diari

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3536]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003805/2020

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals de Música o de Dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020. [2020/3536]
Mitjançant l’Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana (DOGV 7912 de 08.11.2016).
En virtut de l’anterior i de conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte
Convocar, per a l’exercici 2020, les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 69/2016, de 4 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa de la Comunitat Valenciana. D’ara en avant denominada ordre de bases.


Segon. Condicions de la concessió de la subvenció
1. El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i prorrateig, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb l’article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 38/2003.
2. Podran sol·licitar aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats per a impartir els ensenyaments elementals o professionals de música o de dansa que estiguen situats en la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits previstos en l’article 5 de l’ordre de bases.
3. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d’un concessionari, la gestió indirecta de l’ensenyament haurà de ser al 100% i, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció el concessionari, que serà el beneficiari als efectes previstos en aquesta ordre, sempre que complisca els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en aquesta ordre per a les entitats privades.
4. No podran ser beneficiaris de les subvencions que regula aquesta ordre les corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre que es troben en algun dels casos previstos en l’article 5.3 de l’ordre de bases.

Tercer. Finançament
1. L’import global màxim que es podrà assignar en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà de 4.400.000,00 euros. El pagament es realitzarà amb càrrec a la línia de subvenció S2463000, capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.30 Ensenyament Secundari, prevista en l’actual Llei de pressupostos de la Generalitat.
2. L’esmentat import podrà ser incrementat com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 58 del Reglament de la Llei general de subvencions. Així mateix, l’esmentat import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’adopten mesures de no-disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

Quart. Forma i termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

1. La sol·licitud ha de ser presentada per la persona que represente l’entitat o centre, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Per a presentar la sol·licitud s’accedirà a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d’https://sede.gva.es. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.

L’enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones
La presentació telemàtica requerirà que la persona sol·licitant dispose dels sistemes d’identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.
La presentació de la sol·licitud portarà implícita l’acceptació de les bases reguladores.
2. El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.
3. La presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació s’haurà de realitzar d’acord amb les instruccions que es facilitaran en el manual d’ajuda elaborat per la Conselleria, el qual estarà disponible en el següent enllaç:
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

Cinqué. Documentació
Juntament amb la sol·licitud, les persones sol·licitants presentaran, telemàticament i digitalitzada en format PDF, la següent documentació:
1. Documentació a presentar per totes les persones sol·licitants:
a) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l’entitat que aquesta no està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l’apartat I de la sol·licitud de subvenció.
b) Resolució o acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada corresponent, en la qual s’incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas que resulten beneficiaris. A més, en el cas de centres de titularitat d’una corporació local, i a excepció dels conservatoris gestionats a través d’un concessionari, en aquesta certificació ha de constar el compromís d’incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l’entitat local de l’exercici 2020.

c) Certificació acreditativa de la secretaria de la corporació local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en què consten els conceptes, la periodicitat de meritació i el corresponent import de les aportacions econòmiques que l’alumnat del centre de música o de dansa ha satisfet durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (ingrés, matrícula general, matrícula per assignatura, etc.).
d) Pressupost previst d’ingressos i despeses per al funcionament del centre durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020, segons el model inclòs com a annex I d’aquesta convocatòria.

e) Certificació de la secretaria de l’entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l’entitat privada en la qual conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent i personal no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d’aquests estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els corresponga. Tot això, segons els models inclosos com a annexos I.b i I.c d’aquesta convocatòria.
f) Model de domiciliació bancària, segons el model establit per la conselleria competent en matèria d’hisenda pública, disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
2. Documentació addicional a presentar únicament per les corporacions locals titulars de conservatoris:
a) En cas que la gestió del conservatori es realitze a través d’organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l’entitat local, s’haurà d’aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què s’acredite la titularitat d’aquesta respecte d’aquells.
b) D’acord amb el que preveu l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ al pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que es troben al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.

3. Documentació addicional a presentar únicament pels concessionaris de conservatoris de titularitat de corporacions locals:
En el cas que un conservatori de titularitat d’una corporació local siga gestionat per un concessionari, serà necessari que aporte la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l’entitat que explota el centre (contracte i plecs preparatoris d’aquesta), a més de la documentació que siga procedent de la prevista en aquest article per a les entitats privades sense ànim de lucre.

4. Documentació addicional a presentar únicament per les entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres privats autoritzats, tal com s’indica en l’article 8 de l’ordre de bases:
a) Documentació acreditativa de la capacitat del signant de la sol·licitud per a representar l’entitat (document públic o, almenys, certificació de l’acord adoptat per l’òrgan de govern que corresponga, en què es faculte el representant per a subscriure la petició), així com fotocòpia del seu document nacional d’identitat (DNI) o l’autorització per a consultar-ho telemàticament.
b) Documentació acreditativa de la condició d’entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb el que preveu l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta condició s’acreditarà per mitjà d’un certificat actualitzat expedit pel registre que legalment siga procedent, en què conste la seua inscripció com a entitat sense finalitats lucratives.
c) Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el CIF de l’entitat.
d) Certificats d’estar al corrent amb la hisenda estatal, la hisenda autonòmica i la Seguretat Social, que no serà necessari aportar si s’autoritza la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a reclamar-los directament.
e) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la Seguretat Social, on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent d’alta en el centre autoritzat d’ensenyaments musicals i de dansa.

La documentació a què es refereixen els apartats 1.f, 2, 3, 4.a, 4.b i 4.c d’aquest article no caldrà aportar-la si ha sigut beneficiari d’aquesta subvenció en l’exercici anterior i les circumstàncies no han variat per a aquesta convocatòria.
Si una entitat és titular de diversos centres, haurà de presentar una sol·licitud per centre, en la qual s’incloguen les seues dades concretes. Els documents previstos en els apartats 1.f, 4.a, 4.b, 4.c i 4.d, si és procedent, només serà necessari remetre’ls amb un expedient.

Sisé. Esmenes a les sol·licituds
1. De conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu comú, si després de la recepció de la instància i la documentació adjunta s’observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l’expedient, la direcció territorial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport els reclamarà a la corporació local o entitat privada sol·licitant, i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o adjuntar els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit en la seua petició. En aquest cas, la direcció territorial corresponent remetrà l’expedient, fent constar aquesta incidència, a la direcció general de centres docents, la qual declararà el mencionat desistiment en la resolució de la convocatòria corresponent.

2. Aquests requeriments, així com qualssevol altres que es puguen realitzar, es practicaran de manera telemàtica, d’acord amb el que disposa l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i segons el procediment establit en els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
3. L’esmena es realitzarà mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat Aportació de documentació per a l’esmena d’un expedient existent de sol·licitud d’ajudes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l’adreça següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Seté. Termini de tramitació per part de les direccions territorials

D’acord amb el procediment establit en l’article 9 de l’ordre de bases, les direccions territorials remetran, telemàticament, a la Direcció General de Centres Docents, per a la seua resolució, els expedients complets i degudament emplenats, inclòs l’informe telemàtic de la Inspecció Educativa, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des del primer dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Huité. Distribució pressupostària i criteris de baremació
1. De conformitat amb el que preveu l’article 11 de l’ordre de bases, la dotació pressupostària màxima d’aquesta convocatòria es distribueix de la manera següent:
a) 4.136.000,00 euros per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments de música. D’aquest import, el 5% es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals de música. El 95% de l’import es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments professionals de música.

b) 264.000,00 euros per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments de dansa. D’aquest import, el 5% es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals de dansa. El 95% de l’import es destinarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments professionals de dansa.
2. La comissió avaluadora efectuarà la valoració dels expedients presentats, tenint en compte el que estableixen l’ordre de bases i els criteris de valoració següents:
A) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals de música:
a.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), i tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació, es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació en el període lectiu del curs 2019-2020 (octubre de 2019 a juny de 2020):

Nombre hores de contractació Puntuació assignada
Fins a 100 hores 1
De 101 a 140 hores 2
De 141 a 180 hores 3
De 181 a 220 hores 4
Més de 220 hores 5


a.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyaments elementals de música (fins a 1 punt).
Punts = (nombre especialitats del centre / total especialitats d’ensenyaments elementals).
a.3) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de música inscrites en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).
a.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
a.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat/ despeses globals) x 2
B) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments professionals de música:
b.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de música (fins a 5 punts), tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació en el període lectiu del curs 2019-2020 (octubre de 2019 a juny de 2020):

Nombre hores de contractació Puntuació assignada
Fins a 300 hores 1
De 301 a 500 hores 2
De 501 a 700 hores 3
De 701 a 900 hores 4
Més de 900 hores 5


b.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de música en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyaments professionals de música (fins a 1,5 punts).
Punts = (nombre especialitats ensenyaments professionals del centre/total especialitats d’ensenyaments professionals) x 1,5
b.3) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats corresponents als ensenyaments professionals en relació amb la totalitat d’alumnat matriculat en el conjunt d’especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 3 punts).
Punts = (alumnes ensenyament professional / total alumnes) x 3
b.4) Proporció d’alumnat matriculat en les especialitats que integren les agrupacions instrumentals de corda-arc, vent-metall, vent-fusta i percussió, en relació amb l’alumnat matriculat en el conjunt de les especialitats instrumentals impartides pel centre de música (fins a 1 punt).

Punts = (alumnes C-A + V-M + V-F + P / alumnes totes especialitats)
b.5) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de música durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
C) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments elementals de dansa:
c.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), i tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació en el període lectiu del curs 2019-2020 (octubre de 2019 a juny de 2020):

Nombre hores de contractació Puntuació assignada
Fins a 100 hores 1
De 101 a 140 hores 2
De 141 a 180 hores 3
De 181 a 220 hores 4
Més de 220 hores 5


c.2) Inexistència, en la mateixa localitat, d’escoles de dansa inscrites en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana (1 punt).
c.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
D) Per als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments professionals de dansa:
d.1) Nombre d’hores de contractació del personal docent del centre de dansa (fins a 5 punts), tenint en compte que per a determinar les hores reals de contractació es considerarà l’inici i la finalització de la contractació i la seua adequació en el període lectiu del curs 2019-2020 (octubre de 2019 a juny de 2020):

Nombre hores de contractació Puntuació assignada
Fins a 300 hores 1
De 301 a 500 hores 2
De 501 a 700 hores 3
De 701 a 900 hores 4
Més de 900 hores 5


d.2) Nombre d’especialitats impartides pel centre de dansa en relació amb la totalitat de les establides en el currículum d’ensenyaments professionals de dansa (fins a 1,5 punts).
Punts = (nombre especialitats ensenyaments professionals del centre/ total especialitats d’ensenyaments professionals) x 1,5
d.3) Contribució econòmica de l’alumnat a la despesa global del centre de dansa durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020 (fins a 2 punts).
Punts = (despeses globals – aportació de l’alumnat / despeses globals) x 2
3. Quan un conservatori o un centre privat autoritzat d’ensenyament professional de música o de dansa tinga alumnes empadronats en localitats diferents de la del centre, s’incrementarà la puntuació d’acord amb el percentatge següent:

Percentatge d’alumnat matriculat d’altres localitats Puntuació assignada
Del 5% al 10% d’alumnat 0,5 punts
A partir del 10% fins al 20% d’alumnat 1 punt
Més del 20% d’alumnat 1,5 punts


4. A més dels elements de baremació assenyalats en els dos apartats anteriors, es doblarà la puntuació obtinguda arran de l’aplicació de l’anterior barem en el cas que la titularitat del centre corresponga a una corporació local o una entitat pública dependent d’aquesta. Aquest precepte no serà aplicable en el cas que el conservatori es gestione a través d’un concessionari.
5. Cap entitat beneficiària podrà rebre en concepte de subvenció per al centre de música o de dansa, una quantitat superior a la menor de les següents:
a) L’ajuda sol·licitada per l’entitat.
b) El 75% de la diferència entre el total d’ingressos i el total de despeses per al manteniment del centre durant l’últim trimestre de 2019 i els tres primers trimestres de 2020.
Quan la subvenció resulte superior a la menor de les dues quantitats esmentades en l’apartat anterior, s’assignarà directament aquesta última al sol·licitant en qui concórrega la circumstància descrita. La quantitat sobrant en cada grup de centres es distribuirà aplicant els mateixos criteris de valoració, entre els sol·licitants del mateix grup que encara no hagen arribat a aquells límits i així, successivament, fins que no quede cap quantitat per a repartir. No obstant això, si queda algun import sobrant en un grup, es reassignarà als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyaments professionals de música que encara no hagen arribat als límits establits.

Nové. Resolució i notificació
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb l’article 12 de l’ordre de bases. En el cas que transcorregut aquest termini no s’haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre, de conformitat amb el que preveu la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú.
2. La resolució de concessió d’aquestes subvencions es notificarà per mitjà de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’acord amb l’article 18 de la Llei general de subvencions. En aquesta constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si és el cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.


Desé. Justificació
1. Una vegada publicada la resolució de concessió de subvenció, les entitats i centres beneficiàries, a través dels seus representants, hauran de justificar, davant de la Direcció General de Centres Docents, les despeses i la destinació d’aquestes en la forma establida en l’article 16 de l’ordre de bases i presentaran la documentació justificativa en el termini que s’establisca en l’esmentada resolució, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s’accedirà a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d’https://sede.gva.es. A aquest efecte, hauran de disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
La no-presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció.
2. La justificació de la subvenció s’haurà de fer d’acord amb els models i les instruccions que estaran a la disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç:
(http://www.ceice.gva.es/web/centres-docents/ajudes/subvencions).


Onzé. Entrada en vigor
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa sobre procediment administratiu comú, i en els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, recurs de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
– Recurs potestatiu de reposició, davant del conseller d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació.
– Recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació o a partir de l’endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja d’entendre’s presumptament desestimat.

València, 14 de maig de 2020.– El conseller d’Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.

linea