diari

DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2895]

(DOGV núm. 8787 de 11.04.2020) Ref. Base de dades 003041/2020

DECRET LLEI 3/2020, de 10 d'abril, d'adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2895]


Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d’Espanya ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, a adoptar amb la màxima celeritat les mesures que tendisquen a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.
La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l’adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d’ingressos dels subjectes econòmics més vulnerables.
Un dels col·lectius que més pot patir aquesta crisi són els treballadors i les treballadores per compte d’altri amb rendes baixes. El passat 17 de març, el Govern d’Espanya, mitjançant el Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, va establir mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a prioritzar el manteniment de l’ocupació sobre l’extinció dels contractes.
Les mesures adoptades en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada (ERTO) persegueixen evitar que una situació conjuntural com l’actual tinga un impacte negatiu de caràcter estructural sobre l’ocupació. Des de la Generalitat es pretén coadjuvar en aquest marc de mesures, amb la finalitat de reduir els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes tenen sobre els treballadors i les treballadores a la Comunitat Valenciana, mitjançant l’establiment d’unes ajudes econòmiques per a qui veja reduïts els seus ingressos.
D’acord amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, corresponen a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball les competències en matèria d’economia, ocupació, sectors productius i comerç. No obstant això, atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa derivades de l’estat d’alarma, es considera necessari atribuir la gestió de les ajudes dirigides als treballadors i les treballadores afectats per ERTO a l’Agència Tributària Valenciana, d’acord amb el que es preveu en l’article 56 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
L’article 6 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, estableix que els treballadors i les treballadores tindran dret a una reducció especial de la jornada de treball en les situacions previstes en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors quan concórreguen les circumstàncies excepcionals previstes en l’apartat primer d’aquest, amb la reducció proporcional del salari. La reducció de jornada especial podrà arribar, si cal, al 100 % de la jornada, sense que això implique un canvi de naturalesa als efectes d’aplicació dels drets i garanties establits en l’ordenament per a la situació de cures prevista en l’Estatut dels Treballadors. La proporcional reducció de salari fins a un cent per cent fa necessària l’adopció de mesures per a atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos dels treballadors i les treballadores que han de dedicar-se a la cura en aquesta situació excepcional.

En aquest cas concorren circumstàncies singulars i raons d’interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria de totes dues ajudes i justifiquen que s’atorguen en règim de concessió directa, d’acord amb el que estableix l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. D’altra banda, l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores d’aquestes subvencions i també alguns dels tràmits que han de seguir-se en el procediment d’elaboració. Les actuacions, a més, han de tindre el caràcter de màxima urgència. Per aquesta raó, i d’acord amb el que es preveu en l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, no s’aplicarà al procediment regulat en aquesta disposició la suspensió de terminis establida en aquest.

Seguint la reiterada jurisprudència constitucional, segons la qual «els decrets llei han de tallar situacions concretes dels objectius governamentals que, per raons difícils de preveure, requerisquen una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis», les normes contingudes en el decret llei han de tindre una relació directa amb la situació d’extraordinària i urgent necessitat i han de contindre una explícita i raonada declaració de les raons d’urgència i necessitat. La situació que afronta la Comunitat Valenciana per la crisi de salut pública originada per la Covid-19, declarada com a pandèmia internacional, unida a la declaració d’estat d’alarma, generen la concurrència de greus motius que justifiquen l’extraordinària i urgent necessitat d’adoptar una mesura que no pot aconseguir-se pel procediment d’urgència de tramitació parlamentària. En l’actual escenari de disrupció temporal i generalitzada de l’activitat econòmica, per a protegir la salut pública, és de la màxima urgència l’adopció d’una ajuda de contingut econòmic destinada a un sector vulnerable per a afrontar les conseqüències de la crisi.

Aquest decret llei respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència, exigits per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, compleixen els principis de necessitat i eficàcia, atés l’interés general en què es fonamenten les ajudes que s’estableixen, i per ser el decret llei l’instrument jurídic més adequat i immediat per a garantir-ne la consecució. La norma compleix també el principi de proporcionalitat pel fet de contindre la regulació imprescindible per a atendre la necessitat d’establir les ajudes que s’hi regulen. De la mateixa manera, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. Quant al principi de transparència, la norma està exempta dels tràmits de consulta pública, audiència i informació pública, que no són aplicables a la tramitació i aprovació de decrets llei. Finalment, en relació amb el principi d’eficiència, en aquest decret llei s’incorporen mecanismes perquè la norma genere les menors càrregues administratives per a la ciutadania.

Per tot això, i en virtut del que estableixen els articles 44, 49 i 52 de l’Estatut d’Autonomia, a proposta conjunta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 10 d’abril de 2020,


DECRETE

CAPÍTOL I
Suport econòmic als treballadors i les treballadores amb rendes baixes en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana

Article 1. Ajudes urgents als treballadors i les treballadores amb rendes baixes
1. Per mitjà d’un decret del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a treballadors i treballadores amb rendes baixes que presten serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana i es troben afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la suspensió total dels seus contractes de treball, a conseqüència de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19.
2. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’atribueix a l’Agència Tributària Valenciana. La competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspondrà a qui siga titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Article 2. Raons d’interés públic que concorren en la concessió, i impossibilitat de convocatòria pública
Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació del que es preveu en l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 28, i l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per concórrer-hi raons d’interés públic, econòmic, social i humanitari, com a conseqüència de les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma, i a fi de pal·liar la reducció d’ingressos de les persones que treballen a la Comunitat Valenciana.

Article 3. Persones beneficiàries
1. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran de tindre la condició de treballadors i treballadores per compte d’altri i estar afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb la suspensió total del seu contracte de treball que s’haguera sol·licitat amb posterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.
2. Les persones beneficiàries hauran de prestar serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.
3. En el decret indicat s’establirà la resta de requisits i condicions que hauran de complir les persones beneficiàries.
4. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, atesa la naturalesa de les ajudes i la condició de les persones beneficiàries, no s’aplicaran les prohibicions establides en aquest apartat.

Article 4. Import de les ajudes
1. La quantia de l’ajuda individualitzada puja a 150,00 euros per persona beneficiària.
2. L’import global màxim de les ajudes que es concediran derivades d’aquest capítol del decret llei puja a 30.000.000,00 d’euros. D’acord amb la previsió legal de l’últim paràgraf de l’article 168.1.c de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals, del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2020.
3. Als efectes de la modificació de crèdit de l’apartat anterior, atenent l’excepcionalitat de les circumstàncies que hi concorren, es podran aprovar transferències de crèdit que minoren crèdits per a operacions de capital.
4. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les persones beneficiàries, fins que s’exhaurisca l’import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que, quan s’exhaurisca l’import global, hi haja diverses beneficiàries amb la mateixa base de cotització, tindran prioritat les de major edat.

Article 5. Tractament i cessió de dades personals
Els tractaments de dades personals de les empreses i de les persones beneficiàries, i les cessions d’aquestes entre les administracions públiques que siguen necessàries per a la tramitació d’aquestes ajudes, es consideren fonamentades en el compliment d’una missió realitzada en interés públic, per la qual cosa no caldrà obtindre el consentiment d’aquelles.


CAPÍTOL II
Suport econòmic als treballadors i les treballadores
per a la conciliació de la vida familiar i laboral

Article 6. Ajudes urgents per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones que hagen exercit el dret de reducció de la seua jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents a càrrec seu, en els casos previstos en el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març
1. Per mitjà d’un decret del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s’establirà un règim d’ajudes urgents, per concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total, o del 50 % o més, de la seua jornada laboral per a l’atenció a persones menors, majors o dependents a càrrec seu, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en els termes establits en l’article 6 del Reial Decret Llei 8/2020, en relació amb l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.
2. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspondrà a qui siga titular de la Secretaria Autonòmica d’Ocupació.

Article 7. Raons d’interés públic que concorren en la concessió, i impossibilitat de convocatòria pública
Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació del que es preveu en l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, en relació amb el que s’estableix en els apartats 2 i 3 de l’article 28, i l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per concórrer-hi raons d’interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies provocades per la crisi sanitària per la Covid-19 i la declaració d’estat d’alarma, que ha provocat que molts treballadors i treballadores hagen hagut d’exercir forçosament el seu dret de reducció de la seua jornada laboral.

Article 8. Persones beneficiàries
1. En el decret indicat s’establiran els requisits i condicions que hauran de complir les persones beneficiàries.
2. No podran obtindre la condició de beneficiàries els treballadors i les treballadores en els quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003.

Article 9. Import de les ajudes
1. La quantia de l’ajuda individualitzada per als treballadors i les treballadores que s’hagen vist obligats a reduir la seua jornada com a conseqüència del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, pujarà a 600,00 euros si la reducció de jornada és entre el 81 % i el 100 %; de 450,00 euros si la reducció és entre el 61 % i el 80 %, i de 300,00 euros si la reducció és entre el 50 % i el 60 % de la jornada.
2. L’import global màxim de les ajudes que es concedira derivades d’aquest capítol del decret llei puja a 3.000.000,00 d’euros. D’acord amb la previsió legal de l’últim paràgraf de l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 322.51, Foment de l’ocupació, del pressupost de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per a l’exercici 2020.
3. Als efectes de la modificació de crèdit de l’apartat anterior, atenent l’excepcionalitat de les circumstàncies que hi concorren, es podran aprovar transferències de crèdit que minoren crèdits per a operacions de capital.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Tramitació i disponibilitats pressupostàries
Les ajudes previstes en aquest decret llei es tramitaran de conformitat amb el que es preveu en l’article 168.1.C de la Llei 1/2015 i seran ateses a càrrec de les disponibilitats pressupostàries existents, incloent-hi a aquest efecte les dels projectes relatius a aportacions de capital a entitats del sector públic instrumental. Per a això, la conselleria competent en matèria d’hisenda impulsarà les modificacions pressupostàries corresponents.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
Es faculta el Consell i les persones titulars de les conselleries d’Hisenda i Model Econòmic, i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l’àmbit de les seues competències, per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l’execució del que es disposa en aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 10 d’abril de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea