diari

Decret 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit.

(DOGV núm. 2180 de 07.01.1994) Ref. Base de dades 0029/1994

DECRET 246/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit. [93/0003]
La Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit en la Comunitat Valenciana, creà el Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, com organisme autònom adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda, atribuint-li la finalitat d'assegurar i millorar la solvència de les cooperatives que s'hi integraran, procurant la defensa dels dipòsits de les seues seccions de crèdit.
El Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, segons s'indica en el preàmbul de la Llei 8/1985, representa la major innovació que incorpora aquesta llei i suposa la creació d'un mecanisme de protecció dels dipòsits dels socis que han confiat els seus estalvis a la cooperativa.
D'altra banda, la disposició transitòria quarta de la llei esmentada disposa que el Govern Valencià elaborarà el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, a partir de l'aprovació del qual el Consorci podrà iniciar la seua actuació.
D'altra banda, la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1900, de 28 de desembre, creà l'Institut Valencià de Finances. Aquest institut es configura com entitat de dret públic subjecta a la Generalitat Valenciana, amb plena capacitat pública i privada, adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda, els fins del qual són actuar com a principal instrument de la política de crèdit públic de la Generalitat Valenciana i contribuir a l'exercici de les competències de la Generalitat Valenciana sobre el sistema financer. De les competències atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances es destaquen les relatives al control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat Va-lenciana, entre les quals es troben les Cooperatives amb Secció de Crèdit.
Basant-se en això, i una vegada que hi ha en l'Administració, en particular de l'Institut Valencià de Finances, la suficient informació comptable sobre aquestes cooperatives, deduïda dels informes d'auditoria de comptes referits als últims exercicis, la qual cosa permet conéixer-ne amb fiabilitat la situació patrimonial i econòmico-financera, sembla que ha arribat el moment d'instrumentar i posar en funcionament aquest organisme que es considera fonamental per a la consolidació i desenvolupament del sector.
Aquest reglament orgànic articula de manera detallada les condicions i els terminis que hauran de complir aquestes entitats per a integrar-se en el Consorci, i també la composició, les facultats i les normes de funcionament dels seus òrgans de govern. Així mateix, regula els règims i els criteris econòmics que han de presidir l'actuació dels Fons de Garantia i Iliquiditat, gestionats pel Consorci.
Per això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 21 de desembre de 1993,
DECRETE
Article únic
Queda aprovat el Reglament Orgànic del Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit, el text del qual s'insereix a continuació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d'Economia i Hisenda per a dictar les normes i disposicions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació del que estableix aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als vint dies naturals des de la completa publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 21 de desembre de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economía i Hisenda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSORCI
VALENCIÀ DE COOPERATIVES
AMB SECCIÓ DE CRÈDIT
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article primer. Naturalesa jurídica
1. El Consorci Valencià de Cooperatives amb Secció de Crèdit (d'ara endavant el Consorci) és un organisme autònom adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa per a la consecució dels seus fins i per a la gestió del seu patrimoni (article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana; d'ara endavant la Llei).
2. El Consorci és un organisme autònom de caràcter financer, amb plena capacitat pública i privada.
Article segon. Règim jurídic
1. El Consorci es regeix pel que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana, i aquest reglament orgànic. Igualment, s'ajustarà en les seues actuacions a la Llei d'Hisenda Públic de la Generalitat Valenciana i, amb caràcter supletori, a la normativa reguladora dels organismes autònoms que li siga aplicable.
2. El Consorci desplegarà les seues funcions, en tot allò relatiu a la política de suports crediticis, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances i d'acord amb les normes bàsiques estatals vigents sobre ordenació del crèdit.
3. Els actes i les resolucions del Consorci no posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs ordinari davant el conseller d'Economia i Hisenda.
Article tercer. Finalitat i funcions
1. El Consorci tindrà com a finalitat assegurar i millorar la solvència de les Cooperatives amb Secció de Crèdit que s'hi integren, procurant la defensa dels dipòsits de les seues Seccions de Crèdit (article 15 de la Llei).
2. Per tal d'aconseguir els fins encomanats, el Consorci durà a terme les funcions següents:
a) Gestionar un Fons de Garantia.
b) Gestionar un Fons d'Iliquiditat.
c) Qualsevol altra funció que se li puga atribuir per a la consecució dels fins assenyalats en l'apartat anterior, i també les atribuïdes per la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, a la Conselleria d'Economia i Hisenda que li siguen delegades per aquesta (article 16 de la llei).
CAPÍTOL II
Estructura orgànica
Secció primera
Òrgans
Article quart. Estructura bàsica
L'estructura bàsica del Consorci estarà constituïda pels òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) El director general.
c) Els serveis gestors dels Fons de Garantia i Iliquiditat.
Secció segona
Consell rector
Article cinquè. Composició i nomenament
1. El Consell Rector estarà compost per:
a) El president, que serà el conseller d'Economia i Hisenda.
b) Tres vocals representants de l'Administració de la Generalitat Valenciana, un per cadascuna de les conselleries següents: Treball i Afers Socials, Agricultura, Pesca i Alimentació i Economia i Hisenda.
c) Quatre vocals en representació de les cooperatives adherides al Consorci.
2. Els membres del Consell Rector seran nomenats mitjançant el procediment següent:
a) Els representants de les conselleries, pel Govern Valencià, a proposta del conseller respectiu.
b) Els representants de les cooperatives adherides, pel conseller d'Economia i Hisenda, segons la proposta de les cooperatives, després de la seua elecció en sessió realitzada a l'efecte.
3. Per cada titular podrà nomenar-se un representant suplent que el substituirà en cas d'absència o malaltia, i, en general, quan hi concórrega alguna causa justificada.
4. A les sessions del Consell Rector assistirà el director general del Consorci, que actuarà com a secretari d'aquest, amb veu però sense vot.

Article sisè. Funcions
El Consell Rector és l'òrgan superior de govern, administració, direcció i representació del Consorci, al qual corresponen, en particular, les funcions següents:
a) Definir anualment les línies generals d'actuació del Consorci.
b) Aprovar l'avantprojecte de pressupost del Consorci, i també la memòria explicativa del contingut del programa d'actuació, inversions i finançament i de les principals modificacions que presente en relació amb el programa vigent.
c) Adoptar les mesures requerides per assegurar i millorar la solvència de les cooperatives.
d) Aprovar el programa d'actuació, inversions i finançament que es sotmetrà a examen del Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda.
e) Aprovar la memòria anual d'activitats.
f) Resoldre les sol.licituds d'adhesió al Consorci presentades per les cooperatives, amb l'informe previ de l'Institut Valencià de Finances.
g) Tenir la representació judicial i extrajudicial del Consorci, que s'exercirà per mitjà del President, sense perjudici de les delegacions i apoderaments expressament acordats.
h) Elevar als organismes competents les propostes i els acords que requeresquen la seua aprovació.
i) Nomenar i remoure, si s'escau, el director general.
j) Trametre informe al conseller d'Administració Pública sobre les necessitats de personal i les característiques de la plantilla del Consorci, per al millor compliment de les seues funcions.
k) Determinar el límit per dipositant que el Fons de Garantia assegure dels dipòsits dels socis, i també les corresponents aportacions anuals de les cooperatives.
l) Adoptar les mesures previstes en aquest reglament, en cas d'incompliment per part de les cooperatives adherides de les obligacions inherents a la seua condició de membres del Consorci.
ll) Aprovar l'informe semestral que ha de trametre a l'Institut Valencià de Finances.
m) Totes aquelles funcions que siguen necessàries per al compliment dels fins del Consorci no atribuïdes expressament a cap altre òrgan d'aquest.
Article setè. Règim de funcionament
1. El Consell Rector es reunirà tantes vegades com siga necessari per a l'exercici de les seues funcions. En tot cas es reunirà, almenys, una vegada al trimestre.
2. La convocatòria de les reunions del Consell Rector correspon al seu president, per iniciativa pròpia o a proposa d'almenys un terç dels membres. Aquesta convocatòria haurà de ser notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la realització de la sessió, i haurà de dur adjunt l'ordre del dia. No obstant això, en casos d'urgència podrà fer-se en un termini menor, sempre que es realitze en condicions que permeten assegurar-ne la recepció per tots els membres. En qualsevol cas, el Consell Rector quedarà vàlidament constituït, encara que no s'haguessen complert els anteriors requisits de convocatòria, quan trobant-s'hi present tots els membres així ho acorden per unanimitat.
3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi estiguen presents tots els membres del Consell i siga declarada la seua urgència.
4. Perquè es constituesca vàlidament el Consell serà necessària l'assistència a la reunió de la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria. Si no hi ha aquest quòrum, el Consell es reunirà mitja hora després en segona convocatòria, i en aquest cas haurà d'assistir-hi, almenys, la tercera part dels membres. Tant en primera com en segona convocatòria serà necessària l'assistència del president o de qui el substituesca.
5. Els acords del Consell Rector s'adoptaran per majoria simple dels membres assistents, llevat aquells supòsits en què expressament s'exigesca una majoria distinta. El president del Consell, o qui el substituesca, tindrà vot de qualitat.
6. Els acords adoptats pel Consell Rector es faran constar en acta, que podrà ser aprovada en acabar la sessió o en la següent que es realitze. Les actes seran redactades i autoritzades pel secretari amb el vist i plau del president i quedaran sota la custòdia del Secretari.
7. Les deliberacions del Consell Rector tindran caràcter reservat, i també els acords adoptats per aquest, si s'estima pertinent.
8. A les sessions del Consell Rector podrà assistir el personal tècnic que, pel seu especial coneixement de la matèria objecte de debat, siga requerit per això.
Article vuitè. Deure d'abstenció
Els vocals del Consell Rector tenen el deure d'abstenir-se en els casos assenyalats en la legislació vigent i, en especial, en la deliberació i acord sobre qualsevol assumpte en què tinguen un interés personal o familiar, o afecte directament la cooperativa a què estiguen vinculats, si és el cas.
Article novè. Duració del mandat
La duració del mandat dels vocals del Consell Rector representants de les cooperatives adherides serà de quatre anys, i podran ser designats per un màxim de tres mandats. Per tal de garantir una major estabilitat en el Consell Rector, aquests vocals es renovaran per meitat cada dos anys.
Article deu. Causes de cessament
1. Els vocals representants de les cooperatives adherides i de l'Administració de la Generalitat Valenciana cessaran en els seus càrrecs pels motius següents:
a) Per la pèrdua d'algun dels requisits que condicionen el seu nomenament.
b) Per finalització del mandat per al qual foren designats.
c) Per renúncia.
d) Per defunció.
e) Per acord de separació adoptat pel Consell Rector, segons el que preveu l'article 42 d'aquest reglament.
f) Per acord de revocació adoptat lliurement pel mateix òrgan i procediment utilitzat per a la seua designació.
2. En el supòsit de cessament abans de la finalització del mandat, les persones designades, si s'escau, per a substituir-los accediran al Consell Rector durant el període que reste als vocals que substitueixen.
Article onze. President
El president del Consell Rector serà també president del Consorci. Si no n'hi ha o en absència seua serà substituït en les seues funcions pel representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda; en aquest cas, un dels dos suplents d'aquesta conselleria accedirà al Consell Rector.
Secció tercera
El director general
Article dotze. Requisits
1. El director general, que serà nomenat pel Consell Rector del Consorci, haurà de comptar amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a desenvolupar les funcions pròpies del seu càrrec.
2. La percepció de retribucions per l'exercici del càrrec de director general serà incompatible amb qualsevol altra activitat retribuïda, tant de caràcter públic com privat, llevat l'administració del patrimoni propi.
Article tretze. Funcions
El director general tindrà al seu càrrec l'execució i la gestió diària de les tasques del Consorci, seguint en tot moment les directrius emanades del Consell Rector, al qual haurà de donar compte detallat de la seua actuació. En especial seran funcions del director general, a més de les que li delegue el Consell Rector, les següents:
a) Seguir les línies generals d'actuació definides pel Consell Rector i executar els acords adoptats per aquest.
b) Redactar l'avantprojecte de pressupostos i la memòria explicativa del contingut del programa d'actuació, inversions i finançament i de les principals modificacions que presente en relació amb el programa vigent.
c) Elaborar el programa d'actuació, inversions i finançament.
d) Confeccionar la memòria anual d'activitats del Consorci.
e) Autoritzar, disposar, liquidar i ordenar els pagaments.
f) Organitzar, controlar i coordinar l'administració econòmica, financera i comptable dels Fons.
g) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
h) Exercir la direcció del personal del Consorci.
i) Proposar, segons les necessitats del Consorci, modificacions a l'estructura i composició de la plantilla del personal i instar la cobertura de places vacants d'aquesta.
j) Elaborar l'informe semestral que s'ha de trametre a l'Institut Valencià de Finances, que inclourà les actuacions realitzades pel Consorci des de la data de tramesa de l'anterior. A aquest informe s'adjuntarà una còpia de les actes aprovades corresponents a cadascuna de les sessions del Consell Rector.
k) Sol.licitar informació de l'Institut Valencià de Finances, i també de les conselleries de Treball i Afers Socials i Agricultura, Pesca i Alimentació, en cas que hi haja Cooperatives amb Secció de Crèdit adherides amb dificultats econòmiques tals que puguen derivar en la necessitat d'actuació del Consorci.
l) Dictar les ordres i instruccions oportunes per aconseguir l'escomesa i eficaç funcionament del Consorci.
ll) Atorgar apoderaments de les seues facultats a favor del personal del Consorci, donant-ne compte al Consell Rector.
m) Qualsevol altres funcions que requeresca la gestió i l'administració ordinària del Consorci.
Article catorze. Substitució
1. El president del Consell Rector designarà, per als casos d'absència o malaltia del director general, la persona que haja de substituir-lo.
2. En cas de cessament del director general, el president del Consell Rector designarà, provisionalment i transitòriament, el director general en funcions. En aquest cas, el Consell Rector haurà de nomenar nou director general en el termini màxim de dos mesos.
Article quinze. Motius de cessament
Seran causes de cessament del director general les següents:
a) Pèrdua de qualsevol dels requisits que condicionen la seua eligibilitat o l'exercici del càrrec.
b) Renúncia.
c) Defunció.
d) Jubilació.
e) Acord de remoció.
Secció quarta
Organització administrativa i règim de personal
Article setze. Serveis gestors
1. Els serveis gestors, com a òrgans encarregats específicament de la gestió i administració dels Fons de Garantia i Iliquiditat, dependran funcionalment i orgànicament del director general.
2. Els serveis gestors tindran encomanades les funcions següents:
a) Seguir les línies generals d'actuació i executar els acords adoptats pel Consell Rector o pel director general, en relació amb els Fons de Garantia i Iliquiditat.
b) Elaborar la memòria anual d'activitats de cadascun dels Fons.
c) Administrar i gestionar, financerament i comptablement, els Fons.
d) Elevar propostes al director general per al millor funcionament i gestió dels Fons.
e) Qualsevol altres que li siguen delegades o encomanades pel Director General en relació amb els Fons.
Article desset. Règim de personal
1. El personal adscrit al Consorci es regirà pel que disposa la legislació estatal bàsica i autonòmica en matèria de funció pública, en particular per la Llei de la Funció Pública Valenciana i la seua normativa de desplegament; i, si s'escau, per la legislació laboral que li siga aplicable.
2. El Govern Valencià, a proposta del conseller d'Administració Pública, amb l'informe previ del Consell Rector, aprovarà la plantilla del personal al servei del Consorci i les seues modificacions. Aquesta plantilla reflectirà la naturalesa, els continguts i els requisits dels distints llocs de treball configurats en aquesta.
CAPÍTOL III
Règim d'adhesió
Article divuit. Voluntarietat
Les Cooperatives amb Secció de Crèdit inscrites en el Registre Especial previst en l'article 3 de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat Valenciana podran sol.licitar la seua adhesió al Consorci. La integració en aquest suposarà la inclusió automàtica en el Fons de Garantia i en el Fons d'Iliquiditat.
Article dinou. Requisits
Per a poder integrar-se en el Consorci, les Cooperatives amb Secció de Crèdit hauran de complir els requisits següents:
1. Adopció per l'Assemblea General de l'acord de sol.licitud d'adhesió al Consorci.
2. La comptabilitat de la cooperativa es regirà pels principis de veracitat, claredat, exactitud, responsabilitat, secret comptable i verificació.
3. La situació patrimonial de la cooperativa haurà de caracteritzar-se per:
a) Aconseguir el volum mínim de recursos propis exigit per la legislació vigent.
b) Mantenir uns coeficients d'inversió en la mateixa cooperativa per al finançament d'actiu circulant i immobilitzat, dins dels límits legalment establerts, comptant amb les autoritzacions administratives preceptives, si s'escau.
c) No presentar concentració de riscos en un percentatge superior al límit autoritzat amb una mateixa persona o grup econòmic.
d) Reflectir un nivell de riscos de firma que no excedesca del volum dels seus recursos propis o del límit que legalment s'establesca.
e) Cobrir el coeficient de disponibilitats líquides.
f) Complir qualsevol altre coeficient estructural que la normativa específica puga establir.
4. L'informe d'auditoria, corresponent al tancament de l'últim exercici els comptes anuals del qual hagen estat sotmesos a la consideració de l'Assemblea General de Socis, haurà de reunir les característiques següents:
a) Presentar opinió favorable i sense reserves o, si s'escau, opinió favorable subjecta a reserves o incertituds tals que, aplicant criteris de màxima prudència valorativa en la seua repercussió econòmica, no impliquen una reducció del volum de recursos propis que els situen per davall del mínim legal requerit.
b) Estar subjecte a les normes relatives al contingut de l'informe de verificació de comptes de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, i altra legislació específica que li siga aplicable.
5. Que la cooperativa complesca totes les seues obligacions legals, en especial, les administratives i comptables davant l'Institut Valencià de Finances, i estiga al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
Article vint. Sol.licitud d'adhesió
1. La sol.licitud d'adhesió al Consorci haurà de dur adjunts els documents següents referents a la cooperativa:
a) Certificat de la seua inscripció en el Registre Especial de Cooperatives amb Secció de Crèdit, expedida per l'Institut Valencià de Finances.
b) Certificació de l'acord assolit per l'Assemblea General relatiu a la sol.licitud d'adhesió al Consorci, que expressarà el quòrum d'assistència i de vot. Així mateix, acreditarà que l'Assemblea té coneixement i es compromet a complir totes les obligacions que es deriven de l'adhesió al Consorci, i, en particular, la d'efectuar el desemborsament de les aportacions econòmiques obligatòries a aquest.
c) Certificació on consten els últims comptes anuals aprovats per l'Assemblea General amb expressió consolidada i per seccions d'aquests.
d) Informe d'auditoria dels comptes anuals esmentats en la lletra anterior, subjecte a la normativa legal aplicable.
e) Estatuts socials, diligenciats com cal pel Registre de Cooperatives de la Conselleria de Treball i Afers Socials.
f) Certificació dels membres del Consell Rector i directors o apoderats, si s'escau, expedida per la Conselleria de Treball i Afers Socials.
g) Certificació del Consell Rector on conste que des de la data a què fan referència els comptes anuals presentats no han ocorregut fets que hagen tingut una repercussió significativa en la situació patrimonial, econòmica i financera de la cooperativa. Així mateix, es farà constar el compromís de comunicar al Consorci qualsevol incidència d'aquest tipus que es produesca al llarg de la tramitació de la sol.licitud.
h) Certificació del Consell Rector on es declare que l'entitat compleix amb totes les seues obligacions legals, especialment les administratives, comptables i socials i, en particular, respecte a les normes d'obligada observança contingudes en la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana.
i) Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent en les seues obligacions davant la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
2. Les certificacions a què fa referència l'apartat anterior hauran de ser expedides pel secretari del Consell Rector amb el vist i plau del president.
Article vint-i-u. Resolució
1. La sol.licitud d'adhesió haurà de ser resolta dins dels quatre mesos següents a la recepció en el Consorci, o al moment en què es complete la documentació exigible. En tot cas, haurà de ser resolta dins dels vuit mesos següents a la recepció d'aquesta sol.licitud.
2. La sol.licitud d'adhesió sols podrà ser denegada per incompliment dels requisits previstos en l'article 19 d'aquest reglament. En cas de denegació, la resolució haurà de ser motivada.
3. Quan en el procediment no haja recaigut resolució en termini, s'entendrà desestimada la sol.licitud formulada.
Article vint-i-dos. Baixa del Consorci
1. Les cooperatives causaran baixa en el Consorci en els supòsits següents:
a) A petició pròpia, per acord adoptat per l'Assemblea General, amb majoria d'almenys dos terços dels socis presents i representats.
b) Per acord d'exclusió, adoptat segons el que disposa l'article 43 d'aquest reglament.
c) Per dissolució de la Secció de Crèdit de la Cooperativa.
d) Per dissolució de la Cooperativa.
2. L'acord de baixa com entitat adherida al Consorci serà adoptat pel Consell Rector d'aquest i suposarà també la baixa en el Fons de Garantia i en el Fons d'Iliquiditat.
3. A les cooperatives amb Secció de Crèdit que causen baixa en el Consorci, se'ls imputaran els costos generats i els rendiments produïts per les actuacions iniciades per aquest fins a la data de la baixa, sense perjudici del que preveu la lletra a) de l'article 31 d'aquest reglament.
Article vint-i-tres. Publicitat
Semestralment, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les altes i baixes de les cooperatives i la relació d'entitats adherides al Consorci.
CAPÍTOL IV
Drets i deures
Article vint-i-quatre. Drets
Les cooperatives adherides al Consorci tindran els drets següents:
a) Presentar candidats per a l'elecció dels vocals que hauran d'integrar-se en el Consell Rector del Consorci, representant a les cooperatives.
b) Sol.licitar la utilització dels Fons de Garantia i Iliquiditat, amb la finalitat d'assegurar i millorar-ne la solvència.
c) Rebre la memòria anual d'activitats aprovada pel Consell Rector del Consorci.
d) Fer ús dels serveis tècnics d'assessorament del Consorci que, si s'escau, hagen estat creats.
e) Fer constar la circumstància de la seua adhesió al Consorci en qualsevol referència documental o publicitària que puga realitzar.
f) Qualsevol altre dret que puga derivar de la normativa vigent.
Article vint-i-cinc. Deures
1. Les cooperatives adherides al Consorci tindran els deures següents:
a) Complir aquest reglament orgànic i els acords adoptats, fent ús de les seues facultats i atribucions, pels òrgans de govern del Consorci.
b) Abstenir-se de realitzar activitats o actuacions que puguen perjudicar el bon funcionament del Consorci.
c) Complir els compromisos econòmics adquirits amb la seua adhesió al Consorci.
d) Presentar, en el temps adequat i la forma escaient, la informació que li siga sol.licitada pels òrgans del Consorci.
e) Qualsevol altra obligació que puga derivar-se de la normativa vigent.
2. El retard en el compliment dels compromisos adquirits en la lletra c) de l'apartat anterior, podrà donar lloc al fet que el Consell Rector establesca interessos de demora.
CAPÍTOL V
Recursos i règim econòmic
Secció primera
Recursos econòmics
Article vint-i-sis. Recursos
1. Els recursos del Consorci estaran formats per:
a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat amb aquest fi.
b) Les contribucions de les Cooperatives amb Secció de Crèdit en import equivalent
c) Les rendes i els productes generats pel Fons de Garantia sempre que el Consell Rector decidesca la seua cessió total o parcial.
d) Els ingressos procedents dels serveis realitzats pel Consorci.
e) Les rendes i els productes que generen els béns i valors que integren el patrimoni del Consorci.
f) Qualsevol altres recursos que se li atribuesquen o se li puguen atribuir.
2. Aquests recursos, en tot cas, es destinaran a les despeses i inversions que anualment es recullen en el pressupost del Consorci.
Secció segona
Règim econòmic del Fons de Garantia
Article vint-i-set. Objecte
El Fons de Garantia tindrà per objecte assegurar els dipòsits dels socis en la Secció de Crèdit de les Cooperatives adherides, fins al límit que s'establesca. Aquest límit no podrà excedir de l'establert per a les Cooperatives de Crèdit.
Article vint-i-vuit. Dipòsits garantits
1. El Consell Rector del Consorci acordarà el límit per dipositant que el Fons de Garantia assegure dels dipòsits dels socis en les Seccions de Crèdit de les Cooperatives. Aquest acord serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. S'entendrà per dipositant els socis de la cooperativa que mantinguen saldos creditors en la Secció de Crèdit. En cap cas tindrà aquesta consideració la resta de seccions de la cooperativa.
3. Els tipus de dipòsit garantits seran els mateixos que integren la base computable per a la determinació de l'aportació anual de cada cooperativa al Fons de Garantia.
4. En el supòsit que el Consell Rector opte per la cobertura de la garantia per part del Fons, es produirà la subrogació al seu favor de tots els drets del creditor.
5. Quan a judici del Consell Rector hi haja circumstàncies que permeten provar la relació o participació per acció o omissió d'algun dipositant amb les causes motivadores de l'entrada en funcionament del Fons podrà deixar-se en suspens el reemborsament del o dels respectius dipòsits.
6. L'obligació de reemborsar els dipòsits garantits no arribarà a aquells en què es pose de manifest la transgressió de les disposicions vigents.
Article vint-i-nou. Patrimoni
1. El patrimoni del Fons de Garantia estarà format per:
a) Les aportacions anuals de les cooperatives, que seran equivalents al percentatge dels dipòsits de les Seccions de Crèdit que determine el Consell Rector.
b) Una aportació de la Generalitat Valenciana, a càrrec dels seus pressupostos anuals, igual a la resultant de la lletra anterior.
2. L'aportació esmentada en la lletra a) de l'apartat anterior es desemborsarà durant el mes de març de cada exercici, respecte dels dipòsits mantinguts el 31 de desembre immediat anterior, independentment de la data de tancament de l'exercici de la Secció de Crèdit. Aquesta aportació tindrà la consideració de despesa per a la Secció de Crèdit i es calcularà prenent com a referència els dipòsits mantinguts pels socis en comptes corrents, d'estalvi i a termini.
Article trenta. Responsabilitat de les entitats
La responsabilitat econòmica i jurídica de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, respecte a les activitats realitzades pel Fons de Garantia, es limitarà a les aportacions efectuades o compromeses, sense perjudici del que disposa l'article següent.
Article trenta-u. Efectes de la baixa
La baixa d'una cooperativa com a entitat adherida al Consorci suposa així mateix la baixa en el Fons de Garantia. Aquesta última tindrà els efectes següents:
a) No tindrà dret a la devolució de les quantitats aportades al Fons.
d) Haurà de continuar realitzant aportacions anuals fins que es cobresquen, si s'escau, les pèrdues incorregudes pel Fons derivades de les actuacions iniciades fins la data de la baixa.
c) La garantia del Fons quedarà limitada als saldos dels dipòsits garantits existents en el moment d'acordar-se la baixa pel Consell Rector del Consorci, durant tres mesos, per als comptes corrents a la vista i d'estalvi, i fins els seus venciments respectius, per a les imposicions a termini fix.
Article trenta-dos. Criteris d'actuació
Per a qualsevol disposició del patrimoni del Fons de Garantia es consideraran i ponderaran els aspectes següents:
a) Repercussions de la insolvència de l'entitat i previsió de la seua evolució futura.
b) Costos alternatius del pagament als socis dels dipòsits garantits amb liquidació de la Secció de Crèdit, d'una banda, i de les mesures d'ajuda i sanejament susceptibles d'aplicació, de l'altra.
c) Compromisos dels socis respecte a l'assumpció del cost de sanejament de l'entitat.
d) Capacitat i nivell de qualificació de la gestió de la cooperativa.
e) Responsabilitat dels socis, i en especial, dels membres del Consell Rector.
f) Possibilitat d'assumir el control de la gestió de la cooperativa pel Consorci.
g) Qualsevol altres que puguen jutjar-se rellevants.
Article trenta-tres. Mesures a adoptar
1. El Consell Rector podrà optar per l'aplicació de les mesures següents:
a) Comminar la cooperativa per a l'adopció de mesures encaminades a reconduir la deteriorada situació patrimonial.
b) Reflotar la Secció de Crèdit de la Cooperativa per mitjà de:
- Adquisició de riscos de dubtós cobrament i actius no rendibles.
- Assumpció de pèrdues.
c) Gestionar la venda o traspàs de la Secció de Crèdit de la Cooperativa a una altra entitat de crèdit, a instàncies de la mateixa cooperativa, considerant que:
- Sols es tindrà en compte aquesta mesura quan es considere econòmicament menys onerós que el procés de cobertura de la garantia.
- Davant diverses opcions amb cost econòmic equivalent per al Consorci es donarà preferència a entitats de crèdit cooperatiu.
d) Cobertura de les garanties fins al límit assegurat.
e) Qualsevol altra requerida per al compliment dels seus fins.
2. Quan hi haja proves suficients que en el deteriorament de la situació de la cooperativa haja influït, de forma decisiva, l'actuació negligent o dolosa del seu Consell Rector o d'algun dels seus membres, el Consorci podrà condicionar la utilització dels recursos del Fons en benefici d'una entitat al fet que l'Assemblea General adopte l'acord d'exercir l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector que pertoque en els termes previstos legalment. En aquest cas haurà d'atorgar poder suficient al Consorci perquè puga actuar com a representant seu en el procediment.
Article trenta-quatre. Comminació
1. Quan el Consell Rector, a la vista dels balanços i de la informació obtinguda dels informes d'auditoria o altres mitjans, en especials per mitjà de l'Institut Valencià de Finances, estime que les pèrdues expresses o tàcites d'una cooperativa adherida puguen posar en perill el normal funcionament i la necessària solvència d'aquesta, advertirà els seus administradors de la precària situació patrimonial i els comminarà perquè adopten, en el termini que es fixe, que no podrà ser inferior a quinze dies ni superior a dos mesos, les mesures necessàries per a restablir l'equilibri; tot això sense perjudici de les facultats que, per al control, inspecció i disciplina de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, són competència de l'Institut Valencià de Finances. Aquesta comminació haurà d'efectuar-se mitjançant el corresponent escrit de notificació.
2. La no adopció de les mesures esmentades a què fa referència l'apartat anterior i el seu incompliment podrà constituir causa d'exclusió del Consorci de l'entitat afecta d'acord amb el que disposa l'article 43.1.a) d'aquest reglament.
Article trenta-cinc. Suspensió de pagaments i fallida
1. Quan una entitat siga declarada judicialment en suspensió de pagaments podran ser designats dos interventors de les llistes que amb aquesta finalitat trameta el Consorci, a petició de l'autoritat competent, si s'escau.
2. Quan es donen els supòsits previstos legalment i es proveesca a la suspensió i la substitució dels òrgans de l'entitat suspesa, l'administrador podrà ser el mateix consorci.
3. Davant la declaració formal de la fallida en una entitat, d'acord amb les normes del Codi de Comerç i la Llei d'Enjudiciament Criminal, les funcions de comissari, dipositari i síndic podran ser assumides pel Consorci, a judici de l'autoritat competent.
Secció tercera
Règim econòmic del Fons d'Iliquiditat
Article trenta-sis. Objecte i caràcter
1. El Fons d'Iliquiditat tindrà com a finalitat donar suport a les cooperatives respecte als problemes de liquiditat de la seua Secció de Crèdit, possibilitant una actuació prèvia al Fons de Garantia.
2. El Fons d'Iliquiditat tindrà caràcter solidari.
Article trenta-set. Aportacions
1. Les Cooperatives amb Secció de Crèdit adherides al Consorci estaran obligades a mantenir en el Fons d'Iliquiditat un determinat percentatge sobre els dipòsits de la Secció de Crèdit, que serà establert pel Govern Valencià, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Les aportacions de les cooperatives al Fons d'Iliquiditat seran computables en el coeficient de disponibilitats líquides que han de mantenir les Seccions de Crèdit.
3. Per a determinar la quantia de les aportacions de les Cooperatives al Fons d'Iliquiditat es tindran en compte els dipòsits mantinguts pels socis al final de cada trimestre natural. Les actualitzacions trimestrals es realitzaran al llarg del segon mes següent a la data referida.
4. La baixa en el Consorci per part de les cooperatives comportarà el reemborsament de les aportacions efectuades per aquestes al Fons d'Iliquiditat, sense perjudici del que estableix l'article 39 d'aquest reglament.
Article trenta-vuit. Materialització
Els dipòsits mantinguts en el Fons d'Iliquiditat s'hauran de materialitzar preferentment en actius monetaris del mercat de diners.
Article trenta-nou. Rendiments
Els productes de les inversions del Fons d'Iliquiditat s'aplicaran, amb l'aprovació prèvia del Consell Rector, a retribuir els saldos mantinguts per les diferents entitats, descomptades les despeses de gestió imputables a aquestes inversions i una vegada atesa la cobertura de pèrdues o sanejaments derivats de la depreciació observada en la materialització del Fons, si s'escau.
Article quaranta. Criteris d'actuació
Per a la disposició dels recursos del Fons d'Iliquiditat es consideraran i ponderaran els aspectes següents:
a) Causes i repercussions de la iliquiditat transitòria i previsió de l'evolució futura de la situació de la cooperativa.
b) Possible necessitat d'actuació posterior del Fons de Garantia.
c) Qualsevol altres que puguen jutjar-se rellevants.
Article quaranta-u. Mesures a adoptar
Davant la sol.licitud de suports crediticis per part de la cooperativa, el Consell Rector del Consorci podrà optar per l'adopció de les mesures següents:
a) Concedir o denegar l'ajuda sol.licitada en el termini màxim d'un mes. S'entendrà desestimada la sol.licitud si transcorregut aquest termini no hi ha recaigut resolució expressa.
b) Instar la cooperativa per a l'adopció de mesures concretes si la iliquiditat té el seu origen en problemes estructurals o conjunturals amb caràcter reiterat.
c) Considerar la conveniència de la utilització del Fons de Garantia.
d) Qualsevol altra requerida per al compliment dels seus fins.
CAPÍTOL VI
Normes de conducta
Article quaranta-dos. Dels membres del Consell Rector
1. Els membres del Consell Rector s'hauran d'abstenir de realitzar, a més de les contingudes en qualsevol altra disposició prohibitiva, les conductes següents:
a) La utilització particular o la difusió d'informació de caràcter reservat, de la qual tinga coneixement com a membre del Consell Rector.
b) L'incompliment d'obligacions o compromisos que li siguen encomanats per aquest reglament o pel Consell Rector.
c) L'actuació pública o privada que perjudique notòriament la imatge o activitat del Consorci.
d) La no abstenció en les deliberacions i acords quan siga procedent, en virtut del que estableix l'article 8é. d'aquest reglament.
2. El Consell Rector podrà acordar la separació dels seus vocals, amb l'audiència prèvia d'aquests, quan provadament incórreguen en algun dels supòsits detallats en l'apartat anterior. A aquest efecte, se seguiran les prescripcions del procediment administratiu de sancions que resulten aplicables a les entitats de crèdit.
3. L'adopció de l'acord de separació serà independent de qualsevol actuació judicial que el Consorci decidís emprendre.
Article quaranta-tres. De les cooperatives adherides
1. Les cooperatives adherides no hauran de realitzar, a més de les prohibides en qualsevol altra disposició, alguna de les actuacions següents:
a) Incompliment de les obligacions o compromisos que li siguen atribuïts per la normativa d'ordenació i disciplina financera o per acord de comminació del Consell Rector, quan tinguen especial transcendència econòmica o social.
b) Reiteració en l'incompliment de les obligacions o compromisos que li siguen atribuïdes per la normativa d'ordenació i disciplina financera o per acord de comminació del Consell Rector.
c) Falta de tramesa de les dades i documents requerits o de veracitat en aquests quan amb això es dificulte l'apreciació de la vertadera situació patrimonial i econòmico-financera de la cooperativa.
d) Prevaldre's de la seua condició de soci per a assumir riscos desproporcionats, desenvolupar conductes manifestament imprudents o contràries a l'ordenament jurídic.
2. El Consell Rector podrà acordar l'exclusió del Consorci de les cooperatives adherides, amb audiència prèvia d'aquestes, quan provadament incórreguen en alguna de les actuacions detallades en l'apartat anterior. A aquest efecte, se seguiran les prescripcions del procediment administratiu de sancions que resulten aplicables a les entitats de crèdit.
CAPÍTOL VII
Extinció i liquidació
Article quaranta-quatre. Extinció
El Consorci s'extingirà per:
a) Llei de les Corts Valencianes.
b) El compliment de l'objecte per al qual fou creat, per acord del Govern Valencià, a instàncies del Conseller d'Economia i Hisenda, una vegada escoltat el Consell Rector.
Article quaranta-cinc. Liquidació
El procediment de liquidació del Consorci consistirà a:
a) Efectuar el retorn dels saldos corresponents a les entitats titulars dels comptes del Fons d'Iliquiditat, una vegada aplicats els rendiments i les despeses de gestió i també, si s'escau, les pèrdues o sanejaments per depreciacions en la seua materialització.
b) Distribuir en la mateixa proporció entre el patrimoni de la Generalitat Valenciana i les cooperatives adherides, els actius resultants de realitzar els béns, drets i obligacions del Fons de Garantia en el seu conjunt.
c) L'haver líquid resultant del Consorci passarà al patrimoni de la Generalitat Valenciana, llevat aquells elements patrimonials finançats en igual proporció junt amb les cooperatives, en aquest cas es reintegrarà aquesta proporció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En el termini màxim de tres mesos des de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana haurà de quedar constituït el Consell Rector del Consorci.
Segona
En el termini màxim de sis mesos des de la constitució del Consell Rector del Consorci s'aprovarà la plantilla del personal al seu servei, d'acord amb el que disposa l'article 17.2 d'aquest reglament.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Durant un període provisional i transitori d'un any des de l'inici del termini per a la presentació de sol.licituds d'adhesió al Consorci, els terminis recollits en l'article 21 d'aquest reglament s'entendran de vuit i setze mesos respectivament.
Segona
1. Les entitats que desitgen integrar-se en el Consorci i no acrediten el compliment dels requisits necessaris per a això podran proposar al Consell Rector, per a l'aprovació, un pla de mesures i accions que permeta regularitzar la seua situació, i també el termini de temps necessari, que no podrà excedir de cinc anys.
2. El Consell Rector del Consorci podrà acordar, per unanimitat dels seus membres, la concessió d'ajudes econòmiques per al millor compliment dels objectius previstos en els plans aprovats. Aquestes ajudes s'instrumentaran, si s'escau, amb els recursos dels Fons.
3. Una vegada regularitzada la situació de la cooperativa i complerts els requisits exigits per aquest reglament, podrà sol licitar la seua adhesió al Consorci.
Tercera
La primera aportació de les cooperatives al Fons de Garantia i al Fons d'Iliquiditat es determinarà basant-se en els dipòsits que apareguen en el balanç de situació de la Secció de Crèdit corresponent a l'últim trimestre natural anterior a l'aprovació de la seua adhesió al Consorci. En el termini d'un mes des d'aquesta última data, s'efectuarà el desemborsament de l'aportació, i des d'aqueix moment serà efectiu l'assegurament dels seus dipòsits fins al límit establert. L'aportació al Fons de Garantia es prorratejarà en funció del temps que reste fins acabar l'any natural.
Quarta
1. La primera proposta per al nomenament dels membres del Consell Rector representants de les cooperatives adherides, durant un període provisional i transitori d'un any, serà duta a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de la Comunitat Valenciana, segons les seues normes internes de funcionament, d'entre els candidats proposats pels consells rectors de les Cooperatives amb Secció de Crèdit.
2. En el primer nomenament que s'efectue després del període provisional i transitori a què fa referència l'apartat anterior, i a fi de permetre la renovació successiva per meitat dels vocals representants de les cooperatives adherides al Consorci que integren el Consell Rector, es determinaran els dos membres que veuran disminuït el seu mandat a tan sols dos anys.
Cinquena
Les Cooperatives amb Secció de Crèdit podran presentar sol.licituds d'adhesió al Consorci una vegada transcorregut un mes des de la constitució del seu Consell Rector.
Sisena
Fins que el Govern Valencià no establesca l'aportació obligatòria que les Cooperatives amb Secció de Crèdit han de realitzar al Fons d'Iliquiditat, els actius computables en la cobertura del coeficient de disponibilitats líquides seran:
a) Els saldos en caixa d'efectiu.
b) Els saldos de comptes a la vista en entitats de dipòsit.
Setena
1. Durant un període provisional i transitori de tres anys des de la constitució del Consell Rector del Consorci, les funcions atribuïdes al director general seran exercides pel director general de l'Institut Valencià de Finances, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda, sense que per l'exercici d'aquestes funcions perceba cap retribució.
2. Així mateix, durant el període provisional i transitori a què al.ludeix l'apartat anterior, l'exercici de les activitats inherents a la gestió del Consorci seran encomanades a l'Institut Valencià de Finances mitjançant l'oportú instrument de formalització. Per això, els pressupostos de la Generalitat Valenciana podran preveure assignacions directes al pressupost de l'Institut Valencià de Finances per aquest concepte.
3. Una vegada transcorregut el període esmentat, el Consell Rector decidirà sobre la conveniència de la continuïtat i renovació, si s'escau, del que estableixen els apartats anteriors.

linea