diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2015/2428]

(DOGV núm. 7488 de 18.03.2015) Ref. Base de dades 002414/2015

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2015/2428]
Advertides les errades següents en el text de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7432, de 29 de desembre de 2014, procedeix efectuar les correccions escaients tant en la versió valenciana com castellana del text:

En l’article 119:

On diu:
«Disposició transitòria trentena»;
Ha de dir:
«Disposició transitòria tretze».

En l’article 120:
On diu:
«Disposició final quarta del text refós...»;
Ha de dir:
«Disposició final quarta. Del text refós...».

linea