diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011. [2008/2594]

(DOGV núm. 5714 de 29.02.2008) Ref. Base de dades 002631/2008

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011.
[2008/2594]
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5710, de 25 de febrer de 2008, s'ha publicat l'Acord de 22 de febrer de 2008, del Consell, pel qual s'aprova l'Acord Administració-Sindicats, de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre condicions de treball per al període 2008-2011.
Advertits errors materials, de conformitat amb el que disposa l'article 105.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que autoritza les administracions públiques per a rectificar els errors materials existents en els seus actes, es procedeix a efectuar les següents correccions.
Primer. En la pàgina 49952, apartat III, Carrera professional, apartat b),
On diu:
«[...] són els que tot seguit establixen:»;
Ha de dir:
«[...] són els que tot seguit s'establixen:».
Segon. En la pàgina 49955, in fine,
On diu:
«Per les organitzacions sindicals,
Per UGT-PV, Per STAPV-Iv
Per CC.OO.-PV, Per CSI-CSIF,
Per IGEVA,»;
Ha de dir:
«Per les organitzacions sindicals,
Per UGT-PV Per STAPV-Iv
Per CC.OO-PV Per CSI-CSIF».

linea