diari

DECRET LLEI 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2016/3947]

(DOGV núm. 7794 de 31.05.2016) Ref. Base de dades 003789/2016

DECRET LLEI 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2016/3947]
PREÀMBUL

El Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, va constituir i va dotar tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i es van aprovar crèdits extraordinaris per atendre’n el finançament. Concretament, el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (en avant, Pla Especial) es va dotar de 1.020 milions d’euros, amb un horitzó d’execució fins a l’any 2011, finalitzat el qual havien d’estar acabades i degudament acreditades les inversions realitzades.
La vigència del Pla ha sigut prorrogada a través de diverses lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat. Així, a través de la Llei 16/2010, de 27 de desembre, es va prorrogar el Pla fins al 31 de gener de 2012, i es va prohibir la autorització de l’alteració de les condicions essencials dels projectes aprovats, i qualsevol modificació d’aquests, excepte les adequacions i ajustos necessaris per a l’execució.
La Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, va prorrogar novament la vigència del Pla fins al 30 de desembre de 2013, i va establir la possibilitat de substitució d’aquells projectes aprovats en el marc del Pla Especial que, per causes sobrevingudes després de l’aprovació, no pogueren executar-se.
De nou la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, va prorrogar la vigència del Pla fins al 31 de desembre de 2014, i una altra vegada va possibilitar la substitució de projectes, amb caràcter excepcional i per raons d’interès públic.
Actualment, la vigència del Pla està establida fins al 31 de desembre de 2016 per la Llei 7/2014, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat.

El Pla Especial es va justificar inicialment, igual que els Plans aprovats pel Govern central (Fons Estatal d’Inversió Local i Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació), per la urgent necessitat d’atendre, impulsar i pal·liar la situació de desocupació, principalment en el sector de la construcció, millorant, al mateix temps, les infraestructures i equipaments dels nostres pobles i ciutats, i les condicions de vida i benestar dels valencians. Ara bé, el fet que, transcorreguts set anys des de la seua creació, encara no estiga plenament executat, evidencia que les condicions i requisits que el van conformar, no s’adequaven a les necessitats reals, ja que encara hi ha municipis que en l’actualitat tenen obres pendents d’aprovar o adjudicar i en conseqüència d’executar.
Malgrat la justificació de la urgència del Pla Especial, que es reflectia en l’exposició de motius del decret llei que el va constituir i va dotar, era «actuar amb la màxima celeritat i de forma coordinada i conjunta al ràpid debilitament general de les condicions econòmiques en el nostre territori», en aquests moments, la realitat és que hi ha municipis que no tenen executades, totalment o parcialment, les inversions que van sol·licitar, bé pels diferents canvis de govern, bé perquè han canviat les necessitats d’infraestructures en els seus territoris, o bé perquè durant la pròpia execució de les obres les empreses constructores, fruit de la situació de crisi econòmica i financera han estat declarades en concurs de creditors i han paralitzat o desistit dels seus contractes d’obres.

En aquest context el Consell, per raons de celeritat i responsabilitat, considera necessari aprovar aquesta norma per a complir un doble objectiu:
– D’una banda, regular el procediment de liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
– D’una altra, regular, mitjançant un procediment senzill i breu, la possibilitat que els municipis en què concorren determinades condicions, bàsicament aquells que no hagen pogut executar de forma parcial o total, l’import finançable establit en el Decret Llei 1/2009, puguen tornar a sol·licitar l’autorització de noves obres, a fi que no es vegen perjudicats en relació a aquells municipis que van ser beneficiaris del pla adés esmentat.
El Consell ha entès que no és oportú ampliar sense més, com en ocasions anteriors, el termini per a l’execució i justificació dels projectes, sinó que aquesta norma ha de resoldre les situacions específiques a què s’han vist abocats alguns municipis amb obres no iniciades o paralitzades, tot i permetent canviar els projectes, o procedir a noves contractacions.
La normativa en vigor imposa que el Pla ha de liquidar-se al desembre de 2016; no obstant això, hi ha municipis amb obres pendents d’executar per un import que supera els cent milions d’euros. Per això, no pareix convenient la liquidació en la data prevista, i més si tenim en compte que la majoria es tracta de projectes el finançament dels quals ha estat ja aprovat, i que l’administració responsable de l’execució de molts d’aquests és la pròpia Generalitat.
Com ja s’ha fet palès, el Pla hauria d’haver finalitzat fa cinc anys i, després de les successives pròrrogues, queden sis mesos per a arribar al seu terme. La realitat és que les inversions finançades amb càrrec a aquest no estan executades en la seua totalitat i esta situació justifica l’extraordinària i urgent necessitat de posar en marxa el procés de liquidació del mateix. Així, el present decret llei prevé la possibilitat que els ajuntaments, pels motius que s’hi assenyalen, puguen sol·licitar la substitució d’aquells projectes que encara no han sigut autoritzats, dels autoritzats; que no s’han executat i d’aquells que encara no s’han iniciat, sempre salvaguardant el límit de les quanties assignades a cada municipi.
Aquesta possibilitat requereix que, amb urgència, s’inicie el procés pel qual es permetrà la substitució de projectes, la presentació dels nous, la seua autorització, la seua redacció i la seua execució diligent de manera que, al juny de 2019, estiguen finalitzats, fixant alhora les conseqüències que comportarà que, arribat el termini, no estiga degudament acreditada la realització de la inversió.
Finalment, aquest decret llei incorpora una disposició addicional única que habilita un termini de dos mesos perquè els ajuntaments puguen comunicar a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, sobre els convenis d’inversions que els municipis tingueren subscrits amb la Generalitat, que si bé no estan inclosos en el pla, sí contemplen obligacions convenials entre l’Administració autonòmica i l’Administració local, a fi de poder actualitzar l’estat en què es troba la seua execució i vigència.
L’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que: «el Consell, en casos d’extraordinària i urgent necessitat, podrà dictar disposicions provisionals per mitjà de decrets lleis sotmesos a debat i votació en les Corts, atenent al que preceptua l’article 86 de la Constitució Espanyola per als decrets lleis que puga dictar el Govern d’Espanya». Alhora, l’article 18.d de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, inclou, entre les funcions normatives del Consell, la de «dictar decrets lleis, d’acord amb el que establix l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia.»

En conseqüència, la situació plantejada pel curt termini restant, pel volum de la inversió, per la conjuntura econòmica i per l’afectació generalitzada a nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana són els factors que han dut al Consell a dictar de manera excepcional aquest decret llei atesa l’extraordinària i urgent necessitat d’actuar en relació amb el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, fent ús de l’autorització concedida en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i en l’article 18.d De la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de maig de 2016,

DECRETE

Article 1. Objecte
El present decret llei té per objecte regular el procediment, els terminis, i les actuacions necessàries amb vista a la finalització i liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Pla Especial).

Article 2. Data de finalització i justificació de la inversió
1. Les inversions el finançament de les quals haja sigut autoritzat en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, hauran de quedar degudament acreditades, i presentada en la conselleria competent per raó de la matèria la corresponent acta de recepció, abans del 30 de juny de 2019.

2. Les inversions que en la data assenyalada en l’apartat anterior no estigueren justificades en la seua totalitat hauran de finalitzar-se amb càrrec als crèdits propis de l’administració responsable de l’execució, ja ho siga directament o per delegació.
3. Els saldos dels romanents de crèdit a final de juny de 2019 no seran objecte d’incorporació al pressupost de l’exercici següent.

Article 3. Substitució de projectes
Els ajuntaments que hagen sol·licitat l’autorització de projectes amb càrrec al Pla Especial, n’haja estat aprovat o no el finançament amb càrrec a aquest, i les obres del qual consideren que no han d’executar-se, bé per causes sobrevingudes que ho impedisquen, per raons d’interès públic o per haver-se produït modificacions en la necessitat d’infraestructures en els municipis, podran sol·licitar-ne la substitució, per un altre o altres projectes, l’import total del qual no siga superior d’aquell que substitueix, deduïdes, si és el cas, les obligacions econòmiques pagades o pendents de pagament amb càrrec al finançament del Pla Especial.

Article 4. Procediment per a l’autorització de la substitució de projectes
1. Els ajuntaments a què es refereix l’article anterior, hauran de presentar, en qualsevol de les formes previstes en la normativa de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el termini de 40 dies a comptar de l’endemà de la publicació del present decret llei, la documentació següent:
a) Sol·licitud d’autorització per a la substitució d’un determinat projecte.
b) Informe justificatiu de les causes que motiven que les obres no han d’executar-se.
c) Informe de les raons que fan necessària la presentació del nou o nous projectes, junt amb la relació detallada dels que es pretén presentar.

d) Acord del Ple de la corporació municipal sobre la sol·licitud de substitució del projecte.
2. Rebuda la documentació, se’n donarà trasllat en el termini de cinc dies per mitjà de correu electrònic a la conselleria competent per raó de la matèria, perquè en el termini de 15 dies emeta un informe de conformitat o disconformitat a la substitució sol·licitada. En l’informe esmentat es reflectiran, si és el cas, les obligacions pendents amb càrrec al projecte la substitució de les quals se sol·licita, i la retenció comptable de l’import total disponible per al finançament del nou projecte o projectes que es poden presentar.
3. Rebut l’informe assenyalat en l’apartat anterior, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, dictarà, en el termini de 10 dies, una resolució en què s’autoritzarà o denegarà la substitució del projecte.

Article 5. Presentació de nous projectes
En el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució que autoritza la substitució d’un projecte, l’ajuntament presentarà, per via telemàtica, a través de l’alcaldia o la secretaria dels ajuntaments, el nou o els nous projectes, l’import dels quals no podrà superar, en cap cas, l’import assenyalat en la resolució d’autorització de substitució d’un projecte.
Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d’inversió. La presentació esmentada es realitzarà a través de l’aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d’hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.
En tot cas, per a accedir a l’aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, o bé acreditar-se per mitjà d’usuari i de contrasenya autoritzats per la Generalitat.

Article 6. Requisits de les sol·licituds
Les sol·licituds electròniques es dirigiran, a través de l’aplicació informàtica que gestiona el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, seu electrònica www.hisenda.gva.es, a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents següents:
1. Memòria explicativa del projecte d’inversió, omplida a través del model de sol·licitud electrònica, en la qual s’especifique:
a) Denominació del projecte.
b) Àrea d’actuació de l’obra finançable, en la qual a més de les definides en l’article 3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre’n el finançament, podran vindre referides a la reedificació o rehabilitació d’habitatges de titularitat municipal.
c) Pressupost total del projecte, desglossant, si és el cas, el cost de l’obra, el cost de redacció del projecte, el cost de direcció tècnica del projecte i el cost d’adquisició del sòl.
d) Durada de l’execució del projecte, tenint en compte que, en cap cas, la realització de la inversió tenint en compte totes les seues fases, inclosa la remissió de la documentació que justifique la inversió, podrà sobrepassar el límit assenyalat en l’article 2, per a la justificació de la inversió.
e) Import de cada una de les anualitats.
f) Naturalesa de l’obra, als efectes assenyalats en l’article 4.3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.
g) Si es tracta d’un projecte cofinançat se n’especificarà l’import del cofinançament i l’origen.
2. Certificació expedida pel secretari o la secretària de l’ajuntament de l’acord del Ple de la corporació municipal, en el qual es decideix sol·licitar l’autorització per al finançament de tots i cada un dels projectes.

3. Projecte bàsic, si és el cas.
Els documents ressenyats en els apartats 2 i 3 del present article s’incorporaran a l’expedient, a través de l’aplicació informàtica, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.

Article 7. Procediment per a l’autorització dels nous projectes
1. Presentada la sol·licitud d’autorització de projectes, la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda verificarà que les obres projectades compleixen les condicions i requisits establits per a la inclusió en el Pla. Així mateix, verificarà que els sol·licitants es corresponen amb els determinats en l’article 4 del present decret llei. A l’efecte, serà la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda la que, si és el cas, haurà de realitzar els requeriments precisos per a completar la sol·licitud i la documentació que l’acompanya.

2. Verificats els extrems assenyalats en l’apartat anterior la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda, comunicarà en el termini de cinc dies, via telemàtica a través de la plataforma informàtica que gestiona el pla, a les conselleries competents per raó de la matèria cada un dels projectes que li corresponguen.
3. Rebuts els projectes que li corresponga, la Sotssecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria, en el termini de 20 dies, emetrà i comunicarà, via telemàtica, a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d’hisenda un informe preceptiu en què, verificant la normativa vigent d’aplicació a cada projecte, concloguen si és el cas, sobre la viabilitat o inviabilitat del projecte. En l’informe esmentat s’haurà d’assenyalar, així mateix, l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual es finançarà el projecte.
Les conselleries competents per raó de la matèria no informaran favorablement la viabilitat d’un projecte quan la seua execució puga sobrepassar la data d’acreditació de la inversió assenyalada en l’article 2 del present decret llei.
4. En el termini màxim de 30 dies, a comptar de la recepció de l’informe de la conselleria competent per raó de la matèria, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda dictarà la resolució d’autorització o de denegació per al finançament de cada projecte, i n’ordenarà la publicació en la seu electrònica de la conselleria.

En el mateix termini, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda dictarà la resolució de denegació en els supòsits d’aquells projectes que no complisquen els requisits exigits o quan la conselleria competent per raó de la matèria n’haguera informat sobre la no viabilitat.
5. La resolució d’autorització de cada un dels projectes contindrà els punts següents:
a) Entitat local autoritzada.
b) Denominació del projecte.
c) Import finançable.
d) Termini d’execució.
e) Import de cada una de les anualitats.
f) Competent per raó de la matèria i responsable de l’execució del projecte.
g) Crèdit que donarà cobertura a l’efectiva execució del projecte.

Article 8. Denegació del finançament d’un projecte
Als ajuntaments que els siga denegat el finançament, amb càrrec al Pla Especial, d’un projecte per no ajustar-se l’obra presentada a algun dels requisits que en determinen la viabilitat, se’ls concedirà, per una sola vegada i amb el límit de l’import del projecte rebutjat, un nou termini de 30 dies a comptar de la recepció de la notificació de la resolució de la denegació per a presentar un nou projecte.

Article 9. Subjecte responsable
Els nous projectes que siguen aprovats a l’empara del que disposa el present decret llei, seran executats, en tot cas, pels ajuntaments.

La Generalitat satisfarà l’import finançable d’acord amb el que preveu el present decret llei i de conformitat amb el règim regulador de les transferències de capital.

Article 10. Crèdits pressupostaris
La conselleria competent en matèria d’hisenda, a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria objecte de l’actuació o projecte, resoldrà les transferències de crèdits, inclús entre programes i capítols, en l’agrupació de romanents, necessàries per al finançament de les noves actuacions.

Article 11. Informació sobre l’execució dels projectes finançats amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
Les conselleries competents per raó de la matèria i responsables de la gestió dels projectes autoritzats en el marc del Pla Especial, hauran de mantindre actualitzada la informació que conté l’aplicació informàtica que gestiona el Pla esmentat reflectint de manera immediata qualsevol variació que es produïsca, sent responsables de les dades que en la mateixa es contenen tant dels projectes l’execució dels quals siga responsabilitat directa de la Generalitat, com dels que siguen dels ajuntaments.

Article 12. Liquidació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
1. Les conselleries que, per raó de la matèria, gestionen projectes aprovats en el marc del Pla, hauran de remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda, en el termini d’un mes des de la publicació del present decret llei, liquidació certificada de tots aquells projectes la inversió dels quals estiguera executada en la seua totalitat amb anterioritat a la publicació citada.
2. En relació amb els projectes la inversió dels quals siga executada després de la publicació del present decret llei, la conselleria encarregada de la seua gestió haurà de remetre’n a la conselleria competent en matèria d’hisenda liquidació certificada, en el termini d’un mes des de la finalització.
3. Transcorregut el termini d’acreditació de l’execució de les inversions finançades amb càrrec al Pla, assenyalat en l’article 2 del present decret llei, cada una de les conselleries competents per raó de la matèria remetrà, en el termini d’un mes, a la conselleria competent en matèria d’Hisenda, la liquidació certificada de tots i cada un dels projectes de la gestió dels quals siga responsable, i que no estigueren inclosos en les liquidacions a què es refereixen els apartats 1 i 2 del present article.

Rebuda la liquidació certificada de tots i cada un dels projectes aprovats en el marc del Pla Especial, la conselleria competent en matèria d’hisenda informarà al Consell de la liquidació de l’esmentat Pla.


Article 13. Finançament del decret llei
L’execució i desenvolupament del que disposa el present decret llei no suposa increment de despesa, ja que les modificacions previstes en aquell es finançaran amb el corresponent romanent de tresoreria afectat.DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Convenis d’inversions, diferents de les finançades amb càrrec al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis del Comunitat Valenciana, subscrits amb ajuntaments
En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor del present decret llei, els ajuntaments que hagueren subscrit amb la Generalitat convenis d’inversions, diferents de les finançades amb càrrec al Pla, hauran de comunicar i remetre a la conselleria competent en matèria d’hisenda, còpia dels esmentats convenis, a fi que s’estudien i valoren les possibles obligacions convenials i procedir, si és el cas, al seu reconeixement i vigència.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Vigència del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament
El que disposa el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis, i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, manté la seua vigència en tot allò que no s’opose al que disposa aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
El present decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de maig de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea