diari

DECRET LEGISLATIU 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana. [2015/3344]

(DOGV núm. 7505 de 15.04.2015) Ref. Base de dades 003276/2015

DECRET LEGISLATIU 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana. [2015/3344]
PREÀMBUL

La disposició final segona de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, habilita i autoritza el Consell perquè aprove, mitjançant un decret legislatiu, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació d’esta llei en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, un text refós de la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat, de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, a què hauran d’incorporar-se les disposicions legals vigents sobre la matèria objecte d’esta llei, i s’estendrà esta autorització a la regularització, l’aclariment i l’harmonització dels textos legals objecte de refosa.
L’habilitació té la seua raó de ser en la seguretat jurídica, que aconsella, davant de les distintes normes que han modificat per diversos motius la Llei 8/1985 esmentada, l’elaboració d’un text únic en què s’incloguen, degudament aclarides i harmonitzades, totes les disposicions legals aplicables a la regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit.
Tot això, en coherència amb l’objectiu de l’Acord de 10 de maig de 2013, del Consell, d’aprovació del Pla SIRCA-2, Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (2013-2015), que, com una de les mesures més importants, inclou la simplificació i revisió de les disposicions legals i reglamentàries dictades per la Generalitat en l’àmbit de les seues competències.
Així doncs, d’acord amb l’habilitació esmentada s’ha procedit a elaborar el text refós, seguint els criteris que s’exposen a continuació.

S’han integrat en un text únic totes les modificacions, actualment vigents, introduïdes en la Llei 8/1985, de 31 de maig, per mitjà de diverses lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que han donat una nova redacció a determinats preceptes o, inclús, han introduït noves disposicions. Com a conseqüència de tot això, s’ha procedit a ajustar la numeració dels articles i, per tant, les remissions i concordances entre estos.

Esta disposició legal es dicta en l’exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat en els articles 49.1.21, 49.1.34 i 50.4 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
El compliment de l’habilitació legislativa continguda en la disposició final segona de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de la Generalitat, en el termini establit en el dit precepte, aconsella aprovar la present disposició legal amb la màxima celeritat.
En virtut d’això, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 10 d’abril de 2015,

DECRETE

Article únic
Aprovació del text refós de la Llei de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana.

S’aprova el text refós de la Llei de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, el text del qual s’inclou com a annex a continuació.


Disposició ADDICIONAL

Única. Remissions normatives
Les referències normatives efectuades en altres disposicions a la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat, de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, s’entendran efectuades als preceptes corresponents del text refós que s’aprova per mitjà d’este decret legislatiu.


Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa
Queda derogada la Llei 8/1985, de 31 de maig, de la Generalitat, de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, i les seues modificacions posteriors, en virtut de la seua incorporació al text refós que s’aprova per mitjà d’este decret legislatiu. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que s’oposen al que disposa este decret legislatiu.


Disposició FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret legislatiu i el text refós que aprova entraran en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 10 d’abril de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER
ANNEX
Text refós de la Llei de regulació de l’actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana


CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Definició, activitat i règim jurídic
1. Les cooperatives de qualsevol classe, excepte les de crèdit, que desenrotllen majoritàriament l’activitat cooperativitzada amb els seus socis al territori de la Comunitat Valenciana i vulguen exercir l’activitat d’intermediació financera per compte propi, hauran de dotar-se d’una secció de crèdit, que no tindrà personalitat jurídica independent de la cooperativa de què forma part.
Les operacions actives i passives que es facen en l’exercici de la dita activitat es limitaran al si de la mateixa cooperativa i als seus socis, així com als seus cònjuges i als familiars de primer grau que convisquen i depenguen econòmicament d’ells. Així mateix, les seccions de crèdit podran operar amb els associats que hagen sigut baixa justificada o obligatòria com a socis i amb els treballadors de la cooperativa.

A fi de dur a terme una millor gestió dels fons depositats, les cooperatives amb secció de crèdit podran colocar els seus excedents de tresoreria, a través d’intermediaris financers, en actius d’elevada qualitat creditícia que garantisquen, almenys, la recuperació al seu venciment del capital invertit. En cap cas, podran pignorar-se ni gravar-se de forma alguna els dits actius.
2. Les cooperatives amb secció de crèdit utilitzaran l’expressió «secció de crèdit», precedint la seua denominació, en aquells assumptes relacionats amb l’activitat específica d’intermediació financera que desenrotllen. En cap cas, podran incloure en la seua denominació les expressions «cooperativa de crèdit», «caixa rural» o una altra d’anàloga.
3. Les cooperatives amb secció de crèdit es regiran pel que es determina en este text refós i en les normes que el desenrotllen, sense perjuí del seu sotmetiment, en allò no previst en les dites disposicions específiques, a la legislació general en matèria de cooperatives i, supletòriament, a la normativa reguladora de les cooperatives de crèdit en allò que els siga aplicable.
Article 2. Autorització administrativa i revocació
1. Les cooperatives que vulguen constituir una secció de crèdit hauran de solicitar autorització prèvia a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda. Les solicituds hauran de formular-se davant de l’Institut Valencià de Finances i aniran acompanyades de la documentació que reglamentàriament es determine. La dita autorització caducarà si no comencen les activitats específiques de la secció de crèdit en el termini dels dotze mesos següents a la data de notificació de l’autorització, per causa imputable a la cooperativa.
2. L’autorització concedida per a la constitució d’una secció de crèdit en una cooperativa serà revocada quan es donen els supòsits següents:
a) Si la cooperativa renuncia de manera expressa a l’autorització.
b) Si la cooperativa interromp de fet les activitats específiques de la secció de crèdit, o si esta cessa en l’activitat d’intermediació financera per compte propi, durant un període superior a sis mesos. A estos efectes, no es considerarà que hi ha interrupció o cessació de l’activitat quan, en virtut de conveni o acord subscrit amb una entitat de crèdit, la secció de crèdit haja deixat de fer operacions directament, sempre que continue colaborant amb l’entitat de crèdit en la concertació d’operacions, assumint, almenys parcialment, els riscos corresponents a estes.

c) Si resulta que la cooperativa va obtindre l’autorització per mitjà de declaracions falses o per un altre mitjà irregular.
d) Si la cooperativa incomplix les condicions que van motivar l’autorització.
e) Si la cooperativa no té recursos propis suficients o no oferix garantia de poder complir les seues obligacions amb relació als seus creditors i, en particular, no garantix la seguretat dels fons que li hagen sigut confiats.
f) Com a sanció, segons el que preveu este text refós.
3. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda la competència de revocar l’autorització administrativa, excepte en el cas que es tracte d’una renúncia, i en este cas serà competent l’Institut Valencià de Finances.
4. La revocació de l’autorització administrativa portarà implícita la dissolució i l’obertura del període de liquidació de la secció de crèdit.

Article 3. Registre
Les cooperatives amb secció de crèdit hauran d’inscriure’s en un registre especial que es portarà en l’Institut Valencià de Finances, sense perjuí de la seua inscripció prèvia en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana de la conselleria competent en matèria de cooperatives.

Article 4. Director/a
Les seccions de crèdit hauran de comptar amb un/a director/a que tinga la preparació tècnica i l’experiència suficients i se n’ocupe, amb la deguda diligència, de la gestió ordinària. El nomenament de director/a, acompanyat de la justificació dels requisits assenyalats, haurà de ser comunicat a l’Institut Valencià de Finances.


CAPÍTOL II
Regulació econòmica i financera

Article 5. Recursos propis
1. Amb vista a salvaguardar un adequat nivell de solvència, els recursos propis de la secció de crèdit hauran de pujar, almenys, a un sext del volum de les operacions actives de crèdit de la secció de crèdit, deduïts els corresponents fons d’insolvència. A estos efectes, no es computaran els préstecs acollits a convenis subscrits amb les administracions públiques per a paliar els danys originats per catàstrofes naturals.

2. Addicionalment, els recursos propis de les cooperatives amb secció de crèdit no seran inferiors al huit per cent dels depòsits de la secció de crèdit.
3. S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda perquè determine els elements que componen els recursos propis a què es referixen els apartats anteriors, així com el grau de computabilitat, els requisits que han de complir i les deduccions a efectuar, si és el cas.

Article 6. Operacions amb la cooperativa
Les cooperatives podran invertir els recursos obtinguts a través de la secció de crèdit en activitats de la mateixa cooperativa fins a un límit màxim del doble dels recursos propis de la secció de crèdit. Cada operació creditícia concedida a favor de la cooperativa serà objecte d’un acord del consell rector, amb un informe previ del director/a de la secció de crèdit, i haurà d’establir el tipus d’interés a imputar a favor de la secció de crèdit, que no podrà resultar inferior a l’interés legal dels diners, llevat que la conselleria competent en matèria d’hisenda en determine un altre tipus. El mencionat acord constarà expressament en l’acta de la sessió en què s’adopte.

Article 7. Limitacions a l’activitat
1. Les cooperatives amb secció de crèdit podran concedir préstecs per a qualsevol finalitat, exceptuant-ne les operacions destinades a inversions en sectors productius aliens a l’activitat de la cooperativa. La concessió de cada préstec serà objecte d’un acord del consell rector, amb un informe previ del director/a de la secció de crèdit, i constarà en acta.
2. Les cooperatives amb secció de crèdit no podran prestar més del 25 per cent dels recursos propis de la secció de crèdit a un sol acreditat o a un grup d’ells que, per la seua especial vinculació mútua, constituïsquen una unitat de risc.
3. L’activitat de la secció de crèdit no podrà tindre una dimensió de tal orde que constituïsca de fet l’activitat principal de la cooperativa. S’autoritza la conselleria competent en matèria d’hisenda perquè determine els paràmetres indicatius d’esta situació.
4. Els riscos de firma que pot assumir una cooperativa amb secció de crèdit no podran excedir el volum de recursos propis de la cooperativa.

Article 8. Obligacions d’informació
1. Les cooperatives amb secció de crèdit faran constar d’una manera clara l’expressió «secció de crèdit» en els documents que expedisquen a favor dels socis depositants i en qualsevol referència documental o pública que facen a esta secció.
2. Així mateix, informaran els seus socis de les condicions econòmiques que apliquen en les operacions actives i passives, a més de la informació que han de facilitar obligatòriament a l’assemblea general.

Article 9. Distribució d’excedents
1. Les cooperatives amb secció de crèdit no podran, en cap cas, finançar pèrdues patides en el curs de la seua activitat econòmica a càrrec dels depòsits de la secció de crèdit. Estos no tindran mai la consideració de recursos propis de la cooperativa davant de tercers, sinó que mantindran clarament el seu caràcter d’exigibilitat.
2. Les seccions de crèdit destinaran, almenys, el 50 per cent dels seus excedents i beneficis a la reserva obligatòria. Quan els recursos propis de la secció de crèdit superen el 20 per cent del total dels seus actius, el percentatge de dotació obligatòria es podrà reduir al 20 per cent.
3. La conselleria competent en matèria d’hisenda podrà dictar disposicions per a la qualificació de les partides d’actiu, amb vista al seu grau de seguretat, i respecte a una cobertura amb fons addicionals de previsió per a insolvència.

Article 10. Comptabilitat
1. Les cooperatives amb secció de crèdit hauran de gestionar esta última de manera autònoma i els seus estats comptables s’elaboraran de manera independent, sense perjuí de la comptabilitat general de la cooperativa.
2. Les cooperatives amb secció de crèdit remetran a l’Institut Valencià de Finances la informació financera i comptable de la secció de crèdit i del conjunt de la cooperativa amb les característiques i la periodicitat que s’hi establisca. Es faculta la conselleria competent en matèria d’hisenda perquè dispose la forma en què hagen d’elaborar-se els balanços i comptes de resultats públics i confidencials, i definisca el significat i el contingut de cada una de les partides dels dits estats financers.CAPÍTOL III
Actuació inspectora i sancionadora

Article 11. Auditoria i inspecció
1. La conselleria competent en matèria d’hisenda podrà establir l’obligació periòdica o puntual de les cooperatives amb secció de crèdit d’efectuar auditories externes especialment referides a l’actuació financera desenrotllada per la secció de crèdit.
2. L’Institut Valencià de Finances podrà inspeccionar directament l’activitat de les seccions de crèdit, efectuant les investigacions que crega necessàries, que podran estendre’s a altres àmbits d’actuació de la cooperativa, per a la qual cosa comptarà amb la colaboració de la conselleria competent en matèria de cooperatives.

Article 12. Infraccions
1. Les infraccions de les disposicions establides en este text refós i en la normativa que el desenrotlle es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
2. Seran considerades infraccions molt greus:
a) Realitzar operacions actives o passives amb persones diferents de les mencionades en l’article 1 d’este text refós, quan tinguen caràcter habitual o superen el doble dels recursos propis de la secció de crèdit.

b) Realitzar l’activitat d’intermediació financera per compte propi, sense comptar amb la preceptiva autorització administrativa per a constituir una secció de crèdit.
c) Incórrer en insuficient cobertura de recursos propis, en qualsevol dels coeficients definits en l’article 5 d’este text refós, quan no s’aconseguisca el huitanta per cent del mínim de recursos propis exigits i es romanga en eixa situació durant un període de, com a mínim, dotze mesos.
d) No tindre la comptabilitat exigida legalment o portar-la amb irregularitats essencials que impedisquen conéixer la situació patrimonial i financera de la cooperativa o de la secció de crèdit.
e) La negativa o resistència a l’actuació inspectora, sempre que mitjance requeriment exprés i per escrit respecte d’això.
f) La falta de remissió a l’Institut Valencià de Finances de totes les dades o els documents que se li hagen de remetre o este requerisca en l’exercici de les seues funcions, o la falta de veracitat en estos, quan amb això es dificulte l’apreciació de la solvència de la cooperativa o de la secció de crèdit.
g) Presentar deficiències en l’organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió dels riscos, quan estes deficiències posen en perill la solvència o viabilitat de la secció de crèdit.
3. Seran considerades infraccions greus:
a) Realitzar operacions actives o passives amb persones diferents de les mencionades en l’article 1 d’este text refós, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’este article.
b) Incórrer en insuficient cobertura de recursos propis en qualsevol dels coeficients definits en l’article 5 d’este text refós, i es romanga en eixa situació durant un període de, com a mínim, dotze mesos, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’este article.
c) Incomplir les normes vigents sobre comptabilització d’operacions i sobre formulació de balanços, comptes de pèrdues i guanys i estats financers de comunicació obligatòria a l’Institut Valencià de Finances, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’este article.
d) La falta de remissió a l’Institut Valencià de Finances de totes les dades o documents que se li hagen de remetre o que este requerisca en l’exercici de les seues funcions, o la falta de veracitat en estos, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’este article.
e) Presentar deficiències en l’organització administrativa i comptable, o en els procediments de control intern, inclosos els relatius a la gestió dels riscos, sempre que això no constituïsca infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’apartat anterior d’este article.
f) La dotació insuficient de les reserves obligatòries i dels fons de provisió d’insolvències, o la seua aplicació inadequada.
g) L’incompliment de les normes vigents que imposen obligacions, prohibicions, limitacions qualitatives o quantitatives, absolutes o relatives, a l’activitat de la secció de crèdit. En particular, es consideraran les previstes en el tercer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 1 i en l’apartat 2 de l’article 1, així com en els articles 4, 6, 7, 8, 9 i 10 d’este text refós.

4. Seran considerades infraccions lleus els incompliments dels preceptes d’observança obligada, continguts en este text refós i en les disposicions que el desenrotllen que no constituïsquen infracció greu o molt greu d’acord amb el que disposen els dos apartats anteriors d’este article.

Article 13. Sancions
1. A les infraccions molt greus s’aplicarà una sanció de multa entre cinc mil un euros i cinquanta mil euros. A més de la indicada multa, es podrà imposar la sanció de revocació de l’autorització per a constituir una secció de crèdit. En este últim cas, es requerirà l’informe de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

2. A les infraccions greus s’aplicarà sanció de multa entre cinc-cents un euros i cinc mil euros.
3. A les infraccions lleus s’aplicarà la sanció d’amonestació o de multa entre cent euros i cinc-cents euros. La sanció consistent en amonestació només podrà imposar-se, una sola vegada, per mers incompliments formals comesos per simple inobservança, quan siguen corregits sense que mitjance un requeriment administratiu previ i anirà acompanyada de l’advertència de la imposició, d’ara en avant, de la corresponent sanció pecuniària.
4. En el cas de reincidència o de comissió d’una infracció continuada, la sanció serà imposada en el seu grau màxim; a estos efectes, s’establiran tres trams iguals en les sancions de quantia divisible.
5. A les infraccions en què no concórrega reincidència se’ls imposarà la sanció en el grau mitjà, llevat que, segons el parer de qui la impose, siga procedent la seua imposició en el grau inferior, per concórrer la reparació del dany causat, la reposició de les coses o dels interessos als seus legítims titulars o creditors, o la correcció, en qualsevol altra manera, de la situació antijurídica creada pels fets en què la infracció consistisca, o derivada d’estos.
6. En cas de permanència en la situació d’infracció, la resolució sancionadora en comminarà el cessament immediat, per mitjà d’una multa coercitiva d’un deu per cent de l’import de la sanció principal, per cada setmana que continue la situació antijurídica mereixedora de la sanció, comptada a partir de l’endemà a aquell en què la resolució sancionadora siga ferma.
7. Els administradors podran ser sancionats per les infraccions previstes en l’article anterior quan resulten responsables de conformitat amb el que preveu l’article 47.1 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de la Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Article 14. Competència sancionadora
1. La imposició de sancions per infraccions molt greus i greus correspondrà, a proposta de l’Institut Valencià de Finances, a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda. A l’Institut Valencià de Finances li correspondrà la imposició de sancions per infraccions lleus.
2. L’Institut Valencià de Finances serà l’òrgan competent per a la instrucció dels expedients sancionadors.

Article 15. Procediment sancionador
En matèria de prescripció, caducitat i duració del procediment sancionador, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació general de cooperatives de la Comunitat Valenciana.


Disposició FINAL

Única. Habilitació per al desplegament reglamentari
S’autoritza el Consell per a dictar, a proposta de la conselleria competent en matèria d’hisenda, les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament d’este text refós.

linea