diari

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el règim de gaudi de les vacacions i dies de permís. [2013/3203]

(DOGV núm. 6996 de 04.04.2013) Ref. Base de dades 003177/2013

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, pel la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre el règim de gaudi de les vacacions i dies de permís. [2013/3203]
La Mesa Sectorial de Funció Pública va subscriure, amb data 13 de març de 2013, l'acord sobre el règim de gaudi de les vacacions i dies de permís.
D'altra banda, la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu (CIVE), en reunió de la mateixa data, va acordar incorporar el contingut de l'acord, al vigent conveni col·lectiu, per a la seua aplicació al personal laboral regit per este.
L'acord subscrit va ser ratificat pel Consell en la reunió del passat dia 22 de març de 2013.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, resolc:

Donar publicitat per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, subscrit el dia 13 de març de 2013.

València, 26 de març de 2013.- El conseller d'Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.


Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre el règim de gaudi de vacacions i dies de permís

Reunits a València, el dia 13 de març de dos mil tretze, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Funció Pública, les representacions de l'Administració de la Generalitat i de les organitzacions sindicals, a l'empara del que establixen l'article 33 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i l'article 154 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV),


Manifesten
La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, remet a la regulació reglamentària corresponent la determinació dels termes i les condicions de gaudi del període de vacacions anuals corresponents al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
El Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell, constituïx la normativa existent sobre jornada, horari, permisos i vacacions del personal al servici de l'Administració de la Generalitat, alguns dels preceptes del qual han sigut afectats per la recent normativa bàsica estatal dictada en la matèria, mentre que altres ja havien sigut expressament derogats o deixats sense efecte.
El Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana, arreplega la supressió de determinats preceptes de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, i del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, amb la finalitat de suprimir els dies addicionals de vacacions vinculats als anys de servicis prestats i els dies compensatoris que es reconeixien al personal empleat públic en el decret esmentat.
Per la seua banda, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, en l'article 8 modifica els articles 48 i 50 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sobre permisos i vacacions dels funcionaris públics, en virtut del qual es reduïxen respecte a la normativa anterior els dies de lliure disposició, se suprimixen els dies addicionals per antiguitat tant en el cas de les vacacions com en el dels dies per assumptes particulars i se suspenen els pactes, acords i convenis per al personal funcionari i laboral subscrits per les administracions públiques i pels seus organismes o entitats a estes vinculats, que contradiguen estes disposicions.
Finalment, el Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, desplega i aplica per al conjunt de la Generalitat les mesures incloses en el reial decret llei mencionat en matèria de vacacions i dies per assumptes particulars.
Els canvis incorporats per la normativa citada en el règim jurídic de les vacacions i permisos del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, motiven l'adopció d'este acord que pretén ser una aposta decidida per proporcionar una resposta ràpida i adequada que permeta canalitzar la dispersió normativa produïda, així com la busca d'una major homogeneïtat en el gaudi de les vacacions i de permisos, amb independència de l'Administració Pública en què es presten els servicis.
En este sentit, s'acorden una sèrie de mesures que tenen com a finalitat principal, unir l'estricte compliment dels deures del personal empleat públic amb la possibilitat de fer efectiva la conciliació de la seua vida personal, familiar i laboral.
A este efecte, i en el marc de la normativa estatal de caràcter bàsic, es flexibilitza el règim de gaudi de les vacacions anuals del personal empleat públic inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este acord, de manera que puga disposar de forma aïllada i independent d'un màxim de 5 dies hàbils del total que li corresponguen.
Així mateix, es preveu la concessió de permís per determinats dies inhàbils o festius que no poden ser objecte de gaudi pel personal empleat públic l'any natural.
En conseqüència, fruit de les negociacions dutes a terme entre l'Administració i les organitzacions sindicals abans indicades, i, després de l'emissió prèvia de l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, es firma este

Acord

Primer. Àmbit de l'acord
1. Àmbit personal
L'acord serà aplicable al personal funcionari que presta servicis en l'Administració de la Generalitat les condicions de treball del qual s'acorden amb els seus representants sindicals en la Mesa Sectorial de Funció Pública i la seua gestió està assignada a l'actual Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.
2. Àmbit funcional
Este acord es referix a les matèries que s'hi especifiquen i que han sigut objecte de negociació d'acord amb els articles 37 i 38 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 154 de la LOGFPV.

3. Àmbit territorial
L'àmbit territorial està referit a tots i cada un dels centres i unitats de l'Administració de la Generalitat en què presta servicis el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este acord.

Segon. Període de vigència de l'acord
L'acord estarà vigent fins que no s'aprove un nou decret que regule les condicions de treball del personal empleat públic, sense perjuí del que establix l'article 38.10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Tercer. Desplegament normatiu de les mesures contingudes en este acord
Les mesures contingudes en este acord, atés que poden ser decidides de forma definitiva pel Consell, seran directament aplicables al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació sense perjuí que a efectes formals es requerisca la modificació o la derogació, si és el cas, de la normativa reglamentària corresponent.

Quart. Objecte de l'acord
Este acord pretén establir una sèrie de mesures en relació amb el règim jurídic de les vacacions. Així mateix, preveu la concessió de permisos per determinats dies inhàbils o festius que no poden ser objecte de gaudi pel personal empleat públic l'any natural.

1. Amb l'objecte de donar una resposta adequada als canvis incorporats per la normativa vigent en matèria de vacacions, així com de garantir el coneixement del règim jurídic de gaudi d'estes, s'acorda el següent:
a. El personal funcionari tindrà dret a disfrutar durant cada any natural, d'unes vacacions retribuïdes de 22 dies hàbils, o dels dies que corresponguen si el temps de servici durant l'any va ser menor.

b. Almenys, la mitat dels dies de vacacions anuals hauran de ser disfrutats, preferentment, durant els mesos de juny a setembre.
c. Les vacacions es disfrutaran en períodes mínims de set dies naturals consecutius.
d. No obstant això, 5 dies del total de les vacacions que corresponguen podran disfrutar-se de forma independent, sense que siga aplicable les limitacions previstes en les lletres b i c.
e. De conformitat amb la normativa vigent, als efectes del còmput de les vacacions, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s'establisquen per als horaris especials.
2. Quan els dies 24 i 31 de desembre, exempts d'assistència al treball, coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable, es concediran dos dies de permís.
Així mateix, cada any natural, i com a màxim, es concedirà un dia de permís quan coincidisca amb dissabte alguna festivitat d'àmbit autonòmic o d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per les comunitats autònomes.

Quint. Publicitat de l'acord
Este acord, una vegada ratificat, es remetrà a l'oficina pública competent per a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de març de 2013

Per la Generalitat
El secretari autonòmic d'Administració Pública i president de la Mesa Sectorial de Funció Pública: Pedro Javier García Ribot.

Per les organitzacions sindicals
Per UGT-PV: Gonzalo Fernández Martínez.
Per CCOO-PV: Vicente Soler Martínez.
Per CSI-F: Julio Tamayo Muñoz.

linea