diari

LLEI 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana [2015/3121]

(DOGV núm. 7500 de 08.04.2015) Ref. Base de dades 002989/2015

LLEI 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana [2015/3121]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

I

Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació, des que van ser creades, constituïxen un valuós instrument de col·laboració amb les institucions públiques, de suport als sectors econòmics de les seues demarcacions i d’impuls al desenrotllament econòmic i empresarial a la Comunitat Valenciana. Actualment desenrotllen servicis imprescindibles per a la modernització i competitivitat de les empreses en camps com ara la informació, formació, assessorament, dinamització, innovació, promoció exterior i interior de les empreses, arbitratge i mediació, gestió de programes, i servicis públics de millora de la competitivitat del teixit empresarial valencià, tant dins com fora de la Comunitat Valenciana, i donen suport a les empreses valencianes, especialment les pimes, de les seues respectives demarcacions.

Les cambres de comerç a la Comunitat Valenciana tenen una llarga trajectòria, des que en el Reial Decret de 21 de juny de 1911 es va instaurar l’anomenat model continental d’adscripció obligatòria i de contribució solidària per a totes les empreses. Este model es va mantindre fins a l’aprovació del Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació, que va instaurar un nou model cameral amb l’eliminació del recurs cameral permanent que fins a eixe moment representava la principal font de finançament.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 49.1.33.ª, atribuïx a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cambres oficials de comerç, indústria i navegació en el seu territori, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, i correspon a la Generalitat la competència de desplegament legislatiu i execució.
Esta llei desplega la Llei 4/2014, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i afecta, per tant, les cinc cambres actuals del nostre territori, les cambres d’Alcoi, Alacant, Castelló, Orihuela i València, a més del seu Consell de Cambres, constituït ja en 1978 per acord de totes les cambres, i formalment com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat per mitjà del Decret 81/1996, de 16 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es crea el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.


II

Esta llei consta de 42 articles que s’estructuren en set capítols, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dos disposicions finals.
El capítol I regula els principis generals, naturalesa i funcions de les cambres de la Comunitat Valenciana. Es manté la naturalesa de corporacions de dret públic tal com determina la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.
El capítol II inclou l’àmbit territorial de les cambres de la Comunitat Valenciana, que preserva l’actual model territorial i en facilita l’actuació en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
El capítol III establix la seua forma d’organització d’àmplia base democràtica i representativa del teixit empresarial de cada demarcació. Regula la conformació dels seus òrgans de govern: ple, comité executiu i president. Introduïx la legitimitat democràtica dels seus òrgans de govern per mitjà de l’elecció directa dels vocals del ple per mitjà del sufragi lliure, igual, directe i secret de totes les empreses de cada demarcació almenys en els seus dos terços i facilita la representació directa de les organitzacions empresarials més representatives i de les empreses de major aportació voluntària. S’incorpora la possibilitat de creació de comissions de treball, assessores o mixtes per a fomentar la participació de les empreses.
El capítol IV regula el règim electoral per a l’elecció dels membres dels òrgans de govern i amplia el sistema de garanties relatives al procés electoral, dret i exercici de vot, la convocatòria i publicitat del procés d’elecció, el funcionament de les juntes electorals, així com el procediment de presentació de candidats. S’introduïx per primera vegada el sistema de vot electrònic per a facilitar la participació dels electors.

En el capítol V es determina el règim jurídic, econòmic i patrimonial i el sistema de tutela de la Generalitat.
En el capítol VI es determinen les relacions de les cambres entre si, i amb altres ens públics o privats, així com amb les diverses administracions públiques i s’establix el sistema de relacions institucionals i intercamerals que es pretén fomentar com a millor forma d’abordar servicis, programes i projectes comuns, tant entre les cambres com amb la societat civil i les seues institucions.
El capítol VII inclou la regulació del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana com a corporació de dret públic i amb personalitat jurídica pròpia, al qual corresponen, entre altres, les funcions de representació, relació i coordinació del conjunt de cambres així com de consulta i col·laboració amb la Generalitat i restants institucions. S’introduïx el sistema de governança del consell com a òrgan superior de coordinació de les cambres a la Comunitat Valenciana i d’interlocució amb la Generalitat en el desplegament de les funcions publicoadministratives, si és el cas. Es garantix també un sistema equilibrat de representació territorial en els seus òrgans de govern.


CAPÍTOL I
Principis generals, naturalesa i funcions

Article 1. Objecte
La present llei té per objecte establir la regulació de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i, si és el cas, navegació de la Comunitat Valenciana, així com del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana, dins del marc fixat per la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.


Article 2. Naturalesa i règim jurídic
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana són entitats sense ànim de lucre i corporacions de dret públic, dependents de la Generalitat, que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públicament i especialment amb la Generalitat, sense detriment dels interessos privats que puguen perseguir. Per al compliment dels seus fins gaudixen de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. La seua estructura i funcionament hauran de ser democràtics.
2. Serà aplicable a les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana, amb caràcter supletori, la legislació referent a l’estructura i funcionament de les administracions públiques quan siga conforme amb la seua naturalesa i finalitats.

3. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana s’ajustaran al que disposa la Llei 4/2014, bàsica de les cambres oficials, en esta llei i a les normes de desenrotllament que es dicten.

Article 3. Funcions
1. Las cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana tindran les funcions següents de caràcter públic administratives:
a) Expedir certificats d’origen i demés certificacions relacionades amb el tràfic mercantil, nacional i internacional, en els supòsits previstos en la normativa vigent.
b) Recopilar els costums i els usos mercantils, com també les pràctiques i els usos dels negocis i emetre certificacions quant a la seua existència.
c) Proposar a les administracions públiques totes les reformes o mesures que consideren necessàries o convenients per al foment del comerç, la indústria, els servicis i la navegació.
d) Col·laborar en l’elaboració, desplegament, execució i seguiment dels plans que es dissenyen per a l’increment de la competitivitat del comerç, la indústria, els servicis i la navegació.
e) Ser òrgan d’assessorament de les administracions públiques, en els termes que s’establixquen, per al desplegament del comerç, la indústria, els servicis i la navegació.
f) Desplegar activitats de suport i estímul al sector exterior, en especial en exportació, d’acord amb el que hi ha descrit en el Pla cameral d’internacionalització.
g) Participar amb les administracions competents en l’organització de la formació pràctica en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional, en especial en la selecció i validació de centres de treball i empreses, en la designació i formació de tutors dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació, sense perjudici de les funcions que puguen atribuir-se a les organitzacions empresarials en este àmbit.
h) Tramitar els programes públics d’ajudes a les empreses en els termes que s’establixquen en cada cas, com també gestionar els servicis públics relacionats amb les mateixes quan la seua gestió li corresponga a l’administració.
i) Portar un cens públic de totes les empreses, com també dels seus establiments, delegacions i agències radicades en la seua demarcació.
j) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i assessorament per a la creació d’empreses i actuar de finestreta única per a constituir-les, quan hi siguen requerides.
k) Col·laborar o promoure amb les administracions públiques la simplificació administrativa en els procediments per a l’inici i desplegament d’activitats econòmiques i empresarials, com també la millora de la regulació econòmica empresarial.
l) Impulsar actuacions dirigides a l’increment de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, i fomentar la innovació i transferència tecnològiques a les empreses.
m) Col·laborar amb les administracions públiques mitjançant la realització d’actuacions materials per a la comprovació del compliment dels requisits legals i verificació d’establiments mercantils i industrials, complint amb el que hi ha establert en la normativa general i sectorial vigent.
n) Impulsar i col·laborar amb les administracions públiques en la implantació de l’economia digital de les empreses.
2. També correspondrà a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació desplegar les funcions públiques administratives que s’enumeren a continuació:
a) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i assessorament i en totes les actuacions referides a fomentar la cultura de l’emprenedoria, de suport als emprenedors i a la competitivitat.
b) Expedir les certificacions i visar i comparar tot tipus de documents relacionats amb l’activitat empresarial que voluntàriament li sol·liciten les empreses.
c) Elaborar les estadístiques, enquestes d’avaluació i estudis que considere necessaris per a l’exercici de les seues competències.

d) Col·laborar amb l’administració competent informant, si escau, els estudis, treballs i accions que es realitzen per a la promoció del comerç, la indústria, els servicis i la navegació.
e) Desplegar els treballs d’estudi i assistència tècnica, que per l’administració competent en matèria de comerç, li siguen encomanats.
f) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i col·laboració amb les administracions públiques competents.
g) Promoure i cooperar en l’organització de fires i exposicions, i estar representades en el comitè organitzador de cada fira comercial oficial, conforme al que hi ha disposat en la normativa corresponent.
h) Col·laborar en els programes de formació establerts per centres docent públics o privats i, si escau, per la Generalitat.
i) Col·laborar amb la Generalitat per a facilitar informació i orientació sobre el procediment d’avaluació i acreditació per al reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, com també en l’aportació d’instal·lacions i servicis per a la realització d’algunes fases del procediment, quan les administracions susdites ho establixquen.
j) Informar els projectes de normes emanats de la Generalitat que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, els servicis o la navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determine.
k) Desplegar activitats de desplegament i estímul a la internacionalització i el comerç exterior, en col·laboració amb les administracions competents en la matèria.
l) Gestionar els registres públics autonòmics relacionats amb l’activitat econòmica i empresarial que, si escau, li siguen encomanats per la Generalitat.
m) Qualsevol altra funció que la Generalitat, en l’exercici de les seues competències, considere necessària.
3. Las cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació podran dur a terme altres activitats, que tindran caràcter privat i es prestaran en règim de lliure competència, que contribuïsquen a la defensa, suport o foment del comerç, la indústria, els servicis i la navegació, o que siguen d’utilitat per al desplegament de les finalitats indicades i, en especial, establir servicis d’informació i assessorament empresarial. Així mateix, podran difondre i impartir formació amb relació a l’organització i gestió de l’empresa; prestar servicis de certificació i homologació de les empreses i crear, gestionar i administrar borses de franquícia, de subproductes, de subcontractació i de residus, com també llotges de contractació, complint els requisits exigits en la normativa sectorial vigent per a l’exercici d’estes activitats.

També podran realitzar activitats de mediació i d’arbitratge mercantil nacional i internacional, de conformitat amb el que hi ha establert en la legislació vigent.
4. Per al desplegament adequat de les seues funcions, i amb l’autorització prèvia de l’administració tutelar, les cambres oficials, cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació, podran promoure o participar en tota classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils, com també celebrar els oportuns convenis de col·laboració. L’administració tutelar determinarà els mecanismes de seguiment corresponents.
5. L’autorització a què fa referència l’apartat anterior no implicarà, en cap cas l’assumpció de cap responsabilitat, ni principal ni subsidiària, per part de l’administració tutelar amb relació als drets i les obligacions derivats de les actuacions de les cambres de comerç en l’àmbit de les seues activitats privades.
6. Per al desplegament adequat de les seues funcions les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació com també el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació podran realitzar totes aquelles activitats que se’ls assignen per les administracions públiques mitjançant contracte programa, comanda o delegació de funcions. A tal fi subscriuran els convenis als quals fa referència l’article 4.1.c i d del Text refós de la llei de contractes del sector públic, en els quals es determinaran les funcions assignades, els objectius anuals i els indicadors de la gestió realitzada, i el sistema de finançament dels costos de la dita activitat. En el desplegament de les funcions públiques administratives, es garantirà una adequada coordinació amb les administracions públiques mitjançant la firma dels instruments de col·laboració oportuns com també a través dels plans d’actuacions que, si escau, dicten les administracions competents per raó de la matèria. Així mateix, les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació i el Consell de Cambres Oficiales de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació, podran subscriure convenis o altres instruments de col·laboració per a garantir una adequada coordinació de les seues actuacions amb les dutes a terme amb les organitzacions empresarials.

7. En el desplegament de les funcions públiques administratives, les cambres garantiran la seua imparcialitat i transparència.
8. En el desplegament de totes les seues activitats, les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana respectaran les condicions d’accessibilitat de les persones amb discapacitat en els termes que establixca la normativa d’aplicació.
La informació que es facilite, sota qualsevol format, i en general, els servicis d’atenció al destinatari i les seues instal·lacions, hauran de ser accessibles a les persones amb discapacitat, per a la qual cosa es tindran en compte les necessitats dels distints tipus de discapacitat, posant a la seua disposició els mitjans i els suports, i realitzant els ajusts raonables quan calga.

CAPÍTOL II
Àmbit territorial

Article 4. Àmbit territorial
1. De conformitat amb el que hi ha disposat en l’article 6 de la Llei 4/2014, bàsica de les cambres oficials, en cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana existirà una cambra oficial de comerç, indústria, servicis i navegació amb competència en tot l’àmbit provincial, sense perjudici que puguen coexistir amb cambres de distint àmbit territorial.
2. Hi ha, així mateix, cambres locals a Alcoi i Orihuela, amb competència en el respectiu terme municipal, a les quals se’ls aplica les disposicions de la present llei.
3. Les cambres locals podran dissoldre’s en els termes i d’acord amb el procediment que reglamentàriament s’establisca, per acord del ple respectiu adoptat en sessió convocada per a això. Per a la validesa de l’acord es requerirà el vot favorable, almenys, de les dos terceres parts dels membres del ple i la posterior aprovació del Consell. Així mateix, amb l’acord previ adoptat pel ple, amb subjecció al procediment que reglamentàriament s’establisca, estes cambres d’àmbit inferior al provincial, podran instar la integració en la cambra provincial corresponent. Per a la validesa de l’acord és necessari el vot favorable, almenys, de les dos terceres parts dels membres del ple i la posterior aprovació del Consell, amb un informe previ del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana i de la cambra en la qual s’haja d’integrar. Les cambres que s’extingisquen com a conseqüència de la integració en una altra de major àmbit territorial podran funcionar com a delegacions d’esta en la demarcació territorial que en cada cas es determine.


Article 5. Creació de delegacions
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana poden crear delegacions o nomenar delegats dins de la seua demarcació territorial, d’acord amb el procediment que reglamentàriament s’establisca i amb l’autorització prèvia de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.
2. Els delegats podran assistir a les sessions del ple de les cambres, amb veu i sense vot, quan ho determine el reglament de règim interior.


CAPÍTOL III
Organització

Article 6. Organització
1. De conformitat amb el capítol II de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, els òrgans de govern de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació són el ple, el comité executiu i el president. Igualment, les cambres comptaran amb un secretari general, personal directiu i el personal laboral necessari per a l’exercici correcte de les seues funcions. Així mateix, podran comptar amb un director gerent.
2. No poden formar part dels òrgans de govern, ser nomenats secretari general ni ocupar els llocs directius assenyalats en este article els que estiguen inhabilitats per a ocupació o càrrec públic.
3. Reglamentàriament es determinaran les funcions, el règim jurídic, l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana.

Article 7. El ple
1. El ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra, que està compost per un nombre no inferior a 10 ni superior a 60 vocals. El reglament de règim interior de cada cambra determinarà, dins de l’interval citat, el nombre de vocals que componen el ple.
2. Els vocals que componen el ple estaran determinats en els grups següents:
a) Dos terços dels vocals del ple han de ser els representants de totes les empreses pertanyents a les cambres en atenció a la representativitat dels diversos sectors econòmics. Estos vocals seran triats per mitjà de sufragi lliure, igual, directe i secret, entre totes les persones físiques i jurídiques que exercisquen una activitat comercial, industrial, de servicis i de navegació en la demarcació.
L’elecció es realitzarà d’acord amb la classificació en grups atenent la importància econòmica relativa dels diversos sectors de l’economia de cada demarcació. Per a determinar l’estructura per sectors econòmics s’han de tindre en compte els indicadors del producte interior brut, nombre d’empreses i d’ocupats de cada sector, així com, si és el cas, la contribució a l’exportació. Reglamentàriament s’establirà la forma de càlcul de la distribució sectorial i del nombre de vocals per a cada sector atenent sempre criteris objectius i fonts oficials. L’assignació del nombre de vocals per cada grup ha de ser ponderada i equilibrada, i s’ha de determinar motivadament per a cada elecció.

b) La representació del terç restant es realitzarà de la manera següent:
b.1) El 40 % correspondrà a representants d’empreses i persones de prestigi reconegut en la vida econòmica valenciana dins de la circumscripció de cada cambra, designats a proposta de les organitzacions intersectorials i territorials més representatives de la Comunitat Valenciana. L’administració tutelar determinarà les organitzacions que puguen presentar estes propostes d’acord amb la seua representació territorial i implantació en la Comunitat i seran estes organitzacions les que presentaran una llista de candidats proposats en el nombre que corresponga a les vocalies a cobrir.
b.2) El 60% correspon a representants de les empreses de major aportació voluntària en cada demarcació.
Reglamentàriament s’establirà el sistema d’elecció d’estos representants.
3. Poden assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot, en nombre màxim de deu, les persones de prestigi reconegut de la vida econòmica de l’àmbit territorial de demarcació de la cambra. Amb este fi, el president ha de proposar als vocals de les lletres a i b de l’apartat 2 una llista de candidats que supere en un terç el nombre de vocalies a triar. Estes persones seran triades, almenys per majoria simple en votació individual i secreta, pels membres del ple.
4. Els membres del ple enumerats en les lletres a i b de l’apartat 2 han de triar el president de la cambra, en la forma que, d’acord amb el que establix reglamentàriament, determine el reglament de règim interior de cada cambra. El president ha de tindre la condició de vocal electiu segons l’apartat 2.a d’este article.
5. El secretari general i el director gerent, si n’hi havia, assistiran, amb veu però sense vot, a les reunions del ple.
6. Correspon al conseller que detinga les competències en matèria de comerç, o a la persona que hi delegue, presidir la sessió constitutiva del ple.
7. El mandat dels vocals del ple és de quatre anys i la condició de membre és indelegable.
8. L’estructura i composició del ple, pel que fa a la distribució per grups, es revisarà i actualitzarà cada quatre anys. Per a esta revisió i actualització es tindran en compte les variables relacionades amb el creixement econòmic dels diferents sectors econòmics, tenint en consideració l’aportació al PIB, el nombre d’empreses, l’ocupació i l’exportació. En tot cas, la revisió i l’actualització susdites s’aprovaran, si més no, tres mesos abans de la renovació reglamentària del ple.

9. Per a tot allò que no preveu esta llei s’apliquen les disposicions sobre òrgans col·legiats que recull el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 8. El comité executiu
El comité executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la cambra i estarà format per les persones que detinguen la presidència, vicepresidències, la tresoreria i els membres del ple que es determinen. El nombre de membres del comité executiu no pot ser superior a nou. La conselleria que tinga les competències en matèria de comerç ha de designar un representant que ha de ser necessàriament convocat a les reunions de l’indicat òrgan de govern. Així mateix, les persones que detinguen la secretaria general i la direcció gerència, si n’hi havia, assistiran, amb veu però sense vot, a les reunions del comité executiu.

Article 9. El president o presidenta
El president o presidenta, que serà triat pel ple en la forma que determine el reglament de règim interior, té la representació de la cambra i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, i és responsable de l’execució dels acords, de conformitat amb el que establix l’article 12 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials.


Article 10. Pèrdua de la condició de membre del ple i del comité executiu
1. Es perd la condició de membre del ple i del comité executiu:

a) Quan per circumstàncies sobrevingudes deixe de concórrer algun requisit necessari d’elegibilitat previst legalment.
b) Per no haver pres possessió dins del termini reglamentari.
c) Per falta injustificada d’assistència a les sessions del ple o del comité executiu, respectivament, durant tres vegades dins de l’any, sense perjuí de tràmit d’audiència davant del ple.
d) Per dimissió o renúncia.
e) Per qualsevol causa que l’incapacite per a l’exercici del càrrec.

f) Per defunció.
g) Per extinció de la persona jurídica de la qual ostentara la representació en l’elecció o designació com a membre dels òrgans de govern.

h) Per revocació del nomenament en el cas dels vocals referits en l’article 7.2.b.
j) Per la no-realització d’aportacions voluntàries durant el període en què haja resultat electe en representació dels vocals de l’article 7.2.b.2.
2. Amb independència de la terminació normal dels seus mandats, el president o presidenta i els membres del comité executiu poden cessar del càrrec:
a) Per la pèrdua de la condició de membre del ple.
b) Per acord del ple, adoptat per majoria de dos terços dels membres, segons el que reglamentàriament s’establisca.
c) Per renúncia que no implique la pèrdua de la condició de vocal del ple.

Article 11. Òrgans d’assessorament i comissions de treball
Les cambres podran crear òrgans assessors i comissions de treball consultives de caràcter especialitzat en què es podran integrar, a més dels membres del ple, altres empresaris o empresàries, professionals i persones de prestigi reconegut per a elaborar projectes, estudis o dictàmens sobre les diverses matèries que siguen de la seua competència. Estos òrgans i comissions poden ser permanents o de duració determinada, temàtiques o sectorials. El seu funcionament és democràtic i els acords es prenen per majoria simple. Els seus acords no són vinculants.


Article 12. Reglament de règim interior i codi de bones pràctiques

1. De conformitat amb l’article 16 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, cada cambra té un reglament de règim interior propi, que serà proposat pel ple i aprovat per la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, la qual podrà també promoure’n la modificació.
2. En el reglament de règim interior constaran, entre altres extrems, l’estructura del ple, les seues funcions, el nombre i forma d’elecció dels membres del comité executiu i les normes de funcionament dels òrgans de govern.
3. Així mateix, les cambres han d’elaborar un codi de bones pràctiques que garantisca la imparcialitat i transparència en el desenrotllament de les seues funcions publicoadministratives.

CAPÍTOL IV
Règim electoral

Article 13. Cens
1. Cens públic
Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació elaboraran un cens públic d’empreses de què formaran part les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exercisquen les activitats comercials, industrials, de servicis i navilieres al territori de la Comunitat Valenciana, per a l’elaboració del qual comptaran amb la col·laboració de l’administració tributària competent com també d’altres administracions que aporten la informació necessària, garantint, en tot cas, la confidencialitat en el tractament i l’ús exclusiu de la dita informació.
Per a l’elaboració del cens públic d’empreses les administracions tributàries facilitaran a les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana les dades de l’impost sobre activitats econòmiques i les censals de les empreses que siguen necessàries. Únicament tindran accés a la informació facilitada per l’administració tributària els empleats de cada cambra que determine el ple.

Esta informació s’emprarà per a l’elaboració del cens públic d’empreses, per al compliment de les funcions publicoadministratives que la present llei atribuïx a les cambres com també per a l’elaboració del cens electoral.
Dit personal tindrà, amb referència a les dades indicades, el mateix deure de sigil que els funcionaris de l’administració tributària. L’incompliment d’este deure constituirà, en tot cas, infracció molt greu de conformitat amb el seu règim disciplinari.
2. Publicitat del cens electoral
a) Obert el procés electoral, i dins dels terminis que reglamentàriament s’establisquen, les cambres hauran d’exposar els seus censos al públic, en el domicili corporatiu, en les seues delegacions i en aquells altres llocs que estimen d’interès per a afavorir la participació. De la mateixa manera es facilitarà l’accés al cens a través de procediments electrònics de consulta.
b) Les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les empreses en els grups i categories corresponents podran presentar-se des del moment que s’inicie l’exposició dels censos al públic fins al terme del termini que reglamentàriament s’establisca.
c) Correspon al comitè executiu de la cambra resoldre les reclamacions a què es fa referència en l’apartat anterior, en els terminis que reglamentàriament es determinen.

Article 14. Convocatòria d’eleccions
Una vegada obert el procés electoral pel ministeri que detinga les competències en la matèria, correspondrà a la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres dels plens de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana.


Article 15. Publicitat de la convocatòria
La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Cada cambra en farà publicitat com a mínim en les seus socials i en les delegacions, així com en els llocs i pels mitjans de comunicació, tant físics com electrònics, que considere més oportuns i que tinguen la màxima difusió en el seu àmbit territorial o sector empresarial.

Article 16. Contingut de la convocatòria
En la convocatòria s’ha de fer constar:
a) Els dies i hores en què cada grup ha d’emetre el vot per a l’elecció dels seus representants.
b) El nombre de col·legis electorals i els llocs on hagen d’instal·lar-se.
c) Els requisits i els terminis per a l’exercici del vot electrònic.
d) Les seus de les juntes electorals.

Article 17. Juntes electorals
1. De conformitat amb el que disposa l’article 18.2 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, per a garantir l’objectivitat i transparència de les eleccions, es constituiran juntes electorals, amb la composició i funcions que es determinen reglamentàriament, de manera que es garantisca la seua actuació independent i eficaç.
2. Les juntes electorals es constituiran, una vegada publicada la convocatòria d’eleccions, en el termini que reglamentàriament s’establisca i estaran integrades per tres representants dels electors de les cambres i dos funcionaris designats per la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, a un dels quals e li atribuirà l’exercici de les funcions de president.
3. El president nomena el secretari de la junta electoral amb veu però sense vot entre funcionaris de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.
4. Les juntes electorals tenen àmbit provincial.
5. El mandat de les juntes electorals es prolongarà, després de la celebració de les eleccions, fins a la convocatòria del ple.

Article 18. Presentació i proclamació de candidats
1. Publicada la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana s’obrirà el termini per a la presentació de candidatures davant de la secretaria general de cada cambra. Les candidatures seran avalades per la firma, com a mínim, del quatre per cent dels electors del grup corresponent. Si el nombre d’electors del grup fóra superior a dos-cents, serà suficient amb la firma de deu electors per a la presentació del candidat.
2. La proclamació dels candidats, després de comprovar el compliment dels requisits exigits per a la presentació de candidatures, correspon a la junta electoral respectiva.
3. La junta electoral ha de reflectir en una acta la proclamació de candidats i les incidències hagudes i n’ha d’enviar una còpia compulsada a la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç i fer-ne publicitat del contingut per mitjà d’un anunci fixat en el domicili de la cambra i les seues delegacions i publicat almenys en un dels diaris de major difusió de la seua circumscripció.
4. Els terminis de presentació i proclamació dels candidats es determinaran reglamentàriament.

Article 19. Exercici del vot
1. L’exercici del dret de vot s’exercirà de forma presencial i indelegable o per mitjans electrònics, per a facilitar el dret a participar en les eleccions camerals.
2. Quan s’exercisca el dret de vot a través de mitjans electrònics es garantirà la senzillesa, transparència, seguretat, confiabilitat, i eficiència del procés electoral, segons els requisits que s’establisquen reglamentàriament. Així mateix, haurà de garantir-se a través dels mitjans usuals de certificació electrònica, un sistema d’identificació i autentificació dels participants en el procés, de no traçabilitat del vot i els votants, i del principi d’unicitat de vot.

Article 20. Recurs ordinari
Contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens electoral i els de les juntes electorals es pot interposar un recurs davant de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.

CAPÍTOL V
Règim jurídic, econòmic i patrimonial

Article 21. Tutela
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell estaran subjectes en l’exercici de les seues activitats a la tutela de la Generalitat, a través de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.
2. La funció de tutela comprén l’exercici de les potestats administratives d’aprovació, fiscalització, resolució de recursos, suspensió i dissolució a què es referixen els articles 35, 36 i 37 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials.

Article 22. Extinció
Quan en aplicació de l’article 37 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, es produïsca l’extinció d’una cambra, la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç adoptarà les mesures necessàries per a garantir que les persones físiques i jurídiques adscrites a la cambra extinta reben els servicis propis de les cambres.

Article 23. Recursos
1. Les resolucions de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana i del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana dictades en exercici de les seues funcions publicoadministratives, així com les que afecten el seu règim electoral, seran recurribles davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, previ recurs administratiu formulat davant de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.
2. Les actuacions de les cambres en altres àmbits i, especialment, les de caràcter mercantil, civil i laboral es dilucidaran davant dels jutjats i tribunals competents.

Article 24. Règim econòmic
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana disposaran dels recursos i els ingressos següents:
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels servicis que presten en general per l’exercici de les seues activitats.
b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.
c) Les aportacions voluntàries d’empreses, persones físiques o jurídiques, o entitats mercantils, com també les aportacions per mecenatge o patrocini d’activitats o programes.
d) Els llegats i donatius que pogueren percebre.
e) Els recursos que, si escau, les administracions públiques pogueren destinar a sufragar les seues despeses de funcionament, el cost dels servicis públics administratius contemplats en l’article 5 d’esta llei o la gestió de programes que els siguen encomanats mitjançant convenis, delegacions de funcions, encàrrecs de gestió o contractes programa.
f) Els procedents de la fixació de taxes i preus públics que, si escau, pogueren establir-se per la prestació de servicis públics administratius gestionats per delegació de les administracions públiques i finançades pels usuaris d’estos servicis.
g) Les subvenciones públiques consignades en els pressuposts generals de la Generalitat en línies nominatives o finalistes.
h) Les procedents d’operacions de crèdit que es realitzen i de qualsevol altre sistema de finançament.
i) Els que la Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Espanya determine a través dels plans camerals d’internacionalització o competitivitat, contemplats en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril i els d’àmbit específic de la Comunitat Valenciana contemplats en la present llei.
j) Els procedents de la Unión Europea per la gestió de programes europeus.
k) Els derivats de la seua participació en societats mercantils o entitats de gestió privades per al compliment de les seues finalitats o la prestació de servicis a les empreses.
l) Qualsevol altres que els puguen ser atribuïts per la llei, en virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic.
2. La disposició de béns patrimonials haurà de comptar amb l’autorització de l’administració tutelar, quan es tracte de béns immobles. En cas d’altre tipus de béns, l’administració tutelar determinarà els supòsits en els qual calga l’autorització en funció de l’abast econòmic.


CAPÍTOL VI
Relacions institucionals i intercamerals

Article 25. Relacions institucionals i intercamerals
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana, per al millor compliment de les funcions, podran establir entre si o amb administracions públiques i la resta d’ens públics i privats, els convenis o instruments de col·laboració oportuns, i n’han de donar compte a la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, en els supòsits que reglamentàriament es determinen.
2. Els convenis o instruments de col·laboració especificaran necessàriament l’abast i objectius de la col·laboració, així com la forma orgànica, funcional i financera de portar-los a cap.
3. Quan es tracte de convenis o instruments de col·laboració en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la Generalitat, o que afecten les cambres de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt o en programes i funcions publicoadministratives gestionats en l’àmbit de la Comunitat, seran instrumentats a través del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat.

Article 26. Relacions amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Espanya
De forma especial s’instrumentaran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris per a la implementació de les actuacions previstes en els plans camerals d’internacionalització i competitivitat, establits en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, en allò que corresponga a les actuacions previstes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i de les funcions a què es referix l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials. De la mateixa manera, s’instrumentaran els mecanismes de col·laboració i coordinació necessaris perquè la implementació de les actuacions previstes en estos plans es complementen amb els plans i actuacions que, si tenen els mateixos objectius, la Generalitat puga establir en col·laboració amb les cambres de la Comunitat Valenciana a la Comunitat Valenciana.

Article 27. Relacions intercamerals entre les cambres valencianes i altres cambres
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana podran desenrotllar projectes, establir acords i gestionar servicis, en cooperació amb altres cambres de comerç per a millorar la seua eficàcia i atendre els interessos econòmics territorials de les seues empreses.
2. De forma especial es promourà la col·laboració amb les Cambres de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació del territori de l’espai econòmic mediterrani espanyol i amb les cambres dels territoris limítrofs amb la Comunitat, així com amb aquelles que compartisquen interessos comuns amb els de la Comunitat Valenciana.
3. Les relacions intercamerals entre les cambres oficials de la comunitat valenciana i altres cambres, si es referixen a l’àmbit autonòmic o al desenrotllament de les funcions publicoadministratives, es coordinaran des del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Article 28. Relacions amb organitzacions i institucions econòmiques i socials
1. Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana podran establir acords de col·laboració amb institucions econòmiques i socials, especialment amb les universitats de la Comunitat Valenciana per a acostar la investigació a les empreses i afavorir la transferència de coneixements que abonen la innovació i la formació especialitzada.
2. Les cambres de la Comunitat Valenciana podran subscriure acords de col·laboració amb les organitzacions empresarials i econòmiques per a desenrotllar servicis dirigits a les empreses que responguen a les seues necessitats i que n’eviten la duplicitat i n’augmenten l’eficàcia i l’eficiència.

Article 29. Representació en institucions i organismes de la Comunitat Valenciana
La representació i participació de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana en organismes i institucions públiques o privades d’àmbit autonòmic, en els quals siga requerida la representació cameral, es realitzaran de forma col·legiada des del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana. El comité executiu del consell nomenarà estos representants per majoria simple de vots i de cambres presents, i en donarà compte al ple immediatament posterior a la celebració del comité corresponent.
CAPÍTOL VII
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana

Article 30. Naturalesa
1. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana es configura com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat, sense detriment dels interessos privats que puga perseguir. La seua estructura i funcionament han de respondre i regir-se per principis democràtics.
2. El consell està integrat per representants de la totalitat de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana. També representarà de forma equilibrada l’estructura territorial i empresarial de les tres províncies valencianes i, si és el cas, de les peculiaritats locals.
3. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els servicis i la navegació de la Comunitat Valenciana, així com la coordinació, direcció i, si és el cas, la gestió, de les competències publicoadministratives que se li puguen atribuir.

Article 31. Denominació
El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana pot adoptar també la denominació de «Cambres de la Comunitat Valenciana».

Article 32. Funcions
1. Són competències atribuïdes al consell, que les exercirà directament o a través de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació corresponents, les següents:
a) Representar el conjunt de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana davant de les administracions públiques, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Espanya i la resta d’entitats, públiques o privades, en l’àmbit autonòmic i estatal.
b) Impulsar, coordinar i dirigir les actuacions comunes del conjunt de les cambres a la Comunitat Valenciana. Esta funció s’exercirà especialment en els plans camerals d’internacionalització i competitivitat establits en els articles 22 i 23 de la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, així com dels que es pogueren derivar de les funcions publicoadministratives previstes en l’article 3 d’esta llei o en els plans que puguen desenrotllar-se per al conjunt de les cambres d’Espanya, d’acord amb l’administració estatal, quan afecte la Comunitat Valenciana en el seu conjunt.
c) Realitzar la funció consultiva informant dels projectes de normes emanats de la Generalitat que afecten directament els interessos generals del comerç, la indústria, els servicis i la navegació, en els casos i amb l’abast que l’ordenament jurídic determine.
d) Col·laborar amb la Generalitat, en els supòsits en què esta el requerisca, informant o realitzant estudis, estadístiques, projectes, treballs i accions que afavorisquen el desenrotllament territorial i empresarial i la vertebració econòmica de la Comunitat Valenciana, especialment quan afecten l’ordenació del territori, la localització i ordenació comercial i industrial, el turisme, el medi ambient, l’emprenedoria i la competitivitat empresarial, la promoció exterior de la Comunitat Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar l’eficiència empresarial.
e) Assessorar la Generalitat en temes referents al comerç, la indústria, els servicis i la navegació, a iniciativa pròpia o quan esta ho requerisca, així com proposar-li totes les reformes que estime necessàries per a la defensa i foment d’aquells.
f) En els supòsits i amb les condicions i abast que establisca la Generalitat, li correspondrà, si és el cas, tramitar programes públics d’ajudes i incentius a les empreses, gestió de servicis públics, exercici de les funcions publicoadministratives que se li atribuïsquen, encomanen o deleguen, i participar en els projectes d’infraestructures i servicis comuns que afecten el conjunt de la Comunitat Valenciana.
g) Participar i gestionar, si és el cas, fons de la Unió Europea dirigits a la millora de la competitivitat de les empreses, el desenrotllament territorial i la generació de riquesa i ocupació a la Comunitat Valenciana.
h) Exercir activitats de mediació, així com d’arbitratge mercantil, quan per la naturalesa i l’àmbit territorial d’estes activitats siga requerit per les cambres per a això i de conformitat amb la legislació.

i) Representar el consell en l’òrgan superior de govern de les institucions firals, d’acord amb el que disposa la normativa corresponent.

j) Prestar altres servicis o realitzar altres activitats, a títol onerós o lucratiu, que redunden en benefici dels interessos representats per les cambres que l’integren.
k) Qualsevol altra funció de caràcter publicoadministratiu que li encomane o delegue la Generalitat.
2. Les funcions publicoadministratives d’àmbit autonòmic seran atribuïdes al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació i executades per cada cambra en la seua demarcació. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana exercirà les funcions generals de direcció, coordinació, control i avaluació d’estes funcions publicoadministratives i establirà els plans de treball necessaris per a garantir l’adequada coordinació d’estes, garantint l’eficàcia, imparcialitat, transparència i accessibilitat de les empreses de la Comunitat Valenciana a estos servicis amb independència d’on es localitzen. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana o qualsevol cambra de la Comunitat Valenciana podran assumir la prestació directa d’estes funcions publicoadministratives de conformitat amb el que preveu l’ordenament jurídic.
3. Per a l’exercici d’estes funcions i amb l’autorització prèvia de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana podrà promoure o participar en qualsevol classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils, així com establir els convenis de col·laboració oportuns.

Article 33. Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern i administració del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana són el ple, el comité executiu i el president.
2. La composició, les funcions, el règim jurídic i d’organització i el funcionament dels òrgans de govern del consell s’establiran reglamentàriament d’acord amb els principis generals establits en esta llei.

3. La conselleria que tinga les competències en matèria de comerç designarà una persona representant que, sense condició de membre, tindrà veu però no vot en les sessions dels òrgans col·legiats del consell, a les quals haurà de ser convocat en les mateixes condicions que els seus membres.
4. No poden formar part dels òrgans de govern i administració ni ser nomenats ni ocupar el lloc de director o directora general del consell les persones que estiguen inhabilitades per a ocupació o càrrec públic.

Article 34. El ple
1. El ple és l’òrgan superior de deliberació, representació i govern del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
2. El ple estarà compost pels presidents de cada una de les cambres que l’integren, i els vocals, en nombre no superior a quinze, que seran designats pels plens de les cambres, d’entre els membres, en la forma i nombre de representants per cambra que reglamentàriament es determine, tenint en compte per a fixar-lo el nombre d’empreses, nombre d’empleats i aportació al PIB de la Comunitat que corresponga a cada una de les demarcacions. Assistirà al ple amb veu i sense vot el director general del consell.
3. La designació dels membres de ple del consell l’han de fer els plens de cada una de les cambres.
4. Correspon al ple del consell:
a) Aprovar el reglament de règim interior i les seues modificacions.
b) Aprovar el pressupost i la seua liquidació.
c) Designar els representants del consell en els diversos organismes.
d) Nomenar i cessar el director general del consell.
e) Informar prèviament sobre la integració de cambres.
f) Crear comissions consultives.
g) Elaborar ponències.
h) Aprovar i modificar la plantilla de personal.
i) Autoritzar convenis o actes de disposició en els supòsits que reglamentàriament es determinen.
j) I aquelles altres que es prevegen en el seu reglament de règim interior.

Article 35. El comité executiu
1. El comité executiu és l’òrgan de gestió, administració i proposta del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
2. El comité executiu estarà compost pels presidents de les cambres de comerç, indústria, servicis i, si és el cas, navegació de la Comunitat Valenciana. Serà assistit pel director general del consell amb veu i sense vot.
3. D’entre ells el ple del consell designarà un president, vicepresidents i tresorer, que ho seran també del ple.
4. Correspondrà al comité executiu l’elaboració del reglament de règim interior del consell, l’elaboració dels pressupostos i de les seues liquidacions, acordar l’adquisició o qualsevol altre acte de disposició relatiu a immobles, valors i operacions de crèdit, així com l’aprovació de contractes en l’import que reglamentàriament es determine. En tot cas serà aplicable allò que s’ha disposat per a les cambres en l’article 24 d’esta llei.
5. El comité executiu pot delegar en el president, vicepresidents o en el director general determinades atribucions segons s’establisca reglamentàriament.

Article 36. El president o presidenta
1. El president o presidenta ostentarà la representació del consell, la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, les relacions institucionals, la firma de convenis i serà responsable de l’execució dels acords.

2. Al president o presidenta li correspon la presa de decisions en matèria econòmica del Consell, l’expedició de lliuraments i ordes de pagament i cobrament, i la determinació de les necessitats materials i de personal per al funcionament del consell.
3. El president o presidenta podrà assumir les competències i funcions que el comité executiu o el ple li atorgue per al bon funcionament del consell i el desenrotllament eficaç de les seues funcions.
4. El president o presidenta tindrà vot de qualitat en les votacions del comité executiu i del ple per als supòsits d’empat en la votació.


Article 37. Personal
1. El Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana ha de tindre el personal directiu, tècnic, administratiu i de servicis necessari per a garantir el funcionament adequat i el compliment de les seues funcions, al qual s’aplica la legislació laboral.
2. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana comptarà amb un director general a qui corresponen les funcions executives i directives que se li atribuïsquen en el reglament de règim interior, assumix les funcions de secretari dels òrgans col·legiats i assistix a les sessions d’estos òrgans amb veu i sense vot. Haurà de ser llicenciat o titulat de grau superior i estarà igualment sotmés al règim de contractació laboral.
El personal directiu, i en especial el director general, quedaran sotmesos al mateix règim d’incompatibilitats que l’establert en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques, i en altres normes estatals o autonòmiques que resulten d’aplicació.

Article 38. Reglament de règim interior
1. El consell es regirà per un reglament de règim interior que se sotmetrà a aprovació de la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç, a proposta del consell mateix.
2. En el reglament de règim interior s’establiran, entre altres coses, les normes d’elecció, funcionament, i organització dels òrgans col·legiats i de govern.
Article 39. Règim jurídic del consell
Les disposicions que s’inclouen en la present llei relatives a les cambres i la normativa en matèria de cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació, s’aplicaran, amb caràcter subsidiari, al consell, als seus òrgans de govern, organització i funcionament, règim econòmic i pressupostari i al seu personal en tot allò que no estiga expressament contingut en este capítol.

Article 40. Règim econòmic del consell
1. Per al finançament de les seues activitats, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana de la Comunitat disposa dels ingressos següents:
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris derivats de l’exercici de les funcions i servicis que li són atribuïts en esta llei.
b) Els recursos relacionats en la Llei 4/2014, Bàsica de les Cambres Oficials, i específicament aportacions voluntàries, donacions i subvencions.
c) Els procedents d’operacions de crèdit que es realitzen.
d) Qualssevol altres modalitats d’ingressos que puguen establir-se per llei, norma de desplegament, conveni o qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic.
2. Els pressupostos de la Generalitat podran establir anualment les aportacions necessàries per al funcionament del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
3. A les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana, i del Consell de Cambres, com també les indemnitzacions per assistència, si és el cas, els serà d’aplicació el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i d’altres entitats.
4. Els reglaments de règim interior de les cambres regularan el règim a aplicar amb relació a la retribució o indemnització per assistències a aplicar, si escau, als màxims responsables de les mateixes, ajustats a la definició que en fa el susdit Reial decret 451/2012.
5. Anualment, el Consell de Cambres retrà comptes davant de la Sindicatura de Comptes i davant les Corts de la destinació detallada de totes les aportacions o subvencions publiques rebudes pel Consell de Cambres i per les cambres provincials i locals.

Article 41. Plans camerals d’internacionalització i competitivitat
1. Anualment, la Generalitat, en col·laboració amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana, elaborarà el Pla Cameral d’Internacionalització que comprendrà la descripció de les accions d’interés específic en les àrees de formació, informació i promoció dirigides a promoure l’adquisició en l’exterior de productes o servicis de la Comunitat Valenciana. Les cambres de la Comunitat Valenciana executaran este pla a través de l’oportú conveni de col·laboració amb la Generalitat, en el qual es fixarà el finançament públic suficient per a desplegar-lo.
2. Cada dos anys, la Generalitat, en col·laboració amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana, elaborarà el Pla Cameral de Competitivitat que correspondrà a la descripció de les accions dissenyades per a la millora de la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana. Les cambres oficials de la Comunitat Valenciana executaran este pla a través del conveni de col·laboració oportú amb la Generalitat, en el qual es fixarà el finançament públic suficient per a desplegar-lo.
3. Ambdós plans s’elaboraran amb ple respecte a les competències estatals, i poden establir-se mecanismes de col·laboració amb l’Estat.


Article 42. Transparència
1. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana elaborarà anualment la liquidació integrada dels comptes anuals de les cambres oficials de la Comunitat Valenciana, una memòria d’activitats camerals i un informe de govern corporatiu del consell i de cada cambra. De la mateixa manera, el consell portarà un registre de convenis amb les administracions públiques de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana.
2. A les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana, i al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana s’apliquen les mesures de publicitat activa que es contenen en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a l’empara del que disposa l’article 2.1.e de l’esmentada llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adaptació al contingut de la norma
Les cambres oficials de comerç, indústria, servicis i navegació de la Comunitat Valenciana i el seu consell, adaptaran al contingut d’esta llei els actuals reglaments de règim interior i aprovaran els seus codis de bones pràctiques en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei, que ha d’aprovar la conselleria que tinga les competències en matèria de comerç.

Segona. Òrgans de govern
1. Els presidents, els membres dels comités executius i dels plens de les cambres i del consell continuaran exercint les seues funcions fins que es constituïsquen els nous òrgans de govern després de la finalització del corresponent procés electoral, d’acord amb el que preveuen esta llei i la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació.
2. Fins que es constituïsquen els nous òrgans de govern de les cambres i del seu consell després del corresponent procés electoral celebrats d’acord amb el que preveuen esta llei i la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació, els òrgans de govern continuaran funcionant vàlidament amb els quòrum d’assistència i amb les majories de votació necessàries establides legalment en eixe moment, per a la constitució de l’òrgan de què es tracte i per a l’adopció d’acords en cada cas.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera
Queda derogada la Llei 11/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix esta llei.

Segona
El Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana i del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana aprovat pel Decret 158/2001, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, es mantindrà en vigor, llevat del que fa referència al recurs cameral permanent, mentre no s’opose a esta llei i fins que no es dicten les normes reglamentàries que el substituïsquen.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament normatiu
S’autoritza el Consell a dictar, en l’àmbit de les seues competències, les normes de desplegament d’esta llei.

Segona. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 2 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART.

linea