diari

DECRET 60/2012, de 5 d'abril, del Consell, pel qual regula el règim especial d'avaluació i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000. [2012/3481]

(DOGV núm. 6750 de 10.04.2012) Ref. Base de dades 003548/2012

DECRET 60/2012, de 5 d'abril, del Consell, pel qual regula el règim especial d'avaluació i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000. [2012/3481]
ÍNDEX

Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Definicions
Article 3. Àmbit territorial d'aplicació
Article 4. Àmbit material d'aplicació
Article 5. Òrgan competent per a realitzar l'avaluació Xarxa Natura 2000
Capítol II. Règim general d'avaluació de repercussions i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000
Secció primera. Règim d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
Article 6. Obligació d'avaluació
Article 7. Valoració preliminar de repercussions
Article 8. Valoracions preliminars i normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000
Article 9. Estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000
Article 10. Declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
Article 11. Deure d'informació
Secció segona. Règim d'aprovació, autorització o conformitat

Article 12. Obligació de no aprovació, no autorització o no conformitat
Article 13. Excepcions a l'obligació de no aprovació, no autorització o no conformitat
Article 14. Inexistència de solucions alternatives
Article 15. Raons imperioses d'interés públic de primer orde

Article 16. Adopció de mesures compensatòries per a garantir la coherència global de la Xarxa Natura 2000
Article 17. Comunicació a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 de l'aprovació del pla, programa o projecte
Capítol III. Incardinació de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en altres procediments d'avaluació vigents.
Article 18. Incardinació de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en altres procediments d'avaluació vigents
Secció primera. Avaluació de plans i programes
Article 19. Avaluació de plans i programes
Article 20. Avaluació de plans i programes que constituïsquen el marc per a projectes sotmesos a avaluació ambiental en les matèries mencionades en l'article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril
Article 21. Avaluació de plans i programes prevista en l'article 3.3 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril
Secció segona. Avaluació de projectes
Article 22. Avaluació de projectes
Article 23. Avaluació de projectes sotmesos obligatòriament a avaluació d'impacte ambiental
Article 24. Avaluació de projectes sotmesos obligatòriament a estimació d'impacte ambiental
Article 25. Projectes que només han de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental per decisió de l'òrgan ambiental
Capítol IV. Procediment d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 quan altres procediments d'avaluació no siguen aplicables
Article 26. Plans, programes i projectes que se sotmetran al procediment d'avaluació previst en este capítol
Article 27. Procediment
Capítol V. Constatació de la realització de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en el cas de grans projectes cofinançats per la Unió Europea
Article 28. Constatació del compliment de l'obligació d'avaluar les seues repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en el cas de grans projectes cofinançats per la Unió Europea
Disposicions addicionals
Primera. Actuacions relacionades amb la protecció civil en cas d'emergència
Segona. Autoritzacions ambientals integrades i avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
Tercera. Avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 de projectes sotmesos tant a procediments substantius principals com secundaris
Quarta. Edició de guies procedimentals i metodològiques
Disposicions transitòries
Primera. Previsions transitòries en relació amb la tramitació d'expedients de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
Segona. Adequació de plans, programes i projectes en situació irregular a les exigències d'avaluació de la Xarxa Natura 2000
Disposició derogatòria única. Disposicions derogades i vigents
Disposicions finals
Primera. Habilitació per a desplegament normatiu
Segona. Entrada en vigor
Annex. Projectes sotmesos al règim d'avaluació, autorització o conformitat previst en este decret.

PREÀMBUL

L'objecte del present decret és regular el règim especial d'avaluació i aprovació, autorització o conformitat dels plans, programes i projectes que puguen afectar espais de la Xarxa Natura 2000 i que es realitzen al territori de la Comunitat Valenciana. És també objecte d'este l'establiment d'un procediment coordinat i conjunt amb el d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, que simplifique els procediments administratius existents des de la perspectiva de la reducció de les càrregues administratives.

El present decret es dicta en desplegament del que establix l'article 45.4 i següents de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i en l'article 14 quater, apartats 1.c) i 2 i l'article 14 quinquies, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, per a completar en la nostra Comunitat Valenciana la transposició de l'article 6, apartats 3 i 4 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals, la fauna i la flora silvestres.
El decret es compon de cinc capítols, quatre disposicions addicionals, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria, dos disposicions finals i un annex.
El capítol I es dedica a les disposicions generals, açò és, a l'objecte, definicions aplicables, àmbit territorial i material d'aplicació i a l'òrgan competent per a realitzar l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.
El capítol II regula el règim general d'avaluació i aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000, i es dividix en dos seccions, la primera dedicada a l'etapa d'avaluació i la segona a l'etapa d'aprovació dels plans i programes i d'autorització o conformitat dels projectes. En este sentit, cal destacar que l'expressió conformitat s'empra en nombroses ocasions en el decret per a donar cabuda a les figures que, per aplicació de la legislació reguladora del lliure accés a les activitats de servicis, estan en l'actualitat substituint les autoritzacions i llicències; açò és, per a donar cabuda a les declaracions responsables i comunicacions prèvies.

El capítol III es dedica a regular la manera en què l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 20000 s'incardinarà en els altres procediments d'avaluació vigents; és a dir, en el d'Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes (AAE) i en el d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) o Estimació d'Impacte Ambiental de Projectes.

El capítol IV es dedica al procediment d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 quan els altres procediments d'avaluació no són aplicables, bé perquè es tracta de plans o projectes que estan legalment exceptuats de substanciar els tràmits d'AIA i AAE, bé perquè siguen plans, programes o projectes exempts de substanciar AAE o AIA per decisió de l'òrgan ambiental o per decisió del màxim òrgan de govern.
El capítol V es dedica al mode en què es constatarà la realització de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en el cas de grans projectes cofinançats per la Unió Europea.
Les quatre disposicions addicionals es dediquen a regular el supòsit especial d'actuacions relacionades amb la protecció civil en casos d'emergència (primera), a establir previsions sobre l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, quan s'emetran autoritzacions ambientals integrades (segona) i sobre el marc procedimental en què realitzar l'avaluació de repercussions, quan hi haja procediments substantius tant principals com secundaris (tercera). Finalitzen amb la comanda a la conselleria competent en matèria de medi ambient per a l'elaboració de guies metodològiques i procedimentals que faciliten als destinataris de la norma el seu compliment (quarta).

Les disposicions transitòries establixen, respectivament, previsions transitòries en relació a la tramitació dels expedients (primera), així com previsions per a adequar a les exigències d'avaluació de la Xarxa Natura 2000 aquells plans, programes i projectes que puguen trobar-se en situació irregular (segona).
La disposició derogatòria conté una clàusula derogatòria general i l'expressió de les normes que romandran en vigor.
Les disposicions finals regulen l'habilitació per al desplegament normatiu (primera) i l'entrada en vigor de la norma (segona).
Finalment, l'annex complementa l'àmbit d'aplicació material del decret i indica els projectes sotmesos al règim d'avaluació i autorització hi previst.
El present decret es dicta a l'empara dels articles 50.6 i 49.1.10ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril) que establixen respectivament la competència de la Generalitat per al desenrotllament legislatiu i execució de la legislació bàsica de l'Estat en matèria de medi ambient i per a dictar mesures addicionals de protecció, i la competència exclusiva de la Generalitat, en matèria d'espais naturals protegits.
Addicionalment i com a títol subsidiari, este decret s'empara en l'article 49.1.3r de l'Estatut d'Autonomia, que atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de normes de procediment administratiu derivades de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

En el seu procés d'elaboració es va donar una especial importància a la participació pública, i destaca la posada a disposició del públic, en la pàgina web del CIDAM, de la versió preliminar del projecte de decret, del pla de participació pública i dels documents explicatius d'este: el document de síntesi de la proposta normativa, una memòria inicial detallada -expressiva de l'objecte del projecte de decret, l'habilitació estatutària, les normes europees i nacionals de què porta la seua causa, la jurisprudència associada a les dites normes, l'oportunitat i descripció del projecte normatiu i els resultats de l'anàlisi de càrregues administratives- i uns esquemes procedimentals expressius del procediment instaurat pel projecte de decret i la seua incardinació en altres procediments avaluatoris ja existents.
Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 5 d'abril de 2012,

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1. Objecte
És objecte del present decret regular el règim especial d'avaluació i aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar espais de la Xarxa Natura 2000 en desplegament del que establix l'article 45, apartats 4 i següents de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i els articles 14 quater, apartats 1.c) i 2 i 14 quinquies de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.


Article 2. Definicions
Als efectes del que establix el present decret s'entendrà per :

a) Avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000: procés que permet valorar de manera específica i amb el degut detall els efectes dels plans, programes i projectes sobre els espais de la Xarxa Natura 2000, en particular sobre els hàbitats i espècies que van motivar la seua declaració com a tals i els seus objectius de conservació, per mitjà de la realització d'una valoració preliminar de repercussions i, si és el cas, la realització d'una avaluació detallada i adequada, a través de l'elaboració d'un estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000 i l'emissió d'una declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.
b) Pla o programa: el conjunt d'estratègies, directrius i propostes que preveu una administració pública, per a satisfer necessitats socials, no executables directament, sinó a través del seu desenrotllament per mitjà d'un conjunt de projectes.
c) Projecte: la realització de treballs de construcció o d'altres instal·lacions o obres, i altres intervencions en el medi natural i el paisatge, incloses les destinades a l'explotació dels recursos del sòl.
d) Xarxa Natura 2000: xarxa ecològica coherent composta pels llocs d'importància comunitària, les zones especials de conservació i les zones d'especial protecció per a les aus, constituïda per tal de garantir el manteniment o, si és el cas, el restabliment en un estat de conservació favorable de determinats tipus d'hàbitats naturals i d'hàbitats d'espècies.
e) Espais Xarxa Natura 2000: els espais que integren la Xarxa Natura 2000, açò és, les zones d'especial protecció per a les aus, els llocs d'importància comunitària i les zones especials de conservació.

f) Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): aquells espais del territori de la Comunitat Valenciana declarats com a tals per ser els més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d'aus incloses en l'annex IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i de les aus migratòries de presència regular, i per a aplicar-hi mesures especials de conservació dels seus hàbitats, per tal d'assegurar-ne la supervivència i la reproducció.

g) Lloc d'Importància Comunitària (LIC): aquells espais del territori de la Comunitat Valenciana proposats per la Generalitat per a formar part de la Xarxa Natura 2000, hagen sigut ja aprovats com a tals per la Comissió Europea o estiguen pendents de la seua aprovació, perquè contribuïxen, de forma apreciable, al manteniment o, si és el cas, al restabliment de l'estat de conservació favorable dels tipus d'hàbitats naturals i els hàbitats de les espècies d'interés comunitari, que figuren respectivament en els annexos I i II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
h) Zona d'Especial Conservació (ZEC): aquells espais que, havent sigut aprovats prèviament com a llocs d'importància comunitària, es declaren com a tals per a aplicar les mesures de conservació necessàries per al manteniment o el restabliment en un estat de conservació favorable dels hàbitats naturals i/o les poblacions de les espècies pels quals es va seleccionar el lloc.
i) Espècies que van motivar la declaració d'un espai Xarxa Natura 2000: les espècies llistades en les fitxes de cada espai Xarxa Natura 2000 elaborades de conformitat amb el formulari normalitzat de dades aprovat per la decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 1996 (97/226/CE) o disposició que la substituïsca, en la seua versió més actualitzada i efectivament enviada al ministeri que tinga les competències en matèria de medi ambient per a la seua comunicació a la Comissió Europea.
j) Hàbitats i espècies prioritaris: aquells hàbitats naturals i espècies d'interés comunitari marcats amb un asterisc en els annexos I i II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, per:
- Ser tipus d'hàbitats naturals amenaçats de desaparició la conservació del qual suposa una especial responsabilitat, tenint en compte la importància de la proporció de la seua àrea de distribució natural, inclosa en el territori europeu dels estats membres de la Unió Europea.
- Ser espècies que estan en perill la conservació de les quals suposa una especial responsabilitat, tenint en compte la importància de la proporció de la seua àrea de distribució natural inclosa en el territori europeu dels estats membres de la Unió Europea.
k) Objectius de conservació d'un Espai Xarxa Natura 2000. Nivells poblacionals de les diferents espècies, així com superfície i qualitat dels hàbitats que han de tindre un espai per a aconseguir un estat de conservació favorable.
l) Norma de gestió d'un espai Xarxa Natura: instruments de gestió, aprovats en aplicació de l'article 45.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, i dels articles 14, quater 1.a) 47 bis i 47 ter de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que contenen les mesures de conservació aplicables a ZEPA i ZEC i expliciten els seus objectius de conservació.
m) Integritat d'un espai Xarxa Natura 2000: coherència de l'estructura i funció ecològiques d'un espai Xarxa Natura 2000 en tota la seua superfície, o els hàbitats, complexos d'hàbitats i/o poblacions d'espècies que han motivat la seua selecció i/o designació.
n) Raons imperioses d'interés públic de primer orde: raons que permetrien l'autorització o aprovació excepcional de plans, programes o projectes que afecten la integritat de la Xarxa Natura 2000, en demostrar-se que estos plans, programes o projectes són indispensables a llarg termini:
1r. En el marc de mesures o polítiques destinades a protegir valors fonamentals per a la vida dels ciutadans (salut, seguretat, medi ambient, etc.).
2n. En el marc de polítiques fonamentals per a l'Estat o la societat.

3r. En el marc de la realització d'activitats de naturalesa econòmica o social per a complir obligacions específiques de servici públic.

o) Mesures preventives o protectores i correctores. Mesures incloses en un pla o projecte per a reduir o atenuar i per a eliminar o suprimir els efectes ambientals negatius d'un pla, programa o projecte.

p) Mesures compensatòries per a garantir la coherència global de la Xarxa Natura 2000. Mesures específiques, incloses en un pla o projecte, que tenen com a objecte compensar, el més exactament possible, el seu impacte negatiu sobre l'hàbitat o l'espècie que va motivar la declaració d'un espai Xarxa Natura 2000, per tal de garantir que la coherència global de la Xarxa Natura 2000 quede protegida.
q) Promotor: en el cas de projectes, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que es propose realitzar un projecte.
En el cas de plans i programes: aquell òrgan d'una administració pública estatal, autonòmica o local, que inicia el procediment per a l'elaboració i adopció d'un pla o programa (òrgan promotor).

r) Òrgan substantiu: aquell òrgan de l'administració pública estatal, autonòmica o local competent per a autoritzar, per a aprovar o, si és el cas, per a controlar l'activitat a través d'una declaració responsable o una comunicació, dels projectes que hagen de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.
Quan un projecte estiga afectat per diversos conceptes que necessiten autorització, aprovació o, si és el cas, control de l'activitat i que hagueren sigut atorgats o exercits per distints òrgans de l'administració pública estatal, autonòmica o local, es considerarà òrgan substantiu aquell que ostente les competències sobre l'activitat a la finalitat de les quals s'orienta el projecte, amb prioritat sobre els òrgans que tinguen competències sobre activitats instrumentals o complementàries respecte d'aquelles.
s) Òrgan ambiental: en el cas de projectes, aquell òrgan de l'administració pública estatal o autonòmica competent per a avaluar l'impacte ambiental dels projectes.
En el cas de plans i programes, l'òrgan de l'administració pública estatal o autonòmica que en col·laboració amb l'òrgan promotor vetla per la integració dels aspectes ambientals en l'elaboració dels plans i programes.
t) Òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000: òrgan de l'administració autonòmica competent per a realitzar l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 dels plans, programes i projectes que pretenguen realitzar-se en l'àmbit territorial d'aplicació d'este decret.

Article 3. Àmbit territorial d'aplicació
El present decret serà aplicable a tots els plans, programes i projectes que pretenguen realitzar-se al territori de la Comunitat Valenciana, hi inclosos els espais maritimoterrestres i dels espais marins en què la Generalitat exercisca competències, de conformitat amb el que establixen els articles 6, 36 i 45.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sempre que complisquen alguns dels següents requisits de localització:

a) Que es localitzen a l'interior dels espais Xarxa Natura 2000 o a les seues zones perifèriques de protecció.
b) Que es localitzen a les àrees de connectivitat previstes en les normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000.
c) Que es localitzen en el domini públic hidràulic o zones de servitud de conques fluvials que travessen o desemboquen en espais Xarxa Natura 2000.
d) Que es localitzen en els àmbits territorials diferents dels anteriors expressament indicats en les normes de gestió.

Article 4. Àmbit material d'aplicació
1. Queden sotmesos al que establix el present decret tots els plans i programes, inclosos els de reduït àmbit territorial, així com les seues modificacions, siguen menors o no, que complisquen els dos requisits següents:
a) Que siguen elaborats o aprovats per una administració publica.
b) Que la seua elaboració i aprovació estiga exigida per una disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de Ministres, del Consell o del ple d'una corporació local.
2. Així mateix, queden sotmesos al que establix el present decret els projectes públics o privats que s'indiquen en l'annex.

Article 5. Òrgan competent per a realitzar l'avaluació Xarxa Natura 2000
1. L'òrgan competent per a avaluar les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 dels plans, programes i projectes que pretenguen realitzar-se en l'àmbit establit en l'article 3, serà l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000.
2. A estos efectes, es considerarà òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 aquella direcció general que dins de la conselleria competent en medi ambient tinga encomanades les competències en matèria de Xarxa Natura 2000.
3. El que establixen els apartats anteriors s'entendrà sense perjuí de les competències avaluatòries concurrents que tinga el ministeri que tinga les competències en matèria de medi ambient, de conformitat amb el que establix la legislació estatal vigent, en el cas que la competència per a autoritzar o aprovar els plans, programes i projectes siga de l'administració General de l'Estat.

CAPÍTOL II
Règim general d'avaluació de repercussions i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000

SECCIÓ PRIMERA
Règim d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000

Article 6. Obligació d'avaluació
Qualsevol pla, programa o projecte inclòs en l'àmbit d'aplicació territorial i material d'este decret que, sense tindre relació directa amb la gestió de les ZEPA, els LIC o les ZEC o sense ser necessari per a esta, puga afectar directament o indirectament de forma apreciable els mencionats espais, ja siga individualment o en combinació amb altres plans i projectes, se sotmetrà a una detallada i adequada avaluació de les seues repercussions en estos espais, i s'haurà de tenir en compte els hàbitats i espècies que van motivar la seua selecció i/o declaració i els objectius de conservació d'estos.

Article 7. Valoració preliminar de repercussions
1. A l'efecte de concretar, si cal, l'avaluació detallada i adequada, l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, a la vista de la informació proporcionada pel promotor i tenint en compte la informació disponible en el seu poder, realitzarà una valoració preliminar de repercussions -d'ara en avant valoració preliminar- en què concretarà:
a) Quins són els hàbitats i espècies que van motivar la declaració de l'espai o espais Xarxa Natura en qüestió.
b) Si el pla, programa o projecte, en la seua totalitat o en part, pot ser considerat un pla, programa o projecte de gestió de l'espai Xarxa Natura 2000 o necessari per a la dita gestió.
c) Si hi ha probabilitat que el pla o projecte afecte, de manera apreciable, un espai Xarxa Natura 2000 i els seus objectius de conservació.

d) Si, a la vista d'allò que s'ha indicat en els apartats anteriors, han d'avaluar-se detalladament les repercussions del pla, programa o projecte sobre l'espai o espais Xarxa Natura 2000, d'acord amb el que preveu este decret.
2. Si la valoració preliminar indica que han d'avaluar-se detalladament les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, per haver probabilitat d'efectes apreciables, haurà de concretar, a més:
a) Quins aspectes hauran de ser especialment considerats en l'estudi d'afeccions, previst en l'article 9 d'este decret, per tal d'avaluar adequadament la incidència del pla, programa o projecte sobre l'espai o espais en qüestió, amb indicació de si hauran d'analitzar-se els efectes acumulatius que puguen produir-se per la presència en l'àrea d'altres plans, programes o projectes ja executats, en fase d'execució o en fase d'aprovació, els quals hauran de ser indicats expressament.

b) Les modalitats, terminis i termes d'informació i consultes a què haurà, si s'estima necessari, sotmetre's el pla, programa o projecte, en el cas en què s'aplique o es preveja que pot ser aplicat el procediment d'avaluació, previst en el capítol IV d'este decret, o es tracte d'un projecte sotmés obligatòriament a estimació d'impacte ambiental.

3. Si la valoració preliminar indica que no caldrà realitzar l'avaluació detallada de les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, per no haver probabilitat d'efectes apreciables, el pla, programa o projecte podrà continuar la seua tramitació de conformitat amb allò que s'ha establit en la seua legislació reguladora, sense necessitat de substanciar la resta de tràmits previstos en este capítol. L'anterior s'entendrà sense perjuí de les obligacions del promotor de:
a) Sotmetre el pla, programa o projecte a avaluació ambiental o a avaluació d'impacte ambiental, si així s'ha establit en la legislació reguladora d'estos procediments.
b) Obtindre totes les concessions, autoritzacions i llicències o remetre les declaracions responsables o comunicacions prèvies que calguen en compliment de la legislació vigent.
4. La valoració preliminar prevista en este article té el caràcter de preceptiva i vinculant i haurà de ser emesa, com més prompte millor, i en tot cas, en el termini màxim d'un mes des que tinga entrada la sol·licitud o l'expedient en l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000. La resolució que la continga serà motivada i pública.

Article 8. Valoracions preliminars i normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000
1. Les normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 podran indicar expressament els tipus de plans, programes i projectes que, entrant en el camp d'aplicació material del present decret, no hauran de sotmetre's a avaluació detallada dels seus efectes sobre la Xarxa Natura 2000 per:
a) Ser plans, programes o projectes de gestió de l'espai o necessaris per a esta.
b) No presentar, tenint en compte dades objectives, probabilitat d'efectes apreciables.
En estos casos, no caldrà l'emissió de la valoració preliminar prevista en l'article anterior ni la substanciació de la resta de tràmits previstos en este capítol.
2. De la mateixa manera, les normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 podran indicar expressament tipus de plans, programes i projectes que hauran, obligatòriament i en tot cas, de sotmetre's a avaluació detallada, de conformitat amb el que establix el present decret, per presentar una clara probabilitat d'efectes apreciables sobre l'espai o espais Xarxa Natura 2000.
En estos casos, sí que caldrà emetre la valoració preliminar, per tal d'indicar quins aspectes hauran de ser especialment considerats en l'estudi d'afeccions, previst en l'article següent, a fi d'avaluar detalladament i adequadament la incidència del pla, programa o projecte.


Article 9. Estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000
1. En cas de ser necessària l'avaluació detallada de les repercussions dels plans, programes i projectes sobre la Xarxa Natura 2000, per així haver-se establit en la valoració preliminar o en les normes de gestió previstes en l'article anterior, el promotor d'un pla, programa o projecte, haurà de confeccionar un estudi d'afeccions sobre la Xarxa Natura 2000, en què:
a) Es realitze una descripció del projecte i la seua ubicació, amb descripció de les diferents alternatives considerades.
b) S'identifiquen i descriguen adequadament els elements que van motivar la declaració de l'espai o espais Xarxa Natura 2000, que pogueren estar afectats pel pla, programa o projecte.
c) S'identifiquen, descriguen i avaluen els efectes previsibles del pla, programa o projecte sobre els elements que van motivar la declaració de l'espai Xarxa Natura 2000 i els seus objectius de conservació. A més dels efectes directes o indirectes del pla, programa o projecte, també hauran d'identificar-se, descriure's i avaluar-se els efectes acumulatius que puguen produir-se per la presència en l'àrea d'altres plans, programes o projectes ja executats, en fase d'execució o en fase d'aprovació, que hagen sigut assenyalats per la valoració preliminar.
d) S'aporte el conjunt de mesures preventives i correctores previstes per a atallar els possibles efectes negatius del pla, programa o projecte.

2. En el cas que a pesar de l'aplicació de les mesures preventives i correctores hi haja afecció a la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000, l'estudi d'afeccions haurà de proporcionar, a més:
a) Una proposta de programa de mesures compensatòries per a garantir la coherència de la Xarxa Natura 2000, que s'elaborarà de conformitat amb el que establix l'article 16 d'este decret.
b) Una explicació detallada que justifique la inexistència de solucions alternatives, tal com han sigut definides en l'apartat 1, de l'article 14, d'este decret.
c) Una justificació suficient de quines són, a juí del promotor, les raons imperioses d'interés públic de primer orde que justificarien l'aprovació del pla, programa o projecte, de conformitat amb el que establixen els articles 13 i 15 d'este decret.

Article 10. Declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
1. A la vista de l'estudi d'afeccions, i de la informació disponible en el seu poder, l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 emetrà una declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en què s'haurà de contindre:
a) La seua valoració sobre la idoneïtat de l'estudi d'afeccions pel que fa a:
1r. Les dades relatives a la descripció i identificació dels elements que van motivar la declaració de l'espai o espais Xarxa Natura 2000, que puguen estar afectats pel pla, programa o projecte.
2n. La identificació, descripció i avaluació dels efectes previsibles del pla, programa o projecte sobre els espais Xarxa Natura 2000 i els seus objectius de conservació.
3r. Les mesures preventives i correctores proposades pel promotor per a evitar repercussions negatives apreciables.
b) El seu pronunciament exprés sobre l'existència o no d'afeccions a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000.
En este punt, podran establir-se condicions que si es complixen els seus estrictes termes, determinaran la inexistència d'afeccions a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000.
2. Si la declaració de repercussions indica l'existència d'afeccions a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000, serà aplicable el règim d'aprovació, autorització o conformitat excepcional previst en la secció següent d'este capítol. Per a procurar una correcta aplicació d'este, la declaració de repercussions haurà de contindre a més:

a) La valoració de l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 respecte de la inexistència de solucions alternatives i l'existència de les raons imperioses d'interés públic de primer orde exposades pel promotor, que podrien arribar a justificar l'aprovació excepcional del projecte.

b) El programa de mesures compensatòries que caldrà adoptar per a garantir la coherència de la mencionada xarxa, amb indicació del moment en què hauran de començar a executar-se i del moment en què hauran d'estar operatives.
3. Si la declaració de repercussions conclou que no hi ha afeccions a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000, el pla, programa o projecte podrà ser aprovat o autoritzat o consentit per l'òrgan promotor o substantiu, sense necessitat d'acudir al règim d'aprovació, autorització o conformitat excepcional previst en la secció següent d'este capítol. L'anterior s'entendrà sense perjuí de l'obligació del promotor d'obtindre totes les concessions, autoritzacions i llicències o de remetre les declaracions responsables o comunicacions prèvies que siguen necessàries, en compliment de la legislació vigent.
4. La declaració de repercussions prevista en este article té el caràcter de preceptiva i vinculant, i haurà de ser emesa, com més prompte millor, i en tot cas, en el termini màxim de dos mesos des que tinga entrada, de conformitat amb el que establixen els dos capítols següents, l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000 en l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000. La resolució que la continga serà motivada i haurà de ser objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
5. El termini establit en l'apartat anterior podrà ser interromput en el cas que l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 considere que és necessari que l'estudi d'afeccions siga completat amb informació addicional, pel temps que hi haja entre el requeriment que realitze al promotor i l'efectiva presentació per part d'este de la documentació addicional.


Article 11. Deure d'informació
L'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 proporcionarà d'ofici, o a petició dels promotors de plans, programes i projectes aquells documents o informacions que estiguen en el seu poder i que puguen resultar necessaris per a facilitar el correcte compliment de les obligacions establides en este decret.

SECCIÓ SEGONA
Règim d'aprovació, autorització o conformitat

Article 12. Obligació de no-aprovació, no-autorització o no-conformitat
A la vista de les conclusions de l'avaluació, plasmades bé en la valoració preliminar, bé en la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, i sense perjuí del que disposen els articles següents, els òrgans competents per a aprovar o autoritzar els plans, programes o projectes, o per a controlar una activitat a través de la recepció d'una declaració responsable o una comunicació prèvia, només podran manifestar la seua conformitat amb estos, després d'haver-se assegurat que no causaran perjuí a la integritat de l'espai o espais Xarxa Natura 2000 en qüestió.

Article 13. Excepcions a l'obligació de no-aprovació, no-autorització o no-conformitat
Excepcionalment es podrà donar l'aprovació, l'autorització o la conformitat a plans, programes o projectes amb repercussions negatives sobre els espais Xarxa Natura 2000, per afectar la seua integritat, si es dóna la concurrència dels següents requisits acumulatius:
a) Inexistència de solucions alternatives.
b) Existència de raons imperioses d'interés públic de primer orde, incloses raons d'índole social o econòmica.
c) Adopció de totes les mesures compensatòries que calguen per a garantir que la coherència global de la Xarxa Natura 2000 quede protegida.

Article 14. Inexistència de solucions alternatives
1. Als efectes del que disposa l'article anterior, s'entendrà per solució alternativa, aquella solució que per la seua ubicació, traçat, escala, disseny o procés evita els perjuís a la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000.
2. En cas de no haver solucions alternatives, tal com han sigut definides en l'apartat anterior, per a l'aprovació o autorització excepcional del pla, programa o projecte haurà d'elegir-se aquella solució que genere menys perjuís a la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000.
Article 15. Raons imperioses d'interés públic de primer orde
1. Als efectes del que disposa l'article 13, la concurrència de raons imperioses d'interés públic de primer orde, només podrà declarar-se per a cada supòsit concret per mitjà d'una llei o mitjançant un acord del Consell de Ministres o del Consell. L'esmentat acord haurà de ser motivat i publicar-se en el corresponent Boletín Oficial del Estado o Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. En el cas que l'espai considerat albergue un tipus d'hàbitat natural i/o una espècie prioritaris, assenyalats com a tals en els annexos I i II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, únicament es podran al·legar les raons següents:
a) Les relacionades amb la salut humana i la seguretat pública.
b) Les relatives a conseqüències positives de primordial importància per al medi ambient.
c) Altres raons imperioses d'interés públic de primer orde, com les d'índole social i econòmica, prèvia consulta a la Comissió Europea.

3. La realització o execució de qualsevol pla, programa o projecte que puga afectar negativament espècies incloses en els annexos II o IV de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, que hagen sigut catalogades com en perill d'extinció, únicament es podrà dur a terme quan concórrega alguna de les raons esmentades en l'apartat anterior.

Article 16. Adopció de mesures compensatòries per a garantir la coherència global de la Xarxa Natura 2000
1. Als efectes de l'article 13, es consideraran mesures compensatòries aquelles mesures que garantisquen de forma efectiva la coherència global de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa hauran de:
a) Dirigir-se, en proporcions comparables, a la conservació i restabliment dels hàbitats, processos ecològics i espècies afectades negativament.
b) Ubicar-se en la mateixa regió biogeogràfica quan els elements afectats siguen hàbitats i espècies llistades en els annexos I i II de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat o dins de l'àrea de distribució natural, la ruta migratòria o la zona d'hivernada, quan les espècies afectades siguen aus llistades en l'annex I de la mencionada llei o altres espècies d'aus d'arribada regular.
c) Realitzar funcions comparables a què van justificar la selecció o declaració de l'espai Xarxa Natura 2000 afectat.
d) Garantir la integritat de la xarxa funcional i l'adequat manteniment de la connectivitat i altres processos ecològics implicats.
2. Les mesures compensatòries s'aglutinaran en un Programa de Mesures Compensatòries que haurà d'indicar:
a) Els hàbitats, espècies i processos ecològics l'afectació dels quals es pretén compensar, amb indicació clara dels objectius ecològics que es pretenen aconseguir amb les mesures compensatòries.
b) El conjunt de mesures compensatòries que es duran a terme, amb indicació de la seua ubicació geogràfica.
c) Una anàlisi de la viabilitat tècnica de les mesures proposades en funció dels seus objectius ecològics.
d) Una anàlisi de la viabilitat jurídica i/o financera de les mesures en funció dels terminis previstos.
e) El calendari d'aplicació de les mesures compensatòries i una justificació dels terminis en què s'espera que estiguen operatives i el moment en què l'objectiu ecològic estarà aconseguit.
f) El programa pressupostari i el compromís d'alliberar les partides necessàries en els terminis adequats per a aconseguir l'èxit de les mesures compensatòries.
g) El programa de seguiment de les mesures compensatòries.
3. Les mesures compensatòries adoptades seran remeses, per la via corresponent, a la Comissió Europea.

Article 17. Comunicació a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 de l'aprovació del pla, programa o projecte
A fi que l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 puga realitzar un adequat seguiment de les condicions que es pogueren haver establit, i per tal de facilitar el compliment de l'obligació, establida en l'article 6 d'este decret, de valorar i, si és el cas, avaluar convenientment els efectes que sobre els espais Xarxa Natura 2000 puguen produir-se per l'acumulació de diferents plans, programes i projectes:

a) Els òrgans competents per a aprovar, autoritzar o donar la conformitat a plans, programes o projectes que hagen sigut objecte de l'emissió de valoracions preliminars i de declaracions de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, hauran de comunicar a l'òrgan gestor dels espais Xarxa Natura 2000 les resolucions d'aprovació o autorització que emeten.
b) Els promotors dels plans, programes i projectes que hagen sigut objecte de l'emissió de valoracions preliminars i declaracions de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, hauran de comunicar a l'òrgan gestor dels espais Xarxa Natura 2000 l'inici de l'execució d'estos, així com l'inici, desenrotllament i final d'execució de les mesures compensatòries que, si és el cas, s'hagen establit per a garantir la coherència global de la Xarxa Natura 2000.

CAPÍTOL III
Incardinació de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en altres procediments d'avaluació vigents

Article 18. Incardinació de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en altres procediments d'avaluació vigents
1. L'avaluació de les repercussions dels plans, programes i projectes sobre els espais Xarxa Natura 2000 i, si és el cas, el disseny de les mesures compensatòries, es durà a terme en el marc dels procediments legalment establits per a l'avaluació d'impacte ambiental de projectes i per a avaluació ambiental de plans i programes, de conformitat amb el que establixen les seccions següents.
2. En el cas de plans, programes i projectes exclosos de seguir tots o alguns dels tràmits previstos en els procediments d'avaluació ambiental i d'avaluació d'impacte ambiental, l'avaluació de les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 i el disseny, si és el cas, de les mesures compensatòries, es realitzarà de conformitat amb el que establix el capítol IV d'este decret.

SECCIÓ PRIMERA
Avaluació de plans i programes

Article 19. Avaluació de plans i programes
En el cas de plans i programes, l'avaluació de les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, s'integrarà en el procediment establit en la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, del mode previst en esta secció.

Article 20. Avaluació de plans i programes que constituïsquen el marc per a projectes sotmesos a avaluació ambiental, en les matèries mencionades en l'article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril.
Per al cas de plans i programes sotmesos directament a avaluació ambiental per constituir el marc per a projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental en les matèries esmentades en l'article 3.2.a), de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, se seguiran les regles següents:
a) La valoració preliminar s'emetrà en la fase de consultes prèvies a l'emissió del document de referència, prevista en l'article 9 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril.
A este efecte, l'òrgan ambiental consultarà preceptivament l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 i inclourà en el document de referència allò que s'ha indicat en la valoració preliminar. En el cas que esta valoració preliminar haja indicat que és necessària una avaluació detallada de repercussions del pla o programa sobre la Xarxa Natura 2000, l'òrgan ambiental indicarà expressament a l'òrgan promotor la necessitat de realitzar l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000.
b) L'informe de sostenibilitat ambiental, previst en l'article 8 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, haurà de contindre de mode separat i clarament identificable l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000, el qual haurà de tindre el contingut marcat en l'article 9 d'este decret i seguir les indicacions proporcionades per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, en la seua valoració preliminar.
c) Serà preceptiu consultar l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, perquè emeta la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000. L'esmentada consulta es realitzarà una vegada finalitzada la fase de posada a disposició del públic i consultes sobre la versió preliminar i l'informe de sostenibilitat ambiental del pla o programa, prevista en l'article 10, de la Llei 9/2006, de 28 d'abril. Per a realitzar-la, l'òrgan promotor remetrà a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 la versió preliminar del pla o programa, l'informe de sostenibilitat ambiental i un informe sobre les al·legacions i informes presentats que facen referència a la Xarxa Natura 2000. La declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, una vegada emesa, serà enviada a l'òrgan promotor i a l'òrgan ambiental, perquè puguen complir el que establix l'apartat d) següent.
d) La memòria ambiental contindrà un apartat específic dedicat a la repercussió del pla o programa sobre la Xarxa Natura 2000. Este apartat es redactarà tenint en compte la valoració preliminar, quan s'hi haja declarat que no calia l'avaluació detallada sobre la Xarxa Natura 2000, o la declaració de repercussions, quan sí que haja sigut necessària la mencionada avaluació. En este últim cas, este apartat de la memòria ambiental indicarà de manera clara, seguint allò que s'ha indicat en la mencionada declaració de repercussions:
1r. Si el projecte afecta o no la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000, tenint en compte les mesures preventives i correctores fixades.

2n. En cas d'afecció, haurà d'indicar els hàbitats i espècies afectats, justificar l'absència d'alternatives, explicitar les raons imperioses d'interés públic de primer orde que podrien arribar a justificar l'aprovació del pla o programa, i contindre el programa de mesures compensatòries, que hauran de prendre's per a garantir la coherència de la Xarxa Natura 2000, amb indicació del moment en què les dites mesures han de començar a executar-se i el moment en què han d'estar operatives.


Article 21. Avaluació de plans i programes prevista en l'article 3.3 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril
Per al cas dels plans i programes previstos en l'article 3.3 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, açò és, els plans i programes que establisquen l'ús de zones de reduït àmbit territorial, plans i programes que constituïsquen modificacions menors de plans i programes preexistents, i altres plans i programes diferents dels previstos en l'article anterior, se seguiran les regles següents:
a) La valoració preliminar s'emetrà en la fase de consultes prèvies a la determinació, per part de l'òrgan ambiental, de la necessitat o no que el pla o programa se sotmeta a avaluació ambiental, previstes en l'article 4.2 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril.
A este efecte, l'òrgan ambiental consultarà preceptivament l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, i tindrà en compte la valoració preliminar a l'hora de valorar si el pla o programa presenta efectes ambientals i de prendre la seua decisió sobre sotmetiment o no sotmetiment a avaluació ambiental.
b) En el cas que l'òrgan ambiental decidisca sotmetre el pla o programa a avaluació ambiental i la valoració preliminar haja indicat que és necessària una avaluació detallada de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, l'òrgan ambiental incorporarà en el document de referència previst en l'article 9 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, allò que s'ha expressat en la valoració preliminar i indicarà al promotor la necessitat de realitzar l'estudi d'afeccions sobre la Xarxa Natura 2000.
A partir d'este moment se seguiran les regles procedimentals establides en els apartats b) a d) de l'article anterior.
c) En el cas que l'òrgan ambiental decidisca no sotmetre el pla o programa a avaluació ambiental, se seguirà el procediment d'avaluació establit en el capítol IV d'este decret.

SECCIÓ SEGONA
Avaluació de projectes

Article 22. Avaluació de projectes
En el cas de projectes, l'avaluació Xarxa Natura 2000 s'integrarà, del mode previst en els articles següents, en els procediments d'avaluació d'impacte ambiental i estimació ambiental, previstos en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, en la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental.

Article 23. Avaluació de projectes sotmesos obligatòriament a avaluació d'impacte ambiental
Per al cas de projectes sotmesos obligatòriament a avaluació d'impacte ambiental per estar inclosos en l'annex I del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, en l'annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, i en els apartats c) i d) de l'annex del present decret, se seguiran les regles següents:
a) La valoració preliminar s'emetrà en la fase de consultes prèvies per a la determinació de l'amplitud i el nivell de detall, que haurà de tindre l'estudi d'impacte ambiental, previstes en l'article 8 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener.
A este efecte, l'òrgan ambiental consultarà preceptivament a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 i incorporarà en la determinació de l'amplitud i el nivell de detall que haurà de tindre l'estudi d'impacte ambiental, allò que s'ha indicat en la valoració preliminar. En el cas que esta valoració preliminar haja indicat que cal una avaluació detallada de les repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000, l'òrgan ambiental indicarà al promotor la necessitat de realitzar l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000.
b) L'estudi d'impacte ambiental haurà de contindre, de mode separat i clarament identificable, l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000, el qual haurà de tindre el contingut marcat en l'article 9 d'este decret i seguir les indicacions proporcionades per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 en la seua valoració preliminar.
c) Quan l'òrgan substantiu despatxe el tràmit d'informació pública, hauran de proporcionar al públic, a més de la informació prevista en l'article 9.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, informació sobre:
1r. Si cal o no l'avaluació detallada de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
2n. En cas afirmatiu, l'obligació legal que recau en l'òrgan substantiu d'abstindre's d'autoritzar o aprovar el projecte, si de l'avaluació resulta que hi haurà afecció a l'espai Xarxa Natura 2000, fins que no s'acredite la inexistència d'alternatives, no s'haja declarat per llei o per acord de Consell de Ministres o del Consell l'existència de raons d'interés públic de primer orde i no s'hagen fixat mesures compensatòries que garantisquen la coherència global de la Xarxa Natura 2000.
d) Serà preceptiu consultar l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 perquè emeta la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000. L'esmentada consulta es realitzarà una vegada finalitzada la fase de consultes i informació pública, prevista en l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener. Per a realitzar-la, l'òrgan substantiu remetrà a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 l'estudi d'impacte ambiental i un informe sobre les al·legacions i informes presentats que facen referència a la Xarxa Natura 2000. La declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, una vegada emesa, serà enviada a l'òrgan substantiu i a l'òrgan ambiental.
e) La declaració d'impacte ambiental contindrà un apartat específic dedicat a la repercussió del projecte sobre la Xarxa Natura 2000. Este apartat es redactarà tenint en compte la valoració preliminar, quan s'hi haja declarat que no era necessària l'avaluació detallada sobre la Xarxa Natura 2000, o la declaració de repercussions, quan sí que haja sigut necessària la mencionada avaluació. En este últim cas, este apartat de la declaració d'impacte ambiental indicarà de manera clara, seguint allò que s'ha indicat en la mencionada declaració de repercussions:
1r. Si el projecte afecta o no la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000, tenint en compte les mesures preventives i correctores fixades.
2n. En cas d'afecció, haurà d'indicar els hàbitats i espècies afectats, justificar l'absència d'alternatives, explicitar les raons imperioses d'interés públic de primer orde que podrien arribar a justificar l'aprovació del projecte, i contindre les mesures compensatòries que hauran de prendre's per a garantir la coherència de la Xarxa Natura 2000, amb indicació del moment en què les dites mesures han de començar a executar-se i el moment en què han d'estar operatives.

Article 24. Avaluació de projectes sotmesos obligatòriament a estimació d'impacte ambiental
Per al cas de projectes sotmesos obligatòriament a estimació d'impacte ambiental per estar inclosos en l'annex II del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, o en les normes i instruments indicats en l'annex, lletres c) i d) del present decret, se seguiran les regles següents:

a) La valoració preliminar s'emetrà en la fase de consultes prèvies previstes en l'article 18 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, si el promotor realitza a l'òrgan ambiental la consulta potestativa prevista en l'article 17 del mencionat decret. A este efecte, l'òrgan ambiental consultarà preceptivament l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 i incorporarà allò que s'ha indicat en la valoració preliminar en el document que determine els aspectes més significatius que hagen de tindre's en compte en l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental. En el cas que esta valoració preliminar haja indicat que cal una avaluació detallada de les repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000, l'òrgan ambiental indicarà al promotor la necessitat de realitzar l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000.
En el cas que el promotor no considere convenient realitzar a l'òrgan ambiental la consulta potestativa prevista en l'article 17 del Decret 162/1990, de 15 octubre, del Consell, l'emissió de la valoració preliminar haurà de ser sol·licitada pel promotor directament a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, amb caràcter previ a l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental, per a la qual cosa haurà de proporcionar-li informació sobre la naturalesa, característiques i ubicació del pla, programa o projecte.
b) Si l'avaluació detallada de les repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000 és necessària, l'estudi d'impacte ambiental, previst en l'article 30 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, haurà de contindre, de mode separat i clarament identificable, l'estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000, el qual haurà de tindre el contingut marcat en l'article 9 d'este decret i seguir les indicacions proporcionades per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 en la seua valoració preliminar.
c) Quan, de conformitat amb el que establix l'article 31.1 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, l'òrgan substantiu despatxe el tràmit d'informació pública, haurà de proporcionar al públic informació sobre:
1r. Si és necessària o no l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.
2n. En cas afirmatiu, l'obligació legal que recau en l'òrgan substantiu d'abstindre's d'autoritzar o donar la seua conformitat al projecte, si de l'avaluació resulta que hi haurà afecció a l'espai Xarxa Natura 2000, fins que no s'acredite la inexistència d'alternatives, no s'haja declarat per llei o per acord de Consell de Ministres o del Consell l'existència de raons d'interés públic de primer orde i no s'hagen fixat mesures compensatòries.
d) Serà preceptiu consultar l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 perquè emeta la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000. L'esmentada consulta es realitzarà una vegada finalitzada la fase d'informació pública, si és el cas. Per a realitzar-la, l'òrgan substantiu remetrà a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 l'estudi d'impacte ambiental, així com les al·legacions i informes presentats que facen referència a la Xarxa Natura 2000, si la informació pública va tindre lloc. La declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, una vegada emesa, serà enviada a l'òrgan substantiu i a l'òrgan ambiental.
e) L'estimació d'impacte ambiental contindrà un apartat específic dedicat a la repercussió del projecte sobre la Xarxa Natura 2000. Este apartat es redactarà tenint en compte la valoració preliminar, quan s'hi haja declarat que no era necessària l'avaluació detallada sobre la Xarxa Natura 2000, o la declaració de repercussions, quan sí que haja sigut necessària la mencionada avaluació. En este últim cas, este apartat de l'estimació d'impacte ambiental indicarà de manera clara, seguint allò que s'ha indicat en la mencionada declaració:
1r. Si el projecte afecta o no la integritat de l'espai Xarxa Natura 2000, tenint en compte les mesures preventives i correctores fixades.
2n. En cas d'afecció, haurà d'indicar els hàbitats i espècies afectats, justificar l'absència d'alternatives, explicitar les raons imperioses d'interés públic de primer orde que podrien arribar a justificar l'aprovació del projecte, i contindre les mesures compensatòries que hauran de prendre's per a garantir la coherència de la Xarxa Natura 2000, amb indicació del moment en què les esmentades mesures han de començar a executar-se i el moment en què han d'estar operatives.

Article 25. Projectes que només han de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental per decisió de l'òrgan ambiental
Per al cas de projectes no continguts en l'annex I del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, estiguen o no llistats en el seu annex II, sempre que no es tracte de projectes sotmesos a estimació d'impacte ambiental, se seguiran les regles següents:
a) La valoració preliminar s'emetrà en la fase de consultes per a la determinació de sotmetiment o no sotmetiment a avaluació d'impacte ambiental, prevista en l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener.
A este efecte, l'òrgan ambiental consultarà preceptivament l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 i tindrà en compte per a prendre la seua decisió de sotmetiment o no sotmetiment a avaluació d'impacte ambiental allò que s'ha indicat en la valoració preliminar.
b) En el cas que l'òrgan ambiental decidisca sotmetre el projecte a avaluació d'impacte ambiental i la valoració preliminar haja indicat que és necessària una avaluació detallada de les repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000, l'òrgan ambiental incorporarà en la determinació de l'amplitud i el nivell de detall que haurà de tindre l'estudi d'impacte ambiental allò que s'ha indicat en la valoració preliminar i indicarà al promotor la necessitat de realitzar l'estudi d'afeccions sobre la Xarxa Natura 2000.
A partir d'este moment, se seguiran les regles establides en les lletres b) i següents de l'article 23 d'este decret.
c) En el cas que l'òrgan ambiental decidisca no sotmetre el projecte a la resta de tràmits del procediment d'avaluació d'impacte ambiental i la valoració preliminar haja indicat que és necessària una avaluació detallada de les repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000, se seguirà el procediment d'avaluació establit en el capítol següent.


CAPÍTOL IV
Procediment d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 quan altres procediments d'avaluació
no siguen aplicables

Article 26. Plans, programes i projectes que se sotmetran al procediment d'avaluació previst en este capítol
1. Se sotmetran al procediment previst en este capítol els següents plans i programes:
a) Els plans que tinguen com a únic objecte la defensa nacional o la protecció civil en casos d'emergència, exclosos de sotmetre's a avaluació ambiental en aplicació del que disposa l'article 3.4 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
b) Els plans i programes per als quals l'òrgan ambiental, de conformitat amb el que establixen els article 3.3 i 4 de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i l'article 21 del present decret, haja decidit que no cal que se sotmeten a la resta de tràmits del procediment d'avaluació ambiental.

2. Se sotmetran al procediment previst en este capítol els projectes següents:
a) Els projectes relacionats amb els objectius de la defensa nacional que no hagen de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental, de conformitat amb allò que s'ha indicat en la disposició addicional primera, del Reial Decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i en l'article 3 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell.
b) Els projectes que seran aprovats específicament per una llei de l'Estat o de la Generalitat i que no hagen de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental de conformitat amb allò que s'ha indicat en la disposició addicional primera, del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i en l'article 3, del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell.
c) Els projectes per als quals s'haja decidit per acord motivat del Consell de Ministres o del Consell que queden exclosos de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental per motius excepcionals, en aplicació del que establixen la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i la disposició final segona, de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

d) Els projectes de centres penitenciaris per als quals es decidisca que no han de sotmetre's a procediment d'avaluació d'impacte ambiental, de conformitat amb el que establix la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener.
e) Els projectes per als quals l'òrgan ambiental, de conformitat amb el que establixen l'article 3.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, i l'article 25 del present decret haja decidit que no cal que se sotmeten a la resta de tràmits del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

Article 27. Procediment
1. Inici: els promotors dels plans, programes i projectes sol·licitaran de l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, l'emissió de la valoració preliminar prevista en l'article 7 d'este decret. Per a això adjuntaran a la sol·licitud informació relativa a la naturalesa, característiques i ubicació del pla, programa o projecte.
En el cas de plans o programes la sol·licitud i la informació seran presentades per l'òrgan promotor del pla o programa.
En el cas de projectes, la sol·licitud i la informació seran presentades davant de l'òrgan amb competència substantiva per a aprovar-los o autoritzar-los, el qual la remetrà a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000.
No serà necessària la presentació de la sol·licitud i la informació mencionades en els paràgrafs anteriors, quan es tracte de plans, programes i projectes previstos en els apartats 1.b) i 2.e) de l'article anterior, atés que la valoració preliminar ja haurà sigut emesa en virtut del que establixen els articles 19 i 25 d'este decret.
2. Valoració preliminar: l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 emetrà la valoració preliminar en el termini i amb el contingut i els efectes previstos en l'article 7 d'este decret, excepte en els supòsits de plans, programes i projectes previstos en els apartats 1.b) i 2.e) de l'article anterior, atés que la valoració preliminar ja haurà sigut emesa en virtut del que establixen els articles 19 i 25 d'este decret.

3. Estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000: si la valoració preliminar indica que caldrà realitzar una avaluació de les repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, el promotor haurà de realitzar l'estudi d'afeccions previst en l'article 9 d'este decret.
En el cas de plans i programes l'estudi d'afeccions serà elaborat i remés per l'òrgan promotor a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000.

En el cas de projectes l'estudi d'afeccions s'elaborarà i presentarà davant de l'òrgan amb competència substantiva per a aprovar-los, autoritzar-los o controlar-los.
4. Consulta al públic interessat i administracions interessades: l'estudi d'afeccions serà posat a disposició del públic interessat i d'administracions afectades per l'òrgan promotor en el cas de plans i programes, i per l'òrgan amb competència substantiva, en el cas de projectes, del mode, durant el termini i en els termes que indique la valoració preliminar.
Queden exclosos de realitzar este tràmit els plans, programes i projectes relacionats amb la defensa nacional, així com els projectes relacionats amb centres penitenciaris a què es referixen els apartats 1.a), 2.a) i 2.d), de l'article 26 d'este decret.
5. Remesa de l'expedient: l'òrgan promotor, en el cas de plans i programes, o l'òrgan substantiu, en el cas de projectes, remetran a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 l'estudi d'afeccions, així com un informe d'al·legacions, en el cas que haja sigut necessari realitzar el tràmit de consulta, per tal que s'emeta la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.
6. Declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000: l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 emetrà la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 en el termini i amb el contingut i efectes previstos en l'article 10 d'este decret.

CAPÍTOL V
Constatació de la realització de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en el cas de grans projectes cofinançats per la unió europea

Article 28. Constatació del compliment de l'obligació d'avaluar les seues repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, en el cas de grans projectes cofinançats per la Unió Europea
Als efectes de complir el que s'establix en l'article 40 del Reglament CE núm. 1083/2006, del Consell, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i a l'article 40.2 i annexos XXI i XXII del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió que desplega l'anterior, o normativa comunitària posterior que els substituïsca, quan siga necessari acreditar el compliment de les exigències d'avaluació dels efectes dels grans projectes d'infraestructures i inversió productiva sobre els espais de la Xarxa Natura 2000, se seguiran les regles següents:
a) La declaració de l'autoritat responsable del seguiment dels llocs de la Xarxa Natura 2000 serà emesa per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000. Per a la seua emissió, caldrà que:
1r. S'haja instat, de conformitat amb les regles de procediment previstes en este decret, i haja sigut emesa per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, la valoració preliminar prevista en l'article 7 d'este.

2n. Que esta valoració preliminar indique que no hi ha probabilitat d'efectes apreciables sobre els espais integrants de la Xarxa Natura 2000.
En el cas de projectes a què s'aplique el que establixen els articles 23 a 25 d'este decret, podrà sol·licitar-se l'emissió de la mencionada declaració, una vegada haja sigut ja emesa la valoració preliminar en el context dels procediments d'avaluació d'impacte ambiental o d'estimació ambiental.
En el cas de projectes enunciats en l'article 26.2 d'este decret podran sol·licitar-se i tramitar-se de mode conjunt les peticions d'emissió de valoracions preliminars i de declaracions d'autoritat responsable.

El que disposen els tres paràgrafs anteriors no serà aplicable en el cas de projectes per als quals els instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 hagen determinat que queden exclosos de l'obligació d'avaluar les seues repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, de conformitat amb el que establix l'article 8 d'este decret. En estos casos, podrà sol·licitar l'emissió de la declaració de l'autoritat responsable en qualsevol moment.
b) El resum de les conclusions de l'avaluació adequada realitzada de conformitat amb el que establix l'article 6.3 de la Directiva 92/43/CE s'acreditarà per mitjà de la presentació directa de la declaració d'impacte ambiental o de la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, sense necessitat de sol·licitar de l'òrgan gestor cap tipus de declaració addicional.
c) Quan calga aportar, als servicis de la Comissió Europea competents en política regional, informació sobre les eventuals mesures compensatòries que haja sigut necessari adoptar, les mesures compensatòries que s'indiquen en el formulari d'informació sobre els projectes que poden tindre un efecte negatiu significatiu en els llocs de la Xarxa Natura 2000, notificats a la Comissió (Direcció General de Medi Ambient) en virtut de la Directiva 92/43/CEE, hauran de correspondre's amb les mesures compensatòries indicades en la declaració d'impacte ambiental o en la declaració de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Actuacions relacionades amb la protecció civil en cas d'emergència
Les actuacions que es posen en marxa, de conformitat amb els plans i programes relacionats amb la protecció civil, per a donar resposta a situacions concretes i sobrevingudes d'emergència, que puguen entrar en la definició de projecte donada en l'article 2 d'este decret queden excloses de realitzar l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000. No obstant això, l'òrgan competent en la coordinació de les dites actuacions haurà de comunicar, una vegada resolta la situació d'emergència, a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 les accions que s'hagen hagut d'executar en zones de la Xarxa Natura 2000 i els resultats d'estes, per tal que l'esmentat òrgan puga valorar si els danys succeïts han compromés la possibilitat d'aconseguir un estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies afectats, i si és necessari emprendre accions addicionals de conservació respecte d'això.


Segona. Autoritzacions ambientals integrades i avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
1. En els casos en què la declaració d'impacte ambiental siga substituïda per un informe ambiental en aplicació dels articles 18 i 34 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, serà el corresponent informe ambiental el que incloga els resultats de les valoracions preliminars de repercussions o de les declaracions de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.
2. No podran emetre's autoritzacions ambientals integrades sense la prèvia realització de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, quan esta siga necessària de conformitat amb el que establix el present decret.

Tercera. Avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 de projectes sotmesos tant a procediments substantius principals com a secundaris
1. De conformitat amb les regles generals fonamentades en el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 es realitzarà, amb caràcter general, en el marc dels procediments substantius principals aprovatoris, autoritzatoris o de control dels projectes, i serà suficient en la tramitació dels secundaris o instrumentals l'acreditació que l'avaluació de repercussions s'ha realitzat. A estos efectes, es consideren procediments substantius principals, els establits en les normes reguladores de l'activitat a la finalitat de les quals s'orienta el projecte, sempre que no siga preceptiva la prèvia emissió d'una autorització ambiental integrada, i en este cas, el procediment que la regula serà considerat principal amb preferència a aquells.
2. No obstant això, en els casos en què l'aprovació o autorització substantiva principal d'un projecte haja sigut emesa amb anterioritat a la incorporació d'un espai a la Xarxa Natura 2000 i queden pendents de substanciar procediments substantius secundaris o instrumentals, l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000 es realitzarà en el marc de qualsevol d'estos últims, sempre que siga necessària de conformitat amb el que establix el present decret.


Quarta. Edició de guies procedimentals i metodològiques
La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i editarà guies procedimentals i metodològiques, a fi de divulgar els continguts d'este decret i de facilitar-ne als destinataris el compliment.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Previsions transitòries en relació amb la tramitació d'expedients de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000
Els expedients d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret, seran regits pel que disposa la normativa anterior, i es consideraran vàlids, als afectes d'acreditar la realització de l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, els informes i certificats emesos per l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000.

Segona. Adequació de plans, programes i projectes en situació irregular a les exigències d'avaluació de la Xarxa Natura 2000
1. Els promotors d'aquells plans, programes o projectes, ubicats en espais de la Xarxa Natura 2000, la tramitació dels quals es va iniciar després de la inclusió de l'espai en la mencionada Xarxa, que hagen sigut ja aprovats però la seua execució no s'haja iniciat al temps d'entrada en vigor del present decret, i es troben en situació irregular per no haver sol·licitat o realitzat l'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000, de conformitat amb la normativa anterior, podran dirigir-se a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, per tal de regularitzar-ne la seua situació.
2. A este efecte, dirigiran un escrit a l'òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000, el qual valorarà la situació i indicarà alguna de les opcions de regularització següents:
a) En el cas de projectes en què l'autorització o aprovació obtinguda puga qualificar-se de principal, i que queden pendents de substanciar procediments substantius secundaris o instrumentals, la necessitat de l'avaluació s'analitzarà i, si és el cas, es realitzarà en el marc d'estos.

b) En el cas de plans i programes i de projectes que hagen obtingut totes les aprovacions o autoritzacions necessàries, tant principals o secundàries, i els seus titulars hagen remés ja, en cas de ser necessàries, les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies, considerant-se aprovats, autoritzats i/o controlats per tots els conceptes, se seguirà el procediment establit en el capítol IV d'este decret.

3. Els danys a les espècies silvestres i als hàbitats que puguen generar els plans, programes o projectes que, estant en situació irregular a l'entrada en vigor d'este decret, no hagen sol·licitat i realitzat la seua regularització, es consideraran, a tots els efectes, com a dany ambiental, en no poder ser exclosos del dit concepte en aplicació de l'art 2.1.a) 1r de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat Mediambiental.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Disposicions derogades i vigents
1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang, o d'un rang inferior, que s'oposen al que establix el present decret.
2. Romandran en vigor en els seus termes:
a) Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat d'Impacte Ambiental.
b) Orde de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va establir el contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental que s'hagen de tramitar davant d'esta conselleria.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament normatiu
1. Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació i el desplegament d'este decret. En particular, se li faculta per dictar ordes que modifiquen l'annex per mitjà de l'addició de nous projectes, sempre que quede acreditat i degudament motivat que és aconsellable sotmetre'ls, de mode general, al règim del present decret per ser supòsits de projectes per als quals recurrentment, en virtut de dades objectives, s'exigix en les normes de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 que se sotmeten a avaluació.
2. Es faculta la direcció general que, dins de la conselleria competent en matèria de medi ambient, tinga encomanades les competències en matèria de Xarxa Natura 2000, per a aprovar instruccions tècniques en desplegament del que disposa este decret.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Elx, 5 d'abril de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
ISABEL BONIG TRIGUEROS


ANNEX

Projectes sotmesos al règim d'avaluació, autorització o conformitat previst en este decret

1. Els enunciats en els annexos I i II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes.
2. Els enunciats en els annexos I i II del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental.
3. Els indicats en l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana i en l'article 24, de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable,

4. Els indicats com a sotmesos a declaració d'impacte ambiental o a estimació ambiental en els plans d'ordenació dels recursos naturals i els plans rectors d'ús i gestió dels espais naturals protegits, quan el seu àmbit territorial present coincidisca, total o parcial, amb l'àmbit d'aplicació territorial previst en el present decret.

5. Els sotmesos a autorització ambiental integrada de conformitat amb el que establix la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i les seues normes de desplegament.
6. Els sotmesos a llicència ambiental i comunicació ambiental de conformitat amb el que establix la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i les seues normes de desplegament, sempre que es realitzen en sòl diferent del classificat com a urbà consolidat.
7. Projectes relacionats amb els objectius de la defensa nacional
8. Qualsevol altre projecte que siga expressament indicat en les normes de gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 per presentar probabilitat d'afecció apreciable a la Xarxa Natura 2000.

linea