diari

DECRET 53/2012, de 30 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2012/3275]

(DOGV núm. 6746 de 02.04.2012) Ref. Base de dades 003336/2012

DECRET 53/2012, de 30 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. [2012/3275]
Preàmbul

La Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana es va crear mitjançant el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, amb el nom de Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, a fi de coordinar les actuacions sectorials de les distintes conselleries de la Generalitat com a resposta satisfactòria de la demanda de la societat valenciana en esta matèria.
Posteriorment, es van publicar el Decret 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell, que va modificar l'esmentat Decret 143/2002, de 3 de setembre, quant a la composició i Secretaria Administrativa de la comissió, el Decret 1/2008, d'11 de gener, del Consell, que en l'actualitat està derogat, i el Decret 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, que en la disposició addicional única canvia la denominació de la comissió, que passa a anomenar-se Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana.
El Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, entre les qual està la Conselleria de Justícia i Benestar Social.
Al seu torn, el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, atribuïx a la Conselleria de Justícia i Benestar Social les funcions en matèria d'atenció a la dona i prevenció de la violència de gènere.
En el mateix sentit, l'article 11 del Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, assigna a la Direcció General de Família i Dona l'exercici de les funcions que la normativa vigent atribuïx a la Generalitat en matèria de violència de gènere i, en concret, els recursos adreçats a l'atenció de la dona, prevenció de la violència, promoció i participació i programes de la dona.
Esta modificació en l'estructura i composició del Consell justifica per si sola la necessitat d'adequar les funcions i la composició de la comissió esmentada a l'organització actual de l'Administració de la Generalitat.
No obstant això, la necessitat de facilitar l'accés al coneixement del règim jurídic de la comissió esmentada, i simultàniament de dur a terme una depuració de l'ordenament dels decrets successius de modificació parcial de la comissió originària, fan recomanable dictar un únic decret que determine l'adscripció, funcions i composició de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana.
Per tot això, i a fi d'adequar la composició de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana a la nova organització del Consell, i per a adaptar-ne l'adscripció a la Conselleria de Justícia i Benestar Social o organisme que la substituïsca en matèria de violència de gènere, fent ús de les facultats atribuïdes en els articles 18 i 25 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Justícia i Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 30 de març de 2012,

DECRETE

Article únic. Modificació dels articles 1, 2, 3 i 4 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell
S'aprova la modificació dels articles 1, 2, 3 i 4 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, els quals queden redactats com s'indica en l'annex d'este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Absència d'incidència en el gasto pressupostari de la Generalitat
La implementació i desplegament posterior d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de cap dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent per raó de la matèria, i, en tot cas, hauràn de ser ateses amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que establix este decret i, en particular, les següents:

1. Els articles 5 i 6 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.
2. El Decret 202/2003, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual es va modificar el Decret 143/2002, de 3 de setembre, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.
3. El Decret 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual es va modificar el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament normatiu
Es faculta el conseller de Justícia i Benestar Social, o, si pertoca, la persona que exercisca la titularitat de la conselleria competent en matèria de violència de gènere, per a dictar totes les disposicions i instruccions que calguen per al desplegament, execució i compliment del que disposa este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 30 de març de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Justícia i Benestar Social,
JORGE CABRÉ RICO


ANNEX

Nova redacció dels articles 1, 2, 3 i 4 del Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana


Article 1. Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, o organisme que la substituïsca en matèria de violència de gènere, amb la composició i funcions que s'establixen en este decret.

Article 2. Funcions
Per a portar a efecte una coordinació adequada de les accions del Consell en matèria de violència de gènere, la Comissió Interdepartamental tindrà les funcions següents:
1. Establir les directrius de coordinació de les distintes actuacions sectorials del Consell relacionades amb la violència de gènere.
2. Impulsar, avaluar i realitzar el seguiment del Pla de Mesures del Consell per a Combatre la Violència que s'exercix sobre les dones.
3. Estudiar i proposar les mesures que haja d'adoptar el Consell, en el seu àmbit respectiu de competències, sobre l'assistència a les víctimes de violència de gènere.
4. Establir les directrius de col·laboració de l'actuació del Consell respecte a les que desenrotllen les restants administracions públiques en esta matèria.
5. Instar el Consell perquè propose a l'Administració de l'Estat aquelles mesures que siguen competència d'esta i que incidisquen favorablement en la situació de les dones víctimes de violència de gènere.
6. Qualsevol altra funció relacionada amb l'àmbit de la seua competència.

Article 3. Composició
La comissió estarà composta pels membres següents:
1. Presidència: la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de violència de gènere.
2. Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica amb funcions en matèria de violència de gènere.
3. Secretaria: la persona titular de la direcció general amb funcions en matèria de violència de gènere.
4. Vocals: un/a representant que siga titular d'una secretaria autonòmica o de la subsecretaria de cada una de les conselleries de la Generalitat i de la Presidència de la Generalitat, o persona en qui delegue.

5. La Secretaria Administrativa de la comissió serà exercida per la subdirecció general que tinga atribuïdes les funcions en matèria de coordinació interdepartamental.

Article 4. Règim de funcionament
1. Les convocatòries de la comissió, i les actuacions de funcionament, es regiran pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col·legiats, així com pel que disposa el Decret 104/2002, de 18 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat.
2. Les persones titulars de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana podran designar personal tècnic de les distintes conselleries per al desenrotllament de les funcions pròpies de la comissió.
3. La comissió podrà reunir-se en totes les sessions que calguen per a complir els seus fins, desenrotllar debats i adoptar acords.

4. La persona titular de la conselleria amb competències en violència de gènere, que coincidix amb la Presidència de la comissió, elevarà al Consell, quan pertoque, les propostes que adopte la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere a la Comunitat Valenciana.

linea