diari

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Extracte de la Resolució de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. [2020/3321]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003616/2020

Extracte de la Resolució de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata. [2020/3321]
BDNS (identif.): 505214.
De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2020 les subvencions regulades en l’Ordre 3/2020, de 24 d’abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, pla Renhata (DOGV 8801, 29.04.2020).


Segon. Bases reguladores
Les bases reguladores es contenen en l’Ordre 3/2020, de 24 d’abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, pla Renhata, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en data 29 d’abril de 2020.

Tercer. Finançament de les ajudes
1. El finançament de les ajudes regulades en l’esmentada ordre per a la present convocatòria es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8267000, «Foment de la qualitat de l’habitatge de la Comunitat Valenciana», del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat per a 2020, o el seu equivalent en l’exercici subsegüent 2021.
2. La quantia total màxima global de les ajudes que es concediran en la present convocatòria serà inicialment de 4.950.000,00 euros. Aquest import es determina a partir de la disponibilitat pressupostària de la línia referida, de fons propis no condicionats de la Generalitat. L’abonament se subjectarà a una execució pressupostària desenvolupada en dues anualitats amb la següent dotació econòmica:
– Exercici pressupostari 2020: 2.900.000,00 euros
– Exercici pressupostari 2021: 2.050.000,00 euros
No obstant això si es compleix algun dels supòsits previstos en l’article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la quantia total màxima inicial es podrà augmentar en un import equivalent al 30 % d’aquella o bé disminuir-la, mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.
3. L’efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l’apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.
Així mateix, tenint en compte ell que es disposa en l’article 11 de l’avantdit Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, la present convocatòria preveu que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d’una resolució complementària de la concessió de la subvenció que incloga aquelles sol·licituds que, complint tots els requisits, no n’hagen sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.

Quart. Parts beneficiàries i condicions de la concessió de les ajudes

1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.
2. Podrà ser beneficiària d’aquestes subvencions qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.
3. Les obres podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud, però en tot cas, hauran d’haver acabat com a màxim, en el termini de 6 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de concessió de les ajudes.
4. Les obres hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat a l’1 de gener de 2019 i hauran d’haver finalitzat amb posterioritat al 7 de maig de 2019.

Cinqué. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s’iniciarà a partir de l’endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 30 de juny de 2020, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. La presentació i el procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s’estableix en la base desena de l’esmentada Ordre 3/2020, de 24 d’abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sense perjudici del que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que es disposa en la base onzena de l’Ordre 3/2020, de 24 d’abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges.


València, 6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.

linea