diari

ORDRE 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis. [2018/2747]

(DOGV núm. 8257 de 20.03.2018) Ref. Base de dades 002846/2018

ORDRE 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació d'Edificis. [2018/2747]
Preàmbul

Com a conseqüència del nou Pla d’habitatge 2018-2021, en el qual es disposa la suspensió de les ajudes per a la realització dels informes d’avaluació d’edificis (IEE), dins de l’estratègia que desenvolupa la Generalitat Valenciana per a incentivar la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu d’aconseguir que els ciutadans puguen accedir i gaudir d’un habitatge digne, es continuen tirant endavant distintes accions encaminades, entre altres, a aprofundir en el coneixement de les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació del parc immobiliari existent, a través de l’Informe d’Avaluació dels Edificis a la Comunitat Valenciana (IEE.CV), per mitjà d’una línia pròpia d’ajudes amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

D’acord amb aquest plantejament, a través d’aquesta ordre s’estableixen les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes per a la presentació dels informes d’avaluació dels edificis, referits a les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació d’aquests.

La dotació de la línia pressupostària del programa de suport a la implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis ha de ser amb fons de la Generalitat.
D’altra banda, la Generalitat té la intenció d’incrementar tant les ajudes a concedir com l’import total d’aquestes, per a incentivar la realització dels informes esmentats.
En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, a les ajudes que es convoquen no els cal la notificació o comunicació a la Unió Europea, per tal com no falsegen ni amenacen de falsejar la competència, ja que no afecten l’exercici d’activitats econòmiques, de conformitat amb el que estableix l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
D’acord amb el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l’exercici de la potestat reglamentària l’Administració pública ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i la present ordre en tot moment ha d’estar subjecta a aquests principis.

En virtut de tot això, després d’haver complit els tràmits procedimentals oportuns i d’haver-se evacuat la totalitat dels informes preceptius, vistes la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i també la resta de normes aplicables en general i pertinentment, després d’haver sentit l’opinió del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les facultats conferides per l’article 28.e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,


ORDENE

Article 1. Aprovació de les bases i objecte
S’aproven les bases reguladores, el contingut de les quals figura en l’annex d’aquesta ordre, que tenen per objecte incentivar la realització de l’informe d’avaluació dels edificis, amb la finalitat d’impulsar la implantació i generalització de l’informe d’avaluació de l’edifici.

Article 2. Convocatòria
El procediment d’atorgament de les ajudes regulades en les bases que s’aproven per mitjà de la present ordre s’ha d’iniciar per mitjà de la resolució de convocatòria corresponent, i l’aprovació d’aquestes queda supeditada en tot cas a l’existència de disponibilitat pressupostària.
La resolució de convocatòria s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única. Habilitació normativa
La persona titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge i rehabilitació queda facultada per a dictar totes les instruccions i resolucions que resulten necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta ordre.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Ordre 7/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de suport per a la implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable
A més del que disposa aquesta ordre, s’hi ha d’aplicar la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta de normativa aplicable preceptivament i necessària.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 12 de març de 2018

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori,
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT


ANNEX
Bases reguladores de les ajudes per a la realització
de l’Informe d’Avaluació dels Edificis

Primera. Objecte
Les presents bases reguladores tenen per objecte establir el procediment per a la concessió, en règim de concurrència competitiva de les ajudes en matèria d’habitatge per a la realització de l’Informe d’Avaluació dels Edificis amb la finalitat d’impulsar la seua realització, en especial per part de les comunitats de propietaris, com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.

Segona. Parts beneficiàries
Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen registrat l’IEE després de la data que s’establisca en la convocatòria corresponent, segons el model establit per la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

No poden obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega cap de les circumstàncies que s’estableixen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercera. Contingut de l’informe
L’Informe d’Avaluació dels Edificis objecte d’aquest programa d’ajudes, d’acord amb l’article 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, ha d’analitzar de manera detallada els aspectes relacionats amb l’estat de conservació de l’edifici, la determinació de si l’edifici és susceptible o no d’incorporar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, i l’avaluació de l’eficiència energètica d’aquest.
El contingut de l’informe i també el procediment per a elaborar-lo es detallen en el document reconegut amb codi DRD 08/15, denominat «Procediment per a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici. Comunitat Valenciana», accessible de forma gratuïta des de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es o les seues posteriors actualitzacions, i que arreplega la guia d’inspecció i l’eina informàtica IEE.CV necessàries per a l’elaboració de l’informe.


Quarta. Sol·licitud i documentació
1. La sol·licitud s’ha de formalitzar telemàticament, per mitjà d’un imprés normalitzat, en el termini que s’establisca en la corresponent convocatòria.
Els persones particulars, propietàries úniques d’edificis que no disposen de mitjans tècnics poden acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, síties a l’avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer de Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació.
2. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla tot seguit.
2.1. En tot cas:
a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d’aquesta per a tramitar la sol·licitud d’ajudes.
b) Factura d’honoraris per la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici, aportada conjuntament amb el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no per mitjà de pagament en metàl·lic.
2.2. En aquells supòsits en què els sol·licitants, en aplicació del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració demane electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar, a més:
a) Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l’edifici.
b) Certificats de l’Agència Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Cinquena. Import de les ajudes i criteris de baremació
1. Import de les ajudes.
S’ha de concedir una ajuda màxima de 20 euros per cada un de les habitatges de què conste l’edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 500 euros per l’edifici, ni el 50 per 100 del cost de l’informe.
2. Criteris de baremació.
La valoració de les sol·licituds s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris i les prioritats que s’estableixen a continuació.
a) Nombre de habitatges de l’edifici.
. Si l’edifici té 20 habitatges o més: 3 punts.
. Si l’edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt.
b) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral predominant de l’edifici:
. En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 10 punts.
. En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.
. En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.
. En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts.
. En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.

Sisena. Tramitació del procediment
1. La iniciació del procediment de concessió es fa d’ofici, mitjançant una resolució de convocatòria de les ajudes.
2. El procediment de concessió de les ajudes és el de concurrència competitiva.
3. En el termini d’un mes després del dia en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes, s’ha de publicar en la web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i en el tauler d’anuncis dels serveis territorials d’Habitatge i Rehabilitació que a aquest efecte s’habilite, o telefònicament a través del telèfon 012, la llista de sol·licituds, amb indicació d’aquelles que estiguen completes, incompletes i pendents d’esmena; caldrà assenyalar la documentació que falta per aportar o esmenar, i aquesta publicació tindrà el caràcter de notificació als efectes d’aquesta ordre.
En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se la llista esmentada en el termini assenyalat, es comunicaria en l’esmentada web la nova data de publicació d’aquesta.
4. Després d’haver-se completat la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s’han d’ordenar de major a menor puntuació, atenent als criteris de baremació inclosos en aquestes bases. Tot seguit s’elaborarà el llistat de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes de la Generalitat, fins a esgotar la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes.
En cas d’igualtat de puntuació, ha de primar la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d’entrada.

Setena. Resolució del procediment i notificació
1. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d’habitatge la potestat de dictar una resolució a proposta d’un òrgan col·legiat. La resolució ha d’indicar expressament que s’adopta per delegació i es considerarà dictada per l’òrgan delegatori, amb la qual cosa s’exhaureix la via administrativa.
L’òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General d’Habitatge i Regeneració Urbana, la Direcció del Servei de Rehabilitació, la Direcció del Servei de Coordinació de la Habitatge, la Direcció del Servei de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana i les direccions dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació.
2. La tramitació dels expedients correspon als serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d’actuació.
3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució, que posaria fi al procediment, és de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. Si ha transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat cap resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.
4. La resolució de la convocatòria d’ajudes s’ha de publicar en el portal de www.gva.es, i també en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que faciliten un número de telèfon mòbil poden ser avisats de la publicació de la llista definitiva per mitjà de missatges de text SMS.
La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substitueix la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que disposa la legislació del procediment administratiu comú.

Huitena. Incompatibilitat d’ajudes
L’ajuda d’aquest programa no es pot compatibilitzar amb altres ajudes que pel mateix concepte puguen concedir les corporacions locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

Novena. Obligacions i responsabilitats de la part beneficiària
La persona o entitat beneficiària, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda obligada a:

a) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge considere necessari per al control del compliment dels fins previstos.
b) Sotmetre’s a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
c) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

Desena. Ampliació de l’import global de les ajudes
L’import global de les ajudes amb què es dote cada convocatòria, pot ser ampliat en el cas d’existir disponibilitats pressupostàries, en el supòsit de resultar insuficient per a atendre les peticions que, presentades dins del termini, acrediten el compliment dels requisits i la resta de condicions establides en aquestes bases.

Onzena. Control i reintegrament de les ajudes
1. La Generalitat pot comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les ajudes. L’incompliment d’aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient dona lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que meritaran els corresponents interessos de demora.
2. En tot cas, s’ha d’aplicar allò que s’ha disposat en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

linea