diari

DECRET 46/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procediment i les condicions per al reconeixement i la concessió de la prestació econòmica per a despeses de manutenció dels menors acollits. [2016/2873]

(DOGV núm. 7769 de 27.04.2016) Ref. Base de dades 002807/2016

DECRET 46/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual es regula el procediment i les condicions per al reconeixement i la concessió de la prestació econòmica per a despeses de manutenció dels menors acollits. [2016/2873]
Preàmbul

La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, encomana a les administracions públiques competents en matèria de protecció de menors, l’adopció de mesures preventives i protectores que garantisquen la seua assistència moral i material.
Correspon a la Generalitat, d’acord amb l’article 49.1.27 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la competència exclusiva en matèria d’institucions públiques de protecció i ajuda a menors.

El Codi Civil, en el seu article 172.1, atribueix a l’entitat pública a què, en el respectiu territori, estiga encomanada la protecció dels menors, per ministeri de la llei, la tutela dels menors que es troben en situació de desemparament, i en l’article 172.bis estableix, així mateix, la possibilitat que aquesta assumisca la guarda de menors a petició dels pares, mares o tutors o quan així ho acorde una resolució judicial. D’acord amb el 172.ter, la guarda es realitzarà per mitjà de l’acolliment familiar, i no sent aquest possible o convenient per a l’interès del menor o la menor, per mitjà de l’acolliment residencial. El Codi Civil regula, alhora, en els articles 173 i 173.bis, la institució de l’acolliment familiar, que produeix la plena participació dels menors en la vida de la família i imposa a qui el rep les obligacions de vetlar-hi, tindre’ls en companyia seua, alimentar-los, educar-lo si procurar-los una formació integral en un entorn afectiu.
D’altra banda, la lletra k de l’apartat 1 de l’article 20.bis de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, estableix que els acollidors familiars tenen dret a percebre una compensació econòmica i un altre tipus d’ajuda que s’haguera estipulat, si és el cas.

Aquesta compensació prevista en la legislació civil s’ha concretat en l’ordenament autonòmic en el dret a percebre una prestació econòmica, en virtut de la reforma de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència a la Comunitat Valenciana, a través de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
En la seua nova redacció, l’apartat segon esmentat article 121, estableix que les persones acollidores tenen dret a percebre de la Generalitat una prestació econòmica que contribuïsca a fer front a les despeses de manteniment dels menors acollits, sempre que es donen les condicions següents: que el menor o la menor es trobe davall la guarda o la tutela de la Generalitat; que l’acolliment s’haja constituït i formalitzat en els termes i amb les prescripcions establides legalment; i que l’acolliment no siga preadoptiu. Els apartats tercer i quart del precepte esmentat fixen les regles per a determinar l’import de les prestacions i l’apartat sisè preveu que reglamentàriament es determine el procediment per mitjà del qual ha de sol·licitar-se la la prestació.

El present decret, per tant, ve a complir amb aquesta previsió normativa, regulant el procediment a què s’han de subjectar les prestacions econòmiques individualitzades per a despeses de manutenció per acolliment familiar de menors.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en virtut de les competències atribuïdes pel Decret 152/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel què aprova el reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 22 d’abril de 2016,


DECRETE

CAPÍTOL I
Objecte i condicions de concessió de les prestacions

Article 1. Objecte de les prestacions
Les prestacions regulades en aquest decret estan destinades a fer front a les despeses de manteniment dels menors acollits, així com, en el cas de les acolliments especialitzats i d’urgència, als costos indirectes derivats de la disponibilitat i especial dedicació que requereixen aquest tipus d’acolliments. Es consideraran despeses de manutenció les d’allotjament, alimentació i vestit, així com les destinades a l’educació dels menors acollits.

Article 2. Requisits per a l’obtenció de la subvenció i forma d’acreditació
1. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les prestacions les persones en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 2 de l’article 13 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a excepció de la prevista en la lletra e, que no impedirà l’obtenció de la prestació en atenció a la primacia de l’interès superior del menor o de la menor i a l’aplicació preferent de l’acolliment familiar respecte de l’acolliment residencial, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència. El compliment d’aquestes condicions, quan no puga ser justificada per mitjà de certificat expedit per l’autoritat competent, s’acreditarà per mitjà de declaració responsable.
2. Els acolliments que donen lloc a les prestacions hauran de complir les condicions següents:
a) que la menor o el menor acollit es trobe davall la guarda o la tutela de la Generalitat.
b) que l’acolliment s’haja constituït i formalitzat en els termes i amb les prescripcions establides legalment.
c) que l’acolliment no siga preadoptiu.
El compliment d’aquesta condicions serà comprovat d’ofici per l’òrgan instructor.

Article 3. Pluralitat de persones acollidores
1. La prestació corresponent a acolliments en què hi haja més d’una persona acollidora podrà sol·licitar-la qualsevol d’elles indistintament o ambdues conjuntament.
2. Un mateix acolliment no podrà donar lloc a dues prestacions distintes, per la qual cosa, si s’haguera dictat una resolució reconeixent el dret a la prestació a una de les persones acollidores, la cursada per l’altra serà desestimada.

Article 4. Pluralitat de menors acollits
Les prestacions corresponents a diversos acolliments constituïts a favor d’una mateixa persona acollidora podran sol·licitar-se en una única sol·licitud i concedir-se en una única resolució, sempre que els acolliments corresponguen a la mateixa modalitat i l’òrgan que haja de dictar la resolució siga el mateix, d’acord amb el que preveu aquest decret.


CAPÍTOL II
Efectes econòmics, quantia i compatibilitat de les prestacions

Article 5. Efectes econòmics de la prestació
1. Els efectes econòmics de les prestacions seran des de la data de formalització de l’acolliment, llevat que la data de formalització corresponga a un exercici pressupostari que es trobara ja tancat en el moment de presentar la sol·licitud, i en aquest cas la data d’efectes serà des de l’1 de gener de l’any en què es presente la sol·licitud.
2. En les prestacions per acolliment familiar d’urgència, els efectes econòmics seran des de l’1 de gener de l’any en què es presente la sol·licitud, llevat que l’anotació de l’especialització per a dur a terme acolliments d’aquesta modalitat en el Registre de Famílies Educadores de la Comunitat Valenciana s’haguera produït després d’aqueixa data, i en aquest cas els efectes seran des de la data d’anotació de l’especialització. Per a aquestes prestacions, els efectes econòmics no podran estendre’s més enllà de l’exercici econòmic en el qual se sol·liciten.


Article 6. Criteris per a determinar la quantia de la prestació
1 L’import de la prestació es determinarà per a cada exercici, en funció de la quantia anual establida per la disponibilitat, en el cas de les famílies d’urgència-diagnòstic, o el mòdul per dia d’acolliment, per a la resta de famílies i acolliments, que establisca la llei de pressupostos de la Generalitat corresponent.
2. Quan l’import es determine per mitjà d’una quantia anual i la persona beneficiària no complisca els requisits per a obtindre la prestació durant tot l’exercici, la quantia a percebre serà proporcional al nombre de dies en què haja reunit els requisits.
3. Quan l’import de les prestacions es determine per mitjà d’un mòdul per dia d’acolliment, la quantia de la prestació s’obtindrà multiplicant el mòdul esmentat pel nombre de dies en què l’acolliment haja tingut o vaja a tindre lloc durant l’exercici, d’acord amb la durada determinada en el document de formalització. No obstant això, si l’acolliment cessara abans de la data prevista, la persona acollidora únicament tindrà dret a percebre l’import de la prestació pel nombre de dies en què aquest s’haja portat efectivament a cap.

Article 7. Compatibilitat amb altres subvencions
1. Les prestacions regulades en aquest decret són compatibles amb qualsevol ajuda o subvenció que porte causa de l’acolliment familiar, sempre que aquesta tinga per objecte atendre despeses diferents de les arreplegades en l’article 1.
2. Les prestacions seran, així mateix, compatibles amb les ajudes o subvencions que puguen concedir les administracions públiques o les entitats privades per a atendre les despeses de menjador escolar, per a la realització d’activitats formatives, per a l’adquisició de materials escolar i llibres de text del menor acollit i amb qualsevol altra ajuda destinada a les famílies per a la manutenció de menors a càrrec seu que no tinga per objecte exclusivament els menors en acolliment familiar.CAPÍTOL III
Òrgans competents

Article 8. Òrgan instructor
Instruirà l’expedient de la prestació el servei amb competència en matèria de protecció de menors dependent de la direcció territorial que instruïsca l’expedient de protecció del menor o de la menor, a excepció de les prestacions per acolliment familiar d’urgència, per a les que serà territorialment competent la direcció territorial de la província de residència de la família acollidora.

Article 9. Òrgan competent per a la resolució
Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors la competència per a emetre la resolució de l’expedient, aprovant el reconeixement del dret i concedint la prestació.CAPÍTOL IV
Reconeixement del dret a la prestació

Article 10. Inici de l’expedient
El procediment s’iniciarà a instància de part, amb la presentació de la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud no estarà subjecta a un termini determinat. Els models normalitzats de sol·licitud es trobaran a disposició de les persones sol·licitants en les direccions territorials competents en matèria de protecció de menors, així com en les oficines PROP i en la pàgina web de la Generalitat.

Article 11. Lloc de presentació de la sol·licitud
1. Les sol·licituds es presentaran en el registre de la direcció territorial competent per a resoldre l’expedient i, a falta d’això, en el registre de la corporació local que actue com a entitat col·laboradora a què corresponga tramitar l’expedient.
2. Les sol·licituds podran presentar-se, a més, en la resta de llocs i registres previstos per a la presentació de documents dirigits a les administracions públiques en la normativa de procediment administratiu comú.

Article 12. Documentació a presentar per les persones interessades
1. La persona sol·licitant podrà autoritzar a l’òrgan instructor perquè obtinga directament les seues dades d’identitat per mitjà del sistema de verificació de dades d’identitat. Els qui no tinguen l’autorització adés esmentada, hauran d’aportar còpia compulsada del seu DNI, passaport, targeta identificativa de les persones estrangeres residents en territori espanyol, o una altra documentació acreditativa de la identitat.
2. A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar omplit el model de domiciliació bancària, que servirà per a acreditar la titularitat del compte a través del qual la persona beneficiària percebrà la prestació. No serà necessari que acompanyen el model omplit els qui ja tingueren reconegut el dret a la prestació conforme al procediment previst en el present decret i presenten una nova sol·licitud, sempre que declaren expressament que les seues dades bancàries no han patit cap variació i no desitgen modificar el compte en què es venien abonant aquestes prestacions.

3. A fi de determinar l’òrgan competent, quan la prestació se sol·licite per acolliment familiar d’urgència o quan en la tramitació de la sol·licitud haja d’intervindre una entitat col·laboradora, les persones sol·licitants podran autoritzar l’òrgan instructor perquè comprove les seues dades de domicili i residència per mitjà del Sistema de Verificació de Dades de Residència. Els qui no tinguen l’autorització esmentada, hauran d’acompanyar a la seua sol·licitud el certificat d’empadronament.

Article 13. Esmena de la sol·licitud
1. Rebudes les sol·licituds i incoat l’expedient, l’òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d’ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució.

2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, no s’acompanye la documentació que, d’acord amb aquest decret resulte exigible, existisquen impediments tècnics per a realitzar les comprovacions a què es refereix l’article anterior o s’aprecien discrepàncies entre el seu resultat i la informació aportada per les persones interessades, l’òrgan instructor notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se la requerirà perquè, de conformitat amb el que disposa la normativa sobre procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució.

Article 14. Informes de l’òrgan instructor i tràmit d’audiència
1. Si així s’acredita per mitjà de la documentació presentada i les comprovacions que han de realitzar-se d’acord amb el present decret, l’òrgan instructor emetrà un informe en què conste que, de la informació que es troba en el seu poder, es desprèn que la persona beneficiària compleix tots els requisits necessaris per a accedir a les prestacions.
2. Quan l’òrgan instructor estime que la persona sol·licitant no compleix els requisits per a obtindre la prestació, ho posarà de manifest a les persones interessades, immediatament abans de redactar la proposta de resolució, atorgant-les un termini de quinze dies per a al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen pertinents. Es prescindirà d’aquest tràmit quan, per a determinar l’incompliment dels requisits, no s’hagueren tingut en compte al·legacions, proves o fets diferents dels adduïts pels interessats.

Article 15. Proposta de resolució
Correspon a l’òrgan instructor formular la proposta de resolució, que expressarà si és procedent o no reconèixer el dret a la prestació. Les propostes de denegació arreplegaran el motiu en què es fonamenten. Les propostes d’estimació especificaran l’import que correspon percebre la persona beneficiària en l’exercici pressupostari en curs.


Article 16. Resolució i termini per a resoldre
1. El reconeixement del dret a percebre la prestació es declararà per resolució de l’òrgan administratiu que resulte competent, d’acord amb el que preveu l’article 9 i la restant normativa d’aplicació.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de sis mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud.
3. Si transcorregut el termini abans mencionat no s’haguera notificat resolució, la persona sol·licitant tindrà dret a reclamar una revisió per la via d’urgència, amb un termini per a la resolució d’un mes, a l’empara del que preveu l’apartat 6 de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana. Si transcorregut el segon termini no s’haguera notificat la resolució, la pretensió s’entendrà estimada. Tot això, sense perjuí que subsistisca l’obligació legal de l’administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

4. La resolució a què es refereix el present article posarà fi a la via administrativa. En contra, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’haja dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació o bé interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini assenyalat i davant l’òrgan determinat per la legislació reguladora de la jurisdicció Contenciosa Administrativa.


CAPÍTOL V
Determinació i concessió de la quantia la prestació

Article 17. Concessió en la resolució de reconeixement del dret
1. Excepte en els supòsits previstos en els dos articles següents, en la pròpia resolució en què es declare el dret a la prestació es concedirà a la persona beneficiària l’import de la prestació que li corresponga percebre. No obstant això, quan l’acolliment que done lloc a la prestació siga permanent o quan la seua durada abaste més d’un exercici pressupostari, en la resolució de reconeixement del dret únicament es concedirà l’import de la prestació per a l’exercici en curs.

2. El dret a la prestació per acolliment familiar d’urgència només es reconeixerà per a l’exercici pressupostari en què se sol·licite. Si la persona sol·licitant fera constar que la seua disponibilitat per a realitzar acolliments en aquesta modalitat està limitada a un període inferior a l’any natural, la prestació es concedirà únicament pel temps en què la família estiga disponible. El període en què la família estiga disponible haurà de ser prou, almenys, per a completar la durada prevista dels acolliments d’urgència que ja estiga duent a terme o per a realitzar un nou acolliment de sis mesos de durada.

Article 18. Determinació de la quantia i concessió de la prestació en acolliments plurianuals
Quan l’acolliment que haja donat lloc al reconeixement del dret a la prestació es duga a terme durant més d’un exercici pressupostari, l’òrgan instructor, prèvia comprovació que no han deixat de complir-s’hi els requisits, proposarà d’ofici, a l’inici de cada exercici pressupostari, la concessió de la prestació a qui ja tinguera reconegut el dret en un exercici anterior, per l’import que corresponga per a aqueix exercici, d’acord amb les regles establides en el present decret.


Article 19. Procediment de concessió de la prestació per ampliació de la durada de l’acolliment
1. Quan la durada prevista de l’acolliment s’amplie mitjançant una resolució administrativa, l’òrgan instructor, prèvia comprovació que no han deixat de complir-se els requisits, proposarà, d’ofici, la concessió d’un import addicional de la prestació. L’import addicional es determinarà en funció del temps comprés en l’exercici pressupostari en què, com a conseqüència de la modificació, la durada de l’acolliment s’haja ampliat.
2. A l’efecte, es considerarà ampliació de la durada de l’acolliment tant la pròrroga de l’acolliment temporal, com l’acolliment permanent d’una menor o d’un menor que ja estiguera acollit per la persona beneficiària en la modalitat d’acolliment temporal.

Article 20. Petició de concessió de la prestació per quanties no previstes en la resolució de reconeixement del dret
Qui tinga reconegut el dret a la prestació i estime que l’acolliment que ha donat lloc a aquella es troba en algun dels supòsits arreplegats en els dos articles anteriors, podrà instar la concessió de la prestació per les quanties que no li hagueren sigut atorgades en la resolució de reconeixement del dret, per qualsevol mitjà vàlid per a presentar comunicacions dirigides a les administracions públiques. Transcorreguts tres mesos des de la presentació d’aquesta comunicació, les persones interessades, en aplicació del que disposa l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, podran entendre desestimada la seua pretensió per silenci administratiu.


Article 21. Resolució de concessió de la prestació per imports addicionals als arreplegats en la resolució de reconeixement del dret
Els imports de la prestació que no s’hagueren atorgat en la resolució que declare el dret a la seua percepció, i que hagen de concedir-se d’acord amb allò que s’ha disposat en aquest capítol, es concediran mitjançant una resolució de l’òrgan que resulte competent de conformitat amb l’article novè, que posarà fi a la via administrativa.


CAPÍTOL VI
Col·laboració de les corporacions locals

Article 22. Entitats col·laboradores
1. Les corporacions locals de la Comunitat Valenciana podran actuar com a entitats col·laboradores en la gestió, distribució i entrega de les prestacions regulades en aquest decret, quan l’acolliment que done lloc a aquelles siga en la modalitat d’acolliment familiar en família extensa.

2. Per a actuar com a entitats col·laboradores, les corporacions locals hauran de subscriure un conveni amb la conselleria competent en matèria de protecció de menors, en què es regularan les condicions i obligacions assumides per aquelles en els termes que preveu l’article 161.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
3. Les entitats col·laboradores tramitaran les prestacions corresponents a aquells acolliments en què la família acollidora residisca en el seu terme municipal o àmbit territorial de competència, amb independència del municipi de procedència dels menor o de les menors.

Article 23. Transferència de fons
1. En el període i pel procediment que es determine en el conveni es transferiran a les entitats col·laboradores, en cada exercici pressupostari, els fons destinats a sufragar aquestes prestacions.
2. La transferència de fons a les entitats col·laboradores es farà de bestreta. L’acompte assolirà el percentatge màxim possible previst en la normativa aplicable. D’acord amb el que disposa la lletra a) de l’apartat 5 de l’articule 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, les corporacions locals que actuen com a entitats col·laboradores estaran exonerades de la presentació de garanties.


CAPÍTOL VII
Del pagament, obligacions, modificació i justificació de la prestació

Article 24. Pagament de les prestacions
El règim de pagament de les prestacions es determinarà en la resolució de concessió. Podran realitzar-se pagaments anticipats o abonaments a compte en els termes i condicions previstos en la normativa aplicable.
Article 25. Obligacions
1. Les persones beneficiàries observaran les obligacions contingudes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a excepció de la prevista en la lletra e i queden, en conseqüència, expressament obligades a:
a) Dur a terme l’acolliment que fonamenta la concessió de la prestació, complint els deures que se’n deriven, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 20.bis de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, i de la restant normativa aplicable. En particular tindran l’obligació, d’acord amb el que disposa la lletra f de l’apartat 2 de l’article 20.bis de la Llei Orgànica 1/1996, esmentada, de col·laborar activament amb les entitats públiques en el desenvolupament de la intervenció individualitzada amb els menors i seguiment de la mesura, tot observant-ne les indicacions i orientacions.

b) Acreditar, quan se li requerisca a aquest efecte, davant l’entitat concedent la realització de l’activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l’ajuda.

c) El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les prestacions i ajudes concedides.
d) Comunicar a l’entitat concedent l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
2. Les persones beneficiàries estaran obligades, a més:
a) a comunicar a l’òrgan concedent qualsevol variació de les circumstàncies tingudes en compte per a la concessió de la prestació o la determinació de la seua quantia.
b) a aportar a l’òrgan concedent nou model de domiciliació bancària quan haja de modificar-se el compte a través del qual perceben la prestació, amb prou anterioritat la cancel·lació d’aquell per mitjà del qual la percebien.

Article 26. Termini i forma de justificació
1. La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de protecció de menors establirà l’adequat seguiment de la despesa objecte de l’ajuda.
2. El compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció s’entendrà justificat sempre que la persona beneficiària duga a terme l’acolliment pel qual ha rebut la prestació complint els deures derivats d’aquell. Aquest extrem serà comprovat d’ofici per l’òrgan concedent a través de l’informe de seguiment de l’acolliment previst en l’article 61 del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià. No obstant això, si ho estimara pertinent, l’òrgan concedent podrà requerir a les persones beneficiàries els documents necessaris per a justificar l’adopció del comportament que fonamenta la concessió de la prestació.


Article 27. Minoració i i reintegrament
1. Tota alteració de les condicions i requisits tinguts en compte per a la concessió de la prestació podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. En especial, es perdrà el dret al cobrament pel temps en què la durada de l’acolliment fóra inferior a la prevista i, en el cas de les prestacions per acolliments d’urgència, pel temps en què la família no estiguera disponible per a la realització d’acolliments d’aquesta modalitat. En tot cas donaran lloc a la pèrdua del dret al cobrament, l’obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions públiques fora dels casos permesos en el present decret i en les restants normes reguladores.

2. Escaurà, així mateix, la pèrdua del dret al cobrament de la prestació o el reintegrament de les prestacions concedides per incompliment de les obligacions i requisits que s’estableixen en el present decret, així com en els supòsits arreplegats en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb el que disposa l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. En particular, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament l’incompliment dels deures derivats de l’acolliment.
3. Les quantitats que s’hagen de reintegrar tindran la consideració d’ingrés de dret públic als efectes del procediment aplicable a la seua cobrança i meritaran interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora quan la causa del reintegrament no siga imputable a la persona perceptora.
4. Prèviament a la modificació de la resolució de concessió desistiment sense efectes i minoració de les ajudes econòmiques, es garantirà el dret de la persona interessada a l’audiència.
5. El termini per a resoldre i notificar la resolució en el procediment de reintegrament serà de dotze mesos comptats a partir de l’inici de l’expedient de desistiment sense efectes o de minoració.
6. Correspon a l’òrgan concedent dictar la resolució de modificació o de desistiment sense efecte d’aquesta, així com la resolució de reintegrament quan procedisca. La resolució esgotarà la via administrativa. En contra, es podrà interposar directament recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en la forma, termini i condicions que determina la llei reguladora de la jurisdicció esmentada, sense perjuí de la possibilitat d’interposar, potestativament, recurs de reposició d’acord amb el que disposa la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.


CAPÍTOL VIII
Règim sancionador i subjecció a polítiques de competència

Article 28. Règim sancionador
La comissió d’infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal en matèria de subvencions serà sancionada d’acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Article 29. No subjecció a polítiques de competència
Les ajudes concedides per mitjà de la present norma no precisen de la seua notificació a la Comissió Europea, per no reunir tots els requisits de l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i en concret per tractar-se d’una ajuda de caràcter social i ser les persones beneficiàries de la subvenció persones físiques.


CAPÍTOL IX
Limitació de la publicitat

Article 30. Limitació de la publicitat
La identitat de les persones beneficiàries d’aquestes prestacions no serà objecte de la publicitat prevista en l’apartat primer de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni en la normativa sobre transparència, per a salvaguardar tant la seua intimitat personal i familiar com la de les menors i dels menors acollits.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Model de sol·licitud
S’aprova el model normalitzat de sol·licitud de les prestacions regulades en aquest decret, que serà el que figura en l’annex. La seua modificació o actualització es realitzarà per resolució de la secretaria autonòmica competent en matèria de menors.

Segona. Despesa pública
El present decret no comporta autorització de despesa pública. No obstant això, la despesa corresponent a les prestacions econòmiques regulades en aquest decret haurà de ser objecte de dotació pressupostària en els successius exercicis econòmics.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable
En tot allò no regulat en el present decret, caldrà ajustar-se al que disposa el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com la resta de normativa estatal i autonòmica que hi siga aplicable.

Segona. Normes de desplegament
S’autoritza la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de protecció de menors a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a l’aplicació i desplegament d’aquest decret.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 22 d’abril de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
MÓNICA OLTRA JARQUE

linea