diari

LLEI 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/2754]

(DOGV núm. 8256 de 16.03.2018) Ref. Base de dades 002804/2018

LLEI 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 2 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/2754]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


PREÀMBUL

La satisfacció del dret a la cultura requereix l’existència d’una oferta plural i variada de propostes la provisió de la qual no pot confiar-se únicament a l’activitat institucional. També la consolidació i extensió d’una oferta cultural d’origen social constitueix una expressió de dinamisme cultural, alhora que pot ser un element fonamental de revitalització urbana i desenvolupament econòmic.
És un fet que una part de l’oferta cultural que naix des de la societat sorgeix des d’iniciatives d’entitats sense ànim de lucre, sota qualsevol forma jurídica i que podríem enquadrar en el, denominat així en economia, tercer sector, que aporten amb gran esforç social una àmplia gamma d’activitats socioculturals, plenes d’innovació i sentit crític, que, ben sovint, s’avancen al seu temps anticipant canvis tant en tendències estètiques com en valors culturals i comportaments socials.

Bona part d’aquesta oferta, generalment de petit i mitjà format, s’ubica ben sovint en barris degradats necessitats d’una intervenció revitalitzadora que no pot recaure exclusivament en l’acció pública.

Aquesta pluralitat d’activitats, ateses les limitacions de recursos de les iniciatives socials que les sustenten, solen desenvolupar-se en un mateix espai. Una realitat que molt lentament ha anat recollint la legislació i ordenances municipals en matèria d’espectacles i activitats recreatives, que han donat així cobertura a locals de nou tipus en què han arribat a harmonitzar-se l’exercici d’activitats que fins fa alguns anys pareixien incompatibles.
No obstant això, la realitat va per davant de qualsevol regulació jurídica, i en els pobles i ciutats de la nostra comunitat hi ha locals que acullen associacions i entitats socioculturals i recreatives que, a més de funcionar com a seu social i centre de trobada i desenvolupament de la seua vida interna, atrauen un públic heterogeni que vol accedir ocasionalment a l’oferta cultural que proporcionen (exposicions, activitats teatrals, projeccions cinematogràfiques, activitats artístiques, activitats musicals, etc.) sense el requisit previ d’adquirir un vincle estable amb l’entitat promotora.
Fer efectiva l’obligació dels poders públics de promoure la lliure expressió dels individus i els grups en què s’integren, expressió del pluralisme de la societat, i promoure i encoratjar l’accés a la cultura, exigeix una nova regulació que tinga en compte amb imaginació i generositat una realitat que no es pot desconèixer i que s’ha convertit en un senya d’identitat dels nostres pobles i ciutats, així com en un element de recuperació i dinamització de molts barris històrics en perill seriós de degradació i exclusió social.
Concorda amb aquestes noves realitats abordar una reforma legislativa adequada per a donar solució definitiva a l’existència de locals on es puguen desenvolupar activitats socioculturals i recreatives accessibles per al públic interessat.
I, des d’aquest vessant i amb aquest ànim sociocultural, amb la intenció de dinamitzar i aportar a la cultura valenciana i, en especial, a la cultura musical, aquesta modificació de llei pretén donar també cabuda a l’interès demostrat per recents moviments socials que reclamen el seu espai. D’una banda, amb la modificació d’aquesta llei s’eximeix els i les menors de la prohibició de poder accedir a espectacles musicals, sempre vetlant per la seua integritat, però amb una òptica oberta i actual per la qual considerem que la música és també cultura i, com a tal, ha de ser accessible als i les menors, com també ha de deixar d’estar restringida i ha d’obrir el ventall de possibilitats que permetran enriquir culturalment i, especialment, musicalment els pobles i ciutats del País Valencià.
Així mateix s’aprofita aquesta modificació de la Llei 14/2010 per a ajustar al màxim el seu articulat a la Directiva 2006/123, de liberalització de serveis, que va tenir el seu reflex en la Llei estatal 17/2009, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, i en la disposició final de la Llei 2/2012 de la Generalitat Valenciana, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, que ja va modificar l’article 9 de la Llei 14/2010 i que requereix ara una nova modificació per a eliminar la necessitat d’atorgament per l’ajuntament corresponent d’una llicència d’obertura per a l’obertura definitiva de l’establiment.
Finalment, s’introdueix així mateix la possibilitat de delegació a favor dels ajuntaments de la competència sancionadora per a infraccions greus i molt greus en les matèries regulades en aquesta llei, titularitat de la Generalitat Valenciana.


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és introduir en l’ordenament jurídic valencià les reformes normatives necessàries a fi d’adequar la regulació en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics als canvis socials i normatius operats en el sector.


Article 2. Principis d’actuació
L’actuació pública en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics ha d’inspirar-se en els principis de simplificació normativa i administrativa, de racionalització de les administracions públiques i de no imposició de càrregues que comporten un cost innecessari per als ciutadans i per a l’activitat econòmica. Tot això, sense perjudici de les mesures necessàries per a tractar d’obtenir la major seguretat de persones i béns, especialment en el cas dels i les menors d’edat.

TÍTOL II
Modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre

Article 3. Modificació de l’article 1 de la Llei 14/2010
1. Es modifiquen el primer i segon paràgrafs de l’apartat 1 i la lletra c de l’apartat 1, de l’article 1 de la Llei 14/2010, que passen a tenir el text següent:
«1. Aquesta llei té per objecte, en el marc de les competències de la Generalitat, regular els espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics que es desenvolupen o ubiquen al seu territori, amb independència que els titulars o prestadors siguen entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tinguen o no finalitat lucrativa, es realitzen en instal·lacions fixes, portàtils o desmuntables, així com de manera habitual o esporàdica.
2. A l’efecte d’aquesta llei, s’entendrà per titular o prestador la persona física amb la nacionalitat de qualsevol Estat membre, o resident legal a Espanya, o qualsevol persona jurídica o entitat constituïda de conformitat amb la legislació d’un Estat membre, la seu social o el centre d’activitat principal de la qual es trobe dins de la Unió Europea que, amb ànim de lucre o sense, realitze o organitze un espectacle públic o una activitat recreativa o una activitat sociocultural o efectue l’explotació d’un establiment públic.»
«c) Activitats socioculturals: aquelles susceptibles de congregar a diferents públics que acudeixen amb la finalitat de presenciar o participar en activitats socials i culturals, i diferents expressions artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d’artistes o executants.»
2. L’anterior lletra c de l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 14/2010 passa a ser la lletra d, amb el text següent:
«d) Establiments públics: locals en els quals es realitzen els espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats socioculturals, sense perjudici que aquests espectacles i activitats puguen ser desenvolupats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública.»

3. Es modifica l’apartat 3 de l’esmentat article 1, que passa a tenir la redacció següent:
«3. En el catàleg de l’annex d’aquesta llei es classifiquen, sense caràcter exhaustiu, els espectacles públics, les activitats recreatives i les activitats socioculturals, com també els establiments públics en què es celebren i realitzen.»

Article 4. Modificació de l’article 4 de la llei 14/2010
1. Es modifica la redacció del paràgraf primer, que passa a tenir el text següent:
«Els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics hauran de reunir les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers i, especialment, complir amb aquelles que estableix la normativa aplicable a les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.»
2. Es modifica la redacció de les lletres c i g del paràgraf segon, que passa a tenir el text següent:
«c) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques, especialment llum i so, en locals de pública concurrència.»
«g) Condicions d’accessibilitat i gaudi per a les persones amb diversitat funcional d’acord amb el que [...].»

Article 5. Modificació de l’article 5 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’apartat 1 d’article 5, que passa a tenir la redacció següent:
«Les diferents administracions públiques, en l’exercici de les seues pròpies competències i de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, es facilitaran la informació que necessiten en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals, i es prestaran recíprocament la cooperació i assistència activa que puguen demanar-se entre si sobre aquestes matèries.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’esmentat article 5 de la Llei 14/2010, que passa a tenir la redacció següent:
«Els òrgans de les administracions autonòmica i local, en el marc de les seues competències respectives i d’acord amb els principis d’eficàcia, coordinació, col·laboració i lleialtat institucional, vetlaran per l’observança de la normativa d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals per mitjà de les funcions següents:

a) Inspecció dels establiments públics.
b) Control de la celebració dels espectacles, activitats recreatives i activitats socioculturals i, si és el cas, prohibició i suspensió d’aquests.

c) Sanció de les infraccions tipificades en aquesta llei.»

Article 6. Modificació de la denominació del títol II de la Llei 14/2010

Es modifica la denominació del títol II de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Títol II. De l’obertura d’establiments públics i de la realització d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals».


Article 7. Modificació de l’article 6 de la Llei 14/2010
Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«La celebració d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals i l’obertura d’establiments públics a què es refereix aquesta llei requeriran la presentació d’una declaració responsable per l’interessat o, si és el cas, d’autorització administrativa, quan pertoque, amb el compliment dels tràmits i requisits a què fan referència els capítols II, III i IV d’aquest títol.
A l’efecte d’aquesta llei, es considerarà com a declaració responsable el document subscrit per un titular o prestador en què manifesta, sota la seua exclusiva responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l’organització d’un espectacle públic, activitat recreativa i activitats socioculturals i/o per a l’obertura d’un establiment públic; que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquells.»
2. Es modifica la redacció de l’apartat 2, de l’article 6 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«La declaració responsable, efectuada d’acord amb el que estableix aquesta llei, habilitarà, d’acord amb els requisits procedimentals prevists, per a l’exercici dels espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que s’hi indiquen i per a l’obertura de establiments públics.
Per a la realització d’un altre o altres diferents dels manifestats caldrà una nova declaració responsable.»

Article 8. Modificació de l’article 6 bis de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció del paràgraf primer, que passa a tenir el text següent:
«1. El procediment per a l’obertura dels establiments públics en què se celebren espectacles públics i/o activitats recreatives o socioculturals serà el regulat en aquesta llei d’acord amb els articles 9 i 10.»


Article 9. Modificació de l’article 7 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció del paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Correspon a la Generalitat, per mitjà dels seus òrgans amb atribucions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, la competència sobre els espectacles i activitats següents.»
2. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«d) Els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals de caràcter extraordinari, entenent per tals aquells que siguen diferents dels indicats en la llicència referida a un establiment públic, d’acord amb el que s’ha regulat en el catàleg de l’annex d’aquesta llei per a cada tipus d’activitat.»

Article 10. Modificació de l’article 8 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció del paràgraf primer de l’article 8 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Correspon als ajuntaments, per mitjà dels seus òrgans amb atribucions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, la competència sobre els espectacles i activitats següents.»
2. Es modifiquen els ordinals 1, 2 i 3 de l’article 8 de la Llei 14/2010, que passen a tenir el text següent:
«1. Les activitats recreatives, socioculturals o esportives el desenvolupament de les quals discórrega dins del seu terme municipal.
2. Els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que es realitzen en el municipi amb motiu de la celebració de les festes locals i/o patronals així com cicles d’especial interès cultural o turístic, requerisquen o no la utilització de via pública.
3. Els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals, amb animals o sense, que per a la seua celebració requerisquen la utilització de via pública.»

Article 11. Modificació de l’article 9 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Per a dur a terme qualsevol de les activitats previstes en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei serà necessària la presentació, davant de l’ajuntament del municipi de què es tracte, d’una declaració responsable en la qual, com a mínim, s’indique la identitat del titular o prestador, la ubicació física de l’establiment públic, l’activitat recreativa, l’activitat sociocultural o l’espectacle públic oferit i manifeste, sota la seua exclusiva responsabilitat, que es compleix amb tots els requisits tècnics i administratius prevists en la normativa vigent per a obrir el local.»

2. Es modifica la redacció de la lletra d de l’apartat 2 de l’esmentat article 9, que passa a tenir la redacció següent:
«d) Certificat expedit per una entitat que dispose de la qualificació d’organisme de certificació administrativa (OCA) pel qual s’acredite el compliment de tots els requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l’obertura de l’establiment públic.

Els organismes de certificació administrativa (OCA) hauran de complir amb les condicions i requisits establits en la Llei 8/2012, de la Generalitat, que regula els organismes de certificació administrativa, o en la norma que en un futur puga substituir-la.
Alternativament, un certificat emès per un tècnic o òrgan competent i visat, si escau, pel col·legi professional, en el qual s’acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l’espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte.»

3. Cal afegir un text nou a l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei 14/2010 amb la redacció següent:
«3. L’ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, registrarà d’entrada aquesta recepció el mateix dia en què això es produïsca, i lliurarà còpia a l’interessat. Així mateix, disposarà la publicació de la informació bàsica relativa a ubicació, destinació i característiques de l’establiment, com també la identificació del sol·licitant, d’acord amb els principis de publicitat activa.»

4. Es modifica la redacció de l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 14/2010, que passa a tenir la redacció següent:
«Si la documentació inclou el certificat d’un organisme de certificació administrativa (OCA) esmentat en el punt d de l’apartat 2, l’obertura de l’establiment podrà realitzar-se de manera immediata. Sense perjudici d’això, l’ajuntament podrà en qualsevol moment realitzar-hi una inspecció.
En el cas que s’hi realitze aquesta inspecció, si es comprova en aquest moment o en un altre posterior la inexactitud o falsedat de qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat o que no s’ajusta a la normativa en vigor, l’ajuntament podrà decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagen incorregut el promotor, titular o prestador de l’activitat, tècnic redactor i, si és el cas, l’organisme de certificació administrativa (OCA).
Així mateix, la resolució de l’ajuntament que declare aquestes circumstàncies podrà determinar la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un termini de tres mesos.
A l’efecte d’aquesta llei, es consideraran com a dada, manifestació, o document de caràcter essencial tant la declaració responsable com la documentació annexa a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article.»
5. Es modifica la redacció de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei 14/2010, que passa a tenir la redacció següent:
«En el cas que no es presente un certificat emès per un organisme de certificació administrativa (OCA), l’ajuntament inspeccionarà l’establiment per a acreditar l’adequació d’aquest i de l’activitat al projecte presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d’un mes des de la data de registre d’entrada de la declaració responsable. En aquest sentit, una vegada realitzada la visita de comprovació i verificat el compliment dels punts anteriors, l’ajuntament expedirà l’acta de comprovació favorable i validarà la declaració responsable presentada, cosa que permetrà l’obertura de l’establiment de manera immediata.

Si la visita de comprovació no té lloc en el termini esmentat, el titular o prestador podrà, així mateix, sota la seua responsabilitat, obrir l’establiment, amb la comunicació prèvia a l’òrgan corresponent.
Aquesta obertura no eximeix el consistori d’efectuar-hi la visita de comprovació. En aquest cas, si s’hi detecta una inexactitud o falsedat de caràcter essencial, l’ajuntament podrà decretar la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagen incorregut el promotor, titular o prestador de l’activitat, tècnic redactor i, si és el cas, l’organisme de certificació administrativa (OCA).
Així mateix, la resolució de l’ajuntament que declare aquestes circumstàncies podrà determinar la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un termini de tres mesos.»

Article 12. Modificació de l’article 10 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Sense perjudici del que s’ha regulat en el precepte anterior, per als espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior a 500 persones, en aquells en què hi haja una especial situació de risc o en aquells en què així s’indique expressament en aquesta llei, se seguirà el procediment previst en aquest article.»
2. Es modifica la redacció de la lletra b de l’apartat 2 de l’esmentat article 10 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«b) La normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental.»
3. Es modifica la redacció de la lletra e de l’apartat segon de l’article 10 de la llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«e) La normativa en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics.»

Article 13. Modificació de l’article 13 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 14/2010:
«3. No serà aplicable el que disposa aquest article quan en un establiment públic s’efectuen activitats complementàries o accessòries de l’activitat principal, sempre que, en virtut d’això, aquelles no suposen una desnaturalització o desvirtualització. En aquest sentit, es consideraran activitats complementàries o accessòries aquelles que impliquen una actuació en directe destinada a l’animació o a l’amenització dels clients, usuaris o públic.
Les activitats esmentades podran consistir en actuacions musicals o incloure’n, sempre que el prestador compte amb un títol habilitant per a l’activitat principal que incorpore ambientació musical i en el desenvolupament de les activitats complementàries o accessòries i es respecten les limitacions acústiques imposades per aquest títol habilitant així com la normativa acústica vigent.»

Article 14. Modificació de l’article 15 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de la lletra a de l’ordinal primer de l’article 15 de la llei 10/2010, que passa a tenir el text següent:
«a) Nom, raó social, número d’identificació i domicili dels titulars o prestadors de l’espectacle públic, activitat recreativa, activitat sociocultural o establiment públic.»

Article 15. Modificació de l’article 17 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de l’apartat 1, de l’article 17 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Necessitaran una declaració responsable davant de l’ajuntament corresponent les activitats recreatives, activitats socioculturals o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la utilització d’instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent.»

Article 16. Modificació de l’article 18 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 18 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Els titulars o prestadors que realitzen espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals o òbriguen establiments públics, hauran de subscriure un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers. En tot cas, quan l’activitat autoritzada se celebre en un local o establiment públic o instal·lació, aquesta assegurança haurà d’incloure, a més, el risc d’incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o de la instal·lació, així com els danys al personal que hi preste els seus serveis. La quantia de l’assegurança es determinarà reglamentàriament.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Amb independència de la modalitat contractual que s’adopte per a subscriure l’assegurança prevista en aquest article, els espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics hauran d’estar coberts en la quantia mínima exigida per la norma reglamentària de manera individualitzada per a cada local.»

Article 17. Modificació de l’article 24 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal primer de l’article 24 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. En la conselleria competent en matèria d’espectacles públics hi haurà un registre d’empreses i establiments destinats a la realització d’espectacles públics i activitats recreatives i socioculturals.»
Article 18. Modificació de la denominació del títol III de la Llei 14/2010
1. Es modifica la denominació del títol III de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:

«Títol III. Organització i desenvolupament dels espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals.»

Article 19. Modificació de l’article 27 de la Llei 14/2010
1. Es modifiquen l’ordinal primer i segon de l’article 27 de la Llei 14/2010, que passen a tenir el text següent:
«S’entendrà que n’és titular o prestador la persona física o jurídica que efectue la declaració responsable o, si és el cas, qui realitze la sol·licitud d’autorització, així com qui efectue els tràmits que preveu aquesta llei per a la celebració d’un espectacle públic o activitat recreativa o activitat sociocultural.
En defecte del que preveu l’apartat anterior, s’entendrà que n’és titular o prestador qui convoque o done a conèixer la celebració d’un espectacle públic o activitat recreativa o activitat sociocultural o, si és el cas, qui obtinga o reba ingressos per venda d’entrades per a aquests.»


Article 20. Modificació de l’article 29 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’apartat 6, lletra e, 1.r, de l’article 29 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«e) Si és el cas:
1.r Observar les mesures previstes en aquesta llei quant a l’entrada de menors a espectacles de música en viu i altres de caire cultural, com també les limitacions d’entrada i/o prohibició de consum d’alcohol i tabac, de conformitat amb la legislació vigent.»

Article 21. Modificació de l’article 32 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de les lletres b i c de l’apartat 1 de l’article 32 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el següent text.
«b) [...] que inciten al racisme, a la xenofòbia i/o a la discriminació sexual o per orientació sexual.»
2. Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir el text següent:
«2. El titular o prestador podrà adoptar les seues pròpies mesures preventives per a, en el marc dels drets constitucionals, assegurar el desenvolupament correcte de l’espectacle públic, activitat recreativa o activitat sociocultural o l’ús del servei en els termes establits en aquesta llei. Quan s’hi observe l’incompliment de les prohibicions i limitacions exposades, podrà sol·licitar l’auxili dels agents de l’autoritat, els quals disposaran, si és el cas, el desallotjament dels infractors, sense perjudici de les accions legals que corresponguen.»

Article 22. Modificació de l’article 33 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«2. S’entendrà per dret d’admissió, a l’efecte d’aquesta llei, la facultat dels titulars o prestadors per a determinar les condicions d’accés i permanència en un establiment públic d’acord amb els límits fixats per la normativa en vigor.
Les condicions d’admissió, quan diferisquen de les autoritzades reglamentàriament, hauran de ser visades i aprovades per l’òrgan competent en matèria d’espectacles de la Generalitat i figurar de forma fàcilment llegible en lloc visible a l’entrada, així com, si és el cas, en les taquilles i en tots els punts de venda d’entrades o localitats dels establiments públics. També hauran de figurar les condicions d’admissió, de forma fàcilment llegible, en la publicitat o propaganda de l’espectacle, activitat recreativa o activitat sociocultural de què es tracte, així com en les localitats o entrades, sempre que això siga possible.»

2. Es modifica la redacció de l’apartat 4 de l’article 33 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«4. Tots els espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics comptaran amb un servei d’admissió destinat a verificar la reserva i el dret prevists en aquest article.»


Article 23. Modificació de l’article 34 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció del paràgraf primer de l’apartat 1 i la lletra c de l’article 34 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:

«1. Els menors d’edat, sense perjudici de les limitacions establertes en les disposicions específiques que així ho prevegen, estaran subjectes a les restriccions d’accés i permanència següents en espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics: [...]

c) Els i les menors de 16 anys podran accedir a sales de concerts i espectacles de música en directe sempre que s’hi prevegen les mesures de seguretat adequades, amb l’autorització del pare o mare o tutor/a legal, així com la normativa pel que fa a la protecció dels menors.

Els i les menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats del pare i/o mare, tutor o tutora legal.
L’entrada i la permanència dels menors en espectacles i activitats de qualsevol tipus, inclosos els musicals, i en establiments públics on tinguen lloc esdeveniments d’aquest caire, estaran determinades pel dret d’admissió de l’organitzador o titular en funció del contingut de l’espectacle oferit.
Quan acabe l’actuació, les persones menors d’edat no podran romandre en l’establiment.»
2. Es modifica la redacció del paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«2. Als menors de 18 anys que accedisquen a establiments d’espectacles, activitats recreatives i activitats socioculturals no se’ls podrà vendre, subministrar ni permetre el consum de begudes alcohòliques.»

3. Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«3. La publicitat d’establiments, espectacles, activitats recreatives i activitats socioculturals haurà de respectar els principis i normes contingudes en la normativa vigent en matèria de publicitat no sexista, drogodependència i trastorns addictius. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques o tabac mitjançant la promesa de regals, bonificacions o qualsevol altre avantatge de naturalesa anàloga, o que implique discriminació sexual.»
4. Es modifica la redacció de l’apartat 4 de l’article 34 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«4. Així mateix, la publicitat d’establiments, espectacles, activitats recreatives i activitats socioculturals destinada a menors d’edat no podrà referir-se ni contenir, directament o indirectament, missatges ni referències que no siguen aptes ni estiguen qualificades per a aquests.»

Article 24. Modificació de l’article 35 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal primer de l’article 35 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. L’horari general d’obertura i tancament dels espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics esmentats en aquesta llei es determinarà, amb caràcter anual, per ordre de la conselleria competent de la Generalitat, oïda la Comissió d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.»

2. Es modifica la lletra a de l’ordinal segon de l’article 35 de la Llei 14/2010, on s’elimina el text següent:
«a) [...] amb motiu de festes locals i/o patronals.»

Article 25. Modificació de l’article 36 de la Llei 14/2010
1. Es modifica el paràgraf primer de l’ordinal primer de l’article 36 de la llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«La publicitat que es realitze per a la celebració d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals haurà de contenir la següent informació d’interès per al públic i, almenys, la següent: [...].»
2. Es modifica l’ordinal tercer de l’article 36 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«3. La publicitat i promoció dels espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics no podrà incloure continguts ni referències que contravinguen al principi d’igualtat constitucional i, molt especialment, aquells la realització i difusió dels quals supose una discriminació de caràcter sexista o per raó de gènere.»

Article 26. Modificació de l’article 37 de la Llei 14/2010
1. Es modifica el paràgraf primer de l’article 37 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Les entrades que expedisquen els organitzadors d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals hauran de contenir com a mínim, la informació següent: [...].»

Article 27. Modificació de l’article 38 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal primer de l’article 38 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Els organitzadors d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals hauran de despatxar directament al públic, almenys, el setanta per cent de cada classe de localitats.»

Article 28. Modificació de l’article 39 de la Llei 14/2010
1. Es modifica el primer paràgraf de l’article 39 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Els òrgans de les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències respectives, vetlaran per l’observança de la legislació reguladora d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics. En aquest àmbit tindran de les facultats següents: [...].»

Article 29. Modificació de l’article 40 de la Llei 14/2010
1. Es modifica el primer paràgraf de l’ordinal segon de l’article 40 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Els titulars o responsables dels establiments públics i els prestadors, organitzadors i promotors d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals, o els seus representants i encarregats, estaran obligats a permetre-hi, en qualsevol moment, el lliure accés als funcionaris acreditats degudament quan s’efectuen les inspeccions previstes en aquesta llei. Així mateix, hauran de prestar la col·laboració necessària que els siga sol·licitada en relació amb les inspeccions de què siguen objecte.»

Article 30. Modificació de l’article 43 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de la lletra b de l’apartat 1 de l’article 43 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el següent text.
«b) Suspensió o prohibició de l’espectacle públic, l’activitat recreativa o sociocultural.»

Article 31. Modificació de l’article 44 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal primer de l’article 44 de la Llei 11/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Quan se celebren espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals prohibits per la seua naturalesa en l’article 3 d’aquesta llei. L’autoritat que acorde l’adopció de la mesura provisional de prohibició o suspensió, per ser constitutius de delicte, ho posarà en coneixement de l’òrgan jurisdiccional competent o del Ministeri Fiscal.»

Article 32. Modificació de l’article 45 de la Llei 14/2010
1. Es modifiquen l’ordinal segon i quart de l’article 45 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«2. No obstant això, els òrgans competents de la Generalitat en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics podran adoptar les mesures esmentades en cas d’inhibició, amb el requeriment previ a l’entitat local o per raons d’urgència que així ho justifiquen. En aquest últim cas, aquestes mesures hauran de ser posades en coneixement de l’ajuntament respectiu. [...]

4. El que hi ha disposat en els apartats precedents s’entendrà sense perjudici de la facultat de l’administració de l’Estat de suspendre o prohibir espectacles, manifestacions esportives, activitats recreatives o activitats socioculturals, així com de clausurar locals i establiments per raons greus de seguretat pública.»
Article 33. Modificació de l’article 47 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal primer de l’article 47 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Constitueixen infraccions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics les accions o omissions tipificades en aquesta llei, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que se’n puguen derivar.»

Article 34. Modificació de l’article 48 de la Llei 14/2010
Es modifica el paràgraf segon de l’article 48 que passa a tenir el text següent:
«2. Els titulars o posseïdors dels establiments públics així com els prestadors, organitzadors o promotors d’espectacles públics, activitats recreatives o socioculturals i els titulars dels instruments d’intervenció ambiental (OCA), seran responsables solidaris de les infraccions administratives regulades en aquesta llei comeses pels que intervinguen en l’espectacle o activitat, i pels que estiguen sota la seua dependència, quan incomplisquen el deure de prevenir la infracció.»


Article 35. Modificació de l’article 49 de la Llei 14/2010
1. Es modifica el paràgraf primer de l’article 49 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«1. Les infraccions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics seran objecte de les sancions administratives corresponents, amb la instrucció prèvia del procediment oportú tramitat d’acord amb el que estableix el capítol I del títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o norma legal que la substituïsca.»

Article 36. Modificació de l’article 50 de la Llei 14/2010
1. Es modifica l’ordinal 11 de l’article 50 de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«11. La realització d’espectacles, activitats recreatives o activitats socioculturals sense la presentació prèvia de cartells o programa, quan siga necessària.»

Article 37. Modificació de l’article 51 de la Llei 14/2010
1. Es modifiquen l’ordinal primer, quart, catorzè, setzè, dissetè, vint-i-sisè, vint-i-setè, vint-i-novè, trentè, trenta-dosè i trenta-tresè de l’article 51 de la Llei 14/2010, que passen a tenir el text següent:

«1. La celebració d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals o l’obertura d’establiments públics sense la llicència o autorització corresponent.»
«4. La instal·lació, dins dels establiments o instal·lacions de qualsevol classe de parades de venda o l’execució d’activitats recreatives o activitats socioculturals, sense seguir el procediment administratiu previst per a això o quan, havent-se seguit, la realització o el desenvolupament d’aquestes activitats s’efectue al marge de les condicions i requisits normativament establits.»
«14. L’admissió o participació de menors en espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics on tinguen prohibida la seua entrada, permanència o intervenció.

14.1. L’admissió de menors de 16 anys en sales de concerts i espectacles de música en directe quan no es complisquen les mesures de seguretat adequades, sense l’autorització del pare, mare, tutor o tutora legal, o no es complisca la normativa pel que fa a la protecció del menor.
14.2. L’admissió o participació de menors en espectacles públics, activitats recreatives i establiments on tinguen prohibida la seua entrada, permanència o intervenció.»
«16. La publicitat i promoció dels espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics que contravinguen al que disposa aquesta llei i, en especial, el que s’ha indicat en l’article 34.»
«17. La suspensió o alteració del contingut dels espectacles públics, activitats, recreatives o activitats socioculturals sense causa justificada.»
«26. Permetre l’accés als espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics de persones que exhibisquen roba, símbols o objectes que inciten a realitzar activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola i, en especial, que promoguen la violència, la xenofòbia o la discriminació de qualsevol tipus.»
«27. L’arrendament o cessió d’establiments públics per a la celebració d’espectacles, activitats recreatives o activitats socioculturals sense que reunisquen les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent.»
«29. L’incompliment de les condicions que garantisquen l’accessibilitat de les persones amb discapacitat als espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals i establiments públics.»

«30. La utilització de mitjans sonors o audiovisuals en els establiments públics quan no estiga previst en la declaració responsable o en la llicència concedida.»
«32. La celebració d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals, o l’obertura d’establiments públics, sense haver presentat davant de l’ajuntament la declaració responsable i tota o part de la documentació exigida en l’article 9 d’aquesta llei, o iniciar l’activitat abans que transcórrega el termini d’un mes des de la presentació de la declaració responsable.»
«33. La celebració d’espectacles públics activitats recreatives, activitats socioculturals o l’obertura d’establiments públics en contra o sense comptar amb el certificat emès per un organisme de certificació administrativa (OCA), d’acord amb el que s’ha indicat en aquesta llei.»

Article 38. Modificació de l’article 52 de la Llei 14/2010
1. Es modifiquen l’ordinal segon i cinquè de l’article 52 de la Llei 14/2010, que passen a tenir el text següent:
«2. La realització d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals sense les llicències o autoritzacions preceptives quan se’n deriven situacions de greu risc per a les persones o béns.»

«5. L’incompliment de les resolucions administratives de prohibició d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals.»


Article 39. Modificació de l’article 54 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la redacció de la lletra d de l’apartat 2 de l’article 54, que passa a tenir el text següent:
«d) Inhabilitació per a l’organització o promoció d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals per un període màxim de sis mesos.»
2. Es modifica la redacció de l’apartat d de l’ordinal 3 de l’article 54, que passa a tenir el text següent:
«d) Inhabilitació per a l’organització o promoció d’espectacles públics, activitats recreatives o activitats socioculturals fins a tres anys i, acumulativament, fins a deu anys.»

Article 40. Modificació de l’article 56 de la Llei 14/2010
1. Cal modificar la redacció de l’apartat segon de l’article 56, «Competència per a sancionar», que passarà a tenir el text següent:
«2. En els altres casos, la competència per a incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors correspondrà a l’administració autonòmica, i serà òrgan competent per a imposar la sanció:
a) El titular de la direcció general competent en matèria d’espectacles, quan es tracte de qualsevol sanció per infraccions greus i en les molt greus quan es propose la imposició de multes fins a 300.500 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei.

b) El conseller competent per raó de la matèria, quan es tracte d’infraccions molt greus i es propose la imposició de multes de 300.501 a 600.000 euros i qualsevol de les sancions accessòries previstes en aquesta llei. »
2. Es modifica la redacció de l’apartat cinquè de l’article 56, que passarà a tenir el text següent:
«5. Les sancions imposades per resolucions que posen fi a la via administrativa seran immediatament executives. No obstant això, l’òrgan competent podrà acordar la suspensió de la seua execució quan s’interpose un recurs administratiu i s’aprecie que hi concorre, en aquest sentit, el que preveu la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o en la norma legal que, en un futur, la substituïsca.»
3. S’afegeix un nou apartat 7 en l’article 56, amb la redacció següent:
«7. De conformitat amb el que hi ha preceptuat en la legislació reguladora del règim local, la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus podrà ser objecte de delegació als ajuntaments que així ho sol·liciten i complisquen amb els requisits generals exigibles en aquella legislació per a obtenir la delegació.»

Article 41. Modificació de l’article 61 de la Llei 14/2010
1. Es modifica la denominació de l’article 61, que passarà a tenir el text següent:
«Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana.»
2. Es modifica l’ordinal primer de l’article 61, que passarà a tenir el text següent:
«1. La Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana és un òrgan consultiu d’estudi, coordinació i assessorament de les administracions autonòmica i local en les qüestions regulades per aquesta llei. Aquesta comissió estarà adscrita a la conselleria competent en matèria d’espectacles.»

Article 42
Se suprimeix la disposició addicional segona de la Llei 14/2010 i la disposició addicional tercera passa a ser la disposició addicional segona amb el títol i redacció següents:
«Espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics declarats d’interès general.
El Consell, a proposta del conseller competent, podrà acordar que determinats espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics siguen declarats d’interès general, comunitari o local en les condicions i amb les excepcions que es determinen. En tot cas, aquests esdeveniments i establiments hauran de respectar la normativa vigent en matèria de seguretat i de protecció contra la contaminació acústica així com els altres requisits i condicions que asseguren una adequada solidesa i protecció per a persones i béns, que quedaren degudament expressats en el decret d’autorització.»


Article 43
La disposició addicional quarta de la Llei 14/2010 passa a denominar-se disposició addicional tercera i manté la seua redacció.

Article 44
Es modifica el títol i el contingut de la disposició transitòria tercera:

«Disposició transitòria tercera. Procediments per a la celebració d’espectacles públics i activitats recreatives i socioculturals i per a l’obertura d’establiments públics.
Els procediments iniciats a l’empara del que s’ha establit amb anterioritat a la modificació d’aquesta llei seran tramitats i resolts per la normativa vigent en el moment de la presentació de la declaració o sol·licitud. No obstant això, l’interessat podrà deixar sense efecte la seua declaració o desistir de la seua sol·licitud abans que es dicte una resolució per a optar per la regulació prevista en aquesta modificació.»

Article 45
1. Cal introduir una nova disposició transitòria sisena en la Llei 14/2010 amb el text següent:
«Disposició transitòria sisena
Els establiments públics les activitats dels quals s’adapten a la tipologia de les activitats enquadrables com a sales socioculturals i sales d’arts escèniques en aquesta llei i el catàleg annex, disposaran d’un període temporal de tres anys per a sol·licitar l’adequació de l’actual títol habilitant per al desenvolupament de la seua activitat a aquesta nova denominació.»
2. Cal introduir una nova disposició transitòria setena en la Llei 14/2010 amb el text següent:
«Disposició transitòria setena
Des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òrgan competent en matèria mediambiental haurà d’adaptar la seua normativa, en el termini d’un any, a l’efecte de coordinar la regulació sobre protecció contra la contaminació acústica amb la que es deriva d’aquesta norma.»

Article 46
Modificació del segon paràgraf de la disposició derogatòria única, que passa a tenir la redacció següent:
«Es declaren vigents els preceptes de la Llei 14/2010 que no han estat modificats per aquesta llei i el reglament de desplegament aprovat pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, en allò que no s’opose a aquella.»

Article 47
Modificació de la disposició final primera, que passa a tenir la redacció següent:
«Es faculta el Consell per a desplegar reglamentàriament les prescripcions contingudes en aquesta llei i, en particular, per a aprovar un text refós de la Llei 14/2010 i per a adaptar el reglament aprovat pel Decret 143/2015 a les modificacions ara introduïdes en el termini de sis mesos des que s’aprove la llei.
La conselleria competent en matèria d’espectacles públics haurà de promoure la creació i la posada en funcionament del registre autonòmic d’empreses i establiments destinats a la realització d’espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
El que preveu aquesta llei pel que fa a les denominades activitats socioculturals no s’aplicarà a les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals situades als municipis de la Comunitat Valenciana, les quals continuaran regint-se per la regulació específica dictada per la Generalitat en aquesta matèria.»

Article 48. Modificació de l’annex de la Llei 14/2010
1. Es modifica el títol de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a tenir la denominació següent:
«Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics.»
2. Es modifica el títol de l’apartat 2 de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a tenir la denominació següent:
«Activitats recreatives i socioculturals.»
3. Cal introduir un nou apartat 1.2.6 de l’annex de la Llei 14/2010

«Els espectacles públics es classifiquen en:
1.2.6. Sales d’arts escèniques. Locals tancats especialment adaptats per a albergar en sala única o sales separades la realització d’activitats culturals i diferents expressions artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d’artistes o executants, inclosa la representació d’obres teatrals i espectacles musicals, acompanyats o no de música en directe o gravada prèviament amb les limitacions acústiques imposades pel seu títol habilitant i la resta de normativa acústica d’aplicació. Podran disposar o no d’escenari on els espectadors se situen preferentment en graderies, i la distribució d’aquestes i de la zona d’escenari podrà ser flexible en funció de l’activitat concreta que cal realitzar. Disposaran de camerino i poden disposar de servei de bar i cafeteria.»

4. Es crea l’apartat 2.1.4 de l’apartat 2 de l’annex de la Llei 14/2010, que passa a tenir el text següent:
«Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
2. Activitats recreatives i socioculturals:
2.1.4. Sales socioculturals
Locals especialment adaptats per a albergar en espais separats, sense seients fixos, la realització d’activitats socials i culturals i diferents expressions artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d’artistes o executants. Podran oferir actuacions musicals en directe i altres de caire cultural en horari diürn sota les condicions i les limitacions derivades de la normativa acústica aplicable i les ordenances municipals respectives. Poden disposar de servei de bar i cafeteria.»

5. Es modifiquen els apartats 2.7.2 (discoteques) i 2.7.6 (establiments d’exhibicions especials) de l’annex de la llei, que passen a tenir el text següent:
«2.7.2. Discoteques. Establiments especialment preparats en els quals, a més de servir-s’hi begudes, es dispose d’una o més pistes de ball per al públic, i podran oferir actuacions musicals en directe. Disposaran de vestuari.»
«2.7.6. Establiment d’exhibicions de contingut eròtic. Establiments especialment preparats per a exhibir pel·lícules de contingut eròtic per qualsevol mitjà mecànic o per a oferir actuacions en directe on l’espectador s’ubica en cabines individuals o sistema semblant.

Els locals detallats en els epígrafs 2.7.4, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4 i 2.8.5 que compten amb ambientació musical inherent o declarada en el seu títol habilitant d’acord amb l’article 19 d’aquesta llei, podran oferir actuacions musicals en directe exclusivament en horari diürn sota les condicions i les limitacions derivades de la normativa acústica aplicable i les ordenances municipals respectives.»


DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’habilita el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta llei.

Segona
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 12 de març de 2018

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer

linea