Les sol·licituds es presentaran a través dels formularis o models electrònics detallats en l'aplicació informàtica ressenyada en el paràgraf anterior, d'acord amb les instruccions i els controls establits en esta.
Les sol·licituds hauran de ser presentades pels alcaldes o pels secretaris dels ajuntaments, i, en el cas de les mancomunitats de municipis per l'òrgan de govern que exercisca la representació segons els estatuts propis de la mancomunitat.
En els supòsits d'agrupació de municipis, la presentació correspondrà a l'alcalde o secretari de l'ajuntament responsable del compliment dels requisits sobre adjudicació i justificació de les obres autoritzades.
Per a la presentació de sol·licituds i la resta de tràmits electrònics i a fi d'assegurar la identitat del sol·licitant, per a accedir a l'aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana.
La informació sobre les característiques, els requisits i els mitjans per a obtindre el certificat digital estarà disponible en la seu electrònica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Article quart. Requisits de les sol·licituds
Les sol·licituds es dirigiran, a través de l'aplicació informàtica descrita en el paràgraf primer de l'article tercer de la present ordre, a les Direccions Territorials d'Economia i Hisenda de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
La sol·licitud haurà de dur adjunts els punts següents:
A) Memòria explicativa del projecte d'inversió, emplenada a través del model de sol·licitud electrònica, en la qual s'especifique:
• Denominació del projecte.
• Àrea d'actuació de l'obra finançable de les definides en l'article 3 del Decret llei 1/2009
• Pressupost total del projecte. Desglossant, si és el cas, el cost de l'obra, el cost de redacció del projecte, el cost de la direcció tècnica del projecte i el cost d'adquisició del sòl.
• Duració de l'execució del projecte.
• Import de cada una de les anualitats.
• Naturalesa de l'obra, als efectes del que disposa l'article 4.3 del decret llei i en conseqüència s'especificarà si es tracta d'un projecte de nova planificació, si complementa, millora o desenvolupa una obra prevista en el pressupost 2009, i en este cas s'especificarà la dotació que tènia assignada en este pressupost, o si es tracta d'una nova fase d'un projecte.
• Si es tracta d'un projecte cofinançat s'especificarà l'import cofinançat i l'origen del cofinançament.
• En el supòsit d'ajuntaments de menys de 200 habitants, si opten o no per l'execució directa de les obres.
En els casos de mancomunitats i agrupacions de municipis, haurà de desglossar-se quina part del pressupost de la inversió de la qual se sol·licita autorització correspon a cada municipi. Estes els seran descomptades, en cada cas, dels imports màxims reconeguts segons la seua població.
B) Certificació expedida pel secretari de l'ajuntament de l'Acord del Ple o de la Junta de Govern de l'ajuntament, segons siga procedent, en què s'acorde sol·licitar autorització de cada un dels projectes.
En el cas de les mancomunitats de municipis, l'acord se substituirà pel corresponent acord de l'òrgan de govern a qui competisca l'aprovació segons els estatuts propis de la mancomunitat.
En el supòsit d'agrupació de municipis han d'aportar-se els acords de tots els ajuntaments agrupats. En este acord ha de quedar constància de l'aprovació de l'obra, així com l'ajuntament al qual se li encomana la presentació de la sol·licitud i, si és el cas, l'adjudicació i justificació de les obres.
Per a ajuntaments de menys de 200 habitants, si sol·liciten l'execució directa de les obres, l'acord de l'òrgan de govern haurà d'incloure expressament esta petició.
C) Projecte bàsic, si és el cas.
Els documents ressenyats en els apartats B) i C) del present article s'incorporaran a l'expedient a través de l'aplicació informàtica per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.
Article cinqué. Procediment per a l'autorització de projecte
1. En el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud d'autorització de projectes, les Direccions Territorials d'Economia i Hisenda de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació verificaran que les obres projectades complixen les condicions i els requisits establits per a la inclusió en el Pla. Així mateix verificaran que els sol·licitants es corresponen amb els determinats en l'article tercer de la present ordre. A este efecte, seran les Direccions Territorials les que, si és el cas, hauran de realitzar els requeriments necessaris per a completar la sol·licitud i la documentació que l'adjunta.
Una vegada realitzada la verificació i dins del termini abans assenyalat, comunicaran a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el resultat de la verificació, indicant si cada sol·licitud complix amb els requisits establits en el decret llei.
2. La Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en el termini de cinc dies comunicarà a les Sotssecretaries de les conselleries competents per raó de la matèria, cada un dels projectes que li corresponguen.
3. La Sotssecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria, en el termini de quinze dies, emetrà i comunicarà, a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació informe preceptiu on verificant la normativa vigent d'aplicació a cada projecte, concloga, si és el cas, sobre la viabilitat del projecte.
4. En el termini de quinze dies, el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació dictarà resolució d'autorització per al finançament de cada projecte i ordenarà la seua publicació en la seu electrònica de la conselleria.
La resolució contindrà els punts següents:
- Entitat local autoritzada.
- Denominació del projecte
- Administració a què correspon l'execució del projecte
- Necessitat o no de subscriure conveni en els supòsits de municipis de mes de 10.000 habitants.
- Import finançable.
- Termini d'execució.
- Anualitats.
- Conselleria competent per raó de la matèria.
- Aplicació pressupostària que donarà cobertura a l'efectiva execució del projecte.
En el mateix termini el titular de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació dictarà resolució de denegació en els supòsits de sol·licituds que no complisquen els requisits exigits, amb indicació dels recursos que pertoquen
5. En el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació consignarà els crèdits necessaris, en les aplicacions pressupostàries pertinents dels pressupostos de despeses de les distintes conselleries.
Article sisé. Registre de les comunicacions telemàtiques
Totes les sol·licituds i comunicacions que a l'empara del que disposa el Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, es realitzen a través de l'aplicació informàtica, quedaran registrades en el Registre Telemàtic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
Article seté. Aprovació de l'aplicació informàtica
S'aprova l'aplicació informàtica disponible en la seu de l'electrònica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació que preveu l'article segon paràgraf primer de la present ordre, de conformitat amb el que disposa el Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de fitxers informatitzats en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.
Article vuité. Dubtes i consultes
Els dubtes i consultes es remetran exclusivament per via electrònica a l'adreça de correu electrònic següent: información_pip@gva.es. La contestació s'enviarà a l'adreça de correu electrònic d'on procedisca la consulta.
Article nové. Del fitxer de dades de caràcter personal "Sol·licitants del PIP."
1. Es crea, en la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el fitxer de tractament de dades de caràcter personal denominat "Sol·licitants del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana" en acrònim "Sol·licitants PIP", amb les característiques descrites en l'annex III d'esta ordre.
2. El titular de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, com a òrgan responsable del fitxer creat en el paràgraf anterior, adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organització que siguen necessàries per a assegurar la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades personals, així com les conduents a fer efectives les garanties, les obligacions i els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.
3. Els afectats o titulars de les dades personals contingudes en els fitxers informatitzats i referits en l'annex III poden exercitar el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de dades, quan pertoque, davant de l'òrgan administratiu que es concreta en l'annex II mencionat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
S'autoritza la inclusió en la secció 20 "Despeses diverses" del pressupost de despeses de la Generalitat per a l'exercici 2009, del rang orgànic 20.03 "Plans Especials de Suport" (PES)
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Direcció General de Pressupostos i despeses de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a realitzar les adequacions tècniques i pressupostàries necessàries per a la identificació comptable específica dels crèdits derivats del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer.
Segona
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 26 de febrer de 2009
El vicepresident segon del Consell
conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
GERARDO CAMPS DEVESA
ANNEX III
ANEXO II

ANNEX III ANEXO III


linea