diari

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2020/3342]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003618/2020

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. [2020/3342]

Mitjançant l’Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, 29.06.2018).

El Decret 5/2019, de 16 de juny, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, en l’article 52 atribueix a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, entre altres, les funciones en matèria de conservació i de rehabilitació del parc edificat, competència reiterada en l’article 13 del Decret 240/2019, de 25 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i recollida amb major concreció en l’article 4 de l’Ordre 2/2020, de 3 de febrer, de desenvolupament d’aquest.
En virtut de l’anterior, i de conformitat amb el que es disposa en el resolc tercer, apartat 8, de la Resolució de 2 d’agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l’exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, per la qual es delega la convocatòria d’ajudes i subvencions indicades en el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la direcció general competent en l’àmbit de les seues respectives matèries i amb el corresponent programa pressupostari assignat, resolc:


Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2020 les ajudes establides en l’Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges.

Segon. Finançament de les ajudes
1. El finançament de les ajudes regulades en l’ordre esmentada per a la present convocatòria es farà amb càrrec al capítol VII, mitjançant l’aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8287000, «Pla estatal d’habitatge 2018-2021», dels pressupostos de la Generalitat per a 2020, o el seu equivalent en els exercicis successius 2021, 2022 i 2023 amb l’aportació condicionada de la Generalitat i la del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (abans Ministeri de Foment) d’aquesta línia.
2. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en la present convocatòria serà inicialment de 618.000,00 euros, i correspondran 510.000,00 euros a l’aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i 108.000,00 euros, a l’aportació de la Generalitat Valenciana. Aquest import s’estableix segons la disponibilitat pressupostària de la línia S8287000 i la distribució estimativa entre els programes del Pla estatal 2018-2021, finançats dins de la mateixa línia. El seu abonament, tenint en compte la diversitat temporal de les actuacions subvencionables, s’haurà d’ajustar a una execució pressupostària desenvolupada en successives anualitats amb la dotació econòmica següent:

No obstant això, si es compleix algun dels supòsits previstos en l’article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la quantia total màxima prevista en el paràgraf anterior es podrà augmentar en un import equivalent al 30 % d’aquesta quantia inicial o bé disminuir-la, mitjançant una resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució s’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.
3. L’efectivitat de la quantia addicional a què fa referència l’apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.
Així mateix, atenint-se al que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la present convocatòria preveu que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d’una resolució complementària de la concessió de la subvenció que incloga aquelles sol·licituds que, tot i complir tots els requisits, no han sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.


Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes
1. Les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, les cooperatives o els propietaris únics d’edificis d’habitatges, així com les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles a rehabilitar, podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes.
També tindran la consideració de beneficiaris, o perceptors de les ajudes, les empreses constructores, empreses de serveis energètics, arrendatàries o concessionàries dels edificis, que acrediten mitjançant contracte vigent amb la propietat, la facultat expressa per a escometre les obres de rehabilitació objecte del Programa.
2. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.
3. Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEECV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S’entendrà per data d’acabament d’obres la que conste en el Certificat Final d’Obra o la d’expedició de l’última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar projecte.

4. Les obres hauran d’haver-se iniciat amb posterioritat a l’1 de gener de 2019.

Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 30 de juny de 2020, inclusivament.
L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. El procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s’estableix en la base dotzena de l’Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, sense perjudici del que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La presentació telemàtica de la sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari disponible en la seu electrònica de la Generalitat corresponent a aquest tràmit.

Cinqué. Sol·licitud i documentació
1. A la sol·licitud, en la qual s’haurà d’indicar amb caràcter orientatiu la previsió temporal d’execució de les actuacions, s’acompanyarà la documentació que a continuació s’indica:
a) Formulari normalitzat de sol·licitud d’ajudes on es reflectiran, entre altres, les dades següents:
– Dades del sol·licitant: comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant-hi cognoms i nom o raó social, NIF o CIF.

– Dades del representant (si escau): cognoms i nom, NIF, així com l’acreditació de la representació que té, de conformitat amb la normativa específica d’aplicació.
– Dades de l’edifici o edificis a rehabilitar: adreça i referència cadastral.
– Nombre d’habitatges i locals de l’edifici a rehabilitar i nombre d’altures inclosa la planta baixa.
– Dades d’ocupació de l’edifici.
b) Informe municipal d’ocupació dels habitatges de l’edifici o volant d’empadronament (s’entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aqueix és el seu domicili habitual i permanent, i per tant l’habitatge està ocupat).
c) Model normalitzat de domiciliació bancària emplenat com cal, amb designació del compte en què es realitzarà l’ingrés de les ajudes.

d) Projecte de l’actuació a realitzar o, si no n’hi ha, memòria justificativa de l’actuació d’acord amb allò expressat en la base sisena.
e) Certificat de l’acord de la comunitat, o de les comunitats de propietaris degudament agrupades, pel qual s’aprova l’execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes i el seu pressupost, segons el model normalitzat «Certificat sobre l’acord de la Comunitat de propietaris». Així mateix, haurà de nomenar-se el representant de la comunitat a l’efecte de tramitació de l’expedient i indicar si els locals participaran o no en les despeses de l’actuació.
f) Si escau, imprés normalitzat de justificació dels habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional, indicant-hi el tipus i grau de discapacitat. Declaració responsable.
g) Si escau, formulari normalitzat de justificació d’aquells habitatges en què la unitat de convivència tinga uns ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM. Declaració responsable.
h) Relació de tots els habitatges i locals de l’edifici, indicant-hi la quota de participació en les despeses de l’actuació. La suma de totes les quotes ha de donar el 100 per 100.
2. En aquells supòsits en què els sol·licitants, en aplicació del que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració obtinga electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hi hauran d’aportar, a més:
– NIF o CIF de la part sol·licitant.
– Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes.

– Certificats de l’Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d’hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en les seues obligacions i d’ingressos obtinguts.
– Certificat del grau de diversitat funcional, si escau.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que s’ha disposat en la base tretzena de l’Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d’edificis del Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021.

Seté. Termini de resolució i notificació de la resolució d’ajudes
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos, comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat una resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.
2. La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La publicació esmentada substituirà la notificació individual de la resolució, de conformitat amb el que es preveu en la legislació del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Si és el cas, les objeccions a esmenar i altres tràmits que hagen de formalitzar les persones sol·licitants en el procediment, es publicaran en el web oficial de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Tot això, d’acord amb els terminis i les condicions establides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Huité. Recursos contra la resolució d’ajudes
Contra la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta, segons el que s’estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Nové. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució de convocatòria d’ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.

linea