diari

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV). [2020/3346]

(DOGV núm. 8811 de 14.05.2020) Ref. Base de dades 003620/2020

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV). [2020/3346]
Mitjançant l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (DOGV 8257, 20.03.2018).
El Decret 5/2019, de 16 de juny, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, en relació amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, article 52, atribueix a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, entre altres, les funcions en matèria de conservació i de rehabilitació del parc edificat, competència reiterada en l’article 13 del Decret 240/2019, de 25 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i recollida amb major concreció en l’article 4 de l’Ordre 2/2020, de 3 de febrer, de desenvolupament d’aquest.
En virtut de tot això, i de conformitat, amb el que es disposa en el punt resolutiu tercer, apartat 8 de la Resolució de 2 d’agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l’exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, per la qual es delega la convocatòria d’ajudes i subvencions relacionades en el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la direcció general competent en l’àmbit de les seues respectives matèries i amb el corresponent programa pressupostari assignat, resolc:

Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2020 les ajudes establides en l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV).

Segon. Finançament de les ajudes
1. El finançament de les ajudes regulades en la present ordre es farà amb càrrec al capítol VII de l’aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8289000 «Finançament elaboració Informes Avaluació Edificis», dels pressupostos de la Generalitat per a 2020.
2. La quantia total màxima de les ajudes a concedir en la convocatòria de 2020 serà inicialment de 430.000,00 euros. Aquest import es determina a partir de la disponibilitat pressupostària de la línia referida, de fons propis no condicionats de la Generalitat.
No obstant això si es compleixen algun dels supòsits establits en l’article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, l’import anterior es podrà augmentar (si escau, fins a un import equivalent al 30 % d’aquesta quantia inicial) o disminuir mitjançant resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana prèviament a la resolució de concessió de les ajudes.
3. L’efectivitat de la quantia addicional a la qual es refereix l’apartat 2 queda condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions.
Així mateix, atenint-se al que es disposa en l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, la present convocatòria estableix que eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibiliten el dictat d’una resolució complementària de la concessió de la subvenció que incloga aquelles sol·licituds que, encara complint tots els requisits, no hagen sigut beneficiàries per esgotament del crèdit inicialment habilitat.

Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes
1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.
2. Podran ser part beneficiària d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren formalitzat la presentació telemàtica de l’IEEV.CV amb posterioritat al 15 d’abril de 2019, segons model establit per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 30 de juny de 2020, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. La presentació i el procediment de tramitació seran telemàtics, i es faran segons s’estableix en la base quarta de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis.

Cinqué. Sol·licitud d’ajudes i documentació
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que a continuació es descriu:
a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d’aquesta per a tramitar la sol·licitud de les ajudes.
b) Factura d’honoraris per la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, adjuntant el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera, i no mitjançant pagament en metàl·lic.
c) Imprés normalitzat de domiciliació bancària emplenat com cal, designant el compte bancari del sol·licitant en el qual es realitzarà l’ingrés de les ajudes.
En aquells supòsits en els quals les parts sol·licitants, en aplicació del que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar a més la documentació que a continuació es descriu:

a) Nota simple del Registre de la Propietat.
b) Certificats de l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que es disposa en la base cinquena de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis.

Seté. Termini de resolució d’ajudes, notificació i recursos
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes és de sis mesos comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.
2. La resolució de les ajudes s’ha de notificar mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La mencionada publicació substituirà la notificació individual de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Contra la resolució de les ajudes, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta, segons el que s’estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta, d’acord amb el que s’estableix en els articles 10.1.a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Huité. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució de convocatòria d’ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 6 de maig de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Jaume Monfort i Signes.

linea