diari

DECRET 26/2011, de 18 de març, del Consell, sobre el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. [2011/3301]

(DOGV núm. 6486 de 23.03.2011) Ref. Base de dades 003525/2011

DECRET 26/2011, de 18 de març, del Consell, sobre el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. [2011/3301]
Preàmbul

La Comunitat Valenciana es caracteritza per una notable diversitat d'ambients que, en conjunt, configuren un patrimoni natural ric i variat. Aquesta diversitat ve donada en part per les característiques físiques del territori valencià, situat en l'encreuament entre sectors biogeogràfics diversos i amb un suport físic variat quant a geomorfologia, clima, sòls, hidrogeologia i altres factors. Aquesta circumstància, ajudada per una història ecològica complexa, és propícia a la variabilitat ambiental i, conseqüentment, a l'existència d'una notable biodiversitat. Prova d'això és l'extens catàleg d'espècies animals i vegetals, un dels més rics d'Europa, caracteritzat per l'abundància d'endemismes, com també un considerable nombre d'espècies vegetals restringides al territori valencià o a aquest i l'entorn immediat.

Un altre component important de la diversitat ambiental de la Comunitat Valenciana és resultat de la història humana ja que, com a la resta de la conca mediterrània, el medi que solem denominar natural és en realitat el resultat històric de la interacció secular entre els ecosistemes naturals i l'activitat socioeconòmica tradicional. Aquesta interacció ha donat casos rellevants d'harmonia paisatgística i també exemples notables d'ús sostenible dels recursos ambientals amb preservació d'importants valors ecològics. No obstant això, els canvis recents en els usos socioeconòmics del territori i els recursos han provocat la crisi de molts sistemes agrosilvopastorals o urbans tradicionals, amb conseqüències d'ampli abast sobre els ecosistemes naturals i, en general, sobre el medi rural en els aspectes físic i socioeconòmic. Àmplies zones rurals de l'interior de la Comunitat Valenciana es despoblen o es marginen econòmicament i socialment, amb els consegüents processos d'abandó de cultius, de pastos o d'explotacions forestals. Aquests processos provoquen diversos efectes ecològics indesitjables, com l'increment del risc d'incendi forestal i la pèrdua de sòls pels processos erosius.

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix, entre altres aspectes, que, atesa la complexitat i l'increment dels processos i riscos que afecten el patrimoni natural valencià, s'imposa una actuació dirigida cap a la conservació dels elements més significatius d'aquest, sota dos aspectes: protecció dels ambients particularment valuosos i protecció d'una gamma d'unitats ambientals representativa dels nostres principals ecosistemes naturals; tot això d'acord amb la competència exclusiva en espais naturals protegits per raó del que estableix el vigent Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els articles 49.1.10a i 50.6.

Tot això ha de realitzar-se de forma compatible amb el manteniment i l'exercici de l'activitat socioeconòmica, amb criteris d'ús sostenible dels recursos naturals i recerca de models innovadors d'ecodesenvolupament.
El projecte marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana està dirigit a la utilització de la denominació dels parcs naturals com a segell de qualitat que oferisca diferenciació a la producció i comercialització dels productes originaris d'aquests espais, facilitant el desenvolupament d'un model econòmic sostenible per als habitants de les poblacions que es troben dins de l'àrea d'influència socioeconòmica d'aquests espais naturals, reforçant el compromís de respecte cap al medi ambient, i dotant-los d'eines que els permeten mantenir el model de vida desenvolupat a aquests nuclis de població. Amb aquesta perspectiva, la conselleria competent en matèria de medi ambient posa en marxa el projecte marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, i duu a terme aquesta iniciativa perquè les empreses implantades en aquestes àrees d'influència socioeconòmica oferisquen als visitants uns productes diferenciats, associats als valors ambientals i culturals dels espais naturals, reconeixent a favor seu una llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estipula la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, vigent.

En aquest sentit, ha de destacar-se que l'objectiu de dinamitzar socioeconòmicament aquestes poblacions fa que prevalga la rendibilitat social per damunt de l'econòmica, la qual cosa justifica que la concessió de la llicència d'ús de la marca es concedisca a títol gratuït, de conformitat al que estableix l'article 73.2 i 5 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat.
Amb l'objecte de constituir l'òrgan tècnic que col·labore en la redacció del marc de referència, vetlant pel compliment dels requisits exigits als productes que desitgen incorporar el distintiu exclusiu de la marca, i assegurant la imparcialitat en el procés de certificació del producte d'acord amb la marca, el 29 de gener de 2010 es va constituir, mitjançant un acord del Consell, el Comité Tècnic de la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. En aquest Comité Tècnic es troben representades les parts interessades en el sistema de certificació, com a representants dels empresaris, representants dels consumidors, representants dels directors-conservadors dels parcs naturals, i representants d'aquelles conselleries que participen de forma natural en el procés de certificació atenent a la naturalesa dels productes objecte de certificació.
Amb la finalitat que les conselleries competents en les matèries objecte de certificació tinguen l'oportunitat d'estudiar en profunditat la norma relativa a la creació de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, se'ls va remetre una sol·licitud perquè emeteren un informe qualificat sobre aquest decret. El resultat del tràmit esmentat va ser àmpliament favorable, atés que la incorporació de les propostes formulades ha enriquit de forma notable l'actual decret.

Aquest decret estableix el règim jurídic i el procediment de concessió de la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Els productes que obtinguen la llicència d'ús de la marca han d'incorporar el distintiu exclusiu de la marca, recognoscible pels consumidors, i associat als valors naturals, al respecte pel medi ambient, a allò que és autèntic, artesà i autòcton.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de març de 2011,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. És objecte d'aquest decret regular la llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana per a determinats productes procedents, elaborats, manipulats o obtinguts dins de l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals, la Reserva Natural de les Illes Columbretes i el Paratge Natural del Desert de les Palmes, i que es defineixen en els annexos d'aquest decret.
2. La marca és propietat exclusiva de la Generalitat -conselleria competent en matèria de medi ambient- per raó de la seua inscripció en el Registre de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. El logotip i les altres característiques de la marca s'estableixen en el Manual d'Identitat Gràfica de la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Aquest manual està disponible en les pàgines i , propietat de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. L'àrea d'influència socioeconòmica està composta per aquelles poblacions localitzades, parcialment o totalment, dins de l'àmbit del Pla Rector d'Ús i Gestió dels Parcs Naturals, la Reserva Natural dels Illes Columbretes i el Paratge Natural del Desert de les Palmes, excloent les capitals de província. En aquells plans d'ordenació dels recursos naturals, o si no n'hi ha, plans rectors d'ús i gestió, en els quals es definisca l'àrea d'influència socioeconòmica, resultarà aplicable aquesta. En el cas d'espais marins protegits en què es definisca l'àrea marina, resultarà aplicable aquesta.
El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i el Pla Rector d'Ús i Gestió de cada espai natural estan disponibles en les corresponents pàgines web, a les quals es pot accedir des de l'adreça , i s'hi especifiquen, entre altres, els municipis que s'inclouen en l'àmbit d'aquests plans.
4. A l'efecte del que disposa aquest decret, s'entén com a centre de treball de l'empresa el lloc en què es realitzen els treballs o processos per a l'obtenció, elaboració o configuració del producte, amb independència del lloc en què s'ubique el domicili social o fiscal de l'empresa, i, en tot cas, ha d'estar ubicat dins de l'àrea d'influència socioeconòmica definida per al parc natural en què es localitze aquest centre de treball. Això implica necessàriament l'existència d'instal·lacions o assimilables de manera continuada en el temps dins de l'àrea d'influència socioeconòmica del parc, evidenciant aquest punt de forma objectiva i inequívoca.

No obstant això, en el cas de les empreses de turisme actiu i les empreses d'interpretació del patrimoni i educació ambiental que operen en uns quants parcs naturals, resulta exigible que el centre de treball de l'empresa s'ubique, almenys, en l'àrea d'influència socioeconòmica d'un parc natural.

Article 2. Categoria de productes
1. La llicència d'ús de la marca es pot concedir per a aquells productes que siguen conformes a les especificacions de les normes de producte natural, de producte artesà, o de turisme de la natura contingudes en els annexos I, II i III d'aquest decret.
2. La conformitat d'un producte amb la norma aplicable s'ha d'evidenciar mitjançant l'emissió de l'informe favorable corresponent per l'autoritat de control de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
3. Els productes de qualitat diferenciada -denominació d'origen protegida/indicació geogràfica protegida/especialitat tradicional garantida/CAE-CV/marca CV-, reconeguts en l'àmbit de la Unió Europea i a la Comunitat Valenciana, han de sol·licitar la participació en el projecte i complir les normes, en cas de coincidència territorial.


Article 3. Sol·licitants
Qualsevol empresa, persona física o jurídica, pot sol·licitar la concessió de la llicència d'ús de la marca per a un o més dels seus productes.

Article 4. Autoritat de control
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient reconeix la societat mercantil VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, com a autoritat de control per a la certificació de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, i és l'encarregada d'avaluar la conformitat dels productes amb els requisits definits en les normes de la marca, a l'efecte del que disposa aquest decret.

2. L'autoritat de control ha de complir el que s'ha especificat en la norma europea UNE-EN 45011, Criteris generals d'acreditació. Competència tècnica de les entitats de certificació de producte.

Article 5.Tramitación i resolució
1. Presentada la sol·licitud de llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, i admesa a tràmit per la direcció general competent en gestió d'espais naturals de la Comunitat Valenciana, s'han de demanar de l'autoritat de control els documents següents:
a) Informe de la conselleria competent atenent a la naturalesa del producte.
b) Informe de certificació, en el qual s'ha d'avaluar la conformitat amb la normativa tècnica establida en els annexos I, II i III d'aquest decret, que s'ha d'emetre amb caràcter vinculant.
2. Per resolució de la direcció general competent en gestió d'espais naturals de la Comunitat Valenciana s'ha de concedir la llicència d'ús de la marca. Aquesta resolució s'ha d'emetre en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre corresponent, i transcorregut aquest termini, sense que aquesta es produïsca expressament, s'ha d'entendre estimada. Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs d'alçada davant del superior jeràrquic.
3. Obtinguda la llicència d'ús de la marca, s'ha de subscriure un contracte entre el llicenciatari i el titular de la direcció general competent en gestió d'espais naturals de la Comunitat Valenciana, que ha de contenir el règim de la relació jurídica que s'establisca entre les parts, d'acord amb l'annex V d'aquest decret.
4. La llicència d'ús de la marca ha de tenir un període de validesa de tres anys renovables per períodes iguals, després de la sol·licitud prèvia mitjançant el model normalitzat que es conté en l'annex IV, i queda supeditada al compliment dels requisits exigits en la norma aplicable atenent a la naturalesa del producte, per a la qual cosa cal realitzar un seguiment anual d'aquesta.
5. Les llicències s'entendran atorgades sense perjudici de les posteriors modificacions normatives que puguen adoptar-se i que afecten el contingut obligacional d'aquestes.
6. Quan s'incomplisquen les condicions establides en aquest decret i, en particular, qualsevol dels requisits que van servir de base per a la concessió de la llicència d'ús de la marca o les obligacions derivades de la seua obtenció, caldrà revocar-la. La revocació de la llicència d'ús de la marca ha d'anar precedida del corresponent procediment contradictori en què es garantirà l'audiència a l'interessat.


Article 6. Registre de la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana
1. L'autoritat de control ha de mantenir un registre actualitzat dels productes per als quals s'ha concedit la llicència d'ús de la marca, amb els corresponents llicenciataris, on s'han de constar les dates de concessió, els productes, les empreses llicenciatàries i els períodes de validesa de les llicències d'ús corresponents, com també les revocacions de les llicències d'ús. Aquesta informació es pot consultar en les pàgines i , propietat de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

2. Les dades del Registre de la Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana estan emparades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre aquest s'hi poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en l'article 5 de la llei esmentada, com també el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. La revocació de la llicència d'ús de la marca s'ha d'inscriure en el registre de la marca.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament
S'autoritza el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i el desenvolupament d'aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de març de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JUAN GABRIEL COTINO FERRERANNEX I

NORMA CV-PN/PN

Producte Natural Parcs Naturals
de la Comunitat Valenciana

1. Objecte i camp d'aplicació
1.1. Aquesta norma té com a objecte definir els requisits que han de complir els productes naturals per a poder utilitzar la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
1.2. Aquesta norma és aplicable als productes naturals obtinguts en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, excloent les capitals de província.
1.3. L'àrea d'influència socioeconòmica està composta per aquelles poblacions localitzades, parcialment o totalment, dins de l'àmbit del Pla Rector d'Ús i Gestió dels Parcs Naturals. En aquells plans d'ordenació dels recursos naturals, o si no n'hi ha plans rectors d'ús i gestió, en els quals es definisca l'àrea d'influència socioeconòmica, resultarà aplicable aquesta.
1.4. Poden pertànyer, entre altres, a alguna de les famílies següents:
a) Suro.
b) Fusta.
c) Plantes aromàtiques i medicinals, espècies i condiments.
d) Apicultura i mel.
e) Conserves de carn i verdura.
f) Peix, marisc i caça.
g) Arròs.
h) Fruites.
i) Oli d'oliva verge extra i olives.
j) Aigua mineromedicinal, medicinal i altres.
k) Fruits secs.
l) Llegums i hortalisses de l'horta.
m) Vivers de plantes i arbres.
n) Sal.
o) Bolets, trufes i fongs de recol·lecció.
p) Vins, licors i begudes alcohòliques.
q) Ramaderia i productes derivats.
r) Altres productes naturals.
1.5. Queden expressament exclosos els productes obtinguts de matèries primeres no renovables.

2. Definicions
2.1. Producte natural: producte que es troba en la natura com a tal, siga aïllat o integrat en altres, i que s'obté directament o mitjançant processos físics simples on no s'usen agents químics, a excepció de l'aigua, com ara premsatge, destil·lació simple, decantació, centrifugació, evaporació, etc.
2.2. Productes primaris: els productes que es troben a la natura com a tal, inclosos els de la terra, la ramaderia, la caça i la pesca.

2.3. Productes agroalimentaris: els productes o substàncies, inclòs el vi, que siguen destinats a ser ingerits pels éssers humans o amb probabilitat raonable de ser-ho, tant si es tracta de productes de qualitat estàndard o de qualitat diferenciada, com també els productes o substàncies destinats a ser ingerits pels animals o susceptibles de ser-ho.
2.4. Productes sense transformar: els productes que no hagen sigut sotmesos a una transformació, incloent-hi els productes que s'hagen dividit, partit, seccionat, llescat, desossat, picat, pelat o escorxat, triturat, tallat, netejat, desgreixat, escrostonat, mòlt, refrigerat, congelat, ultracongelat o descongelat.
2.5. Productes transformats: els productes alimentaris obtinguts de la transformació de productes sense transformar mitjançant processos físics en què no s'utilitzen agents químics (a excepció de l'aigua). Aquests productes poden contenir ingredients o components que siguen necessaris per a la seua elaboració o per a conferir-los unes característiques específiques.
2.6. Transformació: qualsevol acció que altere substancialment el producte inicial, inclòs el tractament tèrmic, el fumatge, la curació, la maduració, l'assecatge, la marinada, l'extracció, l'extrusió o una combinació d'aquests procediments.
3. Requisits de la marca
3.1. Origen de la matèria primera i del producte. La matèria primera del producte s'ha d'obtenir, al 100%, en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.
3.2. Per als productes agroalimentaris, la matèria primera ha de procedir d'explotacions on el sistema de producció estiga certificat com a producció integrada o producció ecològica, o complisca els requisits establits per a obtenir aquest certificat o assimilat, sempre a la cerca de la sostenibilitat del sistema. En el cas que el sector o l'activitat no estiguen regulats, es poden establir paràmetres que asseguren que la producció té característiques semblants a l'ecològica o integrada, validant prèviament aquests criteris l'autoritat competent.

3.3. Per a la pesca s'estableix que les captures han d'haver sigut capturades per embarcacions d'arts menors i han de descarregar-se a municipis de l'àrea d'influència socioeconòmica.
3.4. Requisits de qualitat. Compromís de qualitat.
a) Requisits de qualitat: tenir definides documentalment les especificacions de qualitat del producte.
b) Compromís de qualitat: tenir establits els procediments documentats d'obtenció del producte, que incloguen, si és el cas, la verificació del compliment de les especificacions de qualitat d'aquest, i mantenir els registres que demostren aquest compliment.
En cas que l'activitat econòmica haja obtingut algun tipus de certificat de qualitat per l'administració competent o per una entitat de certificació acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) que determine l'existència d'especificacions de qualitat del producte i procediments de qualitat documentats, s'ha d'obviar la comprovació dels requisits de qualitat.
3.5. Requisits ambientals.
a) Compliment de la legislació ambiental. El producte ha d'obtenir-se i manufacturar-se, si és el cas, de manera que tant la instal·lació com els processos implicats complisquen en tot moment la legislació ambiental aplicable, inclosos el pla d'ordenació dels recursos naturals i el pla rector d'ús i gestió del parc natural de què es tracte.

Han de mantenir-se registres actualitzats amb la legislació aplicable.
b) Manual de bones pràctiques ambientals. Document en què es descriu el compromís de bones pràctiques ambientals i de potenciació i divulgació dels valors del parc natural en l'àrea d'influència socioeconòmica del qual s'obtinguen, elaboren, transformen o presten els productes, que assumeix l'interessat, i en el qual s'execute durant el període de vigència de l'autorització de l'ús del distintiu, especificant, entre altres aspectes, objectius, mitjans i responsables.

En cas que l'activitat econòmica haja obtingut el certificat de qualitat ambiental de l'administració competent o d'una entitat de certificació acreditada per l'ENAC, s'ha d'obviar la comprovació dels requisits ambientals.
3.6. Compliment de la legislació sectorial. El productor ha de disposar, si és el cas, de les autoritzacions sectorials pertinents. A més, si es tracta d'un producte alimentari, tant aquest com els processos i les instal·lacions relacionats amb aquest han de complir les normes d'higiene per a productes alimentaris que l'autoritat competent en sanitat haja establit i interpretat per a aquest tipus d'empreses.
Quan hagen obtingut algun tipus de certificat per part de l'administració competent o organisme autoritzat o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC que determine el compliment de la legislació corresponent, es pot obviar la comprovació d'aquest extrem, i serà suficient assegurar que es van dur a terme les indicacions, si les va haver-hi, o comunicar l'incompliment d'algun aspecte relacionat amb aquestes, si és el cas.ANNEX II

NORMA CV-PN/PA

Producte Artesà Parcs Naturals
de la Comunitat Valenciana

1. Objecte i camp d'aplicació
1.1. Aquesta norma té com a objecte definir els requisits que han de complir els productes artesans per a poder utilitzar la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
1.2. Aquesta norma és aplicable als productes artesans obtinguts en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, excloent les capitals de província.
1.3. L'àrea d'influència socioeconòmica està composta per aquelles poblacions localitzades, parcialment o totalment, dins de l'àmbit del Pla Rector d'Ús i Gestió dels Parcs Naturals. En aquells plans d'ordenació dels recursos naturals o, si no n'hi ha, plans rectors d'ús i gestió, en els quals es definisca l'àrea d'influència socioeconòmica, resultarà aplicable aquesta.
1.4. Poden pertànyer a alguna de les famílies següents, entre altres:

a) Pans i dolços.
b) Embotits i derivats carnis.
c) Formatges i derivats lactis.
d) Cosmètics naturals.
e) Productes derivats de la fusta i afins.
f) Pesca artesanal.
g) Bastons de Zarra.
h) Xocolate.
i) Cistelleria, vímet i espart.
j) Terrisseria i fusteria.
k) Altres productes artesans amb certificat.

2. Definicions
Producte artesà. Producte fruit de «l'activitat de creació, producció, transformació o reparació de béns i la prestació de serveis realitzada mitjançant un procés en el qual la intervenció personal constitueix un factor predominant i que dóna com resultat l'obtenció d'un producte final individualitzat, que no és susceptible d'una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries» (article 1 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania). La qualificació de producte artesà correspon a la Direcció General de Comerç i Consum de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, en compliment dels articles 9 i 10 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania.


3. Requisits de la marca
3.1. Condicions del producte.
a) El producte ha d'elaborar-se, transformar-se o obtenir-se en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.
b) Estar en possessió del Document de Qualificació Artesanal (DQA) expedit per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, en compliment dels articles 9 i 10 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania.
3.2. Procés de fabricació del producte. El producte ha de procedir de la transformació o combinació d'altres productes. A més, els processos de fabricació del producte han de tenir «un caràcter preferentment manual, sense que perda el caràcter de manualitat per l'ús d'utillatge i maquinària auxiliar, i origine un producte individualitzat però no únic» (article 4 de la Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació de l'Artesania).
3.3. Requisits de qualitat. Compromís de qualitat.
a) Requisits de qualitat: tenir definides documentalment les especificacions de qualitat del producte.
b) Compromís de qualitat: tenir establits els procediments documentats d'obtenció del producte, que incloguen, si és el cas, la verificació del compliment de les especificacions de qualitat d'aquest, i mantenir els registres que demostren aquest compliment.
En el cas que l'activitat econòmica haja obtingut algun tipus de certificat de qualitat per l'administració competent o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC que determine l'existència d'especificacions de qualitat del producte i procediments de qualitat documentats, es pot obviar la comprovació dels requisits de qualitat.

3.4. Requisits ambientals.
a) Compliment de la legislació ambiental. El producte ha d'obtenir-se i manufacturar-se, si és el cas, de manera que tant la instal·lació com els processos implicats complisquen en tot moment la legislació ambiental aplicable, inclosos el pla d'ordenació dels recursos naturals i el pla rector d'ús i gestió del parc natural de què es tracte.

Han de mantenir-se registres actualitzats amb la legislació aplicable.
b) Manual de bones pràctiques ambientals. Document en què es descriu el compromís de bones pràctiques ambientals i de potenciació i divulgació dels valors del parc natural en l'àrea d'influència socioeconòmica del qual s'obtinguen, s'elaboren, es transformen o es presten els productes, que assumeix l'interessat, i en el quals es desenrotlle la seua execució durant el període de vigència de l'autorització de l'ús del distintiu, especificant, entre altres aspectes, objectius, mitjans i responsables.
En el cas que l'activitat econòmica haja obtingut el certificat de qualitat ambiental per l'administració competent o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC, es pot obviar la comprovació dels requisits ambientals.
3.5. Compliment de la legislació sectorial. El productor ha de disposar, si és el cas, de les autoritzacions sectorials pertinents. A més, si es tracta d'un producte alimentari, tant aquest com els processos i les instal·lacions relacionats amb aquest han de complir les normes d'higiene per a productes alimentaris que l'autoritat competent en matèria de sanitat haja establit i interpretat per a aquest tipus d'empreses.
Quan hagen obtingut algun tipus de certificat per part de l'administració competent o organisme autoritzat o entitat de certificació acreditada per l'ENAC que determine el compliment de la legislació corresponent, es pot obviar la comprovació d'aquest extrem, i n'hi haurà prou d'assegurar que es van dur a terme les indicacions i, si és el cas, comunicar l'incompliment d'algun aspecte relacionat amb aquestes.ANNEX III

NORMA CV-PN/TN

Turisme de LA Natura Parcs
Naturals de la Comunitat Valenciana

1. Objecte i camp d'aplicació
1.1. Aquesta norma té com a objecte definir els requisits que han de complir els productes turístics de la natura per a poder utilitzar la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
1.2. Aquesta norma és aplicable als productes turístics de la natura obtinguts en l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, excloent les capitals de província.

1.3. L'àrea d'influència socioeconòmica està composta per aquelles poblacions localitzades, parcial o totalment, dins de l'àmbit del Pla Rector d'Ús i Gestió dels Parcs Naturals. En aquells plans d'ordenació dels recursos naturals, o si no n'hi ha plans rectors d'ús i gestió, en què es definisca l'àrea d'influència socioeconòmica, resultarà aplicable aquesta.
1.4. Poden pertànyer a alguna de les famílies següents:
a) Allotjament.
b) Restauració.
c) Entreteniment, aventura, esportives, culturals, i qualssevol d'esplai i oci, com també altres serveis complementaris quan s'oferisquen amb fins turístics relacionats amb la natura.
d) Difusió, assessorament i informació sobre recursos i manifestacions històriques, artístiques, culturals o qualssevol altres de caràcter turístic relacionats amb la natura.
e) Interpretació del patrimoni i educació ambiental.
f) Quedaran exclosos els següents: organització, intermediació i comercialització del producte turístic.
2. Producte turístic de la natura. Definició
És el dut a terme per les empreses turístiques que realitzen accions adreçades a procurar el descobriment, la conservació, la promoció, el coneixement i el gaudi dels recursos naturals associats al parc natural.

a) Producte d'allotjament turístic de la natura. Tenen la consideració d'empreses d'allotjament turístic de la natura aquelles que des d'un establiment obert al públic es dediquen, de manera professional, habitual i mitjançant preu, a proporcionar habitació a les persones, amb prestació o sense d'altres serveis de caràcter complementari (article 7 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana).
Obligatòriament han d'informar i promocionar el parc natural en què s'ubiquen, com també els productes que tenen la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana i que són obtinguts, elaborats o prestats dins de l'àrea d'influència socioeconòmica del parc.

A més, s'ha de fer arribar a les empreses el catàleg de productes de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, en format pdf, o editat en forma CD si no n'hi ha, el contingut del qual és accessible des de les pàgines i , propietat de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
b) Productes de restauració. Tenen la consideració d'empreses de restauració aquelles que es dediquen de forma professional, habitual i mitjançant preu a servir menjars, altres aliments i begudes per a ser consumides al local, i que han d'estar oberts al públic en general, sense perjudici que la direcció puga dictar normes de règim interior sobre l'ús dels serveis i les instal·lacions (article 10 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana).

Han d'elaborar una carta menú que continga una cuina les peculiaritats de la qual s'identifiquen amb les pròpies del parc natural en què s'ubica, i en la carta, si és possible, ja d'haver-hi un apartat diferenciat de plats elaborats amb productes naturals o artesans (alimentaris) que tinguen la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, en els quals l'ingredient o els ingredients principals siguen aquests productes naturals o artesans. En el cas que no resulte possible efectuar aquest apartat diferenciat dins de la carta, cal identificar el plat que complisca les condicions exigides amb la marca.
Cal prestar atenció tant a la recuperació de les tradicions gastronòmiques del parc natural com al desenvolupament de productes gastronòmics innovadors.
c) Turisme actiu. Tenen la consideració de productes de turisme actiu aquells productes turístics de la natura, complementaris, orientats a l'entreteniment, l'aventura, activitats esportives, i qualssevol altre d'esplai i oci. Aquestes activitats han d'estar lligades al coneixement, respecte i gaudi de la natura associats al parc natural.

d) Interpretació del patrimoni i educació ambiental.
Tenen la consideració de productes d'interpretació del patrimoni i educació ambiental aquells orientats al coneixement i posada en valor del patrimoni natural i cultural, participant en el procés de sensibilització, formació i foment del coneixement de l'espai, i desenvolupant la consciència de l'espai que es visita, com també el desig de conservar-lo.
3. Requisits de la marca
3.1. Lloc de realització de l'activitat. Els productes d'allotjament i restauració han de localitzar-se dins de l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Les activitats de turisme actiu, interpretació del patrimoni i educació ambiental han de realitzar-se dins de l'àrea d'influència socioeconòmica del parc natural.
3.2. Condicions del producte turístic de la natura.
a) La condició general és que el centre de treball de l'empresa estiga ubicat dins de l'àrea d'influència socioeconòmica d'un parc natural.

b) Les empreses de turisme actiu i les empreses d'educació ambiental i interpretació del patrimoni han de mantenir actualitzat un registre resum anual on queden consignades les activitats realitzades per les empreses als parcs. Aquest registre s'ha de remetre convenientment emplenat a l'autoritat de control de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana i als parcs naturals en què hagen operat, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de gener, en referència a les activitats realitzades durant l'exercici immediatament anterior.

c) Condicions del producte de restauració. Ha de detallar-se la composició i l'elaboració del producte de restauració que té la marca, posant en valor la identitat del producte amb l'espai en què s'elabora i amb les matèries primeres utilitzades per a obtenir-lo.
3.3. Requisits de qualitat. Compromís de qualitat.
a) Requisits de qualitat: tenir definides documentalment les especificacions de qualitat del producte.
b) Compromís de qualitat: tenir establits els procediments documentats d'obtenció del producte, que incloguen, si és el cas, la verificació del compliment de les especificacions de qualitat d'aquest, i mantenir els registres que demostren aquest compliment.
En el cas que l'activitat econòmica haja obtingut algun tipus de certificat de qualitat per l'administració competent o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC que determine l'existència d'especificacions de qualitat del producte i procediments de qualitat documentats, es pot obviar la comprovació dels requisits de qualitat.

c) Projecte d'activitat de turisme actiu.
Les empreses de turisme actiu han de presentar un projecte per activitat davant de l'autoritat de control de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
d) Projecte interpretatiu i d'educació ambiental.
Les empreses que oferisquen productes relacionats amb la interpretació del patrimoni i l'educació ambiental han de presentar un projecte per activitat davant de l'autoritat de control de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
3.4. Requisits ambientals.
a) Compliment de la legislació ambiental. Els productes, les instal·lacions i les activitats auxiliars han de complir en tot moment la legislació ambiental aplicable, inclosos el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de què es tracte.

Han de mantenir registres actualitzats amb la legislació aplicable.

b) Manual de bones pràctiques ambientals. Document en què es descriu el compromís de bones pràctiques ambientals i de potenciació i divulgació dels valors del parc natural en l'àrea d'influència socioeconòmica del qual s'obtinguen, s'elaboren, es transformen o es presten els productes que assumeix l'interessat, i en el qual s'execute durant el període de vigència de l'autorització d'ús del distintiu, especificant, entre altres aspectes, objectius, mitjans i responsables.

En el cas que l'activitat econòmica haja obtingut el certificat de qualitat ambiental per l'administració competent o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC, es pot obviar la comprovació dels requisits ambientals.
3.5. Compliment de la legislació sectorial. Les instal·lacions i el producte han de tenir les autoritzacions sectorials pertinents; entre altres, han de complir la normativa en matèria turística, i han d'haver comunicat l'exercici de l'activitat a la Conselleria de Turisme de la Generalitat (article 15 Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana).
Quan hagen obtingut algun tipus de certificat per part de l'administració competent o organisme autoritzat o per una entitat de certificació acreditada per l'ENAC que determine el compliment de la legislació corresponent, es pot obviar la comprovació d'aquest extrem, i serà suficient d'assegurar que es van dur a terme les indicacions, si les va haver-hi, o comunicar l'incompliment d'algun aspecte relacionat amb aquestes, si és el cas.
3.6. Formació. Les empreses de turisme de natura han de realitzar el mòdul formatiu que els corresponga atenent a la naturalesa del producte turístic oferit.
a) Objectius. Per a assegurar que la informació oferida per les empreses de turisme de natura als visitants dels parcs naturals es realitze de forma homogènia i adequada, posant en valor el producte oferit i el mateix espai en què aquest es presta, s'estableix com a requisit necessari per a l'avaluació conforme que l'empresa realitze el mòdul formatiu corresponent.
Aquesta formació aportarà valor a l'oferta de les empreses llicenciatàries, ja que estaran en disposició d'informar els visitants, reals i potencials, sobre l'espai natural en què ofereixen els seus productes, els valors patrimonials que l'envolten i les possibilitats d'entreteniment que ofereix l'entorn en què operen; es tracta en definitiva de posar en valor l'espai natural i l'oferta associada a aquest.
b) Mòduls formatius
1r. Mòdul 1: és aplicable a les empreses d'allotjament, empreses de turisme actiu i empreses d'educació ambiental i interpretació del patrimoni. Consta d'una duració de 10 hores, i es realitzen dues convocatòries a l'any.
5 hores corresponen a un mòdul genèric dirigit a les empreses de tots els parcs naturals. Les accions formatives que es corresponen a aquest mòdul s'imparteixen en les capitals de província. Es tracten continguts relacionats amb la conservació, la biodiversitat i la Llei d'Espais Naturals de la Comunitat Valenciana, entre altres.
1 hora teòrica i 4 hores d'eixida de camp, que corresponen a un mòdul específic; l'acció formativa s'ha d'impartir a cada Parc Natural. Es tracten continguts relacionats amb la biodiversitat específica del parc natural, equipaments i activitats, normativa d'ús públic i altres relacionats.
2n. Mòdul 2: és aplicable a les empreses d'allotjament, empreses de restauració, empreses de turisme actiu i empreses d'educació ambiental i interpretació del patrimoni. Consta d'una duració de 5 hores. L'acció formativa s'imparteix a cada parc natural. Es tracten continguts relacionats amb la història del parc natural, els objectius de la marca, oferta i productes del parc natural i bones pràctiques ambientals.

3r. Mòdul 3: és aplicable a les empreses de turisme actiu i a les empreses d'educació ambiental i interpretació del patrimoni. S'imparteix a cada parc natural. Consta d'una durada de 15 hores.
5 hores teòriques, en les quals es tracten continguts relacionats amb la sensibilització a les bones pràctiques ambientals en les activitats quotidianes, possibles impactes de l'activitat, l'usuari - sensibilització i interpretació del patrimoni, entre altres.
10 hores pràctiques que es concreten en 2 eixides de camp de 5 hores cada una, en les quals es tractaran, des d'un enfocament pràctic, els plans de seguretat del visitant, rutes, equipament i normativa d'ús públic, i tòpics interpretatius, entre altres.
c) Convocatòries i terminis de sol·licitud. Per al mòdul 1 es realitzaran dues convocatòries a l'any, una per semestre, impartint les accions formatives en les capitals de província per a la part comuna, i als parcs naturals per a la part específica.
Els mòduls 2 i 3 presenten una convocatòria anual, i preveuen la possibilitat de realitzar convocatòries extraordinàries en funció a les necessitats formatives que puga haver-hi per a cada parc natural. La convocatòria es portarà a la pràctica en el moment en què hi haja un nombre de sol·licituds suficients per a justificar la realització d'aquesta.

La informació de les convocatòries es farà pública en les pàgines i , propietat de la conselleria competent en matèria de medi ambient.ANNEX IV

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ÚS DE LA MARCA
PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(Nom i cognoms) ..., amb NIF ..., en la condició de representant autoritzat de l'empresa ..., amb NIF/CIF ... i domicili social a ..., localitat ..., CP ..., província ..., inclòs en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Natural de ..., tel./fax ... /..., tel. mòbil ..., adreça electrònica ..., web ...

EXPOSA
Que exerceix l'activitat ...,
i que vol utilitzar la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana d'acord amb la normativa reguladora.
Per la qual cosa
SOL·LICITA
Que li siga
concedida
renovada
la llicència d'ús per a la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana per als productes següents:
-
-
-
-
-
produïts al seu centre d ...,
en compliment de la norma:
Producte natural
Producte artesà
Turisme de la natura

(lloc) ..., (data) ... d ... de ...
(Firma i segell)


ANNEX V

CONTRACTE DE LLICÈNCIA D'ÚS DE LA MARCA
PARCS NATURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REUNITS
D'una part,
(Nom i cognoms) ..., amb NIF ..., en nom i representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient (en endavant l'atorgant), amb domicili a ..., carrer d..., núm. .., per raó d...
I d'una altra part,
(Nom i cognoms) ..., amb NIF ..., en nom i representació de la mercantil ... (en endavant llicenciatari), amb CIF ..., i domicili social a ..., carrer d..., núm. ..., per raó dels poders atorgats davant del notari de ..., el dia ... d..., amb el número ... del seu protocol.
Es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest contracte i

EXPOSEN
I) Que l'atorgant és titular de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana (en endavant la marca) sol·licitada el 25.05.2001 i concedida el 16.07.2001 per a les classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41 i 42 de la classificació de classes de Niça de 2007, amb número de registre 2.403.325, 2.403.326, 2.403.327, 2.403.328, 2.403.329, 2.403.330, 2.403.331, 2.403.333, 2.403.334, 2.403.3335, 2.403.336, 2.403.337, 2.403.338, 2.403.339, 2.403.340, 2.403.341 i 2.403.342, respectivament.
II) Que la marca es troba lliure de càrregues, gravàmens i en vigor, en haver-se satisfet les taxes legalment establides.
III) Que l'entitat sol·licitant com a llicenciatari s'adscriu a la categoria:
Producte natural
Producte artesà
Turisme de la natura
IV) Que el llicenciatari coneix el contingut íntegre i assumeix els requisits previstos en el Decret 26/2011, de 18 de març, del Consell, sobre el règim jurídic i el procediment de concessió de llicència d'ús de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, propietat de l'atorgant.
V) Que la concessió de la llicència comporta l'autorització per a utilitzar la marca i, si és el cas, l'anagrama del parc natural corresponent al centre de treball en què s'ubique l'empresa, o el del parc natural corresponent al lloc de prestació dels productes turístics de la natura per als casos en què les empreses de turisme de la natura operen en diferents parcs naturals, segons es regula en el manual d'identitat gràfica de la marca.
VI) Que l'atorgant, després de la firma del contracte, ha de lliurar la placa d'adhesió i la placa de compromís de la marca al llicenciatari, el qual l'ha de col·locar en un lloc visible de les seues instal·lacions. En cas de revocació de la llicència d'ús de la marca, el llicenciatari està obligat a tornar a l'atorgant les plaques d'adhesió i de compromís en el termini de 15 dies a partir de la data de revocació; també està obligat a no utilitzar còpies o reproduccions de la marca i a retirar de la seua documentació pública qualsevol referència o menció d'aquesta.

És per això que ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal necessària per a obligar-se de comú acord, atorguen i accepten aquest contracte de llicència d'ús de la marca de conformitat amb les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte és regular la relació que ha de regir la concessió de la llicència d'ús no exclusiu de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

Segona. Àmbit del contracte
a) La llicència atorgada mitjançant aquest contracte produirà efecte a tot el territori espanyol.
b) El llicenciatari, per raó de la llicència atorgada en aquest contracte, pot dur a terme l'ús de la marca en tots aquells productes que compleixen el que estableix la norma aplicable atenent a la seua naturalesa, i no a l'empresa que el produeix. En el cas de producte turístic de la natura, la marca ha d'anar associada al producte/servei que es proporciona, no als béns i productes utilitzats per al desenvolupament d'aquest.


Tercera. Utilització del logotip
El logotip acreditatiu pot ser usat pel llicenciatari a la part externa del producte comercialitzat i en els impresos, publicacions, etc.

En tot cas, el logotip ha de ser reproduït segons les mesures, colors i formes especificades en el manual d'identitat gràfica de la marca subministrat al llicenciatari.

Quarta. No exclusivitat
Aquesta llicència és de caràcter no exclusiu, i l'atorgant pot atorgar altres llicències a altres persones físiques o jurídiques que complisquen la normativa aplicable atenent a la seua naturalesa.

Cinquena. Durada del contracte
La duració d'aquest contracte de llicència d'ús és de tres anys, amb seguiment anual, i amb la possibilitat de renovació d'aquest a petició del llicenciatari, per període de tres anys.

Sisena. Preu de la llicència
La llicència es concedeix a títol gratuït, sense cap contraprestació econòmica.
Setena. Publicitat de titulars de la llicència d'ús de la marca
El llicenciatari autoritza l'atorgant per a la publicació del seu nom, adreça, dades de contacte i productes comercialitzats que compleixen la normativa aplicable corresponent en tot tipus de publicacions, inclosa la pàgina web de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

A aquest respecte, l'atorgant garanteix al llicenciatari la confidencialitat d'altres dades corresponents a la seua activitat empresarial, i reconeix i informa el llicenciatari del dret que l'assisteix a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades, dret que pot exercir per carta al domicili indicat en l'encapçalament del contracte, com estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com també el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Vuitena. Vigència de drets
L'atorgant queda obligat a realitzar totes les activitats necessàries per a conservar en vigor la marca llicenciada i, en particular, s'obliga al pagament de les taxes registrals necessàries, com també a la sol·licitud de renovació, quan escaiga.
El llicenciatari reconeix la validesa de la marca llicenciada i la titularitat d'aquesta a favor de l'atorgant.
Si es descobreix l'existència d'una partida no conforme d'un producte, el llicenciatari ha de destruir-la o adequar-la, i no pot sota cap concepte usar la marca en aquesta partida mentre no supere satisfactòriament els requisits establits en la norma aplicable.
El llicenciatari queda obligat a comunicar per escrit a la part atorgant els canvis de forma jurídica o de raó social de l'empresa, els cessaments temporals o definitius en la producció del producte o en l'exercici de l'activitat empresarial, i qualsevol altra que puga alterar les condicions del contracte.

Novena. Defensa de la marca
L'atorgant queda obligat a realitzar totes les activitats necessàries per a la defensa de la marca llicenciada. En el cas que el llicenciatari tinga coneixement de qualsevol violació o suposada violació de la marca ací llicenciada o falsificació o ús indegut d'aquesta, ha de posar-ho immediatament en coneixement de l'atorgant, a qui ha de prestar tota la informació i col·laboració necessària en el cas que es decidisca iniciar accions legals.
La legitimació per a l'exercici de les accions és la que establisca la llei aplicable al contracte, i pot ser realitzada conjuntament per ambdues parts si així ho acordaren. En tot cas, l'atorgant s'obliga a defensar la marca llicenciada utilitzant tots els mitjans previstos en dret. Les despeses ocasionades per la defensa de la marca són a càrrec de l'atorgant.


Deu. Cessió de la llicència
L'acord ací subscrit vincula personalment el llicenciatari, qui no pot, sota cap concepte, transmetre, cedir o subllicenciar, de forma directa o indirecta, en tot o en part, els drets que ací li són atorgats.


Onze. Causes de resolució del contracte
Amb independència de les causes generals de resolució de contractes previstes en el Codi civil i en la legislació específica, aquest es resoldrà per l'incompliment de qualssevol de les obligacions expressament assumides per les parts.
Si per la seua mateixa naturalesa aquesta obligació és esmenable, la part reclamant ha d'enviar de forma fefaent notificació a la part incomplidora perquè el corregisca l'esmena de l'incompliment en el termini de trenta dies naturals. No esmenat l'incompliment, s'extingirà i resoldrà el contracte, a instància del reclamant.
Qualsevol ús abusiu de la marca per part del llicenciatari o d'un tercer facultarà la conselleria competent en matèria de medi ambient per a iniciar, dins del marc de la legislació vigent, les accions judicials que estime convenients.

Dotze. Notificacions
Les parts acorden que totes les comunicacions que s'han de realitzar per raó d'aquest contracte s'efectuen a les adreces descrites en la identificació inicial del contracte.

Tretze. Llei i fur aplicable
Aquest contracte es regeix i interpreta per la llei espanyola, i les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que puga correspondre'ls, acorden sotmetre's als jutjats i tribunals de la ciutat de València per a totes les qüestions derivades de la interpretació o execució d'aquest.

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen aquest contracte per triplicat a València, el dia ... d ... de ...

Per l'atorgant, Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
(signatura)

Pel llicenciatari, ... (nom de l'empresa)
(signatura)

linea