diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes [2018/3447]

(DOGV núm. 8269 de 09.04.2018) Ref. Base de dades 003474/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes [2018/3447]
La Mesa de les Corts, en la reunió del 3 d’abril de 2018, ha tingut coneixement de l’escrit RE número 96.462, presentat pel director general de Relacions amb les Corts, amb què comunica unes possibles errates en el text de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes.
En aquest sentit, la Mesa de les Corts, vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de la Cambra, i d’acord amb el Catàleg de procediments per a la correcció parlamentària de les errades i errates que es produïsquen en les fases del procediment legislatiu o en la publicació de les lleis aprovades per les Corts (AM 1.537/IX, de 30.03.2017), ha acordat les correccions del text de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, tant en la versió valenciana com en la castellana, en els termes següents:

– En la lletra c) de l’article 14.4-2
On diu:
c) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial, excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5.
Ha de dir:
c) Els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial, excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5.

– En la lletra d) de l’article 14.4-2
On diu:
d) En els supòsits dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5, els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
Ha de dir:
d) En els supòsits dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5, els contribuents que es troben inscrits com a demandants legals d’ocupació amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

– En la lletra h) de l’article 14.4-2
On diu:
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència, excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5.
Ha de dir:
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència, excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5.

– En la lletra b) de l’article 14.4-6
On diu:
b) Excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5, una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
Ha de dir:
b) Excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5, una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en els casos de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

linea