diari

Licitació número A/2/2018. Manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d'Alacant. [2018/2330]

(DOGV núm. 8250 de 08.03.2018) Ref. Base de dades 002533/2018

Licitació número A/2/2018. Manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d'Alacant. [2018/2330]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: A/2/2018.

2. Objecte del contracte
2.1. Descripció de l’objecte: manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d’Alacant.
2.2. CPV: 32412110-8.
2.3. Número d’unitats a lliurar: vénen especificades en el plec de prescripcions tècniques.
2.4. Divisió per lots i nombre: no pertoca.
2.5. Lloc de lliurament/d’execució: Campus de Sant Vicent del Raspeig.
2.6. Termini de lliurament/d’execució: dotze mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert, subministrament.
3.3. Criteris d’adjudicació: oferta econòmica: 100 punts.

4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 42.000,00 euros. IVA: 8.820,00 euros. Import total: 50.820,00 € euros.

5. Valor estimat del contracte
5.1. Valor estimat del contracte: 84.000,00 euros (IVA exclòs). Total: 101.640,00 euros (IVA inclòs).

6. Garanties
6.1. Provisional: no se n’exigeix.
6.2. Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

7. Obtenció de documentació i informació
7.1. Entitat: Subdirecció de Contractació, edifici serveis generals.

7.2. Domicili: carretera Sant Vicent del Raspeig, sense número.
7.3. Localitat: 03690 Sant Vicent del Raspeig.
7.4. Telèfon: 965 909 500.
7.5. Telefax: 965 903 672.
7.6. Data límit d’obtenció d’informació: durant tot el termini establit per a la presentació de proposicions.

8. Requisits específics del contractista
8.1. Classificació: no se n’exigeix.
8.2. Altres requisits: solvència econòmica, financera i tècnica, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
9.1. Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia natural des del següent al de publicació de l’anunci en aquest diari oficial. Si aquest fora dissabte o festiu, l’últim dia es prorrogarà al primer dia hàbil següent.
9.2. Documentació a presentar: es presentarà en dos sobres separats:

Sobre 1: capacitat per a contractar.
Sobre 2: oferta econòmica (criteris avaluables mitjançant fórmules).
9.3. Lloc de presentació: Registre General de la Universitat d’Alacant. Carretera Sant Vicent del Raspeig, sense número, 03690 Sant Vicent del Raspeig.
9.4. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seu oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
9.5. Admissió de variants: no se n’admeten.


10. Obertura de les ofertes
10.1. Entitat: mesa de contractació.
10.2. Domicili: sala multimèdia de Rectorat de la Universitat.
10.3. Localitat: Sant Vicent del Raspeig.
10.4. Data:
10.4.1. El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre 2 es publicarà en el seu moment en el perfil de contractant de la Universitat d’Alacant.

11. Despeses d’anuncis
11.1. Les despeses del present anunci seran per compte de l’adjudicatari.

12. Altres informacions
12.1. Forma d’accés al perfil del contractant: https://sgeyc.ua.es/va/gestion-economica/contratacion/perfil-de-contratante/perfil-del-contractant.html. En aquesta pàgina web es pot consultar tota la informació relativa a la convocatòria i plecs.

Alacant, 5 de març de 2018.– El rector p. d. f. (19.05.2016), el vicerector de Campus i Tecnologia: Rafael Muñoz Guillena.

linea