diari

ORDRE 6/2011, de 1 de març, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el procediment per a la designació dels assessors tècnics en matèria artisticotaurina i la seua remuneració a càrrec de les empreses organitzadores. [2011/2971]

(DOGV núm. 6479 de 14.03.2011) Ref. Base de dades 003192/2011

ORDRE 6/2011, de 1 de març, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el procediment per a la designació dels assessors tècnics en matèria artisticotaurina i la seua remuneració a càrrec de les empreses organitzadores. [2011/2971]
Preàmbul
L'article 41 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica i dóna una nova redacció al Reglament d'Espectacles Taurins, preveu l'obligatorietat de la figura de l'assessor tècnic en matèria artisticotaurina. Aquest assessor serà designat per l'autoritat competent en funció de la distribució competencial ara mateix vigent.
De la mateixa manera, el referit precepte al·ludeix a la remuneració a percebre per aquells. Una quantitat fixada en el 10% dels «honoraris establits per als veterinaris per al reconeixement dels caps de bestiar de l'espectacle de què es tracte».
En este marc, l'article 8.13 del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 4/2003, de 26 de novembre, en estos moments en vigor, atribuïx a la Generalitat la competència per al nomenament i designació de delegats governatius, assessors i veterinaris en espectacles taurins.
L'Ordre de 20 de febrer de 2008 va desenrotllar, per a la Comunitat Valenciana, el procediment particular de designació d'estos assessors així com la seua remuneració concreta a percebre.
La present Ordre recull la remuneració actualitzada en virtut de l'increment de l'IPC operat en els dos últims anys. Sense perjudici d'aquesta menció expressa, aquesta quantia haurà de ser objecte de renovació automàtica per a cada temporada taurina ja que, a fi de la fluïdesa i agilitat necessàries, escau dotar aquest mecanisme d'una autonomia pròpia al respecte.
En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 41 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, amb allò que s'ha indicat en l'article 8.13 del Decret 52/2010, de 30 de març, i l'article 28 apartat e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, d'acord amb l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, segons el que preveu el Decret 100/2007, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació
ORDENE
Article 1. Designació d'assessors en matèria artisticotaurina
1. Els assessors tècnics en matèria artisticotaurina seran designats anualment pel titular de la direcció general amb competències en matèria d'espectacles de la Generalitat. Els assessors esmentats es triaran entre professionals taurins retirats o, si no n'hi ha, entre aficionats de notòria i reconeguda competència extrets d'una relació que elaborarà periòdicament l'esmentada direcció general. Per a aquesta comesa podrà donar-se audiència a les associacions de professionals i als clubs d'aficionats taurins.
2. Els assessors tècnics es limitaran a exposar la seua opinió sobre el punt concret que els consulte el president de l'espectacle o festeig. El president en podrà acceptar el criteri o no.
Article 2. Remuneració
1. Les remuneracions que, a càrrec de les empreses organitzadores, han de percebre els assessors en matèria artisticotaurina nomenats d'acord amb el que preveu l'article anterior, es fixen en la quantia de 70 euros, amb independència del tipus d'espectacle i la categoria de la plaça. La quantitat esmentada serà abonada per l'empresa organitzadora a l'assessor tècnic abans del començament del festeig.
2. En el cas que el festeig taurí siga suspès per qualsevol causa, i l'assessor haja comparegut a la plaça de bous o recinte on tinga lloc l'espectacle, l'empresa restarà obligada d'abonar el 50% de la quantitat que haja de percebre.
Article 3. Actualització de la remuneració
La quantia fixada en la present Ordre s'actualitzarà anualment i de manera automàtica, amb efectes d'1 de gener, d'acord amb el percentatge de variació que establisca l'Institut Nacional d'Estadística o organisme que el substituïsca en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'Índex de Preus al Consum (IPC).
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA
La remuneració fixada en l'article segon d'aquesta ordre tindrà efectes des de l'1 de gener de 2011.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
Queda derogada l'Ordre de 20 de febrer de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el procediment per a la designació dels assessors tècnics en matèria artisticotaurina i la seua remuneració a càrrec de les empreses organitzadores, així com totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen a la present Ordre.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 1 de març de 2011
El conseller de Governació,
Serafín Castellano Gómez

linea