diari

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2019/3122]

(DOGV núm. 8517 de 29.03.2019) Ref. Base de dades 002901/2019

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2019/3122]
S’han advertit errades en la publicació de l’ordre indicada (DOGV 8498, 04.03.2019), que es corregeixen de la següent manera:


ANNEX I

A) Cossos docents de professors d’ensenyament Secundari, Formació Professional, escoles oficials d’idiomes i Música i Arts Escèniques.

I. Experiència docent prèvia
1.2. Experiència en altres centres
1.2.a. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l’impartit pel cos a què s’opta en altres centres: 0,1500 punts
Per cada mes: 0,0125 punts
Documentació acreditativa

On diu:
«Certificat del director o de la directora amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l’experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d’aquesta certificació a la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/)»;

Ha de dir:
«Certificat del director o directora amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l’experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d’aquesta certificació a la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es/va/. També es pot acreditar adjuntant la vida laboral, acompanyada del contracte corresponent, en el qual s’especifique el nivell o etapa educativa del treball desenvolupat».


1.2.b. Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta en altres centres: 0,100 punts
Per cada mes: 0,0083 punts
Documentació acreditativa

On diu:
«Certificat del director o directora amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l’experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d’aquesta certificació a la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/»;

Ha de dir:
«Certificat del director o directora amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l’experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d’aquesta certificació a la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es/va/. També es pot acreditar adjuntant la vida laboral, acompanyada del contracte corresponent, en el qual s’especifique el nivell o etapa educativa del treball desenvolupat».


ANNEX II

On diu:
«COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
B) GUIA DOCENT
L’esmentada guia docent contindrà els següents elements mínims:

– Un mínim de cinc unitats didàctiques o blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge»;

Ha de dir:
«COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
B) GUIA DOCENT
L’esmentada guia docent contindrà els següents elements mínims:

– Un mínim de cinc blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l’assignatura i l’organització temporal del seu aprenentatge».


València, 27 de març de 2019.– El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

linea