diari

RESOLUCIÓ 144/VII, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament. [2009/3016]

(DOGV núm. 5974 de 13.03.2009) Ref. Base de dades 003051/2009

RESOLUCIÓ 144/VII, del Ple de les Corts, sobre la validació del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament. [2009/3016]
El Ple de les Corts, en la reunió realitzada el dia 4 de març de 2009, una vegada debatut, d'acord amb l'article 137 del Reglament de les Corts, el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, ha adoptat la resolució següent, que, d'acord amb l'article 137.3.5è. del Reglament de les Corts, també ha de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana:
El Ple de les Corts, d'acord amb el que estableixen els articles 44.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 18.d) i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 137 del Reglament de les Corts, ha acordat validar el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament.
València, 4 de març de 2009.- La presidenta: Mª Milagrosa Martínez Navarro.

linea