diari

DECRET 31/2020, de 6 de març, del Consell, de creació de la Comissió Interdepartamental de Joventut. [2020/2488]

(DOGV núm. 8763 de 16.03.2020) Ref. Base de dades 002550/2020

DECRET 31/2020, de 6 de març, del Consell, de creació de la Comissió Interdepartamental de Joventut. [2020/2488]

La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, preveu en l’article 37 la creació d’una comissió interdepartamental de joventut de la Generalitat, adscrita a la conselleria competent en joventut.
La norma no estableix la composició mínima de la comissió, però sí les seues funcions, entre les quals hi ha la coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la programació i l’execució de les polítiques que, en matèria de joventut, promoga el Consell des de les diferents conselleries; la tria de les persones representants de les conselleries en el Consell Rector de l’Institut Valencià de la Joventut; la proposta d’Estratègia Valenciana de Joventut, i suport en la seua planificació i control.

La determinació de les conselleries representades en el Consell Rector de l’IVAJ és un aspecte d’especial rellevància, ja que a aquest òrgan li correspon l’exercici de funcions de planificació i control de l’activitat de l’organisme mitjançant l’aprovació de les seues línies d’actuació fonamentals, com el seu avantprojecte de pressupost i l’Estratègia Valenciana de Joventut al costat de la seua evaluació, i els seus comptes anuals.
Així doncs, és objecte d’aquest decret la creació de la comissió interdepartamental que preveu l’article 37 de la Llei 15/2017, i la regulació de la seua composició, organització, finalitat, funcions i aspectes essencials del seu règim de funcionament.
Les comissions interdepartamentals, d’acord amb l’article 25 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estaran integrades per alts càrrecs de l’administració valenciana per a l’estudi, la coordinació, la programació i, si escau, les propostes de resolució de l’activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2020.
Per tot el que s’ha exposat, d’acord amb el que estableix l’article 28 c. la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 de març de 2020,DECRETE

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la creació de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, prevista en l’article 37 de la Llei 15/2017, de 9 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i la regulació de la seua composició, organització, finalitat, funcions i aspectes essencials de el seu règim de funcionament.

Article 2. Finalitat i adscripció de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat té com a finalitat la proposta, l’informe i la coordinació de la programació i l’execució de les polítiques que, en joventut, promoga el Consell des de les diferents conselleries.
2. La Comissió Interdepartamental de Joventut estarà adscrita a la conselleria competent en joventut.

Article 3. Funcions de la Comissió Interdepartamental
Corresponen a la Comissió Interdepartamental les funcions següents:
a) Designar les vocalies representants de l’Administració del Consell que formaran part del Consell Rector de l’IVAJ.
b) Proposar l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ).
c) Assessorar i fer costat a la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut en la planificació i el control de l’Estratègia Valenciana de Joventut.
d) Proposar al Consell Rector de l’IVAJ les accions que hagen de formar part de la programació de les polítiques de joventut de la Generalitat.
e) Emetre dictamen sobre els assumptes que el Consell Rector sotmeta a la seua consideració.
f) Coordinar l’execució de les polítiques de joventut de caràcter transversal que promoga el Consell.

Article 4. Composició de la Comissió Interdepartamental
1. La Comissió Interdepartamental tindrà la composició següent:
a) Presidència: qui ostente la titularitat de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en joventut .
b) Vicepresidència: qui ostente la titularitat de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut.
c) Vocalies, que seran exercides per una persona representant de cada conselleria i de la Presidència de la Generalitat, amb rang almenys de direcció general, designades per les o els titulars d’aquells òrgans. Es designaran igualment vocalies suplents per cadascuna de les conselleries i de la Presidència.
d) Secretaria: qui ostente la tituralitat de la Subdirecció General de l’IVAJ, que assistirà amb veu però sense vot.
La Presidència impulsarà la constitució de la Comissió Interdepartamental, adoptant les mesures necessàries que garantisquen la paritat de gènere en els termes que estableix l’article 10.3 de la Llei 15/2017.

2. La Comissió Interdepartamental de Joventut podrà sol·licitar, a proposta de qualsevol de les persones que la componen i sempre que els assumptes sotmesos a debat ho facen necessari o convenient, l’assistència, amb veu i sense vot, de les persones que ocupen llocs de caràcter directiu en les diferents conselleries, així com de personal empleat públic o de personal especialista extern en la matèria que es tracte, a l’efecte d’informar i assessorar l’òrgan col·legiat.
3. En casos de vacant, absència, malaltia o altres causes legals, la persona que ostente la Presidència serà substituïda per qui n’ostente la Vicepresidència o, si no és possible, per la persona de l’òrgan col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.
La substitució temporal de la persona a qui corresponga la Secretaria en supòsits de vacant, absència o malaltia es farà per resolució de la Presidència, i recaurà en una persona funcionària adscrita a l’IVAJ.


Article 5. Règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental es reunirà, prèvia convocatòria dins del termini i en la forma escaient ordenada per qui n’ostente la Presidència, almenys dues vegades a l’any. També, sempre que la importància dels assumptes a tractar així ho requerisca, per decisió de la Presidència o quan ho sol·licite un terç dels seus membres.
2. La convocatòria, el règim de les sessions, l’adopció d’acords i, en general, el funcionament intern de la comissió interdepartamental s’ajustaran al que es disposa amb caràcter bàsic per als òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques i, supletòriament, al que preveu per als òrgans col·legiats de l’Administració General de l’Estat la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Per a la vàlida constitució de la Comissió Interdepartamental de Joventut es requerirà l’assistència de les persones que ostenten la Presidència i la Secretaria o, en el seu cas, de les que les suplisquen, i de la meitat, almenys, dels seus membres.
Posat cas que en la primera convocatòria no s’aconseguira el nombre necessari de persones assistents per a constituir la Comissió, s’entendrà automàticament efectuada una segona convocatòria trenta minuts després de la primera en la qual, per a la vàlida adopció d’acords, només caldrà la presència de la Presidència, la Secretaria i quatre vocalies.


Article 6. Procediment d’elecció dels membres del Consell Rector de l’IVAJ
A l’inici de cada legislatura, la Presidència de la Comissió Interdepartamental comunicarà als seus membres l’obertura del termini de presentació de candidatures per a l’elecció dels representants de l’Administració del Consell que formaran part del Consell Rector de l’IVAJ. Aquest termini no serà inferior a cinc dies hàbils.
En podran ser candidates les persones vocals titulars de la Comissió i, en el cas que el nombre de candidatures fora inferior a sis o hi haguera un sexe infrarepresentat, la Presidència de la Comissió podrà proposar candidatures addicionals d’entre els seus membres per aconseguir aqueixa xifra o eliminar-n’hi la infrarepresentació. A continuació es convocarà a la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, que inclourà en l’ordre del dia totes les candidatures. Seran triades les cinc que obtinguen major nombre de vots dels membres presents, llevat que hi haguera desequilibri entre els sexes de les persones elegides; en aquest cas es repetirà la votació en la mateixa sessió fins que cap sexe estiga representat per menys d’un 40%. El vot de la persona que exercisca la presidència dirimirà l’empat si n’hi haguera.

Article 7. Procediment d’avaluació de l’EVJ
1. Finalitzada la vigència de l’EVJ es convocarà una sessió de la Comissió Interdepartamental de Joventut en la qual s’aprovarà la proposta d’avaluació de l’elaborada per l’IVAJ. Aqueixa proposta contindrà necessàriament una valoració del grau de compliment de l’estratègia, de la seua adequada planificació i dels efectes de la seua execució.
2. La proposta es debatrà i es sotmetrà a votació, que requerirà per a la seua aprovació una majoria de dos terços de la Comissió. A continuació es traslladarà al Consell Rector per a la seua aprovació, també per majoria de dos terços.

Article 8. Proposta de l’EVJ
1. Així que s’aprove l’avaluació de l’EVJ, es convocarà sessió de la Comissió Interdepartamental de Joventut, en la qual les conselleries, a través de les vocalies respectives, formularan propostes per a la nova estratègia, partint dels eixos i els àmbits de l’anterior, dins de les respectives competències. L’IVAJ facilitarà les instruccions, els formularis i la documentació necessaris per a confecció de les propostes.
2. Les propostes es debatran i a continuació es sotmetran a votació, que requeriran per a la seua aprovació una majoria de dos terços de la Comissió. Una vegada aprovades, l’IVAJ elaborarà l’Estratègia Valenciana de Joventut i la traslladarà al Consell Rector perquè l’aprove, si escau.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Procediment d’insaculació
1. Les vocalies del Consell Rector de l’Institut Valencià de la Joventut a què es refereix l’article 10.1.5.h) de la Llei 15/2017, es triaran per sorteig entre les persones que hagen presentat la seua candidatura després de la convocatòria pública efectuada per l’IVAJ. Es designarà una vocalia de cada sexe i el resultat del sorteig es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el web de l’IVAJ per mitjà d’una resolució de la direcció general de l’Institut Valencià de la Joventut. A l’efecte de garantir la presència de les vocalies del dit article, en el mateix sorteig es podran triar persones joves addicionals que, pel seu ordre, substituiran les inicialment designades en els casos en què quedara vacant alguna de les vocalies.
2. Les candidatures presentades podran conservar-se per a futures insaculacions, sempre que es mantinguen els requisits exigits per a formar part del Consell Rector.
3. La Secretaria del Consell Rector de l’IVAJ justificarà l’assistència dels seus membres, als efectes, en el seu cas, de la seua consideració com deure inexcusable.

Segona. Incidència pressupostària
L’execució i el desenvolupament d’aquest decret no podran tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa conselleria competent en joventut i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en joventut per a dictar totes les disposicions que calga per al desenvolupament i execució d’aquest decret.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de març de 2020

El president de la Generalitat
XIMO PUIG i FERRER

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives
MÓNICA OLTRA JARQUE

linea