diari

ORDRE 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de Suport a la Implantació de l'Informe d'Avaluació dels Edificis. [2017/3553]

(DOGV núm. 8030 de 02.05.2017) Ref. Base de dades 003691/2017

ORDRE 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de Suport a la Implantació de l'Informe d'Avaluació dels Edificis. [2017/3553]
PREÀMBUL

La Generalitat va firmar, inicialment, el 14 d’octubre de 2014, amb l’Administració General de l’Estat, la col·laboració financera per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016.
Com a conseqüència de la pròrroga del Pla d’Habitatge 2013-2016 per a l’exercici 2017, aprovada per mitjà del Reial decret 637/2016, i dins de l’estratègia que desenvolupa la Generalitat Valenciana per a aconseguir que els ciutadans puguen accedir i gaudir d’un habitatge digne, es continuen desenvolupant distintes accions, entre les quals està la línia d’ajudes per a la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis.
D’acord amb aquest plantejament, a través d’aquesta ordre s’estableixen les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes per a la presentació dels informes d’avaluació d’edificis per a l’any 2017, quant a les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació.
La dotació de la línia pressupostària del Programa de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis es farà inicialment amb fons de la Generalitat. Una vegada se subscriga el corresponent conveni, relatiu a l’esmentada pròrroga del Pla d’Habitatge, entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment, la dotació de la convocatòria podrà absorbir el finançament que s’acorde amb el Ministeri de Foment per al Programa de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.
D’una altra banda, la Generalitat té la intenció d’augmentar les ajudes a càrrec al Ministeri de Foment i concedir un reforç de les subvencions que faciliten i facen més econòmic l’obtenció de l’informe d’avaluació dels edificis, per la qual cosa, de manera addicional a les ajudes que es podran finançar a càrrec al Ministeri de Foment, es preveu concedir a càrrec del fons propis de la Generalitat ajudes addicionals.

En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no necessiten notificació o comunicació a la Unió Europea, perquè no falsegen o amenacen falsejar la competència, ja que no afecten l’exercici d’activitats econòmiques, de conformitat amb el que estableix l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
Així mateix, es fa constar que aquesta norma està inclosa com una de les iniciatives reglamentàries que ha de tramitar aquesta conselleria en el marc del Pla Normatiu de l’Administració de la Generalitat 2017, aprovat per Acord del Consell de 17 de febrer de 2017.
D’acord amb el que disposa l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l’exercici de la potestat reglamentària, l’Administració pública ha d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i estarà aquesta ordre en tot moment subjecta a aquests principis.

Per tant, una vegada complits els tràmits procedimentals i evacuats la totalitat dels informes preceptius, i vistes la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la resta de normal de general i pertinent aplicació, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu, i en virtut de les facultats conferides per l’article 28.e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,
ORDENE

Article 1. Aprovació de bases i objecte
a) S’aproven les bases reguladores, el contingut de les quals consta en l’annex I a aquesta ordre, del Programa de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.
b) L’objecte d’aquestes ajudes és incentivar la realització de l’informe d’avaluació dels edificis, d’acord amb el que disposen els articles 33 i següents del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes, amb la finalitat d’impulsar la implantació i generalització de l’informe d’avaluació dels edificis.


Article 2. Convocatòria
El procediment d’atorgament de les ajudes regulades en les bases que s’aproven per mitjà d’aquesta ordre s’iniciarà mitjançant la corresponent resolució de convocatòria, l’aprovació de la qual queda supeditada, en tot cas, a l’existència de disponibilitat pressupostària.
La resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. No-incidència pressupostària
L’aprovació d’aquesta ordre no té incidència en el pressupost de la Generalitat.

Segona. Habilitació normativa
La direcció general competent en matèria d’habitatge queda facultada per a dictar totes les instruccions i resolucions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d’aquesta ordre.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l’Ordre 7/2015, de 24 de març, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de Suport per a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis per al període 2013-2016.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable
A més del que preveu aquesta ordre, seran aplicables el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatge, Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament de desplegament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 i següents, i la resta de normativa d’aplicació preceptiva.


Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 d’abril de 2017

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori,
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT


ANNEX I
Bases reguladores del Programa de Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis

Primera. Objecte
Aquestes bases reguladores tenen com a objecte establir el procediment per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes en matèria d’habitatge per a la realització de l’informe d’avaluació dels edificis (IAE), d’acord amb el que disposen els articles 33 i següents del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes, amb la finalitat d’impulsar la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis.


Segona. Parts beneficiàries
Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren registrat l’IAE després del 26 de juliol de 2016, segons el model establit per la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

Tercera. Contingut de l’informe
L’informe d’avaluació dels edificis objecte d’aquest programa d’ajudes analitzarà de manera detallada els aspectes relacionats amb l’estat de conservació de l’edifici, la determinació de si l’edifici és susceptible d’incorporar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat o no, i l’avaluació de l’eficiència energètica de l’edifici.
El contingut de l’informe i també el procediment per a la presentació d’aquest, que es farà per mitjans telemàtics, serà l’establit per la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

Quarta. Sol·licitud i documentació
1. La sol·licitud s’ha de formalitzar telemàticament, per mitjà d’imprés normalitzat.
Les persones particulars, propietàries úniques d’edificis que no disposen de mitjans tècnics, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials de la Conselleria, síties a l’avinguda d’Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda del Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana) i carrer de Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació.
Així mateix, les comunitats de propietaris que no disposen dels serveis d’administrador col·legiat podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les direccions territorials per a ser assistits pel personal tècnic per a la seua presentació.
2. La sol·licitud ha d’adjuntar la documentació que s’indica a continuació:
2.1. En tot cas
a) Documentació acreditativa de la representació que té.
b) Factura d’honoraris per la realització de l’informe d’avaluació dels edificis, la qual ha d’adjuntar el document bancari que acredite que el pagament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera i no per pagament en metàl·lic.
2.2. En aquells casos en què els sol·licitants, en aplicació del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració demane electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar, a més:
a) Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l’edifici.
b) Certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d’Hisenda respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Cinquena. Import de les ajudes i criteris d’adjudicació
1. Import de l’ajuda finançada pel Ministeri de Foment en el marc de la pròrroga del Pla Estatal d’Habitatge 2013/2016.
Les ajudes consistiran en una subvenció màxima de 20 euros per cada un dels habitatges de què conste l’edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas se supere la quantitat de 500 euros per l’edifici, ni el 50 per 100 del cost de l’informe.
2. Import de les ajudes addicionals de la Generalitat.
La Generalitat Valenciana, de manera addicional a les ajudes que finance el Ministeri de Foment, concedirà una ajuda màxima de 8 euros per cada un dels habitatges de què conste l’edifici, i de 8 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas es puga superar la quantitat de 200 euros per l’edifici, ni el 20 per 100 del cost de l’informe.
3. Criteris d’adjudicació.
La valoració de les sol·licituds s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris i prioritats que s’estableixen a continuació.
a) Anys d’antiguitat de l’edifici.
– Per als edificis amb 50 anys d’antiguitat o superior: 6 punts.
– Per als edificis amb una antiguitat inferior a 50 anys: 3 punts.
b) Nombre d’habitatges de l’edifici.
– Si l’edifici té 20 habitatges o més: 3 punts.
– Si l’edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt.
c) En funció de la qualitat constructiva segons la categoria cadastral predominant de l’edifici:
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8 o 9: 7 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts.
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts
– En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2 o 3: 1 punt.

Sisena. Tramitació del procediment
1. La iniciació del procediment de concessió es realitzarà d’ofici, mitjançant una resolució de convocatòria de les ajudes.
2. El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva.
3. En el termini d’un mes després del dia en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes es publicarà en el web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i en el tauler d’anuncis dels serveis territorials d’Habitatge i Rehabilitació que s’habilite a aquest efecte, o telefònicament a través del 012, la llista de sol·licituds on es mostren aquelles que estiguen completes, incompletes i pendents d’esmena, amb indicació de la documentació que falta per aportar o esmenar, i les sol·licituds no admeses a tràmit. Aquesta publicació tindrà el caràcter de notificació als efectes d’aquesta ordre.

En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en el web esmentat la nova data de publicació d’aquesta.
4. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s’ordenaran de major a menor puntuació, atenent els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s’elaborarà la llista de sol·licituds que seran adjudicatàries de les ajudes del Ministeri de Foment i, si escau, de la Generalitat, en funció de l’abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d’ajudes.
Per tant, en funció dels límits econòmics anteriors, hi haurà sol·licituds que podran obtindre les dues ajudes, tant les regulades en l’àmbit de la pròrroga del pla estatal com les addicionals de la Generalitat, i altres que únicament podran obtindre les primeres.
En cas d’igualtat de puntuació, primarà la sol·licitud amb el número menor de registre telemàtic d’entrada.

Setena. Resolució del procediment i notificació
1. Es delega la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d’habitatge per a dictar una resolució a proposta d’un òrgan col·legiat. La resolució indicarà expressament que s’adopta per delegació i es considerarà dictada per l’òrgan delegatori, i esgotarà la via administrativa.
L’òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General d’Habitatge i Regeneració Urbana, el cap del Servei de Rehabilitació, el cap del Servei de Coordinació de l’Habitatge, el cap del Servei de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana i els caps dels serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació.
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d’actuació.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptadors a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud.
3. La resolució de la convocatòria d’ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, i també en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva per mitjà de missatge de text SMS.
La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d’acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

Huitena. Incompatibilitat d’ajudes
L’ajuda d’aquest programa no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes pel mateix concepte, que puguen concedir les corporacions locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

Novena. Obligacions i responsabilitats de la part beneficiària
La persona o entitat beneficiària, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda obligada a:

a) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge considere necessari per al control del compliment dels fins previstos.
b) Sotmetre’s a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.
c) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals.

Deu. Control i reintegrament de les ajudes
1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les ajudes. L’incompliment d’aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que meritaran els interessos de demora corresponents.
2. En tot cas, serà aplicable el que disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

linea