diari

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. [2020/3106]

(DOGV núm. 8801 de 29.04.2020) Ref. Base de dades 003348/2020

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. [2020/3106]
PREÀMBUL

La Generalitat, en el seu interés especial sobre la millora en la qualitat de vida de la ciutadania, ha estat formulant diverses polítiques entre les quals són de gran rellevància les dirigides a la millora de les condicions dels habitatges d’ús habitual i permanent.
L’habitatge, element estretament lligat a la salut i al desenvolupament social, i, per tant, reconegut com a dret bàsic, ha de ser objecte d’especial atenció quant a la promoció d’actuacions que faciliten la seua conservació, la seua eficiència energètica i la seua adequació a les circumstàncies especials que puguen presentar les persones empadronades que l’ocupen.
En aquest sentit, la Generalitat va iniciar en l’exercici 2017, de manera pionera, el Pla de reforma interior d’habitatge, pla Renhata, que preveu subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines, per a actuacions sobre els elements privatius de l’habitatge i dirigides a la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.
Amb aquesta mena d’incentiu, a més de millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges, com demana la ciutadania, el que es pretén també és fomentar l’activitat en el sector de la construcció, molt castigat per la recent crisi econòmica, i, en particular, el sector de producció de materials de construcció com revestiments ceràmics o de pedra, sanitaris o mobiliari de cuina i bany, que constitueixen un sector empresarial estratègic a la Comunitat Valenciana.
L’experiència en la tramitació d’aquest pla, juntament amb les consultes realitzades a col·lectius afectats, aconsella introduir novetats en les actuacions subvencionables. D’una banda, s’introdueix com a actuació subvencionable la instal·lació de sistemes integrats de domòtica que milloren l’accessibilitat i l’autonomia, en l’ús de l’habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. D’altra banda, s’hi afig una subvenció per a aquelles actuacions que s’adapten als criteris de sostenibilitat definits en les bases.
Per a la baremació de les sol·licituds es manté l’adopció de dos criteris: un en funció del grau de discapacitat d’algun dels membres residents a l’habitatge; i un altre basat en la categoria cadastral de l’habitatge, utilitzat ací com a indicador del nivell socioeconòmic dels seus ocupants.
La categoria cadastral de l’habitatge l’assigna el cadastre d’acord amb el Reial decret 1020/1993, que és un coeficient que serveix per a realitzar la valoració de les construccions i està graduada en una escala de l’1 al 9, de tal manera que l’1 correspon als habitatges de major valor i el 9 als de menor valor.
Com a innovació, també cal ressenyar que s’ha disposat introduir un plantejament dual que integre les diferents modalitats d’execució d’actuacions protegibles en les quals s’ha mogut el pla Renhata des de la seua implantació el 2017. Així, es propugna donar cobertura, d’ara en avant, tant a obres realitzades en un determinat període (és a dir, ja concloses en el moment de la sol·licitud d’ajudes) com a actuacions no iniciades o no acabades (és a dir, en projecte o en curs, en el moment de la sol·licitud) el desenvolupament i la conclusió de les quals en un termini raonable posterior a la concessió de les ajudes permeta una planificació econòmica i temporal més flexible i segura de les famílies o persones interessades. Aquest plantejament, la justificació del qual no és una altra que ajustar les bases reguladores a les necessitats del major espectre possible de ciutadania potencialment beneficiària de les ajudes, podrà requerir una execució pressupostària de caràcter pluriennal, en funció dels terminis precisos de cada convocatòria.
Amb aquesta ordre, la conselleria competent en matèria d’habitatge i rehabilitació estableix les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a la reforma interior dels habitatges, en el marc de suport a la millora de la qualitat dels habitatges de la Comunitat Valenciana, i compleix el que disposa l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, relatiu a les bases reguladores de la concessió de subvencions.

En compliment del que s’estableix en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l’elaboració d’aquesta ordre s’ha actuat d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
A aquest efecte, cal precisar que les novetats introduïdes mitjançant aquesta ordre es mouen dins del mateix rang d’incidència en l’activitat econòmica del sector que la regulació precedent, si bé amb una ampliació d’objectius i beneficis que en cap cas suposen limitació en els drets i interessos de les persones potencialment beneficiàries. Al contrari, l’ampliació del camp subvencionable i la inclusió d’actuacions protegibles en un estadi distint sorgeixen com a resposta positiva a demandes raonables de col·lectius afectats, a principis de sostenibilitat l’aplicació dels quals ha d’incentivar-se i a requeriments de tramitació millor adaptats a les variades circumstàncies de la ciutadania. En conseqüència, aquesta disposició es gesta en virtut del principi de necessitat.

D’altra banda, com a norma instrumental, s’até al principi d’eficàcia, per ser la via adequada per a la consecució dels objectius que la inspiren, i se subjecta al principi de proporcionalitat, ja que comprén la regulació precisa per a això, articulant adequadament les innovacions necessàries i mostrant-se conseqüent amb la que substitueix. Quant al principi de seguretat jurídica, aquesta disposició es concep conforme amb la normativa bàsica i la de rang superior per a crear un instrument jurídic de caràcter estable i clarificador que responga, a més, al principi d’eficiència, defugint càrregues administratives innecessàries o accessòries, amb una tramitació electrònica integrada, i racionalitzant amb això la gestió dels recursos públics.
Finalment, respecte del compliment del principi de transparència, s’ha tingut en compte el rang econòmic de la disposició, l’acreditada divulgació dels seus antecedents reguladors, l’atenció de les demandes dels agents socials implicats, la incentivació de sostenibilitat i l’assignació dels beneficis a actuacions en un estadi diferent d’execució sense minvament dels que fins ara estaven emparats per la norma precedent. I per tot això, en benefici de l’agilitat, proporcionalitat i eficiència del mateix procés d’implantació, a l’empara de l’article 133 de l’esmentada Llei 39/2015, s’ha justificat com a suficient la publicació del projecte normatiu i dels informes associats a la seua tramitació en el portal web corresponent.
En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es promouen no requereixen notificació o comunicació a la Unió Europea, per no falsejar o amenaçar a falsejar la competència, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
D’altra banda, es fa constar que aquesta norma, atés que ja ho va estar la inicial de 2017 i atés que és una modificació actualitzadora d’aquella per als seus mateixos efectes, es considera igualment compresa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat. Finalment, el fet de tractar-se d’una línia de subvencions de provada trajectòria, amb una voluntat de continuïtat que ha quedat confirmada mitjançant la previsió d’una línia expressa en els successius pressupostos de la Generalitat, contextualitza àmpliament la seua incardinació en el Pla estratègic de subvencions, i queden normats, a més, els mètodes de control per a la comprovació del compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les subvencions, segons el que es disposa en els articles 164 i 169.3 de la Llei 1/2015 esmentada adés.
En virtut de tot el que antecedeix, evacuats tots els informes preceptius incloent-hi l’emés preceptivament per l’Advocacia General de la Generalitat, atesos l’article 149.1.9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i la resta de normes d’aplicació general i pertinent, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les facultats conferides per l’article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges d’ús habitual i permanent, el contingut de les quals figura en l’annex d’aquesta ordre.

Article 2. Convocatòria
El procediment d’atorgament de les ajudes, regulades en les bases que s’aproven mitjançant aquesta ordre, s’iniciarà mitjançant una resolució de convocatòria, l’aprovació de la qual queda supeditada en tot cas a l’existència de disponibilitat pressupostària.
La resolució de convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. No-incidència pressupostària
L’aprovació d’aquesta ordre no té incidència en el pressupost de la Generalitat.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Es deroga l’Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, pla Renhata.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable
A més del que es preveu en aquesta ordre, hi seran aplicables la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i la resta de normativa d’aplicació preceptiva i necessària.

Segona. Habilitació normativa
La persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica queda facultada per a dictar totes les instruccions i resolucions que siguen necessàries per a la correcta interpretació, desplegament i aplicació d’aquesta ordre.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 d’abril de 2020

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica,
Rubén Martínez DalmauANNEX
Bases reguladores per a la concessió d’ajudes
per a la reforma interior d’habitatges

pla Renhata

Primera. Objecte
Aquestes bases reguladores tenen com a objecte regular la concessió d’ajudes per a actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges d’ús habitual i permanent.

Segona. Actuacions subvencionables
S’entendran per actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat a l’interior dels habitatges i, per tant, seran objecte d’ajuda, aquelles actuacions dirigides a:
1. Reforma de les habitacions humides (cuines i banys), amb la finalitat d’adequar-les a les condicions actuals d’habitabilitat i sostenibilitat, incloent-hi, si és necessari, l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
2. Reforma de l’habitatge per a adaptar-lo al seu possible ús per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l’ampliació dels espais de circulació de l’habitatge, el canvi de portes o la instal·lació de senyals acústics o lluminosos, si és el cas.
3. Instal·lació de sistemes integrats de domòtica, que milloren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de l’habitatge, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

Tercera. Condicions particulars de les actuacions objecte d’ajudes

1. Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l’efecte de la determinació del cost subvencionable de l’actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5 % del cost de l’obra, sempre que tots aquests estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.
Dins del concepte d’obres subvencionables es podrà incloure tot el que es considera com a obra civil, és a dir barandats, revestiments, sanitaris, aixeteria, mobles de cuina i bany (només el del lavabo) i instal·lacions. No s’hi inclouran electrodomèstics, ni calderes o escalfadors, ni tampoc la placa de cocció, el forn o l’extractor de fums.
Com a sistemes integrats de domòtica subvencionables, en funció de les necessitats d’autonomia, seguretat o atenció de les persones ocupants empadronades a l’habitatge, es podran incloure, entre altres, els sistemes de monitoratge i control remot de portes i equips electrònics, posada en marxa d’aquests de manera conjunta i realització d’activitats a distància; els sistemes d’activació i desactivació de qualsevol equip del domicili amb un comandament de veu; la col·locació de càmeres a l’interior de l’habitatge que permeten informar visualment de l’estat de la persona dependent i els sistemes de detecció i alarma d’incendis.

2. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S’entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l’edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l’Institut Valencià de l’Edificació, considerant la qualitat estàndard.
3. Les obres podran estar acabades en el moment de la sol·licitud o, com a màxim, en el termini de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les ajudes.
En el moment de la sol·licitud la persona sol·licitant de les ajudes indicarà si les obres estan acabades o pendents d’iniciar o d’acabar.
4. La data d’inici de les obres per a les quals se sol·liciten les ajudes haurà de ser posterior a la data que s’indique en la corresponent convocatòria.
5. La data d’acabament de les obres per a les quals se sol·licita les ajudes haurà de ser posterior a la data que s’indique en la corresponent convocatòria.
6. L’actuació disposarà de les llicències necessàries i requerides per les administracions corresponents.Quarta. Compatibilitat i incompatibilitat de les ajudes
1. Aquestes ajudes són compatibles amb les ajudes a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis en els quals es trobe l’habitatge.

2. L’import de la subvenció que es concedisca no podrà ser d’una quantia tal que, sumada amb altres subvencions públiques que puguen rebre les parts beneficiàries d’aquestes ajudes, supere el cost previst de l’actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància, es reduirà l’import de la subvenció a concedir de manera que aquesta suma abaste com a màxim el cost de l’actuació.
3. Quan un habitatge haja sigut objecte de concessió d’ajudes en convocatòries anteriors del pla Renhata, però sense haver arribat a un pressupost protegible total de 12.000 euros, podran sol·licitar-se noves ajudes per a una actuació diferent de les ja subvencionades. En aquest cas sol es protegirà un pressupost màxim tal que, sumat als anteriors pressupostos protegits, no supere el límit de 12.000 euros, amb independència que el pressupost real siga major.

Cinquena. Requisits dels habitatges i del seu ús
Els habitatges que pretenguen acollir-se a les subvencions regulades en aquesta ordre hauran de complir els següents requisits:
a) L’edifici en el moment de la sol·licitud ha de tindre una antiguitat superior a 20 anys. No serà necessari complir aquesta condició en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o per a persones majors de 70 anys.
b) Que l’habitatge es destine a residència habitual i permanent de les persones propietàries, inquilines o usufructuàries. Fet que es considerarà acreditat per estar empadronades amb anterioritat a la sol·licitud de les ajudes.

Sisena. Pressupost protegible
El pressupost protegible de l’actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros, excepte en actuacions d’adaptació d’habitatges per a persones empadronades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 % o majors de 70 anys, ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres, que pot ser major.


Setena. Tipus i quantia de les ajudes
Les obres subvencionables podran rebre les següents subvencions:

a) Una subvenció bàsica, per a totes les persones sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5 % del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.
b) Una subvenció addicional primera, en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds d’acord amb la base onzena, amb els percentatges i les quanties màximes indicades en el següent quadre:


Puntuació Percentatge que s’aplicarà sobre el pressupost protegit Quantia màxima de la subvenció addicional
Entre 1 i 5 punts 25 per 100 3.000 euros
Entre 6 i 10 punts 30 per 100 3.600 euros
Entre 11 i 15 punts 35 per 100 4.200 euros


c) Una subvenció addicional segona en funció dels punts obtinguts, ateses les actuacions que, seguint els criteris de sostenibilitat, es preveuen en la base dotzena, amb els percentatges i les quanties màximes indicades en el següent quadre:

Puntuació Percentatge que s’aplicarà sobre el pressupost protegit Quantia màxima de la subvenció addicional
Entre 3 i 6 punts 5 per 100 600 euros
Entre 7 i 10 punts 10 per 100 1.200 euros


Les subvencions regulades en els apartats b) i c) només es concediran a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onzena, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes, una vegada descomptat l’import total de les subvencions bàsiques concedides en l’apartat a anterior.

Huitena. Condicions de les persones beneficiàries i perceptores de les ajudes
Per a les actuacions subvencionables 1 i 2 definides en la base segona, podran ser beneficiàries, i, per tant, perceptores d’aquestes ajudes, qualsevol persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que estiga destinat a ús habitual i permanent.
Per a l’actuació subvencionable 3 definida en les bases segona i tercera, podran ser beneficiàries, i, per tant, perceptores d’aquestes ajudes, qualsevol persona física propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana en el qual residisca alguna persona empadronada amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 per 100 o major de 70 anys.
No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s’estableixen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i segons determina l’article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, tampoc podran obtindre-la aquelles persones o entitats que, conforme al que s’estableix en el títol VI d’aquesta llei, hagen sigut sancionades per una resolució administrativa ferma.

Novena. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries

Les parts beneficiàries queden obligades a:
a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes.
b) Sotmetre’s a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
c) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
d) En el cas d’habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d’arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada.
e) Comunicar, si és el cas, l’obtenció d’ajudes corresponents a convocatòries anteriors del pla Renhata de millora de les condicions de l’interior dels habitatges per a una actuació diferent de la sol·licitada.


Desena. Presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud es realitzarà dins del termini previst en la corresponent convocatòria.
2. El procediment de tramitació serà telemàtic, i per això requerirà la presentació de sol·licituds, segons un model normalitzat, a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, les quals hauran d’estar signades electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l’oportú conveni.

3. Una vegada emplenat l’imprés de sol·licitud per la part beneficiària, i al seu torn sol·licitant de les ajudes, i recopilada la documentació necessària, la sol·licitud serà presentada telemàticament per personal tècnic col·laborador adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l’habitabilitat dels habitatges.
4. L’alta com a personal tècnic col·laborador en cada convocatòria es realitzarà telemàticament, d’acord amb el contingut de l’imprés normalitzat d’Inscripció de Personal Tècnic Col·laborador per a la tramitació de les ajudes.
A l’efecte d’aquesta ordre, podran sol·licitar la inscripció com a personal tècnic col·laborador aquelles i aquells professionals amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar l’activitat de supervisar la correcta execució de les obres d’acord amb la normativa vigent d’obligat compliment en matèria d’habitatge. Aquest personal tècnic haurà d’estar col·legiat en el seu col·legi professional corresponent.
Es podrà revocar o rebutjar la inscripció d’una persona com a tècnica col·laboradora en el registre creat a aquest efecte en cada convocatòria per a poder tramitar aquests expedients, en el cas que s’haguera produït i s’haja demostrat fefaentment, una incorrecta pràctica professional d’ella en la tramitació d’algun expedient de reforma interior d’habitatges dins del pla Renhata en convocatòries precedents.

5. En la sol·licitud s’indicarà si les obres ja estan acabades o bé si estan pendents d’iniciar o d’acabar, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que per al primer cas i per al segon s’assenyala en els següents apartats.
5.1. Documentació que cal presentar en el cas d’obres acabades en el moment de la presentació de la sol·licitud:
a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons l’imprés normalitzat, on cal indicar si és propietària, usufructuària o arrendatària. Si és el cas, identificació de persona ocupant, empadronada a l’habitatge, amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 per 100 o major de 70 anys.
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l’actuació subvencionada, indicant-ne l’import si és el cas, segons l’imprés normalitzat.
c) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades.
d) Document que acredite la titularitat de l’habitatge, com ara nota simple del registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d’herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.
e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l’habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la sol·licitant de les ajudes.
f) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes.
g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d’obra, amb mesuraments i aplicació de preus.
h) Plànol esquemàtic acotat de les parts de l’habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar les obres.
i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres.
j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes, i acompanyades del document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
k) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, on es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l’ingrés de les ajudes.
l) Descripció de les obres redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, indicant-ne la data d’inici i finalització d’aquestes, i també que compleixen la normativa vigent cobrint com a mínim les Condicions bàsiques i reglamentàries, establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de condicions bàsiques de l’habitatge existent. Així mateix, si és el cas, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s’hagen ajustat a les establides en la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, definits així en les bases segona i tercera.
5.2. Documentació que cal presentar en el cas d’obres no iniciades o sense acabar en el moment de la presentació de la sol·licitud:
a) Sol·licitud de les ajudes degudament signada per la part sol·licitant, segons l’imprés normalitzat, on s’indique si és propietària, usufructuària o arrendatària. Si és el cas, identificació de persona ocupant, empadronada a l’habitatge, amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 per 100 o major de 70 anys.
b) Declaració responsable de la part sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació amb l’actuació subvencionada, indicant-ne l’import si és el cas, segons l’imprés normalitzat.
c) Fotografies de l’estat de les parts de l’habitatge a reformar objecte d’ajuda, abans de l’actuació.
d) Document que acredite la titularitat de l’habitatge, com ara nota simple del registre de la propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d’herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admés en dret.
e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l’habitatge, per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la sol·licitant de les ajudes.
f) Autorització de la persona sol·licitant a la persona inscrita com a tècnica col·laboradora perquè realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes.
g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d’obra, amb mesuraments i aplicació de preus.
h) Plànol esquemàtic acotat de les parts de l’habitatge objecte de la reforma, i de l’actuació que es vol realitzar.
i) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, on es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l’ingrés de les ajudes.
j) Descripció de les obres redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, indicant-ne si és el cas la data d’inici, i detallant, quan corresponga, les actuacions previstes de sostenibilitat que s’ajusten a les establides en la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, definits així en les bases segona i tercera.

6. En aquells supòsits en què les persones sol·licitants, en aplicació del que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració sol·licite electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar, a més:
– NIF o CIF de la part sol·licitant i, si és el cas, de la persona ocupant i empadronada, amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 33 per 100 o major de 70 anys.
– Certificat d’empadronament a l’habitatge objecte de les ajudes.

– Certificats de l’Agència Tributària, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en les seues obligacions.
– Si és el cas, certificat del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada, de l’habitatge.
7. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases, incloent-hi el que es disposa en la resolució per la qual es convoquen les subvencions.
8. Així mateix, es podran requerir a la part sol·licitant, en qualsevol moment, qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l’expedient i per a la comprovació de l’actuació realitzada.
9. Es delega en els serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d’actuació, la gestió de les ajudes i incidències produïdes amb anterioritat a la resolució de la seua concessió.

Onzena. Criteris de baremació
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds per a concedir la subvenció, aquestes es valoraran d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació:
a) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral de l’habitatge:
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8 o 9: 10 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 8 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 5 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 3 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt.
b) En funció del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada de l’habitatge:
– Grau de discapacitat igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100: 3 punts.
– Grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 5 punts.

Dotzena. Criteris de sostenibilitat
Les actuacions que cal realitzar, així com la seua puntuació, per a obtindre la subvenció de sostenibilitat prevista en la base segona, són les següents:
a) Col·locació de portes realitzades emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 1 punt.
b) Moblament de cuina realitzat emprant fustes que provinguen de gestió forestal sostenible amb certificat PEFC o FSC i/o taulers derivats de la fusta amb unes emissions de formaldehid que estiguen per davall del 50 % del límit establit per a la classe E-1 definida en l’annex B de la norma UNE-EN 13986 (és a dir, que siguen inferiors a 1,75 mil·ligrams per hora i per metre quadrat): 3 punts.
c) Instal·lació, en cuines i banys (pica-aigüera, lavabo, bidet), d’aixeteries d’obertura sempre en fred i/o d’obertura en dues fases, dotades en tot cas d’airejadors o perlitzadors: 1 punt.
d) Instal·lació de cisternes de vàter amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i dispositius de doble descàrrega: 1 punt.
e) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE-EN ISO 14024: 2 punts.
f) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus I, conforme a la norma UNE-EN ISO 14024: 2 punts.
g) Col·locació de revestiments ceràmics en parets amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025:1 punt.
h) Col·locació de revestiments ceràmics en sòls amb un producte que dispose d’etiquetatge ambiental tipus III (Declaració ambiental de producte, DAP), conforme a la norma UNE-EN ISO 14025: 1 punt.
Les actuacions de sostenibilitat que es realitzen hauran de documentar-se mitjançant l’aportació de còpies de declaracions del fabricant, certificats, factures, albarans o etiquetes dels productes emprats en l’obra, en les quals s’acredite la caracterització ací exigida.

Tretzena. Tramitació, instrucció del procediment i resolució d’ajudes
1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’habitatge i rehabilitació, que mitjançant aquesta ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l’ajuda sol·licitada, a proposta d’un òrgan col·legiat constituït a aquest fi. Així mateix, podrà designar suplent, en cas d’impossibilitat d’assistència d’algun membre de l’òrgan col·legiat.
L’òrgan col·legiat estarà integrat, d’acord amb les responsabilitats i qualificació tècnica inherents a càrrec seu, per les persones titulars de la Subdirecció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, del Servei de Qualitat i Arquitectura, del Servei d’Innovació Ecològica de la Construcció, i dels Serveis Territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació. No obstant això, si la composició d’aquest òrgan col·legiat no resultara paritària, la persona titular de la direcció general competent podria nomenar i incorporar-hi el personal tècnic del departament que siga necessari per a procurar aquesta paritat.

2. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d’actuació.
3. En el termini de dos mesos des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es publicarà, en el web de la conselleria competent en matèria d’habitatge i en el tauler d’anuncis dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació que a aquest efecte s’habiliten, la llista completa de les sol·licituds, indicant les que estan completes i les que estan incompletes, assenyalant la documentació que falta per aportar o esmenar, i també les que no estan admeses a tràmit. Aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l’efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.
En el cas que per motius justificats no es puga publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en el web esmentat la nova data de publicació d’aquesta.
4. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s’ordenaran de major a menor puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s’elaborarà la llista de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes, indicant l’import de la subvenció bàsica que s’atorgarà a tots aquells expedients que complisquen els requisits, i el de les subvencions addicionals que s’atorgarà segons el que regula la base setena d’aquestes bases, fins a esgotar la partida pressupostària corresponent. En cas d’igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d’entrada.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió d’ajudes mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que posarà fi a la via administrativa, serà de sis mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que s’estableix en l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. La resolució de la concessió d’ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de www.gva.es. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.
La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, conforme al que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

Catorzena. Despesa pluriennal i ampliació de l’import global de les ajudes
La dotació econòmica per a la concessió d’ajudes de cada convocatòria podrà tindre caràcter pluriennal, en funció dels terminis raonables d’execució de les actuacions que s’hi determinen.
En atenció als supòsits d’excepcionalitat establits en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, l’import global de les ajudes amb què es dote cada convocatòria podrà ser ampliat, en cas d’existir disponibilitats pressupostàries, si resulta insuficient per a atendre les peticions que, presentades dins del termini, acrediten reunir els requisits i altres condicions establides en aquestes bases.


Quinzena. Qualificació definitiva i abonament de les ajudes
1. En el cas de les sol·licituds presentades amb l’obra ja acabada, s’entendrà que en el tràmit de la sol·licitud d’ajudes s’està sol·licitant simultàniament l’abonament d’aquestes i, per tant, no serà necessari, en aquests casos, sol·licitar la qualificació definitiva per a l’abonament de les ajudes previstes en aquestes bases.
2. En el cas de les sol·licituds presentades sense tindre l’obra iniciada o acabada en el moment de la presentació, la part beneficiària que obtinga la subvenció haurà de sol·licitar-ne l’abonament mitjançant l’imprés normalitzat Sol·licitud de Qualificació Definitiva i Abonament de les Ajudes, una vegada acabades les obres i abans que vença el termini de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les ajudes. La seua presentació serà telemàtica, per mitjà de la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, i haurà d’acompanyar-se de la documentació que a continuació es detalla:
a) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació.
b) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la persona sol·licitant de les ajudes, a les quals cal adjuntar el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no mitjançant el pagament en metàl·lic.
c) Testimoniatge fotogràfic de les actuacions realitzades.
d) Autorització de la persona sol·licitant perquè la persona inscrita com a tècnica col·laboradora realitze la presentació telemàtica de la Sol·licitud de Qualificació Definitiva i Abonament de les Ajudes.
e) Descripció de les obres redactada per la persona que exercisca com a tècnica col·laboradora, en la qual es justifique que les obres subvencionables estan acabades, indicant la data d’inici i finalització d’aquestes, i que compleixen la normativa vigent cobrint com a mínim les Condicions bàsiques i reglamentàries, establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de condicions bàsiques de l’habitatge existent. Així mateix, si és el cas, descripció de les actuacions de sostenibilitat que s’hagen ajustat a les establides en la base dotzena i/o els sistemes integrats de domòtica subvencionables, definits així en les bases segona i tercera.
3. En el cas que el cost final siga inferior al cost de l’actuació inicialment protegit, es recalcularà l’import de la subvenció, i serà minorada la seua quantia en el que, d’acord amb aquestes bases, corresponga. L’import de l’ajuda no s’incrementarà fins i tot quan el cost de l’actuació supere l’inicialment previst.

Setzena. Control i revocació de les subvencions
1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les subvencions. Els controls seran de tipus administratiu i sobre el terreny, en les condicions establides en la base reguladora dessetena sobre el Pla de Control al qual remet l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. L’incompliment d’aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient comportarà la revocació de la subvenció concedida i la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals aplicables des del moment de la seua percepció.
2. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en l’esmentada Llei 1/2015, de 6 de febrer, en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Dessetena. Pla de control
El control de l’atorgament de les subvencions es realitzarà en dues fases clarament diferenciades: una, prèvia a la resolució de concessió de les subvencions; i una altra, després d’aquesta, una vegada executades les actuacions als habitatges i abans de realitzar l’abonament de la subvenció. Finalment, poden produir-se comprovacions no planificades en una tercera fase, a posteriori, després de l’abonament de les ajudes.
1. Fase prèvia. En aquesta fase es realitzaran les següents comprovacions al 100 % de les sol·licituds presentades:
a) Comprovació documental:
El personal habilitat per a això comprovarà que totes i cadascuna de les sol·licituds d’ajuda contenen tota la documentació exigida en la base reguladora desena i que aquesta documentació està correctament emplenada i adequada d’acord amb el que s’ha sol·licitat.
b) Comprovació electrònica:
Es consultarà electrònicament, de manera automatitzada, la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient que l’òrgan gestor de les ajudes puga recollir directament d’altres administracions, sempre que la persona sol·licitant de l’ajuda no haja manifestat la seua oposició a aquesta consulta, i en aquest cas haurà d’haver aportat l’acreditació documental indicada en el punt 6 de la base reguladora desena.

c) Una vegada revisades totes les sol·licituds i d’acord amb el que es disposa en la base reguladora tretzena, se’n publicarà la llista en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’habitatge i en el tauler d’anuncis dels Serveis Territorials, indicant la documentació que falte per aportar o que haja d’esmenar-se i els motius d’inadmissió a tràmit, si pertoca.
d) Una vegada conclòs el termini d’esmena, es revisaran totes les sol·licituds esmenades o complementades, amb el mateix mètode de comprovació detallat en l’apartat a i b), si és el cas, cosa que permetrà establir i ordenar les sol·licituds que, complint tots els requisits establits en les bases reguladores, aspiren amb dret a l’atorgament d’ajudes.

2. Fase després de l’acabament de les obres. Una vegada acabades les actuacions als habitatges i abans d’efectuar l’abonament de les ajudes, es realitzaran les següents comprovacions:
a) Comprovació documental al 100 % de les ajudes concedides:
El personal habilitat per a això comprovarà si les sol·licituds de qualificació definitiva i abonament de les ajudes (la mateixa sol·licitud d’ajudes, en el cas d’obres ja acabades en el moment de tramitar-la) contenen tota la documentació exigida en la base quinzena d’aquestes bases reguladores i que aquesta documentació està correctament emplenada i adequada a la sol·licitud d’abonament de les ajudes presentada.

b) Comprovació sobre el terreny de l’obra executada:
Es realitzarà una inspecció tècnica per a la comprovació de la veracitat i de la correcció de les actuacions executades d’una mostra aleatòria que continga almenys el 30 % de les sol·licituds d’ajudes concedides i que suposen, al seu torn, en el seu conjunt, un muntant econòmic mínim del 30 % del pressupost total de les ajudes concedides.
3. Fase després del pagament de les subvencions. Una vegada efectuat l’abonament de les ajudes poden sorgir de manera ocasional circumstàncies que justifiquen comprovacions a posteriori (d’ofici, per sospites fundades o coneixement sobrevingut, o per instrucció, arran de denúncies documentades) i sempre, cas per cas. Davant d’aquesta eventualitat, es procedirà de la manera següent:
Comprovació integral:
Revisió exhaustiva de tota la documentació que consta en l’expedient, incloent-hi les consultes electròniques i la inspecció tècnica sobre el terreny de l’actuació efectivament realitzada, comprovant-ne la coherència i la proporcionalitat amb els objectius de millora funcional, accessibilitat o sostenibilitat que motiven la concepció d’aquesta línia de subvenció, així com la constatació de les circumstàncies personals que puguen haver facilitat, si és el cas, l’obtenció d’ajuda condicionada a la realitat de la seua situació.

D’acord amb la base setzena, la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient o l’execució d’actuacions que es revelen incoherents o desproporcionades en la consecució dels objectius que inspiren aquestes ajudes donaran lloc a la minoració o la revocació de la subvenció concedida i, si és el cas, a la devolució en tot o en la part que corresponga més els interessos legals del que injustament s’haja percebut, i a les sancions administratives que pogueren correspondre.

linea