diari

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2011. [2011/2350]

(DOGV núm. 6470 de 01.03.2011) Ref. Base de dades 002647/2011

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris per a l'any 2011.
[2011/2350]
Vist que l'article 54 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, relatiu a la Inspecció de Servicis Sanitaris, preveu que anualment s'ha d'establir un Pla d'Inspecció de Servicis Sanitaris en què es definisquen els programes d'actuació preferents i la coordinació amb totes les inspeccions que incidisquen en l'àmbit sanitari i de la salut pública i en especial amb els ens locals.
I vist que l'article 34 del Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, aprovat pel Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, disposa que l'elaboració d'un pla d'inspecció de servicis sanitaris constituïx una ferramenta fonamental per a aconseguir la planificació reglada de les activitats de la Inspecció de Servicis Sanitaris, i establix en l'apartat 9 que el Pla d'Inspecció l'aprova el conseller de Sanitat.
De la mateixa manera, en l'elaboració del pla s'ha donat participació als diversos òrgans directius de la Conselleria de Sanitat i als servicis territorials d'Inspecció de la Comunitat Valenciana i s'ha informat del Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris a la Inspecció General de Servicis de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Decret 236/1997, de 9 de setembre, del Consell.
Per tant, s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris establits i, fent ús de les atribucions que em conferix l'article 34.9 del Decret 56/2006, de 28 d'abril, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, resolc:
Primer
Aprovar el Pla Anual d'Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat per a l'any 2011, que s'estructura en els epígrafs següents:
Drets dels ciutadans en relació amb el sistema sanitari
1. Inspecció de normes de bona pràctica clínica en assajos clínics.
2. Inspecció de normes de bona pràctica clínica en els comités ètics d'investigació clínica.
3. Inspecció del compliment del dret del pacient a obtindre una còpia de la història clínica i d'informes que acrediten l'estat de salut.
Centres i servicis sanitaris
4. Inspecció de la prestació sanitària i la qualitat assistencial en departaments de salut gestionats per mitjà d'una concessió administrativa.
5. Inspecció de l'assistència sanitària en els centres sanitaris del Pla d'Eliminació de Llistes d'Espera.
6. Inspecció de l'assistència sanitària en centres i servicis sanitaris concertats.
7. Inspecció de l'assistència sanitària en centres i servicis sanitaris privats.
8. Inspecció en situacions especials que afecten l'assistència sanitària en centres i servicis sanitaris.
9. Inspecció en els procediments d'autorització sanitària de funcionament de centres i servicis sanitaris.
10. Inspecció de centres i servicis de transfusió.
11. Inspecció de servicis d'urgència hospitalària.
12. Inspecció del funcionament dels establiments de teixits.
13. Inspecció en matèria de seguretat del pacient.
Sistemes d'informació
14. Auditoria de la qualitat de la informació en els sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat.
Eficiència en l'ús de les prestacions sanitàries
15. Inspecció de la prestació sanitària de diàlisi domiciliària.
16. Inspecció de procediments de reintegraments de despeses per assistència sanitària.
17. Inspecció en matèria d'assegurament sanitari.
Responsabilitat sanitària
18. Inspecció en procediments administratius disciplinaris i sancionadors.
19. Inspecció en procediments de responsabilitat patrimonial.
20. Inspecció i gestió en matèria de valoració mèdica del dany corporal.
Prestacions de seguretat social
21. Inspecció i gestió sanitària de la incapacitat temporal del personal de l'Agència Valenciana de Salut.
22. Inspecció i gestió sanitària en processos d'incapacitat temporal de duració curta en població general.
23. Inspecció i gestió sanitària de la incapacitat temporal en facultatius màxims prescriptors i facultatius amb major incidència de prescripció, en població general.
24. Inspecció i gestió sanitària per a l'adequació dels processos d'incapacitat temporal a les duracions estàndard, en població general.
25. Inspecció i gestió sanitària d'informes i propostes en processos d'incapacitat temporal, en població general.
26. Inspecció i gestió sanitària de la incapacitat temporal del personal de l'administració del Consell.
27. Inspecció de casos clínics derivats dels servicis de Prevenció de Riscos Laborals de l'Agència Valenciana de Salut i l'administració de la Generalitat.
Prestació farmacèutica
28. Inspecció de la qualitat de la prescripció de medicaments i productes sanitaris sotmesos a visat d'inspecció electrònic.
29. Inspecció i anàlisi de la polifarmàcia.
30. Inspecció de l'adequació de la prescripció a la Guia GFAR en les patologies més prevalents.
31. Inspecció de la dispensació de medicaments i productes sanitaris i facturació de receptes oficials.
32. Inspecció de la qualitat de la prescripció i facturació de medicaments i productes sanitaris en residències de tercera edat.
33. Inspecció de la prescripció i dispensació de medicaments susceptibles d'ús il·lícit.
34. Inspecció de la dispensació i facturació de receptes oficials de medicaments i productes sanitaris d'altres comunitats autònomes.
35. Inspecció en casos de receptes oficials robades i falsificades.
Segon
Aprovar l'aplicació de les noves metodologies en Inspecció de Servicis Sanitaris següents:
1. Projectes d'investigació en incapacitat temporal.
2. Gestió per processos.
3. Procediments normalitzats de treball.
4. Cartera de servicis.
5. Sessions clíniques.
6. Guies de pràctica clínica.
Tercer
Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, amb l'advertiment que esgota la via administrativa i que s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Sanitat, en el termini d'un mes, o impugnar-la directament davant l'orde jurisdiccional contenciós administratiu.
València, 15 de febrer de 2011.- El conseller de Sanitat: Manuel Cervera Taulet.

linea