diari

Tribunal Constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat número 630/2010, promogut pel president del Govern, contra l'últim paràgraf de l'article 10 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana. [2010/2046]

(DOGV núm. 6217 de 02.03.2010) Ref. Base de dades 002407/2010

Recurs d'inconstitucionalitat número 630/2010, promogut pel president del Govern, contra l'últim paràgraf de l'article 10 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana. [2010/2046]
Recurs d'inconstitucionalitat número 630/2010
El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant la provisió de 18 de febrer d'enguany, ha admés a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 630-2010, promogut pel president del Govern contra l'últim paràgraf de l'article 10 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat València, en la redacció que en fa l'article 2 de la Llei 7/2009, de 22 de octubre, de reforma dels articles 7 i 10 de la Llei 13/2004. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l'article 161.2 de la Constitució, cosa que comporta la suspensió de la vigència i aplicació del decret llei impugnat des de la data d'interposició del recurs, 26 de gener de 2010, per a les parts del procés, i des de la publicació de l'edicte corresponent en el Boletín Oficial del Estado per a tercers.
Madrid, 18 de febrer de 2010.- La secretària de Justícia del Ple: Herminia Palencia Guerra.

linea