diari

DECRET 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel que es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana. [2011/3255]

(DOGV núm. 6485 de 22.03.2011) Ref. Base de dades 003446/2011

DECRET 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel que es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana. [2011/3255]
Índex

Preàmbul
Article únic. Aprovació del Reglament
Disposició transitòria única. Remissió d'informació
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final única. Entrada en vigor
Annex. Reglament pel qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. Tipologia de les seus festeres tradicionals
Article 3. Registre de Seus Festeres Tradicionals
Article 4. Activitats habituals
Article 5. Contaminació acústica en les seus festeres tradicionals

Article 6. Horaris
Article 7. Consell de Festes Tradicionals

Preàmbul

La Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, preveu en l'article 8.2 la competència dels ajuntaments en matèria «d'espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen al municipi amb motiu de la celebració de les festes locals i/o patronals, requerisquen o no la utilització de la via pública». Este precepte, en estos moments, es completa amb l'article 9.8 del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, en el qual, així mateix, s'atribueix als ajuntaments «l'autorització de les activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar durant la celebració de les festes locals i verbenes populars, requerisquen o no la utilització de la via pública, sense perjuí de les atribucions de la conselleria competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l'autorització d'activitats extraordinàries amb caràcter general».

En este context, les festes que se celebren en les localitats de la Comunitat Valenciana, moltes d'elles de notable tradició i arrelament i representatives de la identitat sociocultural de la nostra terra, comporten una programació d'actes a efectuar, uns organitzadors o promotors, així com una seu considerada, en tot cas, com un component necessari per a la festa, un punt de referència per a festers i un lloc on se centralitzen els mitjans materials i humans imprescindibles per a l'adequada realització d'aquella.
Les referides seus no tenen perquè ser necessàriament «establiments públics» en el sentit establit en la Llei d'Espectacles valenciana. No obstant això, puntualment, i fins i tot més enllà del marc temporal de les celebracions que les justifiquen, sí que es troben en funcionament o es troben vinculades a la realització d'un espectacle públic o activitat recreativa amb la conseqüència, de manera directa o indirecta, de la seua incidència en la normal o habitual convivència entre persones.

En este sentit, el present decret té la seua causa en la necessitat establir un règim jurídic obert però, alhora, responsable i necessari per a estes seus o locals que, sota la seua comunai popular denominació, permeta ordenar-ne el funcionament al mateix temps que, en virtut de les regles de convivència, s'hi garantisca l'efectivitat del dret al descans dels veïns.
Este decret és fruit d'una necessitat àmpliament sol·licitada pels sectors interessats i suposa, per part de les administracions i organitzadors implicats, una assumpció d'obligacions i compromisos en alguns casos, sens dubte, ja configurats.

Per tot això, i d'acord amb el que disposa l'article 49.1.30a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; l'article 8.2 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i l'article 9.8 del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, més amunt citats, en relació amb el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Governació, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió del dia 1 de febrer de 2011, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de març de 2011,

DECRETE

Article únic. Aprovació del Reglament
S'aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana, reglament que s'incorpora com a annex a este decret.


Disposició Transitòria

Única. Remissió d'informació
En el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'este decret, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana remetran a la conselleria competent en matèria d'espectacles la relació detallada de totes les seus festeres que ja estigueren ubicades als seus respectius termes municipals.


Disposició Derogatòria

Única. Derogació normativa
Queden derogades les normes del mateix rang o d'un rang inferior en allò que s'oposen al que preveu este decret.

Disposició Final

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de març de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Governació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZAnnex

Reglament pel qual es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. És objecte del present decret la regulació de les condicions i la tipologia de les seus festeres que, en les festes tradicionals celebrades a la Comunitat Valenciana, constituïsquen el centre de reunió o el domicili social d'organitzadors, promotors i festers.
A l'efecte d'este decret, es considerarà com a centre de reunió o domicili social aquell en què s'exercisquen les activitats dels organitzadors, promotors i festers.
No tindran esta consideració les instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables que s'ubiquen en la via pública, que estaran subjectes a la legislació sobre espectacles públics i activitats recreatives.
2. Este decret s'aplicarà a les seus de les festes tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana, segons la tipologia indicada en l'article següent.
3. A l'efecte d'este decret, s'entendran per festes tradicionals les celebrades en els municipis de la Comunitat Valenciana que, sent representatives de la cultura, arrelament popular i atractiu turístic valencià, ostenten un reconegut prestigi i repercussió nacional i internacional.


Article 2. Tipologia de les seus festeres tradicionals
1. Les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana podran ser de tres tipus:
a) Seus festeres tipus A: s'entendran per tals aquelles on s'efectuen funcions de gestió i administració.
b) Seus festeres tipus B: s'entendran per tals aquelles en què, a més de les funcions de gestió i administració, es realitzen un altre tipus d'activitats que suposen la reunió o concentració dels festers, familiars i invitats. Estes seus no estaran obertes a la pública concurrència.

Les seus tipus A i B podran tindre caràcter permanent o no permanent. A estos efectes, es consideraran com a no permanents aquelles que, pertanyent o no la seua titularitat als festers organitzadors, se'n produïsca l'obertura exclusivament els dies en què es preparen i se celebren les festes corresponents, i no durant la resta de l'any.
c) Seus festeres tipus C: s'entendran per tals les incloses en el concepte de «sales polivalents», d'acord amb allò que s'ha regulat en la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Estes seus festeres seran considerades, amb caràcter general, com a «establiments públics», i es regiran per la normativa vigent en matèria d'espectacles.
2. Els ajuntaments, per a les seus festeres que, d'acord amb la classificació efectuada en este article, estiguen enquadrades en els tipus A o B, no exigiran l'obtenció de la llicència d'obertura prevista en la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

3. Els ajuntaments, per a les seus festeres que, d'acord amb la classificació efectuada en este article, estiguen enquadrades en el tipus C, exigiran la prèvia obtenció de la llicència d'obertura prevista en la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en concret, per a sala polivalent, en virtut de la classificació efectuada en l'epígraf 2.1.3 de l'annex de l'esmentada llei.
4. Les distintes seus festeres hauran de fer constar, per mitjà d'un cartell fàcilment visible i llegible la tipologia a què pertanyen.

Article 3. Registre de Seus Festeres Tradicionals
1. Es crea el Registre de Seus Festeres Tradicionals, que passa a dependre de la conselleria competent en matèria d'espectacles.
2. El contingut del Registre previst en este article es determinarà per ordre de la conselleria competent.

Article 4. Activitats habituals
1. En les seus festeres tradicionals tipus A, o de mera gestió, només es podran efectuar les activitats referents a les funcions d'organització o de caràcter administratiu relacionades amb l'organització de la festa.

2. En les seus festeres tradicionals tipus B, a més de les indicades en l'apartat anterior, es podran efectuar activitats relacionades directament amb la festa que corresponga.
En este sentit, s'entendrà per activitats directament relacionades amb la festa aquelles, com ara reunions i menjars de germanor, celebracions de festes nacionals, autonòmiques i locals, quan no excedisquen de l'àmbit de la seu, assajos d'actes, assajos d'espectacles, preparació de cavalcades, activitats infantils, concursos o campionats de jocs de taula o de saló, així com actes de proclamacions i presentacions de càrrecs que no excedisquen del referit àmbit, entre altres.


Article 5. Contaminació acústica en les seus festeres tradicionals

Les seus festeres tradicionals a què es refereix el present decret hauran de respectar, en l'exercici de les activitats que efectuen, la normativa aplicable en matèria de contaminació acústica i qualitat ambiental.


Article 6. Horaris
1. Els ajuntaments, per a les seus enquadrades en els tipus A i B, podran determinar, a través de les seues pròpies ordenances municipals, els horaris d'obertura i tancament de tals seus en atenció a l'objecte i les distintes activitats que s'hi pogueren realitzar.
2. Les seus enquadrades en el tipus C estaran subjectes al règim d'horari màxim d'obertura i tancament previst per a les sales polivalents, d'acord amb el que preveu i ordena l'article 35 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, així com d'acord amb allò que s'ha indicat en l'ordre anual d'horaris dictada per la conselleria competent en matèria d'espectacles.
D'acord amb l'esmentada ordre, i exclusivament durant els dies de les festes populars i/o patronals, l'ajuntament del municipi podrà, de manera excepcional i en atenció a les circumstàncies concurrents, ampliar l'horari de tancament procurant, en tot cas, compatibilitzar esta circumstància amb l'aplicació de les normes vigents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Article 7. Consell de Festes Tradicionals
1. El Consell de Festes Tradicionals serà l'òrgan encarregat de mitjançar davant les possibles queixes o conflictes plantejats entre ciutadans i el funcionament de les seus festeres, així com la resta de funcions pròpies de l'esmentat òrgan, i això sense perjuí de les funcions atribuïdes a l'administració i dels drets reconeguts als ciutadans.
El règim jurídic del Consell de Festes Tradicionals es determinarà mitjançant ordre de desenrotllament del present decret.
2. Sense perjudici del funcionament i l'actuació del Consell de Festes Tradicionals, les persones interessades, d'acord amb el que preveu la normativa reguladora en vigor, podran acudir a la via de l'arbitratge, als efectes de plantejar i solucionar-ne les queixes i denúncies.

linea