diari

DECRET 46/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'incorporació de la declaració responsable a la documentació que cal adjuntar per a sol·licitar les ajudes convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, dins del marc de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2899]

(DOGV núm. 8789 de 15.04.2020) Ref. Base de dades 003072/2020

DECRET 46/2020, de 10 d'abril, del Consell, d'incorporació de la declaració responsable a la documentació que cal adjuntar per a sol·licitar les ajudes convocades pel Decret 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, dins del marc de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
[2020/2899]

El Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, va aprovar les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019.
L’article 1 estableix que l’objecte del decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les persones físiques i jurídiques propietàries d’habitatges situats en algun dels municipis que s’assenyalen en l’annex I, per a pal·liar els danys per destrucció total o d’estructura.
D’acord amb l’article 7.2 de l’esmentat decret, únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d’ajuda per habitatge, que haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: «2.1. Documentació acreditativa de la titularitat del dret de propietat sobre l’habitatge. A més, en el supòsit d’habitatge habitual, haurà d’aportar-se documentació acreditativa d’aquesta condició; 2.2. Declaració responsable o sol·licitud de llicència d’obres, si escau; 2.3. Declaració de conformitat amb aquestes bases reguladores, tot això mitjançant l’emplenament del model que s’inclou en l’annex II d’aquest decret, i 2.4. Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en el qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes.»

Per raons d’interés públic, atesa la situació excepcional de confinament de la població establida pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la qual cosa provoca dificultats entre la ciutadania afectada per esmenar la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud d’ajuda mitjançant la recaptació i presentació dels documents requerits d’acord amb l’article 7 de l’esmentat decret.
Atesa la Resolució d’1 d’abril de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es desenvolupen els serveis essencials en aplicació del Decret llei 10/2020, de 29 de març, en l’àmbit de la Vicepresidència, la qual, en el punt quart, i atés el caràcter eminentment social de les ajudes que estan destinades a persones físiques a fi de pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorreguts a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), es considera essencial la continuació del procediment establit en el Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, d’ajudes urgents per a pal·liar aquests danys, en les fases de concessió, pagament de bestretes i pagament d’ajudes.

D’altra banda, la Resolució d’1 d’abril de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es desenvolupen els serveis essencials en aplicació del Decret llei 10/2020, de 29 de març, en l’àmbit de la Vicepresidència, estableix que, a l’efecte anterior, i en el marc de la normativa aplicable al present estat d’alarma, per part de la direcció general competent es podran adoptar les instruccions que s’estimen necessàries per a l’agilització dels tràmits. Tot això sense perjudici dels drets de les persones interessades en aquest procediment.
Vistos els punts exposats, és convenient modificar el procediment establit per a la tramitació de les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges, incorporant la declaració responsable d’estar en possessió dels documents esmentats en l’article 7.2 del Decret 236/2019 amb la finalitat de facilitar la tramitació de les ajudes durant el confinament de la població.
Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 10 d’abril de 2020,

DECRETE

Article únic. Requisits de les sol·licituds
La documentació que, segons l’article 7.2 del Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, ha d’acompanyar la sol·licitud, podrà substituir-se per una declaració responsable de la persona peticionària d’estar en possessió d’aquesta documentació, segons el model de declaració responsable de l’annex d’aquest decret.
En cas de presentar una declaració responsable acompanyant la sol·licitud de les ajudes, els originals o les còpies compulsades dels documents indicats en l’article 7.2 del Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell, s’hauran de presentar juntament amb la resta de la documentació per a la justificació i el pagament de les ajudes concedides segons article 12 del decret.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
Aquest decret no comporta increment addicional de la despesa pública respecte de la inicialment continguda en el Decret 236/2019, al qual modifica.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Efectes
Aquest decret produirà efectes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l’esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 10 d’abril de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

La consellera de Justícia, Interior
i Administració Pública,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO


ANNEX
Model de declaració responsable

Declaració responsable i manifestació de conformitat de no suspensió de termini del programa d’ajudes pels danys produïts en habitatges dels municipis afectats per la DANA, convocatòria 2019

Dades de la persona interessada
(adjunteu una còpia del DNI de la persona interessada):
NIF: Nom i cognoms:
Adreça:
Municipi: CP: Província:
Tel. fix: Tel. mòbil:
Correu electrònic:

En qualitat de (marcar el que pertoque): Propietari/ària _ President/a comunitat de prop. _
Dades de l’immoble:
Adreça
Municipi: CP: Província:
Referència cadastral:

En referència a les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), aprovades pel Decret 236/2019, de 18 d’octubre, del Consell:
1. Manifeste que estic conforme que no se suspenga el termini, segons la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per a la concessió d’aquestes ajudes urgents.
2. Declare sota la meua responsabilitat que dispose de la documentació relacionada en l’article 7 del decret 236/2019 i que es relaciona a continuació:
2.1. Documentació acreditativa de la titularitat del dret de propietat sobre l’habitatge. A més, en el supòsit d’habitatge habitual, documentació acreditativa d’aquesta condició.
2.2. Declaració responsable o sol·licitud de llicència d’obres, en el seu cas.
3. Que a l’efecte que es puga continuar la tramitació, juntament amb aquest escrit, aporte signat per mi el document «Annex a la sol·licitud del programa d’ajudes pels danys produïts en habitatges dels municipis afectats per la DANA, convocatòria 2019».

linea