diari

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/2647]

(DOGV núm. 8266 de 04.04.2018) Ref. Base de dades 003329/2018

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2018, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat, en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/2647]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 9 de març de 2018.– La directora general de Relacions amb la UE i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat en relació amb la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat ha adoptat l’Acord següent:
1. Iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 3.1 (lletres d) i j)), 19, 30.1, 31.4), 34.4), 35, 36, 44, 45.5, títol VIII (articles 91 a 108), disposició addicional tercera, disposició addicional quinta, disposició transitòria onzena i disposició transitòria novena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

2. Designar un grup de treball per a proposar a la Comissió Bilateral de Cooperació la solució que siga procedent.
3. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional per qualsevol dels òrgans esmentats en l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, als efectes que en el mateix precepte es preveuen, i publicar aquest acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

27 de febrer de 2018

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i per a les administracions territorials: Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

Vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

linea