diari

ORDE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna. [2013/3166]

(DOGV núm. 6996 de 04.04.2013) Ref. Base de dades 003163/2013

ORDE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna. [2013/3166]
Des de l'entrada en vigor del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació, i del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades, i s'establixen categories i normes per a la seua protecció, s'ha produït un augment significatiu dels coneixements científics sobre els tàxons de la flora i la fauna de la Comunitat Valenciana. A més, els resultats de les accions de conservació també han permés millorar l'estat de conservació d'algunes espècies amenaçades.

L'aprovació recent de normativa estatal específica obliga a la modificació dels annexos dels decrets esmentats. L'article 53 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, crea la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE) i, l'article 54, el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades (CEEA), amb les categories «en perill d'extinció» i «vulnerable». La mateixa llei habilita les comunitats autònomes a establir els seus propis catàlegs d'espècies amenaçades en els seus respectius àmbits territorials, i indica que poden establir categories suplementàries. Però per a les espècies incloses en el CEEA, les comunitats autònomes tenen l'obligació de mantindre una grau de protecció igual o superior en els seus respectius catàlegs. Posteriorment, el Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desplegament de la Llista d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, va establir el contingut de la LESRPE i del CEEA.

El Decret 70/2009 va ser aprovat després de l'entrada en vigor de la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, però el Decret 32/2004 va ser elaborat en desplegament de la legislació estatal derogada per esta llei.
Per tot això, es considera necessària una revisió i actualització del contingut de les llistes valencianes d'espècies protegides de flora i fauna.
La revisió de les llistes està regulada en les normes que les han creades. Per a la fauna, l'article 3 del Decret 32/2004 establix que per a les espècies classificades «en perill d'extinció», la inclusió, l'exclusió o el canvi de categoria ha de fer-se per decret del Consell, mentres que per a la resta de categories s'ha de fer per orde del conseller competent en matèria de medi ambient. D'altra banda, per als canvis de categoria de les espècies de flora protegida, la norma establix, en l'article 8, que serà realitzada per orde del conseller competent.

Esta disparitat ha quedat resolta pel Decret 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d'elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació d'espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d'emissió d'autoritzacions d'afectació a espècies silvestres, el qual establix, en la disposició final primera, que els canvis de categories de protecció de fauna seran realitzades per orde de la conselleria competent.
Al llarg de l'any 2012, el Servici d'Espais Naturals i Biodiversitat ha revisat tota la informació disponible sobre evolució demogràfica i geogràfica de totes les espècies considerades en les esmentades llistes, a més de la d'aquelles altres que no s'hi inclouen però que per a les quals es disposava d'informació precisa que indicava el seu caràcter d'amenaçada.
Durant la tramitació d'esta orde s'han complit els passos procedimentals establits en l'article 43 de la Llei del Consell i s'ha consultat el Consell Científic Assessor de Flora Silvestre d'acord amb l'apartat 3 de l'article 8 del Decret 70/2009.
Per tot el que s'ha expressat anteriorment i a proposta de la Direcció General de Medi Natural, fent ús de les facultats que tinc atribuïdes pel meu càrrec,
ORDENE

Article 1. Modificació de les llistes valencianes de flora protegida
Se substituïxen els annexos I, II i III del Decret 70/2009 pels annexos I, II i III, respectivament, d'esta orde.

Article 2. Modificació de les llistes valencianes de fauna protegida
Se substituïxen els annexos I i II del Decret 32/2004 pels annexos IV i V, respectivament, d'esta orde.

Article 3. Tàxons de la LESRPE exclosos de les llistes valencianes
En l'annex VI es llisten els tàxons exclosos de les llistes valencianes d'espècies protegides però que gaudixen del règim de protecció establit en l'article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, ja que formen part de les Llistes d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE).

València, 25 de març de 2013

La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
ISABEL BONIG TRIGUEROS


ANNEX I
Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades

ESPÈCIES (TÁXONS) EN PERILL D'EXTINCIÓ
Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. f.
Aristolochia clematitis L.
Asplenium marinum L.
Berberis hispanica Boiss. & Reuter ssp. hispanica
Boerhavia repens L.
Centaurea alpina L.
Ceratophyllum submersum L.
Cistus heterophyllus Desf.
Coeloglossum viride (L.) Hartman
Corema album (L.) D.Don
Cotoneaster granatensis Boiss.
Equisetum moorei Newman
Euphrasia salisburgensis Funk.
Frangula alnus Mill. s.a.
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach
Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Launaea lanifera Pau
Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.
Limonium dufourii (Girard) O. Kuntze
Limonium lobatum (L.f.) O. Kuntze
Limonium perplexum L. Sáez & Rosselló
Littorella uniflora (L.) Asch.
Narcissus perezlarae Font Quer
Nymphaea alba L. (només poblacions naturals)
Orchis papilionacea L.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
Reseda hookeri Guss.
Reseda lanceolata Lag.
Rumex roseus L.
Silene cambessedesii Boiss. & Reuter
Silene hifacensis Rouy
Thelypteris palustris Schott
Utricularia australis R. Br.


ESPÈCIES (TÁXONS) VULNERABLES
Acis valentina (Pau) Lledó, A.P. Davis & M.B. Crespo (=Leucojum valentinum Pau)
Ajuga pyramidalis L.
Althenia orientalis (Tzevelev) García Murillo & Talavera
Antirrhinum valentinum Font Quer
Apium repens (Jacq.) Lag.
Armeria fontqueri Pau
Asplenium celtibericum Rivas-Mart.
Astragalus oxyglottis M. Bieb.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Callipeltis cucullaria (L.) Steven
Campanula mollis L.
Carex digitata L.
Carex elata All.
Centaurea resupinata Coss. ssp. resupinata s.s. (=C. lagascae Nyman s.s.)
Clematis cirrhosa L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dianthus carthusianorum L. (només poblacions naturals)
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-Campo
Elatine brochonii Clav.
Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter ssp. nevadensis
Fumaria munbyi Boiss. & Reuter
Garidella nigellastrum L.
Genista umbellata (Desf.) Poir.
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.Sternb. ex Cesati & al.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Isoetes velatum A. Braun
Kernera saxatilis (L.) Rchb. ssp. boissieri (Reuter ex Boiss. & Reuter) Nyman
Limonium mansanetianum M.B. Crespo & M.D. Lledó
Lupinus mariae-josephae H. Pascual
Marsilea strigosa Willd.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. ssp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo
Medicago citrina (Font Quer) Greuter
Myriophyllum alterniflorum DC.
Notoceras bicorne (Aiton) Amo
Odontites kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau (=Odontites valentinus M.B. Crespo & Mateo)
Orchis conica Willd.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Pteris vittata L.
Ribes uva-crispa L.
Salsola soda L.
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl
Teucrium lepicephalum Pau
Thalictrum maritimum Dufour
Thymus richardii Pers. ssp. vigoi Riera & al.
Thymus webbianus Rouy
Tilia platyphyllos Scop. (només poblacions naturals)
Ulmus glabra Huds. (només poblacions naturals)
Vitaliana primuliflora Bertol. ssp. assoana Laínz
Zannichellia contorta (Desf.) Chamiso & Schlescht.


ANNEX II
Llista d'Espècies (Tàxons) de Flora Protegides no Catalogades

Achillea santolinoides Lag.
Aconitum napellus L. ssp. vulgare Rouy & Fouc.
Alisma lanceolatum With.
Allium stearnii Pastor & Valdés
Ammochloa palaestina Boiss.
Ammoide pusilla (Brot.) Breistr.
*Androsace elongata L. ssp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & J.M. Monts.
Anarrhinum fruticosum Desf.
Anarrhinum laxiflorum Boiss.
Anemone nemorosa L.
Anthoxanthum amarum Brot.
Anthyllis lagascana Benedi
Antirrhinum pertegasii Rothm.
Antirrhinum pulverulentum Lázaro Ibiza
Argyrolobium uniflorum (Decne) Jaub.& Spach
Arabis alpina L.
Asplenium majoricum Litard.
Astragalus alopecuroides L. ssp. grossii (Pau) Rivas Goday & Rivas-Mart.
Atropa belladonna L.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Biarum dispar (Schott) Talavera
*Botrychium lunaria (L.) Swartz
Bupleurum tenuissimum L.
*Callitriche obtusangula Le Gall
*Carum foetidum (Coss. & Durieu) Benth. & Hook. f.
Castellia tuberculosa (Moris) Bor
Centaurea podospermifolia Loscos & J. Pardo
Centaurea toletana Boiss. & Reuter
Cheilanthes hispanica Mett.
Cheilanthes tinaei Tod.
Cheirolophus lagunae Olivares & al.
Cleonia lusitanica L.
*Cneorum tricoccon L.
Commicarpus africanus (Lour.) Dandy in F.W. Andrews
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Dactylorhiza insularis (Sommier) Landw.
Damasonium polyspermum Coss.
Dianthus armeria L. (només poblacions naturals)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echium saetabense Peris & al.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Erodium celtibericum Pau
Erophaca baetica (L.) Boiss.
Eryngium tenue L.
Euphorbia boetica Boiss.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter ssp. bolosii Molero & Rovira
Ferula loscosii (Lange) Willk.
Ferulago ternatifolia Solanas & al.
Festuca nevadensis (Hackel) Markgr.Dann.
Festuca triflora Desf.
Frankenia thymifolia Desf.
Galanthus nivalis L.
Genista longipes Pau ssp. longipes
Genista tricuspidata Desf.
Gypsophila bermejoi G. López
Halimium umbellatum (L.) Spach ssp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo
Helianthemum guerrae Sánchez Gómez & al.
Himanthoglossum hircinum (L.) Spreng.
Hohenackeria exscapa (Steven) Kos-Pol.
Iberis pectinata Boiss. & Reuter
Iris foetidissima L.
Iris spuria L. s.a.
Jasione mansanetiana R. Roselló & Peris
Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter s.s.
Juncus capitatus Weigel
Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman
Lappula marginata (M. Bieb.) Gürke
Lavatera triloba L.
Lavatera olbia L.
*Lemna trisulca L.
Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti
Limonium interjectum J.X. Soler & Rosselló
Linaria orbensis Carretero & Boira
Linaria oligantha Lange ssp. oligantha
Listera ovata (L.) R. Br.
Lonicera biflora Desf.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.
Lythrum thymifolia L.
Mentha cervina L.
Myricaria germanica (L.) Desv.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus pallidulus Graells
Narcissus eugeniae Fern. Casas (incl. N. radinganorum Fern. Casas)

Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Oenanthe crocata L.
Ononis viscosa L. ssp. subcordata (Cav.) Sirj.
Ophioglossum lusitanicum L.
Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys castellana J. Devillers-Terschuren & P. Devillers
Ophrys incubacea Bianca
Orchis collina Soland. ex A. Russell
Orchis fragrans Pollini
Orchis purpurea Huds.
Orchis ustulata L.
Orobanche schultzii Mutel
*Parapholis marginata Runemark
Parnassia palustris L.
Petrocoptis pardoi Pau
Phleum arenarium L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
Pilosella macrantha (Ten.) F.W. Schultz & Sch.Bip. (=P. albarracina (Zahn) Mateo)
Pimpinella villosa Schousb.
Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M.B. Crespo
Pinguicula vallisneriifolia Webb
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Polygonum amphibium L.
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar
Populus tremula L.
Quercus coutinhoi Samp.
Ruscus hypophyllum L. (només poblacions naturals)
Salix tarraconensis Pau ex Font i Quer
Saponaria officinalis L. (només poblacions naturals)
Saxifraga almeriensis Willk. ex P. Vargas
Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter
Saxifraga dichotoma Willd.
Saxifraga longifolia Lapeyr.
Scutellaria galericulata L.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Seseli montanum L. ssp. granatense (Willk.) Pardo
Sideritis chamaedryfolia Cav. ssp. littoralis M.B. Crespo & al.
Silene diclinis (Lag.) Laínz
Silene sedoides Poir.
Spergularia fallax Lowe
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
Stipa barbata Desf.
*Tanacetum annuum L.
Teucrium campanulatum L.
Teucrium pugionifolium Pau
Theligonum cynocrambe L.
Thymus borgiae Rivas Mart. & al.
Thymus lacaitae Pau
Triglochin bulbosum L. ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy
Vaccinium myrtillus L.
Vella lucentina M.B. Crespo
Verbascum fontqueri Benedi & J.M. Monts.
Vitex agnus-castus L. (només poblacions naturals)
Ziziphora aragonensis Pau

*: Tàxons aparentment extingits, per als quals es poden redactar programes de reintroducció.


ANNEX III
Llista d'Espècies de Flora Vigilades

Acer campestre L.
Aceras antropophorum (L.) Aiton f.
Aconitum vulparia Rchb. ssp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.

Allium melananthum Coincy
Anabasis articulata (Forssk.) Moq.
Anagallis monelli L.
Anagallis tenella (L.) L.
Arenaria vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre
Armeria filicaulis (Boiss.) Boiss.
Asperula paui Font Quer ssp. dianensis (Font Quer) De la Torre & al.
Asplenium foreziense Le Grand
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Asplenium trichomanes L. ssp. inexpectans Lovis
Aster linosyris (L.) Bernh.
Aster willkommii Schultz Bip. ex Willk.
Bassia hyssopifolia (Pallas) O. Kuntze
Brimeura amethystina (L.) Salisb.
Bupleurum gibraltarium Lam.
Cachrys sicula L.
Calystegia soldanella (L.) R. Br.
Campanula fastigiata Dufour ex A. DC.
Campanula speciosa Pourr.
Caralluma munbyana (Decne. ex Munby) N.E. Brown ssp. hispanica (Coincy) M.B. Crespo & Mateo
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Chaenorhinum macropodum (Boiss. & Reuter) Lange ssp. degenii (Hervier) R. Fern.
Chaenorhinum rupestre (Guss.) Maire
Chaenorhinum tenellum (Cav.) Lange
Chamaesyce peplis (L.) Prokh.
Cistus creticus L.
Clematis recta L.
Colchicum triphyllum G. Kunze
Convolvulus valentinus Cav.
Cotoneaster integerrinus Medik.
Crambe hispanica L. ssp. glabrata (DC.) Cout.
Crassula campestris (Ecklon & Zeyher) Walpers
Crataegus granatensis Boiss.
Cressa cretica L.
Cynomorium coccineum L.
Cytisus fontanesii Spach in Bourg.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Daphne laureola L.
Daucus crinitus Desf.
Daucus carota L. ssp. hispanicus (Gouan) Thell.
Delphinium staphisagria L.
Doronicum plantagineum L.
Elymus curvifolius (Lange) Melderis
Epilobium tetragonum L.
Epipactis atrorubens Hoffm. ex Besser
Epipactis distans Arvet-Touvet
Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch
Epipactis tremolsii Pau
Equisetum palustre L.
Erica cinerea L.
Erodium aguilellae López Udias & al.
Erucastrum virgatum (J. & C. Presl) C. Presl (J. & C. Presl) C. Presl ssp. baeticum (Boiss.) Gómez-Campo
Eryngium ilicifolium Lam.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia paralias L.
Festuca plicata Hackel
Fumaria faurei (Pugsley) Lidén
Fumaria pugsleyana (Maire ex Pugsley) Lidén
Gagea reverchonii Degen
Gagea villosa (M. Bieb.) Duby
Gagea willckzekii Br.Bl. & Maire
Galium javalambrense López Udias & al.
Galium rotundifolium L.
Genista jimenezii Pau
Gentiana cruciata L.
Glinus lotoides L.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gypsophila tomentosa L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Aiton
Halimium halimifolium (L.) Willk.
Halocnemum strobilaceum (Pallas) M. Bieb.
Helianthemum almeriense Pau
Helianthemum viscarium Boiss. & Reuter
Hieracium aguilari Pau
Hieracium compositum Lapeyr.
Hieracium murorum L.
Hieracium schmidtii Tausch
Hieracium valentinum Pau
Hydrocotyle vulgaris L.
Hypericum androsaemum L.
Ilex aquifolium L. (només poblacions naturals)
Juncus pygmaeus Rich.
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sm.) Ball
Koeleria castellana Boiss. & Reuter
Kundmannia sicula (L.) DC.
Lafuentea rotundifolia Lag.
Laurus nobilis L. (només poblacions amb alt grau de naturalitat)
Lavatera mauritanica Durieu
Lepidium subulatum L.
Leucanthemum decipiens Pomel
Limodorum trabutianum Batt.
Limonium rigualii M.B. Crespo & Erben
Limonium santapolense Erben
Limonium scopulorum M.B. Crespo & M.D. Lledó
Limonium thiniense Erben
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns & Link
Linaria depauperata Leresche ex Lange ssp. hegelmaieri (Lange) De la Torre & al.
Linaria oligantha Lange ssp. valentina Sutton
Linaria spartea (L.) Willd.
Lobularia maritima (L.) Desv. ssp. columbretensis R. Fern.
Lonicera pyrenaica L.
Lonicera splendida Boiss.
Lythrum tribracteatum Salzm.
Malva aegyptia L.
Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks.
Micromeria inodora (Desf.) Benth.
Minuartia dichotoma L.
Minuartia valentina (Pau) Sennen
Monotropa hypopitys L.
Nardus stricta L.
Nepeta tuberosa L.
Notholaena maranthae (L.) Desv.
Ophrys sphegodes Mill.
Orchis coriophora L. ssp. martrinii (Timb.Lagr.) Nyman
Orchis italica Poir.
Orchis langei K. Richter
Orchis picta Loisel.
Orobanche portoilicitana A. Pujadas & M.B. Crespo
Orthilia secunda (L.) House
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link
Paronychia cimosa (L.) DC.
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Schultz Bip.
Pilosella pintodasilvae (De Retz) Mateo
Pilosella pseudovahli (De Retz) Mateo
Pinus rhaetica Brügger
Populus canescens (Aiton) Sm.
Plantago loeflingii L.
Platanthera algeriensis Batt. & Trabutt.
Polygonum bistorta L.
Polygonum maritimum L.
Potamogeton coloratus Hornem.
Pyrola chlorantha Schwartz
Quercus cerrioides Willk. & Costa
Quercus pyrenaica Willd.
Radiola linoides Roth
Salix caprea L.
Sanicula europaea L.
Saponaria glutinosa M. Bieb.
Senecio auricula Bourg. ex Coss.
Sideritis chamaedryfolia Cav. ssp. chamaedryfolia
Sideritis leucantha Cav. ssp. bourgeana (Boiss. & Reuter) Alcaraz & al.
Sideritis murgetana Obón & Rivera ssp. littoralis Obón & Rivera
Silene otites (L.) Wibel
Silene viridiflora L.
Silene pseudatocion Desf. (només poblacions naturals no derivades d'assilvestrament)
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spiranthes spiralis (L.) Koch
Stoibrax dichotomum (L.) Rafin.
Taxus baccata L.
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
Teucrium edetanum M.B. Crespo & al.
Thymbra capitata (L.) Cav.
Thymelaea subrepens Lange
Thymus membranaceus Boiss.
Thymus serpylloides Bory ssp. gadorensis (Pau) Jalas
Thymus willkommii Ronninger
Vella spinosa Boiss.
Wahlenbergia nutabunda (Guss.) A. DC.
Zannichellia peltata Bertol.


ANNEX IV
Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades

ESPÈCIES (TÀXONS) EN PERILL D'EXTINCIÓ
Aphanius iberus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Calonectris diomedea
Cinclus cinclus
Circus aeruginosus
Emberiza schoeniclus ssp. witherbyi
Fulica cristata
Gasterosteus aculeatus
Marmaronetta angustirostris
Myotis capaccinii
Oxyura leucocephala
Parachondrostoma arrigonis
Rhinolophus mehelyi
Testudo hermanni ssp. hermanni
Theodoxus velascoi
Valencia hispanica

ESPÈCIES (TÀXONS) VULNERABLES
Aquila fasciata
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Austropotamobius pallipes
Bucanetes githagineus
Cercotrichas galactotes
Charadrius alexandrinus
Chersophilus duponti
Chlidonias hybrida
Circus pygargus
Coenagrion mercuriale
Discoglossus jeanneae
Emys orbicularis
Falco eleonorae
Falco naumanni
Glareola pratincola
Gomphus graslinii
Hydrobates pelagicus
Ildobates neboti
Larus audouinii
Larus genei
Lutra lutra
Microtus cabrerae
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii
Neophron percnopterus
Otis tarda
Oxygastra curtisii
Pandion haliaetus
Panurus biarmicus
Paratachycampa peynoensis
Parnassius apollo
Phalacrocorax aristotelis
Phoenicurus phoenicurus
Pleurodeles waltl
Potomida littoralis
Pterocles alchata
Pterocles orientalis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Riparia riparia
Salaria fluviatilis
Speleoharpactea levantina
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Tetrax tetrax
Tudorella mauretanica
Typhlatya miravetensis
Unio mancus


ANNEX V
Llista d'Espècies de Fauna Protegides

Alauda arvensis
Arvicola sapidus
Bufo bufo
Cobitis paludica
Crocidura russula
Eliomys quercinus
Emberiza calandra
Erinaceus europaeus
Garrulus glandarius
Malpolon monspessulanus
Martes foina
Meles meles
Microtus arvalis
Mustela nivalis
Mustela putorius
Neomys anomalus
Parachondrostoma turiense
Pelophylax perezi (antes Rana perezi)
Podarcis atrata
Pomatoschistus microps
Rallus aquaticus
Suncus etruscus
Syngnathus abaster


ANNEX VI
Tàxons exclosos de les Llistes Valencianes però inclosos en la LESRPE

FLORA
Kosteletzkya pentacarpa (L.) Lebed.
Lepidium cardamines L.
Posidonia oceanica (L.) Delile
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
Sideritis glauca Cav.
Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich.

FAUNA
Achondrostoma arcasii
Mauremys leprosa
Timon lepidus (antes Lacerta lepida)
Tringa totanus
Vipera latastei

linea