diari

DECRET 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/3139]

(DOGV núm. 8802 de 30.04.2020) Ref. Base de dades 003386/2020

DECRET 54/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per un ERTO com a conseqüència de la Covid-19. [2020/3139]
Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d’Espanya ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga a les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, a adoptar amb la màxima celeritat mesures per a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat.
La ràpida paràlisi de l’activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l’adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d’ingressos dels subjectes econòmics més vulnerables.
Un dels col·lectius que més poden patir aquesta crisi són els treballadors i les treballadores per compte d’altri amb rendes baixes. El Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19, va establir mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a prioritzar el manteniment de l’ocupació sobre l’extinció dels contractes.
Des de la Generalitat es pretén coadjuvar en aquest marc de mesures, amb la finalitat de reduir els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes tenen sobre els treballadors i les treballadores amb rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades a la Comunitat Valenciana, mitjançant l’establiment d’ajudes econòmiques per a qui veja reduïts els seus ingressos. Per a aconseguir aquesta finalitat, la Generalitat ha adoptat el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques per als treballadors i les treballadores afectades per un ERTO i per als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
En aquest cas concorren circumstàncies singulars i raons d’interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria de les ajudes i justifiquen que siguen atorgades en règim de concessió directa, d’acord amb el que estableix l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L’interés públic que cal protegir és el que es deriva de les conseqüències originades per la pandèmia de la Covid-19, sent aquest un interés públic eminentment humanitari i social que obliga a adoptar mesures de caràcter econòmic, com són aquestes ajudes, per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones més vulnerables.
D’acord amb el que es disposa en l’article 1 del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, l’aprovació de les bases reguladores de les ajudes urgents als treballadors i les treballadores amb rendes baixes han d’establir-se per mitjà d’un decret del Consell, i la competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa derivades de la situació d’emergència que ha conduït a la declaració de l’estat d’alarma, en el decret llei anteriorment esmentat, s’ha atribuït la tramitació i gestió d’aquestes ajudes urgents per als treballadors i les treballadores amb rendes baixes afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació a l’Agència Tributària Valenciana.
Aquestes ajudes no han de ser notificades a la Comissió Europea per no reunir tots els requisits de l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que van dirigides a persones físiques que no exerceixen activitat econòmica.
Per tot això, en virtut del que disposa l’article 1 del Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 24 d’abril de 2020,


DECRETE

Article 1. Objecte de les ajudes i règim jurídic aplicable
1. L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió d’ajudes urgents, per concessió directa, a treballadors i treballadores amb rendes baixes que presten serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana, que estiguen afectats per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total dels seus contractes de treball provocat per la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19.
2. Aquestes ajudes es regiran, a més pel que es disposa en aquestes bases, pel Decret llei 3/2020, de 10 d’abril; per la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; pels preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les seues disposicions de desplegament, i per la resta de normativa aplicable preceptivament.

Article 2. Procediment de concessió
Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa, d’acord amb el que es preveu en l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i del que es preveu en l’article 22.2.c, en relació amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 3. Raons d’interés públic que concorren en la concessió i impossibilitat de convocatòria pública
La subvenció regulada en aquest decret té caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d’emergència originada per la pandèmia de la Covid-19 i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre els treballadors i les treballadores de rendes baixes els ingressos dels quals hagen disminuït.
En aquest cas concorren raons d’interés social i humanitari, amb la finalitat de reduir els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball, a conseqüència de la paralització de l’activitat econòmica amb motiu de la Covid-19, tenen sobre els treballadors i les treballadores a la Comunitat Valenciana, mitjançant l’establiment d’unes ajudes econòmiques per als qui tenen baixos ingressos. Es tracta, doncs, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones més vulnerables.
Atés que les ajudes es concedeixen a tots els treballadors i les treballadores en els quals concórreguen els requisits establits, es requereix que la concessió siga directa, sense que pertoque una convocatòria pública.

Article 4. Persones beneficiàries i requisits
1. Seran beneficiàries les persones físiques que reunisquen els següents requisits:
a) Tindre la condició de treballador o treballadora per compte d’altri. Es considerarà que tenen aquesta condició les persones que estiguen incloses dins de l’àmbit d’aplicació del text refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
b) Que presten serveis en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.
c) Que el seu contracte de treball haja estat suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la Covid-19. Es considerarà que concorren causes de força major derivades de la Covid-19 en els supòsits en què s’haja decidit per l’empresa la suspensió de contractes per les circumstàncies descrites en l’apartat 1 de l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

d) Que estiguen incloses en un ERTO sol·licitat entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l’autoritat laboral, siga de manera expressa o per silenci administratiu.
e) Estar registrat en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) amb motiu d’un ERTO.
2. Atés el caràcter social de la subvenció, al reduït import individual de l’ajuda, a l’elevat nombre de les possibles persones beneficiàries i a la condició de treballadors o treballadores per compte d’altri, se n’exceptua l’aplicació de les prohibicions establides en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
3. És aplicable a aquestes ajudes el que preveu l’apartat 7 de l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 5. Import de les ajudes
1. La quantia de l’ajuda pujarà a 150,00 euros per persona beneficiària.
2. Els crèdits màxims que finançaran aquestes ajudes pugen a 30.000.000,00 d’euros. D’acord amb la previsió legal de l’últim paràgraf de l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s’imputaran a la línia de subvenció que s’habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en el capítol IV del programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals, del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2020.
3. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles persones beneficiàries fins que s’exhaurisca l’import global, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existiren diverses persones amb idèntica base de cotització, tindrà prioritat la de major edat. S’entendrà per base de cotització la que haja servit per al càlcul de la base reguladora de la prestació en l’ERTO, d’acord amb el que s’estableix en la lletra a de l’apartat 3 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

Article 6. Òrgan gestor, òrgan competent per a l’atorgament de les ajudes i Comissió Tècnica
1. Correspon la tramitació i la gestió de les ajudes a l’Agència Tributària Valenciana.
2. Correspon a la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball resoldre la concessió de les ajudes regulades en aquest decret.
3. La proposta de concessió de les ajudes es realitzarà per una comissió tècnica, la Presidència de la qual correspondrà a la persona titular de la Direcció General de l’Agència Tributària Valenciana, que podrà delegar l’exercici de les seues funcions en la persona titular de la Subdirecció General.
Seran vocals els funcionaris i les funcionàries que siguen titulars dels següents llocs de treball de l’Agència Tributària Valenciana:
a) la Secretaria General,
b) el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària,
c) el Servei de Contractació i Assumptes Generals,
d) el Servei de Recursos Humans,
e) l’Equip de Comunicació i Relacions Institucionals, i
f) el Servei de Règim Jurídic.
En casos d’absència, vacant o malaltia, i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, les persones vocals titulars de l’òrgan col·legiat seran substituïdes per les persones titulars de les direccions de departament de l’Agència Tributària Valenciana, o de les direccions adjuntes, que designe la Presidència.
Un funcionari o una funcionària de l’Agència Tributària Valenciana exercirà les funcions de Secretaria i assistirà a les reunions de la Comissió amb veu, però sense vot.
4. El funcionament de la Comissió es regirà pel que es disposa en el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 7. Instrucció
1. El procediment s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits.
2. L’Agència Tributària Valenciana demanarà a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l’atorgament de les ajudes. Les dades obtingudes només podran ser utilitzades per a la concessió d’aquestes ajudes, i totes les persones que intervinguen en el procediment estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l’article 5.1.f del Reglament (UE) 2016/679.
3. Una vegada rebuda la documentació necessària per a la concessió d’aquestes ajudes, després de ser processades per la Direcció General de Tecnologies de la Informació, es remetrà a la Comissió Tècnica, que ordenarà les possibles persones beneficiàries en funció de la seua base de cotització i determinarà aquella en la qual s’exhaureix l’import global. En el cas que quan s’exhaurisca l’import global hi haja diverses persones beneficiàries amb idèntica base de cotització, la Comissió Tècnica podrà requerir a aquelles que acrediten la seua data de naixement, quan no dispose d’aquesta informació. Transcorregut el termini del requeriment, la Comissió Tècnica determinarà la persona beneficiària en la qual s’exhaureix l’import global de les ajudes.
4. La Comissió Tècnica confeccionarà la relació de persones beneficiàries i elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

5. Tenint en compte les raons d’interés públic exposades en l’article 3, especialment la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre els treballadors i les treballadores amb rendes baixes els ingressos dels quals hagen disminuït, la Comissió Tècnica podrà elevar una o diverses propostes parcials a favor de les persones amb bases de cotització més baixes, de conformitat amb les instruccions de desplegament que es dicten sobre això.

Article 8. Resolució i recursos
1. La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, excepte que es tracte d’una resolució parcial, la base de cotització i, en el seu cas, la data de naixement que hagen determinat el tall de les ajudes.
2. El termini per a resoldre serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases reguladores.
3. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Totes les dades identificatives hi figuraran de forma anonimitzada. Les persones interessades podran comprovar a través de l’esmentada pàgina web les seues dades sense anonimitzar.
4. La resolució posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar qualsevol altre recurs que considere pertinent.

Article 9. Forma de pagament
1. El pagament de les ajudes es realitzarà mitjançant una transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que haja facilitat el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
2. No serà aplicable en el pagament d’aquestes ajudes el requisit establit en el paràgraf segon d’apartat 1 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.
3. L’alta de les persones perceptores de les ajudes i dels comptes bancaris en el sistema comptable de la Generalitat es realitzarà a través d’un procés de bolcament massiu de les dades dels treballadors i les treballadores facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, que implementarà la Direcció General de Tecnologies de la Informació d’acord amb els requeriments que establisca la Intervenció General de la Generalitat, i que serà aprovat mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; en queda exceptuada, per tant, l’aplicació del procediment previst en l’Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l’Administració de la Generalitat.

Article 10. Obligacions
Són obligacions de les persones beneficiàries:
a) Facilitar les dades i la informació relacionades amb l’ajuda concedida que siguen requerides per l’Agència Tributària Valenciana.
b) Comunicar a l’Agència Tributària Valenciana qualsevol incidència que es produïsca en relació amb la suspensió del seu contracte de treball o amb l’ERTO en el qual estiguen incloses.
c) Si escau, reintegrar els fons percebuts.
d) Sotmetre’s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

Article 11. Reintegrament
Pertocarà el reintegrament de la quantitat percebuda i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajuda fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, o la data en què el deutor ingresse el reintegrament si és anterior a aquesta, en el cas que es declare judicialment la nul·litat de la suspensió del contracte de treball.

Article 12. Compatibilitat de les ajudes
Aquestes ajudes seran compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, locals, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.


Article 13. Incidències
La persona titular de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o l’òrgan en què aquesta delegue, tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.

Article 14. Comunicació d’ajudes públiques a la Unió Europea
1. Les ajudes regulades en aquest decret són compatibles amb el mercat interior perquè no reuneixen els requisits acumulatius exigits en l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que les persones beneficiàries no són empreses productores de béns o prestadores de serveis en el mercat, sinó persones físiques subjectes a una relació laboral per compte d’altri.
2. Atés que es tracta d’ajudes no subjectes a l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 3.4 del Decret 128/2017, de 7 de setembre, del Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les subvencions establides per mitjà d’aquest decret no han de ser notificades ni comunicades a la Comissió Europea.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Inaplicació de la suspensió de terminis
En aplicació de l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, la suspensió de terminis no s’aplicarà al procediment de concessió d’aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l’estat d’alarma.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
S’habilita les persones titulars de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de la Direcció General de l’Agència Tributària Valenciana per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que consideren oportunes per a l’aplicació i l’execució d’aquest decret.Segona. Efectes
Aquest decret produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 120 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, o, potestativament, un recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Tot això sense perjudici que la persona interessada puga presentar qualsevol altre recurs que considere pertinent.
Als esmentats terminis els seran aplicables les suspensions i interrupcions de terminis establits en les disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en la disposició addicional huitena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19.

València, 24 d’abril de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea