diari

RESOLUCIÓ 209/VIII, de 13 de març de 2013, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 2/2013, d'1 de març, d'actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica. [2013/2878]

(DOGV núm. 6990 de 25.03.2013) Ref. Base de dades 002901/2013

RESOLUCIÓ 209/VIII, de 13 de març de 2013, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 2/2013, d'1 de març, d'actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica. [2013/2878]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 13 de març de 2013, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, d'actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5 del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Resolució
El Ple de les Corts, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 2/2013, d'1 de març, d'actuacions urgents de gestió i eficiència en prestació farmacèutica i ortoprotètica.

València, 13 de març de 2013.- El president: Juan Gabriel Cotino Ferrer. El secretari primer: Antonio Clemente Olivert.

linea