diari

LLEI 9/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana. [2015/3132]

(DOGV núm. 7501 de 09.04.2015) Ref. Base de dades 003048/2015

LLEI 9/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació puntual de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana. [2015/3132]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

El passat dia 2 de febrer de 2015 el Consell va acordar que la Comunitat Valenciana s’adherira al conveni que estan tramitant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i diverses comunitats autònomes pel qual es crea la llicència interautonòmica de caça i pesca.

Paral·lelament, està en projecte la norma que regula les proves d’aptitud per a l’obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

Les exigències recollides en este conveni relatives a les proves d’aptitud per a l’obtenció de la llicència de caça impliquen la necessitat d’actualitzar la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.

Article 1. Modificació de l’article 6.2.b de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 6.2.b de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
b) Tindre superades o convalidades les corresponents proves d’aptitud, que es regularan mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria de caça.

Article 2. Derogació de la disposició transitòria primera de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana
Queda derogada la disposició transitòria primera de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament de la llei
S’autoritza al Consell a dictar totes les disposicions reglamentàries que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d’esta llei.

Segona. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 2 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
Alberto Fabra Part

linea