diari

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis. [2018/3573]

(DOGV núm. 8273 de 13.04.2018) Ref. Base de dades 003660/2018

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis. [2018/3573]
Mitjançant l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis (DOGV 8257, 20.03.2018).
En virtut de l’anterior, i de conformitat amb l’article 160.4.b, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar per a l’exercici 2018 les ajudes establides en l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis (IEE).


Segon. Finançament de les ajudes
El finançament de les subvencions es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària 08.02.01.431.10, de la línia S8289000, «Finançament d’elaboració d’informes d’avaluació d’edificis», del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.
L’import global màxim de les ajudes a concedir per a l’exercici 2018 serà de 295.000 d’euros.

Tercer. Condicions de la concessió de les ajudes
1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.
2. Podran ser part beneficiàries d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietàries o propietaris únics d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren registrat l’IEE amb posterioritat al 10 de juliol de 2017, segons el model establit per la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

Quart. Termini i forma de presentació de sol·licituds
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 10 de juny de 2018, inclusivament. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l’exclusió de la convocatòria.
2. La presentació de sol·licituds es realitzarà segons els models normalitzats.
3. El procediment de tramitació serà telemàtic i es realitzarà segons s’estableix en la base quarta de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis.

Cinqué. Sol·licitud d’ajudes i documentació
A la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que a continuació s’esmenta:
a) Acta de la comunitat de propietaris per la qual es nomena representant d’aquesta per a tramitar la sol·licitud de les ajudes.
b) Factura d’honoraris per la realització de L’informe d’avaluació de l’edifici amb l’adjunció del document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.
En aquells supòsits en els quals les parts sol·licitants, en aplicació del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració perceba electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar a més:
c) Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l’edifici.
d) Certificats de l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit, designant el compte bancari del sol·licitant en què es realitzarà l’ingrés de les ajudes.

Sisé. Criteris de valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades es baremaran d’acord amb el que disposa la base cinquena de l’Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis.

Seté. Termini de resolució d’ajudes, notificació i recursos
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos, comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.
2. La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La citada publicació substituirà la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que estableix la legislació del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Contra la resolució de les ajudes, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta, segons el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta, d’acord amb el que estableixen els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Huité. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquesta resolució de convocatòria d’ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 4 d’abril de 2018. El secretari autonòmic, p. d. (D 4/2018, 26.03.2018, del president de la Generalitat; DOGV 8262, 27.03.2018), p. s., el sotssecretari: Francesc Signes Núñez.

linea